<<< Atpakaļ

Sāks “SPODRAS” ēkas pārbūvi

 03.08.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


 Augustā sāksies pašvaldības aģentūras “SPODRA” administratīvās ēkas Pils ielā 58, Alūksnē, pārbūves īstenošana. Tās laikā autovadītājiem jāņem vērā, ka sakarā ar būvdarbu zonas ierobežošanu transportlīdzekļu kustībai slēgts būs nelielais Vidus ielas posms starp aģentūras ēku un blakus esošo ēku. Piekļuve poliklīnikai un citām apkārtnē esošiem pakalpojumiem būs iespējama pa Vidus ielu no Tirgotāju ielas puses. Gājējiem pārvietošanās iespējas paredzēts saglabāt.

 Ēkas pārbūvi pašvaldība veic Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības aģentūras “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” ietvaros. Tā mērķis ir samazināt pašvaldības administratīvo ēku primārās enerģijas patēriņu, veicot aģentūras "Spodra" administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, kas paredzēti ēkas energosertifikātā un ir atbilstoši tehniskajai dokumentācijai.

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi paredz būvdarbu veikšanu ēkas norobežojošajās konstrukcijās, pārsegumu, cokola u.c. konstrukciju siltināšanu, pirms tam veicot nepieciešamos remontdarbus, t. sk. pirmā stāva grīdu siltināšanu un atjaunošanu un logu, durvju nomaiņu, kā arī ēkas siltumapgādes sistēmas pārbūvi un siltummezgla izbūvi, atbilstoši ēkas energosertifikātā norādītajam un tehniskajā projektā paredzētajam.

Tiks veikti arī citi būvdarbi, kas nepieciešami ēkas tehniskā stāvokļa un funkcionalitātes uzlabošanai, ēkas pieejamības veicināšanai apmeklētājiem, atbilstoši tehniskajam projektam, bet tie tiks segti no pašvaldības līdzekļiem.

Projekta ietvaros plānots samazināt primārās enerģijas gada patēriņu sabiedriskajās ēkās un samazināt siltumnīcefekta gāzu apjomu gadā.

Projekta ilgums ir 15 mēneši. Tā kopējās izmaksas ir 373 521,18 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 95 640 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 5063,29 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 11 814,36 EUR un neattiecināmās izmaksas 261 003,53 EUR.

Tā kā projekta atbalsta nosacījumi paredzēja veikt ieguldījumus tikai ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanā (t.i., fasādes, cokola, bēniņu pārseguma u.c. siltināšanā), siltumapgādes, ventilācijas sistēmu atjaunošanā/ pārbūvē, energoefektīva apgaismojuma nomaiņai un pārejai no fosilā kurināmā (piem, ogles, nafta) uz atjaunojamajiem resursiem (malka, šķelda u.c.), līdz ar to pārējie darbi, kas neattiecas uz energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši energosertifikātā minētajam, tā ir telpu pārbūve un atjaunošana, ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu izbūve un pārbūve un citi darbi plānoti kā projekta neattiecināmās izmaksas un tiks segti no pašvaldības līdzekļiem.

Līgums par ēkas pārbūvi, saskaņā ar atklātā iepirkumu konkursa rezultātiem, noslēgts ar SIA “EKERS”, projekta būvuzraudzību nodrošinās SIA “BŪVUZRAUGI LV”, savukārt autoruzraudzību veiks projekta izstrādātāji SIA “ĒKAS SILTINĀŠANA”.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv