Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 19. oktobrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par darba kārtību.
 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE” reorganizācijas noteikumiem.
 3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumā Nr.184  “Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene - Dauguļi-Vidzemes šoseja” 1.kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”.
 4. Par aizņēmumu projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai.
 5. Par aizņēmumu projekta “Aizsargājamo  ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.309 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
 7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.313  “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””.
 8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.317 “Par ēdināšanas  pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā”.
 9. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.
 10. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
 11. Par Vienotās Pašvaldību Sistēmas resursu vadības sistēmas G-VEDIS ieviešanu.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 13. Par Alsviķu pagasta pārvaldes iesniegumu “Par līdzekļu saskaņošanu”.
 14. Par Jaunlaicenes sākumskolas iesnieguma izskatīšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, daļas nomas tiesību izsoles rezultātiem.
 16. Par Ziemassvētku koncepciju un līdzekļu piešķiršanu.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””  izdošanu.
 18. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē iznomāšanu.

SLĒGTĀ DAĻA:

 1. [..].

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv