Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 13. novembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  3. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža īpašumā “SPRODZIŅAS” , Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv