<<< Atpakaļ

Pašvaldība izsludina pretendentu pieteikšanu apbalvojumam „Sudraba zīle”31.08.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisteLīdz 30. septembrim (ieskaitot) Alūksnes novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus apbalvošanai ar pašvaldības augstāko apbalvojumu „Sudraba zīle”.

Apbalvošanai var pieteikt gan Alūksnes novada iedzīvotājus, gan personas, kas dzīvo un darbojas citur Latvijā vai ārzemēs, taču kuru ieguldījums Alūksnes novadā ir nozīmīgs. Tāpat apbalvošanai ar „Sudraba zīli” var pieteikt fizisku personu grupu – organizāciju, biedrību u.c.

Ar „Sudraba zīli” apbalvo personas par nozīmīgu veikumu vai sevišķiem nopelniem Alūksnes novada labā valsts pārvaldes, politiskajā, pašvaldības, tautsaimniecības, sabiedriskajā, kultūras, sporta, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, zinātnes vai saimnieciskajā darbā, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, labdarības vai citā novadam nozīmīgā jomā.

Piesakot apbalvošanai kādu pretendentu, lūdzam rakstīt iesniegumu brīvā formā, tajā norādot pamatojumu, kādēļ jūsuprāt konkrētā persona būtu jāapbalvo ar pašvaldības augstāko apbalvojumu, un kurā no jomām pieteiktais kandidāts apbalvojams. Pēc iespējas precīzi lūdzam norādīt arī informāciju pieteiktās personas identificēšanai – vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, nodarbošanos vai ieņemamo amatu. Ja apbalvošanai izvirzāt juridisku personu, tad jānorāda tās nosaukums un adrese, bet, ja piesakāt personu grupu – kolektīvu, tad tā nosaukums un vadītāja vārds un uzvārds.

Pretendentus var pieteikt gan iedzīvotāji individuāli, gan arī kolektīvi. Pieteikuma iesniedzējam jānorāda informācija par sevi - vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, juridiskas personas gadījumā - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un parakstīt tiesīgā persona, lai būtu iespējams sazināties.

Vērtējot apbalvojumam izvirzītos pretendentus, tiks ņemta vērā kandidāta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, reputācija, sevišķi nopelni pašvaldības un/vai sabiedrības labā atbilstoši nominācijai, ieguldījums novada tēla veidošanā un popularizēšanā, profesionālā vai sabiedriskā darbība. Ar pašvaldības apbalvojumu nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.aluksne.lv sadaļas “Normatīvie akti un dokumenti” apakšsadaļā “Nolikumi”.

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs komisija, bet gala lēmumu pieņems Alūksnes novada dome. Pašvaldības augstākais apbalvojums tā saņēmējiem tiks pasniegts valsts svētkiem veltītajā pasākumā 18. novembrī Alūksnes Kultūras centrā.

Pieteikumus aicinām iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas 3. stāvā 306. kabinetā Dārza ielā 11, Alūksnē, sūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā LV-4301 vai elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv ar norādi „Pieteikums apbalvošanai ar „Sudraba zīli””.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv