PII „Cālis” - Alūksnes novads

PII „Cālis”

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,
Lielā Ezera ielā 7
Alūksnē, LV 4301

Vadītāja: Agita Pakalniete
Tālrunis: 64322143;64320043
e-pasts: calis@aluksne.lv

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Cālis,, darba organizācijas kārtība COVID - 19 infekcijas izplatības risku mazināšanai iestādē.

ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "CĀLIS" NOLIKUMS

Bērnu rindas reģistrs

Pašnovērtējuma ziņojums

Darba laiks:
Izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā.
No pulksten 7.30 līdz 18.00.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis’’ atrodas pašā Alūksnes centrā – Lielā Ezera ielā 7.

Pirmsskolas izglītības iestāde savu darbību uzsāka kā mazbērnu novietne 1949.gada 5.maijā.

1995. gada 1. oktobri bērnudārzs tiek pie nosaukuma ,,Cālis’’.

1997. gada 1. septembrī bērnudārzs reorganizēts par speciālo pirmsskolas izglītības iestādi ,,Alūksnes speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis’’ ‘’.

2012. gadā tiek veikta nosaukuma maiņa uz ,,Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis’’ ‘’.

2020. gada 1. septembrī tiek mainīts iestādes tips no speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uz vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības iestādi.

 

Iestādē tiek īstenotas šādas 23.11.2012. licenzētas izglītības programmas:

 • Programma izglītojamiem arvalodas traucējumiem (licence Nr.5912)
 • Programma izglītojamajiem ar fiziskāsattīstības traucējumiem (licence Nr.5910)
 • Programma izglītojamajiem arsomatiskām saslimšanām (licence Nr.5911)

Kopējais bērnu skaits iestādē 50, par kuriem ikdienā rūpējās iestādes vadītāja, 6 pirmsskolas izglītības skolotāji, sporta skolotāja, mūzikas skolotāja, 2 logopēdi, pirmsskolas iestāžu māsa, 2 skolotāju palīgi, pavārs, noliktavas pārzine, speciālists – saimniecības pārzinis, apkopēja, sētnieks, apkures sezonā – sezonas kurinātājs.

 

Uzņemšana Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Cālis,,

Bērni iestādē tiek uzņemti pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu(veidlapa Nr.027/u) un Alūksnes novada domes 24.11.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.23/2016 .

 

Ikdienas dzīve pie mums

Ikdienā iestādē uzturas 48-50 bērni vecumā no 1.5 līdz 7 gadiem.

Mācību darbs notiek atbilstoši kompetenču pieejai uzsvaru liekot uz mācīšanās vadīšanu nevis zināšanu nodošanu t.i. lielāka bērna iesaiste mācību procesā, no gatavu zināšanu nodošanu uz sarunu, jautāšanu, situāciju analīzi, iesaistīšanos, sadarbību, zināšanu lietošanu daudzveidīgās situācijās, jēgpilnu atgriezenisko saiti.

Rotaļnodarbības notiek dalot bērnus apakšgrupās – atbilstoši vecumam/bērna spējām, līdz ar to nodrošinot pēc iespējas individuālāku darbu ar katru bērnu, jo vienā apakšgrupā ir no 6 līdz 12bērni.
Pedagoģiskajā procesā tiek veikts komandas darbs – realizējot specialistu izstrādāto bērna individuālās attīstības plānu.
Katram bērnam ar valodas traucējumiem, notiek individuālas nodarbības ar logopēdu 3x nedēļā kā arī 2x nedēļā notiek visas grupas darbs logoritmikas nodarbībā un valodas attīstības nodarbībā, kurā kopā strādā logopēds un grupas skolotājs.
Bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem notiek individuālais darbs pie sporta skolotājas stājas uzlabošanai.
Iestādei ir piesaistīt psihologs, kurš sniedz savu izvērtējumu bērna gatavībai uzsākt skolas gaitas, sniedz rekomendācijas bērnu individuālā attīstības plāna izveidē.

 

Izglītības iestādes darbības pamatmērķis un prioritātes:

 • Izglītības iestādes misija/moto – ‘’Laimīgi bērni – laimīgas skolotājas!’’ (Skolotājs kā instruments, lai sasniegtu mērķi – ‘’laimīgs bērns’’ - VIIIP (vēro, iedziļinies, izmēģini, izvērtē, pilnveido)).
 • Izglītības iestādes vīzija, par izglītojamo – iestāde, kurā ir daudzveidīga, mājīga, mūsdienīga vide ar profesionālu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas nostiprina, aizsargā un veicina katra bērna spējām un attīstības līmenim atbilstošu fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību, aizsargājot bērna drošību un sagatavojot viņu dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.
 • Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –
  • Bērns – ar vēlmi izzināt sevi un sev apkārtējo pasauli, patstāvīgi darboties gribošs, varošs.
  • Darbinieks (-i) – profesionāļu komanda, kura efektīvi sadarbojoties palīdz viens otram un ir vērsti gan uz savu, gan bērnu izaugsmi.
  • Vide – mērķtiecīgi veidota, attīstoša, iekļaujoša, atbalstoša.

Ikdienā mēs:


 

 

Ēdināšana:

Bērnu ēdināšana tiek organizēta trīs reizes dienā:

 • brokastis plkst. 8.45 (sviestmaizes vai biezputra, tēja vai kakao),
  otrās brokastis ap plkst. 10.30 – auglis vai skolas piens.
 • pusdienas plkst. 11.30 - mazākie bērni, plkst. 12.00 lielākie bērni (zupa + saldais ēdiens, otrais ēdiens, salāti + sula),
 • launags plkst. 15.45 (biezputra vai salāti vai pankūkas vai saldais ēdiens).

Laipni lūdzam mūsu bērnudārzā ,,Cālis,,!
Visām mūsu jaunākajām aktivitātēm, specialistu ieteikumiem vari sekot līdz ,,Cālis,, izveidotajā facebook lapā PII "Cālis"

Skip to content