Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Centra iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads, LV – 4340

Direktore: Janīna Pužule
Tālruņi: 26489927, 27807155
e-pasts: skola.jaunanna@aluksne.lv

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola darbību uzsāka 2012.gada 27.augustā. Izglītības iestāde izveidojās, reorganizējot Jaunannas pamatskolu un Jaunannas Mūzikas un mākslas skolu.

Jaunannas pamatskola dibināta 1988.gadā kā bērnudārzs-skola, kopš 1991.gada darbojās kā Jaunannas pamatskola, bet Jaunannas Mūzikas un mākslas skola dibināta 1989.gadā.

Izglītības iestādē tiek realizētas šādas izglītības programmas:
• Pamatizglītības programma;
• Vispārējās pirmskolas izglītības programma;
• Profesionālās ievirzes izglītības programmas: klavierspēle, vijoļspēle, kokles spēle, ģitāras spēle, trompetes spēle, flautas spēle, sitaminstrumentu spēle un vizuāli plastiskā māksla.

Profesionālās ievirzes izglītības programmas tiek īstenotas arī Alsviķu mācību punktā un Liepnas mācību punktā.

Pamatskolā un mācību punktos kopā strādā 30 pedagogi.

Interešu izglītības pulciņi:
• Tautiskās dejas
• Teātra pulciņš
• Mūzikas pulciņš
• Zīmēšanas grupa (pirmskolai)
• Dziedāšanas grupa (pirmskolai)

Skolas tradīcijas:
• Zinību diena
• Rudens ziedu tematiskie paklāji
• Skolotāju dienas pasākums
• Mārtiņdienas tirdziņš
• Latvijas valsts dibināšanas gadadienas svinīgais pasākums
• Ziemassvētku pasākums
• Jauno mūziķu koncerti
• Ābeces svētki
• Valentīndienas pasākums
• Tematiskās nedēļas (organizē skolēnu pašpārvalde)
• Skolēnu darbu izstādes
• Vecāku diena
• Mātes dienas pasākums
• „Gada skolēna” nominēšana
• Pēdējā zvana svētki
• Izlaidums

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Projekts „Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā”

JAUNANNAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014