<<< Atpakaļ

Jaunalūksnē pārbūvē grants seguma ceļus01.08.2017.

Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 Jaunalūksnes pagastā projekts “Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā” (Nr. 16-07-A00702-000017) tiek realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

 Projekta kopējās izmaksas ir 247025,19 EUR, no tām publiskais finansējums 143990,00 EUR. Autoceļu pārbūves darbus veic SIA “RUBATE”. Būvuzraudzību būvdarbiem nodrošina SIA “SISTĒMEKSPERTS”. Būvprojektus izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “Ceļu komforts”. Darbu izpildes termiņš noteikts astoņi mēneši, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
Šobrīd Jaunalūksnes pagasta pašvaldības autoceļiem “Auseji-Garjuri” (3,156 km) un “Garjuri-Lašķi” (2,95 km) projekta ietvaros izrakti un iztīrīti sāngrāvji, izbūvētas nobrauktuves un caurtekas, norakts apaugums un šobrīd tiek pastiprināts ceļa segums.  Pārbūves darbi norit atbilstoši plānotajam grafikam, tiek ieviestas nepieciešamās korekcijas projektā atbilstoši konkrētajai situācijai, darbus apgrūtina nepastāvīgie laika apstākļi.
Ceļa pārbūves rezultātā tiks uzlabota ceļu infrastruktūra, nodrošināta droša satiksme, uzlabojot saimniekošanas iespējas Jaunalūksnes pagasta lauksaimniecības uzņēmumiem.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv