Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 22. septembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 2. Par atļauju Aivitai MĀSĒNAI savienot amatus.
 3. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2017.gadā” izdošanu.
 4. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Ilzenes attīstībai”.
 5. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada 26.09.2013. lēmumā Nr.425 “Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem”.
 7. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Kalncempju pagastā.
 8. Par līdzekļu pārkārtošanu Mārkalnes pagasta pārvaldei.
 9. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai;
 10. Par Mārkalnes pamatskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 11. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” izdošanu.
 14. Par Ziemeru pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par plānoto projektu “Sporta laukuma pārbūve”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv