Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 2015.-2027.gadam, Alūksnes novadā,  2.0 redakcijas pilnveidošanu

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.109 “Par saistošo noteikumu Nr.8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa“” izdošanu” (turpmāk – Lēmums) tika apstiprināta Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas (turpmāk – Teritorijas plānojums) grozījumu 2.0 redakcija. Teritorijas plānojuma grozījumu ieviešana nav uzsākta. Izvērtējot Teritorijas plānojuma grozījumus, konstatēts:

  • 2.0 redakcijā veiktie labojumi nav uzskatāmi par redakcionāliem labojumiem, bet gan iekļaujami kā jauni teritorijas izmantošanas nosacījumi, jo skar vai varētu skart privātpersonu tiesiskās intereses un aprobežo nekustamā īpašuma izmantošanu, un bija nepieciešama to publiskā apspriešana;
  • tiek dublētas atsevišķas citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
  • noteiktas tādas prasības (alternatīvā elektroapgāde, prasības azartspēļu objektu izvietošanai), kurām nav dots deleģējums augstāka līmeņa normatīvajos aktos.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pieņemts lēmums par Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu un esošās Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas pilnveidošanu.

LĒMUMS

Skip to content