Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 21. septembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu.
 3. Par Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu.
 4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.288 “Par noteikumu Nr.3/2016 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”.
 5.  Par Mālupes pamatskolai piešķirtā valsts budžetafinansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr.42 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
 7. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.
 8. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Alūksnes novadā.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 10. Par līdzekļu pārkārtošanu Mālupes pagasta pārvaldei.
 11. Par papildus līdzekļu piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas.
 12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 13. Par Multifunkcionālās servisa ēkas daļas iznomāšanu.
 14. Par projekta “Pededzes centra labiekārtošanas darbi” izpildes termiņa pagarināšanu.
 15. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizēšanu.
 16. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””  izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..]

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv