Jauniešu konsultatīvā padome

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome ir Alūksnes novada domes 2011. gadā izveidota institūcija ar padomdevēja tiesībām, kuras mērķis ir veicināt Alūksnes novada pašvaldības, iestāžu un jaunatnes sadarbību, sekmējot Alūksnes novada jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī rosinot jauniešus atgriezties savā novadā. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes pamatuzdevumi ir

  • apkopot un regulāri informēt par Alūksnes novada jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm pašvaldībā;
  • izstrādāt priekšlikumus Alūksnes novada pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai un valsts jaunatnes politikas pilnveidei;
  • izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai Alūksnes novada politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves aktivitātēs;
  • izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai;
  • sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai darbam ar jaunatni plānotā finansējuma izlietošanai;
  • veicināt Alūksnes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem.

Priekšsēdētājs Rihards LĀCIS
e-pasts: jkp@aluksne.lv

Koordinatore Ilze ZVEJNIECE
Tel. 64322402
e-pasts: jauniesi.abjc@gmail.com