Pededzes pagasta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) - Alūksnes novads

Pededzes pagasta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Darba laiks:
Pirmdien                     8.00-12.00 12.30-16.30
Otrdien                       8.00-12.00 12.30-16.30
Trešdien                     8.00-12.00 12.30-16.30
Ceturtdien                  9.30-12.30 13.00-18.00
Piektdien                   8.00-12.00 12.30-16.30

Adrese: “Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis:  66954923
E-pasts:
 pededze@pakalpojumucentri.lv

Pededzes pagasta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs sniedz šādus pakalpojumus:

 • informēšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem (arī iesniegumu pieņemšana);
 • informēšana par pieprasītākajiem valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem;
 • palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
 • apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://www.latvija.lv;
 • atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana ar VPVKAC personāla palīdzību pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā;
 • sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā;
 • “klienta darba vietas” nodrošināšana - centra darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejama darba vieta, kas tehniski aprīkota ar datoru, interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas internets darbam ar personālo datoru.

Pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”

Alūksnes novada  vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) Alūksnē un Pededzē ir pieejams pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”, ar kura palīdzību tiek nodrošināta attālināta saziņa ar:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu padziļinātai konsultācijai par četriem pakalpojumiem: vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju  un vecāku pabalstu;
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālistu padziļinātai konsultācijai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek pārdots vai kā citādi jaunam īpašniekam nodots personīgais nekustamais īpašums;
 • Valsts zemes dienesta (VZD) speciālistu padziļinātai konsultācijai fiziskai personai par visiem dienesta pakalpojumiem.

Ierodoties VPVKAC, klientam sākotnēji jādodas pie darbinieka un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pēc sarunas temata noskaidrošanas, centra darbinieks aizvedīs klientu uz konsultāciju vietu, veiks personas datu pārbaudi un nodrošinās attālināto pieslēgšanos attiecīgajai valsts iestādei.

Šādā veidā uzdot jautājumus pagaidām var tikai VSAA, VID un VZD darbiniekiem. Cilvēks var atnest līdzi dokumentus, vai kopā ar ekspertu pārskatīt attiecīgu noteikumu prasības, jo ir nodrošināta visam šim procesam nepieciešamā tehnika.

ATTĀLINĀTAIS IERĒDNIS

No 01.06.2023. sniedzam jaunu pakalpojumu – attālinātais ierēdnis jeb attālinātā video konsultācija ar darbiniekiem no VSAA, VID un VZD

 • ir pieejama VID padziļinātā konsultācija fiziskai personai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek atsavināts personīgais nekustamais īpašums,
 • ir pieejama VSAA padziļinātā konsultācija fiziskai personai par vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju un vecāku pabalstu,
 • ir pieejama konsultācija par visiem Valsts zemes dienesta pakalpojumiem.

Iepriekš šāds pakalpojums bija pieejams tikai klātienē, ierodoties VSAA, VID vai VZD.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru minimālais pakalpojumu grozs

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 83; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 596)

Nr. p. k. Iestāde Administratīvais pakalpojums
1. Lauku atbalsta dienests Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā
2. Nodarbinātības valsts aģentūra 2.1. Informēšana par šādiem Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem:
2.1.1. CV un vakanču reģistrēšana
2.1.2. aktīvie nodarbinātības un preventīvie bezdarba samazināšanas pasākumi
2.1.3. bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana
2.1.4. profilēšana
2.1.5. karjeras pakalpojumi
2.1.6. apmācību monitorings
2.1.7. darba tirgus prognozes
2.1.8. elektroniskās apmācības modulis
2.1.9. izglītības iestāžu meklētājs
2.2. Iesniegumu pieņemšana par:
2.2.1. bezdarbnieka statusa iegūšanu
2.2.2. darba meklētāja statusa iegūšanu
3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
3.1. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
3.2. iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves
3.3. iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
3.4. personas īpašumā deklarētās personas
3.5. mani dati Fizisko personu reģistrā
3.6. pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
3.7. pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
3.8. pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai
3.9. vēlēšanu apgabala noskaidrošana vai maiņa
3.10. reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs
3.11. vēlēšanu apgabala noskaidrošana
3.12. personvārdu meklēšana personvārdu datubāzē
3.13. Ziņas par personas rīcībspēju
3.14. Personas kodu atbilstība vienai personai
3.15. aktuālais un iepriekšējais personas kods
4. Uzņēmumu reģistrs Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
4.1. reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros
4.2. izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem
5. Valsts ieņēmumu dienests 5.1. Iesniegumu pieņemšana par:
5.1.1. algas nodokļa grāmatiņu
5.1.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu
5.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta identifikatoru un paroli elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanai
5.2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana
5.3. Atbalsta sniegšana darbam ar elektroniskās deklarēšanas sistēmu/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā
6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
6.1. apbedīšanas pabalsts
6.2. apdrošināšanas atlīdzība
6.3. apgādnieka zaudējuma pensija
6.4. atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi
6.5. atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu
6.6. atlīdzība par bērna adopciju
6.7. bezdarbnieka pabalsts (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti)
6.8. bērna adopcijas pabalsts
6.9. bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts
6.10. bērna kopšanas pabalsts
6.11. bērna piedzimšanas pabalsts
6.12. brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
6.13. ģimenes valsts pabalsts
6.14. informācija par dalību pensiju 2. līmenī
6.15. informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem
6.16. informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta
6.17. informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību
6.18. informācija par pensiju 1. līmeņa kapitālu
6.19. informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem
6.20. informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
6.21. informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996. gadam
6.22. informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
6.23. informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
6.24. invaliditātes pensija – piešķiršana vai pārrēķins (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti)
6.25. maternitātes pabalsts
6.26. nesaņemtā maksājuma izmaksa VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā
6.27. pabalsts aizbildniecībā esoša bērna uzturēšanai
6.28. pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam
6.29. pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana
6.30. pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti
6.31. paternitātes pabalsts
6.32. pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
6.33. pensiju 2. līmeņa brīvprātīga dalībnieku reģistrācija
6.34. pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu
6.35. pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts
6.36. pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa
6.37. personas datu vai izmaksas adreses maiņa
6.38. slimības pabalsts
6.39. speciālā valsts pensija
6.40. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
6.41. vecāku pabalsts
6.42. vecuma pensija – piešķiršana vai pārrēķins (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti)
7. Valsts zemes dienests Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
7.1. "Mans konts" Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv
7.2. pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums)
7.3. mani dati kadastrā (e-pakalpojums)
7.4. informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums)
7.5. tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums)
7.6. informācija no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums)
7.7. kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
7.8. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
7.9. datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums)
7.10. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
7.11. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums)
7.12. mobilā lietotne kadastrs.lv
7.13. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums)
8. Nacionālais veselības dienests Informēšana un atbalsta sniegšana e-pakalpojuma "Sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta saņemšana" pieprasīšanā, kā arī sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā

 

Skip to content