<<< Atpakaļ



Uzsākta Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu grants ceļu sakārtošana



05.07.2017.

Aiga Mūrniece
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

 Ziemera, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastos šobrīd veic sagatavošanas darbus, lai ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu realizētu grants seguma ceļu pārbūves darbus.

 Šobrīd visos trīs pagastos ir izstrādāti grants autoceļu pārbūves būvprojekti. Savukārt Jaunlaicenes pagastā ir noslēgušās iepirkumu procedūras, lai iesniegtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta pieteikumu.

Publisko iepirkumu rezultātā grants autoceļu pārbūvi Jaunlaicenes pagastā veiks SIA “Sorma”, līgumcena – 170558,56 EUR, bet būvuzraudzību veiks SIA “Geo Consultants” 8680 EUR apmērā (bez PVN). Jaunlaicenes pagastā paredzēts pārbūvēt divus pašvaldības autoceļus: “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns” (4,19 kilometri) un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1. kārta (1,6 kilometri). Savukārt Veclaicenes pagastā projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības autoceļu “Dzintari – Cīņas” (4,85 kilometri), bet Ziemera pagastā plānots pārbūvēt trīs pašvaldības autoceļus: “Rijukalns – Vengerski” (3,9 kilometri), “Blūmji – Indrāni – Gailīši” (1,1 kilometrs) un “Ziemeri – Murati” (2,13 kilometri).

Organizējot apspriešanas sanāksmes ar iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem, diskusiju rezultātā tika panākta vienošanās par pašvaldības autoceļiem, kuri tiks pārbūvēti, jo ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalsts saņemšanai noteiktais mērķis ir ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.

Eiropas Savienības līdzfinansējums šī pasākuma īstenošanai tika sadalīts un noteikts proporcionāli reģistrēto autoceļu garumam katrā pagasta pārvaldē. Projektu ietvaros paredzēts uzlabot ceļa segumu, ierīkot nobrauktuves, nomainīt caurtekas, noņemt ceļa malu apaugumu, rakt novadgrāvjus u. c. darbus.






Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv