Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi - Alūksnes novads

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Apbedīšanas pabalsta piešķiršana

Atbalsta grupas pakalpojuma piešķiršana pilngadīgām personām un bērniem

Asistenta pakalpojuma piešķiršana personām ar invaliditāti

Dienas aprūpes centra pakalpojuma piešķiršana

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgai personai institūcijā

Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā

Mājokļa pabalsta piešķiršana

No valsts budžeta finansēti pakalpojumi vardarbību veikušām personām

No valsts budžeta finansēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

Pašvaldības atbalsta piešķiršana bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Pašvaldības atbalsta piešķiršana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Pabalsta piešķiršana bērna ēdināšanai izglītības iestādē

Pabalsta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai  

Pašvaldības pabalsta piešķiršana krīzes situācijā

Pabalsta piešķiršana mazgāšanās pakalpojuma apmaksai 

Pabalsta piešķiršana sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pabalsta piešķiršana veļas mazgāšanas pakalpojuma apmaksai 

Pabalsta piešķiršana veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana

Sociālā darba pakalpojuma piešķiršana

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršana sociālās rehabilitācijas institūcijā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Specializētā autotransporta pakalpojuma piešķiršana

Trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršana

Skip to content