<<< Atpakaļ

Alūksnes novada Sociālais dienests iesaistīsies kopīgā projektā ar igauņiem07.02.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Pirmdien, 6. februārī, Alūksni apmeklēja un ar novada Sociālā dienesta un biedrības “Saulstariņi” pārstāvjiem tikās nevalstiskās organizācijas “Igaunijas aprūpētāji” pārstāvji, lai runātu par sadarbību kopīgā projektā.

Minētā nevalstiskā organizācija apvieno neformālos aprūpētājus Igaunijā – cilvēkus, kuri mājās rūpējas par saviem slimajiem vai vecajiem ģimenes locekļiem. Organizācijas pārstāvji Helle Lepika un Einars Tenissons Alūksnē tikās ar Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāju Regīnu Kalniņu un vadītājas vietnieci Viju Vārtukapteini, kā arī biedrības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Saulstariņi’ valdes priekšsēdētāju Māru Podkalni.
Sociālais dienests ar Igaunijas nevalstisko organizāciju jau iepriekš ir piedalījies kopīgā projektā, kur viena no aktivitātēm bija vērsta uz neformālo aprūpētāju labklājības un veselības izpēti. Projektā iesaistītās valstis veica savu neformālo aprūpētāju anketēšanu. No Alūksnes novada tika aptaujāti 30 aprūpētāji. Projekta noslēguma pasākumā Helsinkos katra valsts prezentēja savu neformālo aprūpētāju labklājības un veselības aptaujas rezultātus. Notika vairākas tikšanās, kurās projekta partneri dalījās ar savu pieredzi šajā jomā.

Jaunais “Igaunijas aprūpētāju” starptautiskais kopprojekts, ko atbalstījusi Ziemeļvalstu Ministru Padome, paredz pētīt un analizēt problēmu par neformālo aprūpētāju darbu.

- Igaunijā šobrīd šis jautājums ir ļoti aktuāls. Neformālajiem aprūpētājiem ir liela slodze. Apstākļi un nosacījumi, kādos viņi aprūpē savus tuviniekus, lielākoties atšķiras no apstākļiem, kādos strādā profesionālie aprūpētāji. Tāpat neformālajiem aprūpētājiem trūkst apmācību iespēju, palīglīdzekļu pieejamības, nav pienācīgi atrisināts jautājums par neformālo aprūpētāju sociālo apdrošināšanu. Jautājums ir par to, kādēļ ir šāda atšķirība un kādēļ tā ir tik liela, - norādījaa H. Lepika.

Viņa uzsvēra, ka projektā plānots analizēt neformālo aprūpētāju situāciju Baltijas valstīs, kā arī Somijā, kur šis jautājums jau ir labāk atrisināts, un likt to apzināties valstiskā līmenī.

H. Lepika sacīja, ka ir būtiski saprast un apzināties, kas ir neformālais aprūpētājs.
- Neformālais aprūpētājs ir jebkurš cilvēks, kas regulāri piezvana saviem atsevišķi dzīvojošajiem vecvecākiem un apvaicājas, kā viņiem klājas, katrs, kurš piegādā pārtiku vai aizbrauc apskatīt veco cilvēku. Ja aprūpes intensitāte ir nepieciešama tik liela, ka cilvēks pie aprūpējamā ir piesaistīts 24 stundas diennaktī, tad aprūpētājs pats vairs nevar strādāt algotu darbu, zūd viņa profesionalitāte, kļūst neuzmanīgs darbā, vai uz ceļa, līdz ar to neformālais aprūpētājs savu dzīvi vairs nedzīvo, bet koncentrējas tikai uz aprūpējamo, - problēmu skaidroja H. Lepika.

Tikšanās laikā viņa informēja, kas Igaunijā šajā jomā paveikts līdz šim. 2015. gadā valsts līmenī izveidota darba grupa, kas strādā ar ideju par aprūpes slodzes samazināšanu neformālajiem aprūpētājiem. 2016. gadā savukārt pieņemts sociālās aprūpes likums, kas nosaka, ka vietējām pašvaldībām jānodrošina aprūpes pakalpojums, ja atzīts, ka konkrētai personai tas nepieciešams. Šādā gadījumā pašvaldības vienojas ar aprūpējamās personas ģimenes locekļiem, ja tādi ir, par to, kas aprūpi nodrošinās – ģimene vai pašvaldība - un kas to apmaksās. Igaunijā šobrīd normatīvie akti nosaka, ka vietējās pašvaldības var maksāt neformālajiem aprūpētājiem pabalstu līdz 100 eiro apmērā.

Tikšanās laikā Sociālā dienesta pārstāvji un biedrības “Saulstariņi” vadītāja Igaunijas kolēģiem skaidroja sociālās aprūpes, kā arī neformālo aprūpētāju iespējas un nosacījumus Latvijā un arī Alūksnes novada Sociālā dienesta piedāvātās aprūpes iespējas.

Plānots, ka pavasarī Alūksnē organizēs fokusgrupas sanāksmi “Tuvinieku aprūpētāju mājas kā darba vide – droša un pieejama”. Tikšanās dalībnieki vienojās par sanāksmes programmas tēmām, par kurām apkopos informāciju, un analizēs normatīvos aktus Latvijā, kas regulē gan cilvēka, gan aprūpes darbinieka tiesības un pienākumus, kā arī darba videi noteiktās prasības, lai nodrošinātu drošu vidi. Šāda sanāksme notiks arī Igaunijā un Somijā. Tas būs kā atskaites punkts, lai pēc tam projekta partneru fokusgrupu rezultāti būtu salīdzināmi un tālāk varētu runāt par neformālo aprūpētāju slodzi.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv