Saistošo noteikumu projekti

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai

Par pabalstiem Alūksnes novadā

Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm

NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 “Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”