<<< Atpakaļ


Var iesniegt sabiedriski nozīmīgus projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai04.02.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdz 25. februārim biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas Alūksnes novada pašvaldībā var iesniegt savus sabiedriski nozīmīgos projektus, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu. Iesniegtos pieteikumus dome izskatīs martā.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” pašvaldība var līdzfinansēt biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju sabiedriski nozīmīgas aktivitātes.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek paredzēts sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai Alūksnes novadā šādās piecās jomās - izglītība, kultūra un māksla, sports, sociālā joma un veselība, kā arī vide.
Pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu var organizācija, kas reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Reliģisko organizāciju reģistrā un kuras pieteiktais projekts tiek realizēts Alūksnes novadā.

Līdzfinansējumu pašvaldība nepiešķir projektam, kas neatbilst saistošajos noteikumos paredzētajam mērķim,           pretendentu uzturēšanas (darbības) izmaksu segšanai, nekustamā īpašuma iegādei, būvdarbiem, remontiem privātīpašumā, izņemot vides sakārtošanu objektiem, kuru īpašnieki nodrošina to publisku pieejamību, pabalstiem, dāvanām, balvām, ziediem vai citiem maksājumiem privātpersonām, aktivitātēm, kuru mērķis vai rezultāts ir gūt peļņu, politiskiem vai militāriem pasākumiem, mītiņiem, gājieniem, protesta akcijām, jau notikušu  projektu vai pasākumu apmaksai, projektam, kurš jau tiek atbalstīts citā pašvaldības izsludinātā konkursā, projektam, kurā nav paredzēts pašu ieguldījums vai cits piesaistīts finansējums, saviesīgam pasākumam, kā arī projektam, kura mērķis nav vērsts uz paliekošu rezultātu.
Pašvaldības līdzfinansējums vienam pretendentam gadījumā, ja projektam tiek piesaistīts Eiropas Savienības vai citu fondu un nodibinājumu finansējums, ir 10% no projekta kopējās tāmes, pārējiem projektiem – ne vairāk kā 50% no kopējās tāmes.

Pašvaldības saistošie noteikumi, kas regulē līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem un tajos iekļautā projekta finansējuma pieteikuma veidlapa pieejama www.aluksne.lv sadaļas “Normatīvie akti un dokumenti” apakšsadaļā “Pašvaldības saistošie noteikumi”.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv