<<< Atpakaļ


Aicina uz dabas lieguma “Jaunanna” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu18.01.2016.


Piektdien, 2016.gada 22.janvārī, plkst. 14:00 Jaunannas tautas namā (Lielajā zālē, Jaunannā) Alūksnes novadā interesenti aicināti piedalīties dabas lieguma "Jaunanna" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sapulcē.
Pasākumā dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” – iepazīstinās ar apkopto informāciju par teritorijsd dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai un piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu un funkcionālā zonējuma projektu.
Dabas lieguma teritorija veidota Pededzes upes un tās apkārtējo mežu un pļavu aizsardzībai. Upe ir svarīga vairāku retu sikspārņu barošanās vieta. Teritorijā konstatētas daudzas retu bezmugurkaulnieku sugas, kā arī Eiropas nozīmes vaskulāro augu suga - platlapu cinna.
Ar dabas aizsardzības plānu no 11.janvāra var iepazīties:

  • Jaunannas pagasta pārvaldē („Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads) darba laikā;
  • tīmekļa vietnē www.aluksne.lv;
  • izstrādātāja tīmekļa vietnē www.environment.lv

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 01.02.2016. uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv
Jau ziņots, ka projekta ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi dabas aizsardzības plānu izstrādi 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām Latvijā – dabas parkiem "Abavas senleja" un "Bernāti", dabas liegumiem - "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis", "Nagļu un Ansiņu purvs", "Maņģenes meži", "Ziemupe", "Zvārde", "Jaunanna", "Ukru gārša", „Ances purvi un meži”, „Pilskalnes Siguldiņa” un trīs aizsargājamo ainavu apvidiem "Veclaicene", „Augšzeme” un „Vecpiebalga”.

Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un pieļaujamo saimniecisko darbību konkrētajai teritorijai. ĪADT dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika posmam (parasti 7-15 gadi), un šī dokumenta uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Dabas aizsardzības plānu izstrādes procesu uzrauga Dabas aizsardzības pārvalde, savukārt to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Dabas aizsardzības plāni ir rekomendējoši teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.

Jāpiebilst, ka visas iepriekšminētās aktivitātes tiek īstenotas Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.

Papildus informācija par izstrādes procesā esošiem dabas aizsardzības plāniem, kā arī informācija par projekta "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" aktivitātēm lasāma šeit:
http://integralplan.daba.gov.lv/
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv