Alūksnē taps multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs

15.07.2011.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” par Latvijas un Šveices sadarbības programmas apakšprojekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē” īstenošanu.

     Minēto projektu īstenos Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros.
     Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt jaunatnes iniciatīvas un mobilitāti Alūksnes novadā, nodrošinot multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbību, kas balstīta uz vienlīdzības, sociālās iekļaušanas un līdzdalības principiem.
     - Izveidotais jaunatnes iniciatīvu centrs Alūksnē projekta ieviešanas brīdī būs vienīgais jauniešu neformālās izglītības, iniciatīvu un mobilitātes atbalsta punkts novadā, kas kalpos kā metodiskais un informatīvais atbalsta punkts novada jauniešiem. Veicinot jauniešu iniciatīvu un aktivitātes, attīstīsies katra indivīda personība, sniedzot vienādas iespējas aktīvi darboties ikvienam jaunietim mūsdienīgā vidē, apgūt jaunākās tehnoloģijas un komunikāciju, - norāda Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe.
     Projektā plānots rekonstruēt ēku Dārza ielā 8A 286 m2 platībā, Alūksnē un labiekārtot tai pieguļošo teritoriju aktīvās atpūtas iespējām, ierīkojot soliņus, atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvu un basketbola grozu. Līdz ar to, projektu īstenojot, Alūksnes novada jauniešiem būs nodrošinātas lietderīgas brīvā laika izmantošanas iespējas ārpus vispārējās izglītības iestādēm. Tāpat projekts sekmēs jauniešu zināšanu un prasmju apguvi ārpus formālās izglītības, izveidojot jauniešu informācijas centru, veicinās līdzdalību jaunatnes organizācijās, iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā, nodrošinās mērķgrupas iniciatīvām nepieciešamo atbalstu.
     Projekts sekmēs arī sociālā riska grupu, jauniešu ar īpašām vajadzībām un novada nomales teritorijā dzīvojošo jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū, izmantojot nakšņošanas nodrošinājumu, jo projekts paredz iegādāties 20 matračus un gultas veļu, ierīkot dušas un virtuvi.
     Īstenojot projektu, tiks veicināta jauniešu līdzdalība centra darbībā, kā arī sabiedrības un pašvaldības dzīvē kopumā, nodrošinot sadarbību starp centru, jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un pašvaldības amatpersonām. Projekts sekmēs jauniešu iesaistīšanos vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos un projektos, kā arī starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā.
     Projekta laikā jaunieši līdzdarbosies centra telpu un teritorijas labiekārtošanā, notiks simbolikas izveides konkurss un tiks izstrādāti projekti jauniešu aktivitāšu nodrošinājumam.

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas SavienībaiAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv