<<< Atpakaļ

 

Ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu apkopojums


30.08.2017.


Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ieteikumu, Alūksnes novada pašvaldība ir aprēķinājusi ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksas pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, lai uzskatāmi būtu redzams, cik šis pakalpojums izmaksā.

Aprēķins liecina, ka no 2016. gada 1. jūnija līdz šī gada 31. maijam ēdināšanas pakalpojums novada izglītības iestādēs izmaksāja 645 681 EUR. No šīs summas 103 673 EUR bija valsts finansējums, 118 250 EUR - vecāku maksa un sociālie pabalsti, pašvaldības finansējums bija 423 756 EUR. Līdz šim no
pašvaldības budžeta apmaksāja ēdināšanas izmaksas bez produktu vērtības, kā arī 60 centus dienā kā atbalstu produktiem izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina iestādes, un 90 centus dienā skolās, kur ēdināšanu nodrošina uzņēmums. Valsts brīvpusdienas nodrošina 1.-4. klases bērniem.
Izglītības iestādes arī izvērtējušas, vai tās ēdināšanas pakalpojumu nodrošinās pašas vai to nodrošinās kāds uzņēmējs, un 15 izglītības iestādes izlēmušas, ka to darīs pašas.

Alūksnes novada domes deputāti augustā Sociālajā, izglītības un kultūras, kā arī Finanšu komitejā iepazinās ar izmaksu aprēķinu katrai izglītības iestādei. Domes sēdē deputāti apstiprināja katras iestādes ēdināšanas
pakalpojuma pašizmaksu. Tā kā pašvaldības šī gada budžetā finansējums ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai līdz šī gada beigām ir paredzēts, deputāti vienojās, ka turpinās piemērot ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteikto atvieglojumu skolēnu ēdināšanai. Plānojot nākamā gada
budžetu, deputāti atgriezīsies pie diskusijas par to, cik lielu daļu ēdināšanas pakalpojuma izmaksas varēs segt no pašvaldības budžeta un cik liela daļa būs jāmaksā vecākiem.

Ēdināšanas pakalpojums sastāv no: darba samaksas personālam, pamatlīdzekļu nolietojuma, produktu izdevumiem un pārējiem izdevumiem, kas savukārt ir:
elektrība, ūdens, kanalizācija, apkure, dens paraugu testēšana, medicīniskās apskates izdevumi personālam, kas iesaistīti ēdināšanā, datorprogrammas, kas tiek izmantotas produktu grāmatvedībai.
Aprēķinos aplūkojamas gan pirmsskolas izglītības iestāžu, gan skolu ēdināšanas izmaksas vienai porcijai atlīdzībai, pamatlīdzekļu nolietojumam, pārējām izmaksām, kopējās izmaksas bez produktu vērtības, kā arī ēdināšanas pakalpojuma izmaksas vienai dienai dažādās izglītojamo vecumu grupās
atkarībā no izglītības iestādēs, kā arī iestāžu darbiniekiem. Aprēķini atklāj atšķirības starp izglītības iestādēm. Prezentācija, kurā ir apskatāmas katras izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma izmaksas vienai
porcijai, aplūkojama zemāk.

Aprēķinātas arī ēdināšanas pakalpojuma izmaksas izglītības iestāžu darbiniekiem. Normatīvie akti valstī nosaka, ka tad, ja darbiniekiem nevar nodrošināt pusdienu pārtraukumu, ir atļauts ēst pusdienas skolas ēdnīcā, kā tas ir izglītības iestāžu gadījumā. Uz personālu neattiecas pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie atvieglojumi. Iepriekš bija noteikts, ka gan audzēkņi, gan personāls maksāja produktu vērtību, taču turpmāk personālam būs jāmaksā visa ēdiena pašizmaksa.

Pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikts, ka ēdināšanas pakalpojuma atvieglojumus pašvaldība piešķir 5-6 gadīgajiem bērniem, 1.-4. klasei un izglītojamiem no 5. klases, jo finansējums atlīdzībai, pamatlīdzekļu iegādei un pārējiem izdevumiem bija nodrošināts no pašvaldības kā finansējums
iestādēm. Valsts kontroles ieskatā pašvaldībai jāparāda iedzīvotājiem, cik tad īsti izmaksā ēdināšanas pakalpojums, un domes deputāti saistošajos noteikumos var noteikt atvieglojuma apmēru vecākiem.

Aprēķini liecina, ka nākamajā gadā, saglabājot pašreizējo sistēmu, pašvaldības budžetā būs nepieciešami 527 000 EUR ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai. Salīdzinot ar 2017. gadu, šī summa pieaugs par 103 700 EUR, jo, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, Liepnas internātpamatskolas, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” un Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” uzturēšanas finansēšana no valsts budžeta tiek pārtraukta ar 2017. gada 31. decembri.

Ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu apkopojums

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv