<<< Atpakaļ

Tiesa noraida prasību pret Alūksnes novada pašvaldību02.06.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists


Vidzemes apgabaltiesas Civillietu kolēģija noraidījusi fiziskas personas A apelācijas sūdzību par atšķirīgas attieksmes pārkāpumu darba tiesisko attiecību dibināšanas procedūrā un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu.


Fiziska persona A 2016. gada 28. aprīlī Alūksnes rajona tiesā vērsās ar prasības pieteikumu pret Alūksnes novada pašvaldību par atšķirīgas attieksmes pārkāpuma konstatēšanu darba tiesisko attiecību dibināšanas procedūrā un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu.

Persona A lūdza tiesu konstatēt, ka Alūksnes novada pašvaldība laika periodā no 2015. gada decembra līdz 2016. gada 29. janvārim, dibinot darba tiesiskās attiecības uz vakanto Alūksnes muzeja direktora amata vietu, ir pārkāpusi atšķirīgas attieksmes aizliegumu attiecībā uz viņu. Tāpat prasītāja lūdza tiesu piedzīt no Alūksnes novada pašvaldības atlīdzību par morālo kaitējumu, kā arī visus tiesas izdevumus.2016. gada 11. augustā ar Alūksnes rajona tiesas spriedumu fiziskās personas A prasība tika noraidīta pilnībā.

Tiesa secināja, ka darba tiesisko attiecību dibināšanas procesā ar Alūksnes novada pašvaldību nav tikusi diskriminēta izglītības vai politiskās pārliecības dēļ. Ņemot vērā, ka tiesa nekonstatēja atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpuma pastāvēšanu, tiesa uzskatīja, ka nav tiesiska pamata piedzīt morālā kaitējuma kompensāciju tāpēc prasību noraidīja pilnībā.

Par Alūksnes rajona tiesas spriedumu fiziskā persona A iesniedza apelācijas sūdzību, pārsūdzot to pilnā apjomā.

Noklausījusies Alūksnes novada pašvaldības pārstāves paskaidrojumus, pārbaudījusi pierādījumus un novērtējusi apelācijas sūdzības motīvus, Civillietu tiesas kolēģija secināja, ka fiziskās personas A prasība un apelācijas sūdzība noraidāmas kā nepamatotas, kā arī atzina, ka pirmās instances tiesas spriedums par prasības noraidīšanu ir likumīgs un pamatots.

Vidzemes apgabaltiesas Civillietu kolēģija noraidīja prasītājas iebildumus, ka Alūksnes novada pašvaldība ir pārkāpusi atšķirīgas attieksmes aizliegumu prasītājas politiskās pārliecības dēļ. Līdz ar ko, tiesa nolēma pilnībā noraidīt fiziskās personas A prasību pret Alūksnes novada pašvaldību, par atšķirīgas attieksmes pārkāpuma konstatēšanu darba tiesisko attiecību dibināšanas procedūrā un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv