<<< Atpakaļ

Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu29.06.2016.


Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, Alūksnes novada pašvaldības iestāde Pededzes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90009489982, „Krustcelēs”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4352, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktām cenām:

  • 3,76 m3 zaļi egles zāģbaļķi (garums 4,9 m) x 60,00 EUR= 225,60 EUR;
  • 0,66 m3 sausi, bojāti egles, priedes zāģbaļķi (garums 4,9 m) x 30,00 EUR= 19,80 EUR;
  • 1,26 m3 sausi, bojāti egles zāģbaļķi (garums 4,3 m) x 30,00 EUR= 37,80 EUR;
  • 6,5 m3 taras kluči x 22,00 EUR = 143,00 EUR.

Kopējā kustamās mantas pārdošanas cena 426,20 EUR (četri simti divdesmit seši euro un 20 centi). Pirkšanas piedāvājums iesniedzams tikai par visu apjomu. Kokmateriāli sagatavoti cirsmā „Eglaine 7” (kad. Nr. 3680 009 0084) un atrodas krautuvē pie autoceļa „Kūdupe- Kapsēta”. Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 20236801.
Pieteikums par kokmateriālu pirkšanu iesniedzams Pededzes pagasta pārvaldē 5 (piecu) darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.
Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētā kokmateriālu apjoma pārdošanu. Samaksa veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv