<<< Atpakaļ


Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu11.01.2016.Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, un Mārkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu, Alūksnes novada pašvaldības iestāde Mārkalnes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90009489978, „Pagastmājā”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4351, par brīvu cenu pārdod 28 m3 taras kluču (garums 2,5 m, diametrs, sākot ar 14 cm, uzmērīšanas koeficients 0,54) cirsmā „Gogulīši” (kad. Nr. 3676 006 0157) no krautuves pie autoceļa „Kolberģis- Ponkuļi”. Atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktā 1 m3 taras kluču cena meža krautuvē 24,00 EUR, kopējā kustamās mantas pārdošanas cena 672,00 EUR (seši simti septiņdesmit divi euro 00 centi).

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 26597354.
Pieteikums par taras kluču pirkšanu iesniedzams Mārkalnes pagasta pārvaldē 5 (piecu) darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.

Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.

Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par 28 m3 taras kluču pārdošanu. Samaksa veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv