<<< AtpakaļJaunlaicenē un Veclaicenē ar projektu palīdzību labiekārto teritoriju05.07.2017.

Aiga Mūrniece
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

 Veclaicenes pagasta Kornetos, Ievas ezera krastā, par Alūksnes novada pašvaldības piešķirtiem mērķdotācijas līdzekļiem ir izveidota jauna koka laipa uz betona pontoniem ar koka noejas laipu.

 Laipu uzstādīja un izgatavoja personu grupa, kas sastāv no SIA „Ponton” un SIA „Druka”, darbu kopējās izmaksas ir 13999 EUR.

2017. gadā, īstenojot LEADER projektu “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā”, paredzēts ierīkot gājēju ceļu gar Ievas ezera krastu, savienojot lapeni un noejas laipu uz ezeru, kā arī izvietot izglītojošus vides dizaina elementus par dabu un dzīvniekiem. Projekta kopējās izmaksas plānotas 14296,60 EUR.

Savukārt Jaunlaicenes pagastā šobrīd tiek īstenots LEADER projekts “Stāsti par Jaunlaicenes parku un tā stendus ar informāciju par muižas vēsturisko apbūvi, kā arī parka teritorijā izvietos jaunus koka soliņus. Projekta kopējās izmaksas plānotas 13215,88 EUR.

Šobrīd tiek gatavota dokumentācija, lai izsludinātu publiskos iepirkumus LEADER projektiem “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā” un “Stāsti par Jaunlaicenes parku un tā dvēselīte”.

LEADER programma atbalsta darbības lauku ekonomikas attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros tiek plānoti finanšu resursi, kas ļauj realizēt lielākus un mazākus projektus lauku un pilsētu teritorijās, kas nepieciešami iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai, pakalpojumu attīstībai, vides sakārtošanai un uzņēmējdarbības organizēšanai.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv