<<< Atpakaļ

Tikšanās laikā pārrunā pašvaldības un augstskolas sadarbības ieceres02.06.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldības vadība, tiekoties ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pārstāvjiem, pārrunāja abu pušu turpmākos sadarbības virzienus.

2011. gadā starp pašvaldību un augstskolu noslēgts sadarbības līgums, kas paredz abu pušu sadarbību novada iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības koncepcijas īstenošanai un novada ekonomikas attīstībai.

Tikšanās reizē RPIVA Alūksnes filiāles vadītāja Anita Pētersone iepazīstināja ar aktuālāko informāciju par filiāles darbību, studējošo skaita dinamiku, studiju programmām, savukārt augstskolas rektore Daina Voita ieskicēja kopējos augstskolas attīstības plānus.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, izpilddirektore Janīna Čugunova, kā arī kultūras un sporta, plānošanas un attīstības uzņēmējdarbības atbalsta jomas pārstāvošie pašvaldības administrācijas un Izglītības pārvaldes darbinieki iepazīstināja ar redzējumu par novadā attīstāmajiem sadarbības virzieniem. Sarunas gaitā savu viedokli un priekšlikumus par studiju procesu un nākotnes iespējām izteica arī filiāles pašreizējie studenti un absolventi.

Pašvaldība iepazīstināja ar tās ierosinājumiem tādos sadarbības virzienos kā kultūra, izglītība un tālākizglītība un pētījumi. Kultūras jomā pašvaldība ierosināja attīstīt izglītības ieguves iespējas šajā jomā strādājošajiem, sekojot mūsdienu prasībām, kā arī sadarboties ar augstskolas kolektīviem kultūras pasākumu organizēšanā. Jāteic, ka viens šādas sadarbības rezultāts tiek plānots valsts svētku pasākumā novembrī. Tālākizglītības jomā pašvaldība saskata nepieciešamību attīstīt iespēju apgūt zināšanas vairākās jomās, kurās šobrīd novadā trūkst kvalificētu speciālistu, tostarp nekustamā īpašuma apsaimniekošana, būvniecība, sociālā aprūpe, kā arī veicināt vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju zināšanu līmeni, piedāvājot uzņēmējdarbības kursus jaunajiem uzņēmējiem, tālākizglītības iespējas apkalpojošā un tūrisma sfērā strādājošajiem u.c.

Izglītības jomā galvenais uzsvars uz plašāka profila pedagogu sagatavošanu, sekojot līdzi mūsdienu tendencēm, ko diktē gan demogrāfiskā situācija, gan valsts normatīvie akti izglītības attīstībā. Pašvaldība arī izteica priekšlikumu augstskolai un tās studentiem turpināt veikt pētījumus studiju procesā, īpaši uzsverot tādas pētāmās tēmas kā kultūras industriju pienesums, uzņēmējdarbības nozares esošās situācijas un perspektīvās attīstības analīze, kā arī pētījumus izglītības jomā.

Diskusijas dalībnieki īpašu uzmanību veltīja sarunai par uzņēmējdarbības spēju attīstību bērniem un jauniešiem, uzsverot šo prasmju un iemaņu nozīmīgumu cilvēka personības tālākā attīstībā mūsdienu laikmetā. Akadēmijas rektore D. Voita ierosināja pašvaldībai apsvērt iespēju izveidot balvu vai vienreizēju stipendiju izciliem studentiem, kas piedalās nozīmīgās konferencēs ārpus novada, kā arī aicināja vietējās filiāles studentus vairāk izmantot ERASMUS programmas piedāvātās iespējas.

Tikšanās noslēguma abas puses vienojās, ka šādas tikšanās varētu notikt regulāri, analizētu paveikto un nospraustu jaunus mērķus.

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv