<<< Atpakaļ

Veclaicenē uz tikšanos par sadarbību plānotajā projektā
tiek aicināti mājražotāji un pakalpojumu sniedzēji21.09.2016.


Alūksnes novada pašvaldība plāno īstenot projektu aizsargājamās ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijas infrastruktūras uzlabošanai.

Projektu plānots iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu saņemšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros. Projekta sadarbības partneris būs Apes novada pašvaldība, kuras teritorijā arī atrodas daļa aizsargājamo ainavu apvidus.
Projekta ietvaros esam ieplānojuši iesaistīt mājražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieinteresēti realizēt savu produkciju un piedāvāt savus pakalpojumus AAA “Veclaicene” teritorijas apmeklētājiem.

Aicinām visas ieinteresētās personas uz tikšanos Kornetos, Veclaicenes pagasta pārvaldes aktu zālē, šā gada 17. oktobrī pulksten 16.00. Interesentus, kuriem nav iespēja šajā dienā apmeklēt pasākumu, lūdzam vērsties pie Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Vārtukapteines.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv