<<< Atpakaļ

Apstiprināta vienota maksa par SIA “IEVEDNE” ūdenssaimniecības sabiedriskajiem pakalpojumiem31.08.2016.

Ņemot vērā nepieciešamību noteikt vienotu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu visiem šī pakalpojuma saņēmējiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „c” apakšpunktu, Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta otro daļu, 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, Alūksnes novada dome 25.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu:

 1. Noteikt šādu maksu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem:
  1. Ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,04 EUR/m3, tajā skaitā:
   1. ūdens ražošanas pakalpojumam 0,320 EUR/m3;
   2. ūdens piegādes pakalpojumam  0,720 EUR/m3.
  2.  Kanalizācijas pakalpojumiem – 1,37 EUR/m3, tajā skaitā:
   1. notekūdeņu savākšanas pakalpojumam – 0,820 EUR/m3;
   2. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumam – 0,550 EUR/m3.
 2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktās maksas stājas spēkā no 2016.gada 1.oktobra.
 3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2007.gada 5.aprīļa lēmums Nr.5 “Par kanalizācijas pakalpojumu tarifa apstiprināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2007.gada 5.aprīļa lēmums Nr.6 “Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifa apstiprināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE”.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv