Malienas pamatskola - Alūksnes novads

Malienas pamatskola

Malienas pamatskola
Malienas pagastā, Alūksnes novadā
LV–4359

Direktore: Ieva BALTĀ - PILSĒTNIECE

Tālruņi: 28674060
e-pasts: skola.maliena@aluksne.lv

Malienas pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2021.gada 1.septembri.

Malienas pamatskola jau 145 gadus nodrošina pagasta un tuvākās apkārtnes bērnus ar kvalitatīvu, konkurētspējīgu, pieejamu izglītību. Ar tradīcijām un vēsturi bagāta skola. Saglabājot skolas senatnīgumu, skola nemitīgi attīstās, atrodas ciešā mijiedarbībā ar apkārtējo sabiedrību, nes atbildību par pagasta attīstību tuvākajā un tālākajā nākotnē.

Skolas vērtības

  1. Laikmetīgums
  2. Latviskums
  3. Darba tikums – Jauno zemnieku skola
  4. Veselība

Darbības virzieni
* Skolas vides pastāvīga uzlabošana ar projektu palīdzību
* Latviskās pašapziņas veicināšana caur interešu izglītību un   ārpusklases pasākumiem
* Sadarbība ar zemniekiem, praktiskā darba pieredze
* Nacionālais veselību veicinošo skolu tīkls
* Pagasta iestāžu sadarbība

Skolā īsteno 4 izglītības programmas:
*pamatizglītības programmu,
*profesionāli orientēto pamatizglītības programmu ar padziļinātu mājturības apguvi,
*speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
*speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Malienas pamatskola - veselību veicinoša skola - tāda, kura stiprina savu darbību, lai caur skolas vidi ikvienam dotu iespēju veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Skola ikgadēji iesaistās programmās “Skolas piens”, “Augļi skolai”, “Putras programma”.

Augsti sasniegumi skatuves runas konkursos, regulāra dalība CSDD konkursā «Gribu būt mobils», konkursā «Laiks laukiem”, tautas deju festivālā «Latvju bērni danci veda», vides sakopšanas konkursos,  VKKF lasīšanas veicināšanas programmā «Bērnu žūrija”, labdarības aktivitātēs.

Daudzveidīgs ārpusstundu pasākumu piedāvājums (A.Pelēča dzejas konkurss, Dzejas dienas, Ziemassvētku lugas iestudēšana, Mātes dienas koncerts, talkas, vasaras nometnes, Zaļā prakse), iespēja iesaistīties interešu izglītības programmās «Tautas dejas», «Teātris», popgrupa «Marmelādes», «Sporto visi», kā arī fakultatīvajās nodarbībās «Veidošana», «Papīra plastika», «Materiālmācība», pavadīt brīvo laiku atpūtas telpā «Kabata», darboties Skolēnu domē.

Aktualitātēm skolas dzīvē var sekot līdzi “DRAUGIEM.lv” lapā “Malienas pamatskola”.

Malienas pamatskola - skola, kura attīstās laikam līdzi!

Projekta PuMPuRS aktivitātes Malienas pamatskolā

Jaunas fizisko aktivitāšu iespējas…

MALIENAS PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

     

Skip to content