Apvidus šķēršļu skrējiena  „Stipro skrējiens Ilzenē 2015”
NOLIKUMS03.07.2015.1. Mērķis
 • popularizēt  aktīvu dzīvesveidu;
 • iesaistīt fiziskās aktivitātēs dažāda vecuma dalībniekus;
 • pārbaudīt savu gribasspēku un fizisko spēju robežu;
 • sniegt iespēju aizraujošā veidā iepazīt Ilzenes pagastu un popularizēt Ilzenes vārdu pasaulē.
2. Organizatori

Apvidus šķēršļu skrējienu rīko Ilzenes pagasta pārvalde sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, „Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs „Dailes””.

3. Laiks un vieta
 • apvidus šķēršļu skrējiens notiek 2015.gada 25.jūlijā. Starta vieta – Alūksnes novada Ilzenes pagasta teritorijā pie Melnupes. (Skatīt norādes autoceļu P44 un V375 krustojumā).
 • ierašanās un reģistrācija no plkst.1600. Starts plkst.1700. Apbalvošana plkst.2000 Ilzenes estrādē, Jaunzemos.
4. Dalībnieki
 • apvidus šķēršļu skrējienā var piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs, kurš sasniedzis 14 gadu vecumu;
 • dalībnieks, piesakot sevi dalībai apvidus šķēršļu skrējienā, rakstiski apliecina, ka viņam piemīt nepieciešamās iemaņas un pietiekama fiziskā sagatavotība;
 • apvidus šķēršļu skrējiena galvenais tiesnesis, nepaskaidrojot iemeslu, var nepielaist dalībnieku startam, ja rodas aizdomas, ka dalībnieks ir alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
 • dalībnieku atbilstību apvidus šķēršļu skrējienam izvērtē galvenais tiesnesis un atteikums dalībai nav pārsūdzams.
5. Pieteikšanās un reģistrēšanās
 • dalībnieks var pieteikties elektroniski līdz 24. jūlija 16.00, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu (tā atrodama www.aluksne.lv sadaļā „Pasākumi”) un nosūtot uz e-pastu tn.ilzene@aluksne.lv . Pieteikšanos un reģistrēšanos varēs veikt arī apvidus šķēršļu skrējiena norises dienā. Sīkāka informācija: tn.ilzene@aluksne.lv  vai 26523025 (Zintis);
 • dalībnieki sacensību norises vietā  personīgi parakstās pieteikuma anketā. Parakstot dalībnieka pieteikuma anketu, viņš/a apliecina, ka uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, apņemas ievērot apvidus šķēršļu skrējiena „Stipro skrējiens Ilzenē 2015”  nolikuma prasības un necelt pretenzijas pret organizatoriem par iespējamām traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas radušies paša dalībnieka vainas, pārslodzes vai apstākļu nenovērtēšanas dēļ;
 • dalībnieks ir atbildīgs par izsniegtā starta numura saglabāšanu līdz finišam;
 • sacensību dalības maksa – 4,00 EUR (četri euro) no individuālā dalībnieka, 12,00 EUR (divpadsmit euro) no komandas. Tā iemaksājama apvidus šķēršļu skrējiena norises vietā, reģistrējoties.
6. Sacensību norise
 • dalībniekiem reģistrējoties tiek izsniegts starta numurs;
 • trasē ir izteikts reljefs un to papildina gan dabīgi, gan mākslīgi šķēršļi, tajā skaitā arī upes „Melnupe” šķērsošana. Katra šķēršļa pārvarēšanas norisi kontrolē tiesnesis;
 • organizatori dalībniekiem rekomendē sporta apavus, vēju necaurlaidīgas garās bikses un kreklu, jaku ar garajām piedurknēm, cimdus;
 • apvidus šķēršļu skrējienā dalībnieki var startēt šādās grupās
    • ELITE – paaugstinātas fiziskās sagatavotības (sporta) klase, veic divus trases apļus ( piedalās dalībnieki no 18. gadu vecuma);
    • 1.grupa:  1998. - 2001.g.dz.  jaunieši ( meitenes un zēni);
    • 2.grupa: 1991. – 1997.g.dz. sievietes, vīrieši;
    • 3.grupa: 1975. – 1990.g.dz. sievietes, vīrieši;
    • 4.grupa:  līdz 1975.g.dz. sievietes, vīrieši;
    • 5.grupa: komandas skrējiens. Piedalās 4 dalībnieki, komandā jābūt abu dzimumu pārstāvjiem.
7. Vērtēšana un apbalvošana
 • par apvidus šķēršļu skrējiena uzvarētāju kļūst dalībnieks un  komanda, kurš/a visātrāk veicis/usi distanci savā grupā. Katras grupas dalībniekus vērtēs atsevišķi. Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām, komandas – ar kausu;
 • komandas dalībniekiem jāfinišē kopā. Komandas dalībniekus nevērtē atsevišķi;
 • finiša rezultāta protesta (apstrīdēšanas) gadījumā – protests rakstiskā veidā  jāiesniedz galvenajam tiesnesim ar protesta maksu 12 EUR apmērā, 30 minūšu laikā pēc rezultātu publiskošanas   Gadījumā, ja protests ir pamatots, minētā summa tiek atgriezta protesta iesniedzējam;
 • finiša rezultāta protestu var iesniegt 30 minūšu laikā pēc rezultātu publiskošanas. 

8.Sodi

 • ja dalībnieks nepārvar kādu šķērsli, viņš var turpināt distanci. Šādā gadījumā dalībnieka rezultātam tiek pieskaitītas soda minūtes – par vienu daļēji veiktu šķērsli – 10 minūtes, par pilnīgi neveiktu šķērsli vai tā apiešanu – 15 minūtes, par izkāpšanu no trases nožogojuma– 5 minūtes;
 • par jebkādu nesportisku, neētisku izturēšanos dalībnieku var diskvalificēt.

9. Serviss

  • organizatori sacensību dalībniekiem nodrošina noskalošanos finiša vietā un  dušu „Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā „Dailes””;
  • par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu sacensību norises laikā un pēc tām, līdz apbalvošanai, dalībnieki sazinās ar organizatoru pārstāvjiem vai trases tiesnešiem.

10. Atbildība

  • gan dalībniekiem, gan līdzjutējiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības apvidus šķēršļu skrējiena gaitā. Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgs par apkārtējās vides saudzēšanu;
 • Skrējiena organizatori patur tiesības veikt izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā (tajā skaitā arī skrējiena atcelšanu meteoroloģisku apstākļu dēļ), par to savlaicīgi informējot.

Komandas pieteikuma veidlapa

Anketa
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv