Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 13. decembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījums Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”” izdošanu.
  3. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” izdošanu.
  4. Par saistošo noteikumu Nr._2017 “Par Alūksnes novada domes 2012.gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 31/2012 “Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību  trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
  5. Par Liepnas internātpamatskolu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv