<<< AtpakaļDome ievēl komiteju sastāvu, apstiprina jaunu sastāvu komisijās un to nolikumus05.07.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 28. jūnija sēdē deputāti ievēlēja domes komiteju sastāvu, kā arī apstiprināja jaunus domes pastāvīgo komisiju sastāvus un to nolikumus.

 Pirms balsošanas par komiteju sastāvu deputāti izskatīja arī trīs deputātu priekšlikumus. Jana Zilkalne bija iesniegusi priekšlikumu iekļaut Tautsaimniecības komitejas sastāvā Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputāti Līgu Langrati, ievērojot partiju pārstāvniecību, kā arī priekšlikumu Finanšu komitejā Zaļo un Zemnieku savienībai samazināt savu pārstāvju skaitu līdz 2, iekļaujot kādas citas partijas pārstāvi. Deputāte Līga Langrate bija iesniegusi priekšlikumu iekļaut Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” pārstāvi darbam Tautsaimniecības komitejā. Deputāti balsoja par katru no minētajiem priekšlikumiem, taču tie neguva deputātu atbalstu un tika noraidīti.

Līdz ar to domes komitejās ievēlēti šādi deputāti:
FINANŠU KOMITEJĀ:
Arturs Dukulis, Dzintars Adlers, Aivars Fomins, Ainars Melders, Līga Langrate, Druvis Mucenieks, Modris Lazdekalns;
TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJĀ:
Dzintars Adlers, Modris Lazdekalns, Laimonis Sīpols, Askolds Zelmenis, Viola Aija Kaparšmite, Ainars Melders, Jānis Zeltiņš;
SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJĀ:
Aivars Fomins, Druvis Mucenieks, Maruta Kauliņa, Verners Kalējs, Mārtiņš Augstkalnietis, Jānis Zeltiņš, deputāts, kas stājas Janas Zilkalnes vietā.

 Dome 28. jūnija sēdē apstiprināja Apstādījumu aizsardzības komisijas, Dzīvokļu komisijas, Administratīvās komisijas, Licencēšanas komisijas un Iepirkuma komisijas nolikumus.

Deputāti pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumā Nr. 12/2013, papildinot to ar 1.1 punktu, kas nosaka, ka komisija darbojas līdz jaunas komisijas ievēlēšanai, un ar 18.1 punktu, kas paredz, ka par komisijas locekli var būt persona, kurai ir zināšanas komisijas kompetences jautājumos un pašvaldības darbā.

Tāpat dome veica grozījumus pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumā, izsakot 1.4.punktu šādā redakcijā: “1.4. KOMISIJAI ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapa” un 4.1. punktu šādā redakcijā: “4.1. KOMISIJA tiek ievēlēta 5 (piecu) tās locekļu sastāvā un darbojas līdz jaunas KOMISIJAS ievēlēšanai. Par KOMISIJAS locekļiem var būt personas, kurām ir zināšanas Komisijas kompetences jautājumos un pašvaldības darbā”.

Deputāti atzina par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumu Nr. 407 “Par Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju”.

Par Zemes lietu komisijas locekļiem dome iecēla Agnesi Forsteri, Ilzi Kalniņu, Ināru Kapulinsku, Inesi Randu un Sandru Smildziņu.

Par Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļiem dome iecēla Āri Kreici, Zigmāru Mazuli, Ingrīdu Ribozolu un Madaru Sildegu.

Dome noteica Īpašumu atsavināšanas komisijai četru locekļu sastāvu un par komisijas locekļiem iecēla Viktoriju Avotu, Māru Kovaļenko, Inesi Randu un Sanitu Ribaku.

Par Dzīvokļu komisijas locekļiem dome iecēla Ingu Berkuli, Inesi Čibalu, Lailu Gorkiju un Māru Kauliņu.
Par Administratīvās komisijas locekļiem dome iecēla Sabīni Lapiņu, Svetlanu Soldatovu, Gintu Teterovski, Arturu Upīti un Modrīti Vosku.

Licencēšanas komisijas locekļu amatos dome iecēla Everitu Balandi, Sanitu Bērziņu, Māru Kovaļenko un Sanitu Ribaku.

Dome lēma arī par Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidi sešu cilvēku sastāvā un apstiprināja tās sastāvu: komisijas priekšsēdētāja – Ineta Bērziņa, Izglītības pārvaldes speciālās izglītības skolotāja, sekretāre – Eleonora Ilsjāne, Izglītības pārvaldes lietvedības sekretāre, komisijas locekļi: Vēsma Kalēja, Izglītības pārvaldes psiholoģe, Ziedīte Aigare Izglītības pārvaldes skolotāja logopēde, Irēna Greivule, psihiatre, Līga Smoļaka, Izglītības pārvades skolotāja logopēde.

Lēmumi par komisiju sastāvu ir spēkā no 2017. gada 1. jūlija.

Dome lēma arī par pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumu un sastāvu. Turpmāk minētās komisijas sastāvā būs pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji un Būvvaldes vadītāja.  Saskaņā ar komisijas nolikumu, katram iepirkumam tiks veidota apakškomisija. Iepirkuma komisijas locekļu amatos apstiprināja kancelejas vadītāju Viktoriju Avotu, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju Juri Balandi, Īpašumu nodaļas vadītāju Ingu Berkuli, Juridiskās nodaļas vadītāju Aivu Egli, Kultūras un sporta nodaļas vadītāju Sanitu Eglīti, Grāmatvedības nodaļas vadītāju Valentīnu Fedotovu, Finanšu nodaļas vadītāju Evitu Ņedaivodinu, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju Aritu Prižavoiti un Būvvaldes vadītāju Sandru Smildziņu. Dome no komisijas locekļu vidus iecēla komisijas priekšsēdētāju – šos pienākumu veiks Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis.

Attiecībā uz vairākām pašvaldības administrācijā, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās strādājošām personām, kuras 28. jūnija sēdē deputāti apstiprināja komisijas locekļu amatos un kuras līdz ar to ir kļuvušas par valsts amatpersonām, dome pieņēma lēmumus atļaut tām savienot amatus komisijās ar veicamajiem darba pienākumiem.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv