Bejas pamatskola - Alūksnes novads

Bejas pamatskola

Bejas pamatskola

„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts,
Alūksnes novads, LV4350

Direktore: Silvija AIZUPE
Tālrunis: 25664429
e-pasts: skola.beja@aluksne.lv

Bejas pamatskolas moto:
“Tev piederēs tik, cik būs spēka un prāta paņemt.”
/J.Greste/

Pašnovērtējuma ziņojums

Kārtība Bejas pamatskolas mācību procesa organizēšanai 2021./2022.mācību gadā

Skolas vīzija:
nodrošināt kvalitatīvu zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanu, veicināt katra indivīda pašapzināšanos, attīstību un socializāciju sadarbības un radošuma procesā.

Skolas izglītības programmu piedāvājums: 
Pamatizglītības programma (kods 21011111);
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111).
Ir daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums:

 • tautas dejas (2 grupas);
 • vokālie ansambļi (2 grupas);
 • teātra pulciņš;
 • kokapstrādes pulciņš;
 • Mazpulks;
 • sporta pulciņš.

Audzēkņi darbojas Mammadaba un Ekoskolu programmās, vecāko klašu audzēkņi - starptautiskajā jauniešu programmā AWARD, darbojas skolēnu līdzpārvalde. Katru gadu skolēniem ir iespēja izmantot programmu “Skolas piens”, “Augļi skolai”, “Putras programma” piedāvājumu.
Skolas īpašais piedāvājums ir skolas internāts.
Skolēniem ir dota iespēja apmeklēt pagarinātās darba dienas grupu.

Tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Miķeļdiena
 • Skolotāju diena
 • Mārtiņdienas tirdziņš
 • Lāpu gājiens Lāčplēša diena
 • Valsts svētku pasākums
 • Ziemassvētki
 • Meteņdiena
 • Lieldienas
 • Nakts tusiņš
 • Mātes un Ģimenes diena
 • Pēdējais zvans
 • Pēdējā skolas diena
 • Labinieku ekskursija
 • Vasaras nometne “Raibā nedēļa”
 • Izlaidums
 • Absolventu salidojums, skolas jubileja

Vēsture:
Bejas pamatskola darbojas divās ēkās, kā tautā dēvē - Vecā skola (šobrīd 6.-9.klašu ēka) un Jaunā skola (pirmsskolas grupa un 1.-5.klases). Skolas vēsture ir sena. 2012.gadā, sagaidot skolas 145-gadu jubilejas svinības, tika izdota grāmata “Bejas skolai – 145”. Izdevumā ir apkopoti materiāli par skolu no cilvēku atmiņām, no arhīva, Bejas novadpētniecības centra un skolas darba atskaitēm.

Sadarbība:
- ar Gataučiau pamatskolu Lietuvā;
- Tamperes (Somija) Seudu Neatkarības cīņu tradīciju asociāciju.
Ir nodibināta sabiedriskā organizācija -  nodibinājums “Bejas skolas attīstības fonds”, reģistrācijas numurs:40008068463.

 

Skip to content