<<< Atpakaļ

Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu02.09.2016.

 

Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, un Mārkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu, Alūksnes novada pašvaldības iestāde Mārkalnes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90009489978, „Pagastmājā”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4351, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktām cenām:

  • 2,8 m3 skuju koku taras kluči (garums 4,9 m) x 27,50 EUR= 77,00 EUR;
  • 8,05 m3 lapu koku taras kluči (garums 2,8 m) x 23,50 EUR= 189,18 EUR.

Kopējā kustamās mantas pārdošanas cena 266,18 EUR (divi simti sešdesmit seši euro un 18 centi). Pirkšanas piedāvājums iesniedzams tikai par visu apjomu. Kokmateriāli sagatavoti, veicot ceļa ekspluatāciju traucējošo koku ciršanu pašvaldības autoceļa „Mežumuiža- Pakalni- Ezīšava- Vecāgas” (kad. Nr. 3676 009 0089, 3676 007 0076) nodalījuma joslā un atrodas krautuvē pie minētā autoceļa. Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 20236801.
Pieteikums par taras kluču pirkšanu iesniedzams Mārkalnes pagasta pārvaldē 5 (piecu) darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.
Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētā kokmateriālu apjoma pārdošanu. Samaksa veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv