Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 16. novembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3644 003 0062, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par saistošo noteikumu Nr._ “Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” precizēšanu.
 4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. domes lēmumā Nr.311 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem Kūdupes kapos.
 6. Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem.
 7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013. gada 28. marta lēmumā Nr.167 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
 8. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un no Alūksnes novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonda skolēnu pārvadājumu autobusa remontam.
 9. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pašvaldības dzīvokļa remontam.
 10. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem projekta priekšfinansēšanai.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 12. Par SIA “Alūksnes slimnīca” iesnieguma izskatīšanu par jauna datortomogrāfa iegādi.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv