<<< Atpakaļ

Izmaiņas noteikumos par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai07.03.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

3. martā stājās spēkā grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Grozījumi veikti ar mērķi pilnveidot jau iepriekš noteikto normatīvo regulējumu, ar kādu pašvaldība paredzējusi piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanā.

Viena no nozīmīgākajām izmaiņām saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, ir tas, ka tagad saistošajos noteikumos ir paplašinātas projekta atbalstāmās izmaksas no atjaunošanas darbiem uz atjaunošanu vai pārbūvi. Noteikumos izdarītie grozījumi paredz, ka turpmāk norēķins notiks pēc projekta izpildes pieņemšanas dienas, nevis šo faktu apliecinošu dokumentu saņemšanas dienas.

Saskaņā ar noteikumu grozījumiem, ir paplašināts projekta pieteikumā iesniedzamo dokumentu kopums. Pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu, iesniedzējam turpmāk jāsaņem arī pārvaldnieka apliecinājums, ka mājai nav nepieciešami citi neatliekamie izdevumi.

Lai projekta pieteikumu izvērtēšanas procesā pašvaldībai būtu pamatota informācija, ka ar iesniegtajā tāmē paredzētajām izmaksām ir iespējams realizēt projektu un tā īstenošana ir saskaņā ar trešo personu (piemēram, komunikāciju īpašnieku, blakus esošo zemju īpašnieku) interesēm, turpmāk kopā ar projekta pieteikumu būs jāiesniedz būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošs būvvaldē saskaņots zemesgabala labiekārtošanas projekts.

Pašvaldības domes saistošie noteikumi konsolidētā versijā un atsevišķi arī jaunākie grozījumi tajos, tai skaitā arī veidlapas, pieejami www.aluksne.lv sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti” apakšsadaļā “Pašvaldības saistošie noteikumi”. Noteikumu grozījumi publicēti pašvaldības laikraksta “Alūksnes Novada Vēstis” 2. marta numurā.

Saistošie noteikumi paredz, ka, lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai attiecīgajā budžeta gadā, projekta pieteikuma iesniedzējs no 1. līdz 31. martam pašvaldībā iesniedz aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu un visus papildus iesniedzamos dokumentus.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv