<<< Atpakaļ


Aicina uz aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu20.01.2016.

 

2016. gada 2. februārī, plkst. 17:00 Veclaicenes tautas namā, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā notiks aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Pasākumā dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” – iepazīstinās ar apkopto informāciju par aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai un piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu un funkcionālā zonējuma projektu.
Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” atrodas Alūksnes novada Veclaicenes, Ziemera, Jaunlaicenes un Mārkalnes pagastos un Apes novada Apes pagastā. Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaine” dibināts 1977. gadā, un kopš 2005. gada tas iekļauts Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā.
Jāpiebilst, ka ar dabas aizsardzības plānu no 2016. gada 20. janvāra varēs iepazīties:

  • Alūksnes novada domē (211. kabinets, Dārza iela 11, Alūksne) darba laikā;
  • Apes novada bibliotēkā (Skolas iela 4, Ape) darba laikā;
  • Veclaicenes pagasta pārvaldē („Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts) darba laikā;
  • Ziemera pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts) darba laikā;
  • Jaunlaicenes pagasta pārvaldē („Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts) darba laikā;
  • mājaslapās www.aluksne.lv un www.apesnovads.lv, kā arī izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā “Jaunumi”).

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 2016. gada 15. februārim uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv
Jau ziņots, ka projekta ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi dabas aizsardzības plānu izstrādi 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām Latvijā – dabas parkiem "Abavas senleja" un "Bernāti", dabas liegumiem - "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis", "Nagļu un Ansiņu purvs", "Maņģenes meži", "Ziemupe", "Zvārde", "Jaunanna", "Ukru gārša", „Ances purvi un meži”, „Pilskalnes Siguldiņa” un trīs aizsargājamo ainavu apvidiem "Veclaicene", „Augšzeme” un „Vecpiebalga”.

Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un pieļaujamo saimniecisko darbību konkrētajai teritorijai. ĪADT dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika posmam (parasti 7-15 gadi), un šī dokumenta uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Dabas aizsardzības plānu izstrādes procesu uzrauga Dabas aizsardzības pārvalde, savukārt to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Dabas aizsardzības plāni ir rekomendējoši teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.

Jāpiebilst, ka visas iepriekšminētās aktivitātes tiek īstenotas Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.

Dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" pārstāvji sniegs atbildes zemju īpašniekiem par konkrētiem ierobežojumiem viņu īpašumā pirms sanāksmes - sākot no plkst. 15:00.

Papildus informācija par izstrādes procesā esošiem dabas aizsardzības plāniem, kā arī informācija par projekta "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" aktivitātēm lasāma šeit:
http://integralplan.daba.gov.lv/Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv