PII „Cālis” - Alūksnes novads

PII „Cālis”

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,
Lielā Ezera ielā 7
Alūksnē, LV 4301

Vadītāja: Agita Pakalniete
Tālrunis: 64322143;64320043
e-pasts: calis@aluksne.lv

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Cālis,, darba organizācijas kārtība COVID - 19 infekcijas izplatības risku mazināšanai iestādē.

ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "CĀLIS" NOLIKUMS

Bērnu rindas reģistrs

Pašnovērtējums 2021

Darba laiks:
Izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā.
No pulksten 7.30 līdz 18.00.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,, atrodas pašā Alūksnes centrā – Lielā Ezera ielā 7.

Pirmsskolas izglītības iestāde savu darbību uzsāka kā mazbērnu novietne 1949.gada 5.maijā. Ar 1995.gada 1.oktobri bērnudārzs tiek pie vārda ,,Cālis,,. Kopš 1997.gada 1. septembra bērnudārzs tiek reorganizēts par speciālo pirmsskolas izglītības iestādi ,,Cālis,,.

Šodien bērnudārzu saucam – Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,,

Iestādē tiek īstenotas šādas 23.11.2012. izdotas izglītības programmas:

 • Programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (licence Nr.5912)
 • Programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (licence Nr.5910)
 • Programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (licence Nr.5911)

Kopējais bērnu skaits iestādē 50, par kuriem ikdienā rūpējās iestādes vadītāja, 6 pirmsskolas izglītības skolotāji, sporta skolotāja, mūzikas skolotāja, 2 logopēdi, pirmsskolas iestāžu māsa, 2 skolotāju palīgi, pavārs, noliktavas pārzine, speciālists – saimniecības pārzinis, apkopēja, sētnieks, apkures sezonā – sezonas kurinātājs.

Uzņemšana Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Cālis,,

Bērni iestādē tiek uzņemti pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu(veidlapa Nr.027/u) un Alūksnes novada domes 24.11.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.23/2016 .

Par iestāšanos un iestādes apmeklēšanu mēs lūdzam padomāt jau laikus -  atnāciet pie mums ciemos, iepazīstieties ar iestādi, darbiniekiem un telpām, pierakstieties rindā, lai bērns būtu psiholoģiski pozitīvi noskaņojies šim lielajam notikumam – Sākt iet bērnudārzā!

 

Ikdienas dzīve pie mums
Ikdienā iestādē uzturas 48-50bērni vecumā no 1 līdz 7 gadiem.
Integrētas rotaļnodarbības notiek dalot bērnus apakšgrupās – atbilstoši vecumam/bērna spējām, līdz ar to nodrošinot pēc iespējas individuālāku darbu ar katru bērnu, jo vienā apakšgrupā ir no 6 līdz 12bērni.
Pedagoģiskajā procesā tiek veikts komandas darbs – realizējot specialistu izstrādāto bērna individuālās attīstības plānu.
Katram bērnam ar valodas traucējumiem, notiek individuālas nodarbības ar logopēdu 3x nedēļā kā arī 2x nedēļā notiek visas grupas darbs logoritmikas nodarbībā un valodas attīstības nodarbībā, kurā kopā strādā logopēds un grupas skolotājs.
Bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem notiek individuālais darbs pie sporta skolotājas stājas uzlabošanai.
Iestādei ir piesaistīt psihologs, kurš sniedz savu izvērtējumu bērna gatavībai uzsākt skolas gaitas, sniedz rekomendācijas bērnu individuālā attīstības plāna izveidē.

Mūsu mērķis ir:

 • veicināt pareizu, pozitīvu attieksmju veidošanos;
 • nodrošināt saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošanos;
 • veicināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
 • psiholoģiski sagatavot bērnu skolas gaitām, pamatizglītības apguvei;
 • attīstīt bērnu spējas un virzīt bērnu attīstību visās jomās;
 • veicināt ikdienas apkalpojošo prasmju, iemaņu un mācību prasmju veidošanos;
 • nostiprināt bērnu veselību un fizisko attīstību;
 • virzīt bērna individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās un iespēju to dažādi attēlot;
 • sekmēt katra bērna kā individualitātes veidošanos, katra bērna personības harmonisku attīstību;
 • palīdzēt bērnam noticēt sev, apzināties sevi, gūt panākumus, izteikt sevi radošā darbībā, būt draudzīgiem, iejūtīgiem, līdzjūtīgiem;
 • sekmēt bērna patriotismu, pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzatbildību par savu rīcību.

Ikdienā mēs:


Svinam gadskārtu svētkus
Mēs svinam gadskārtu svētkus
Apmeklējam Alūksnes muzeju
Aicinām ciemiņus
Piedalāmies dažādās aktivitātēs…
Esam sabiedriski aktīvi…
Izbaudām āra priekus
Kopā ar vecākiem svinam svētkus
Sportojam…
Nodarbības logopēdijā
Mācamies aktīvā darbībā…
Dejojam, dziedam…
Mērām un rēķinām…
Uzsākam skolas gaitas
Svinam gadskārtu svētkus

 

 

Ēdināšana:

Bērnu ēdināšana tiek organizēta trīs reizes dienā:

 • brokastis plkst. 8.45 (sviestmaizes vai biezputra, tēja vai kakao),
  otrās brokastis ap plkst. 10.30 – auglis vai skolas piens.
 • pusdienas plkst. 11.30 - mazākie bērni, plkst. 12.00 lielākie bērni (zupa, otrais ēdiens, sula, salāti),
 • launags plkst. 15.45 (biezputra vai salāti vai pankūkas vai saldais ēdiens).

Laipni lūdzam mūsu bērnudārzā ,,Cālis,,!
Visām mūsu jaunākajām aktivitātēm, specialistu ieteikumiem vari sekot līdz ,,Cālis,, izveidotajā facebook lapā PII "Cālis"

Skip to content