Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi - Alūksnes novads

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Asistenta pakalpojuma saņemšana personām ar invaliditāti

Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšana

Dzīvokļa pabalsta saņemšana

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgai personai institūcijā

Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā

Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu

Pašvaldības atbalsta saņemšana bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Pabalsta saņemšana bērna ēdināšanai

Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai  

Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā

Pabalsta saņemšana mazgāšanās pakalpojuma apmaksai 

Pabalsta saņemšana sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pabalsta saņemšana veļas mazgāšanas pakalpojuma apmaksai 

Pabalsta saņemšana veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 

Sociālā darba pakalpojuma saņemšana

Sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšana dzīvesvietā 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana sociālās rehabilitācijas institūcijā

Specializētā autotransporta pakalpojuma saņemšana

Apbedīšanas pabalsta saņemšana

Atbalsta grupas pakalpojuma saņemšana pilngadīgām personām un bērniem

No valsts budžeta finansēti pakalpojumi vardarbību veikušām personām

No valsts budžeta finansēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Skip to content