<<< Atpakaļ


Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu11.01.2016.2016. gada 22. janvārī plkst. 14:00 Jaunannas tautas nama Lielajā zālē, Jaunannā, Alūksnes novadā notiks dabas lieguma „Jaunanna” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Dabas liegums „Jaunanna” atrodas Alūksnes novada Jaunanna pagastā.  Teritorija nodibināta 1999. gadā 59,3 ha platībā ar mērķi aizsargāt Pededzes upi un mežus. Kopš 2005. gada dabas liegums iekļauts Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā kā B tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti. Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment – iepazīstinās ar apkopto informāciju par dabas lieguma „ Jaunanna” dabas vērtībām, priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai un piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Ar dabas aizsardzības plānu no 2016. gada 11. janvāra varēs iepazīties:

  • Jaunannas pagasta pārvaldē („Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads) darba laikā;
  • mājaslapā www.aluksne.lv un izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā “Jaunumi”).
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 2016. gada 1. februārim uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv