<<< Atpakaļ

Aizvadīts seminārs par Jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām Alūksnes novadā22.05.2017.


Alūksnes novada pašvaldība no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2.oktobrim īsteno projektu “Virknes slēgums”. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot Alūksnes novada jaunatnes lietu koordinācijas sistēmu.

2017.gada 13.maijā projekta “Virknes slēgums” ietvaros tika organizēts seminārs par Jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām Alūksnes novadā. Seminārā piedalījās Alūksnes novada jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes pārstāvji, personas, kas strādā ar jauniešiem un pašvaldības darbinieki. Seminārā, kuru vadīja jaunatnes politikas eksperte Inese Šubēvica, tika sniegta informācija un diskutēts par jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un to atbalsta veidiem Alūksnes novadā.

Izsakot viedokļus par darba ar jaunatni un jauniešu līdzdalības realitāti Alūksnes novadā, izskanēja informācija par vairākiem ierobežojumiem līdzdalībai sabiedriskajos pasākumos:
1) transports, lai nokļūtu līdz aktivitātes vietai,
2) slikts interneta pārklājums informācijas saņemšanai,
3) nepietiekama informācija par līdzdalības iespējām.

Semināra laikā tika diskutēts par stereotipu, ka pēc mācībām Rīgā atgriežas uz dzīvi Alūksnes novadā tie jaunieši, kuri nevar atrast darbu Rīgā. Šis stereotips jālauž, sniedzot vairāk pozitīvu piemēru par jauniešiem, kuri uzsāk uzņēmējdarbību, strādā kā pašnodarbinātie vai ir kā darba ņēmēji pēc mācībām vai dzīves citā pilsētā.Dalībnieki atzina, ka vairāk lielos novada pasākumus vajadzētu organizēt ārpus Alūksnes pilsētas, veicinot novada pagastu atpazīstamību un attīstību. Tas būtu arī labs veids kā iesaistīt pagasta jauniešus brīvprātīgā darbā pie pasākumu organizēšanas.
Alūksnes novada pagastu jaunatnes lietu koordinatoru darbs tiek izcelts par veiksmīgo jauniešu piesaisti dažādām aktivitātēm un iniciatīvu projektu popularizēšanu. Kā pozitīvs piemērs jauniešu iniciatīvām tiek norādīta neformālā jauniešu grupa “Liepnas jauniešu saime”, kura sadarbībā ar Liepnas tautas namu pagastā organizē gan vietējās aktivitātes, gan Latvijas mēroga pasākumus, piemēram “Liepnas Nakts volejbola turnīrs”, kurā piedalās gan jaunieši, gan pieaugušie no vairākiem Latvijas novadiem.
Jaunatnes politikas eksperte Inese Šubēvica informēja par pašvaldības kompetenci jaunatnes politikas jomā un norādīja uz normatīvajiem aktiem, kas to nosaka.

Lai iegūtu informāciju par sadarbības veidiem starp jauniešiem un pašvaldības darbiniekiem, semināra laikā tika organizētas nelielas darba grupas, kurās tika noskaidroti Alūksnes novada jauniešu un pašvaldības darbinieku sadarbības veidu ieguvumi un noteikti trūkumi. Kā sadarbības veidu trūkumi tika norādīti:

 1. pārāk maza uzticība jauniešiem,
 2. pēc jauniešu forumiem, neseko aktīva darbība atklāto problēmu risināšanā, jo nav noteikta atbildība konkrētu pasākumu īstenošanai,
 3. netiek izcelts jauniešu ieguldījums,
 4. nav pietiekami skaidra informācija par konkrētām līdzdalības iespējām Alūksnes novadā, sadrumstalota informācija,
 5. deputāti nesniedz informāciju jauniešiem par līdzdalības iespējām Alūksnes novadā,
 6. jauniešiem ir maza aktivitāte ar savu iniciatīvu iet uz domi,
 7. pašvaldības darbinieku starpā nav vienotas sistēmas darbam ar jaunatni.

Kā sadarbības veidu ieguvumi un ieteikumi turpmākai sadarbībai, tika norādīti:

 1. jauniešu forumi pagastos, kur piedalās vietējie iedzīvotāji un arī politiķi,
 2. pasākums “Kafija ar politiķiem”,
 3. “Ēnu dienas” pašvaldības iestādēs,
 4. deputātu pieņemšanas laiki jāpielāgo arī jauniešiem, kuri mācās izglītības iestādēs,
 5. vēlams ieviest apaļā galda diskusijas ar deputātiem par konkrētām tēmām,
 6. veiksmīgs informācijas ieguves avots un jauniešu piesaiste aktivitātēm ir jaunatnes lietu koordinatoru darbs pagastos,
 7. skolu pašpārvalžu darbā jāpievērš lielāka aktivitāte līdzdalības un lēmumu pieņemšanas jomā, ne tikai pasākumu organizēšanā,
 8. deputātiem jāiet pie jauniešiem, nevis otrādi.

Analizējot informāciju par jauniešu iniciatīvu veidiem un to realitāti Alūksnes novadā, tika secināt, ka jaunatnes lietu speciālistam jāveicina sadarbība ar Alūksnes novada nevalstiskajām organizācijām un pašvaldības iestādēm, lai mazinātu jauniešiem domātu pasākumu pārklāšanos. Tā pat jāstrādā pie daudzpusīgu un savstarpēji saskaņotu pasākumu kopumu dažādām jauniešu grupām un atbilstoši viņu interesēm un iespējām, lai veicinātu jauniešu sociālo iekļaušanos.

Semināra vadītāja I.Šubēvica sniedza informāciju par to, cik plašas ir finanšu piesaistes iespējas jaunatnes darba nodrošināšanai, bet jāatzīst, ka nozīmīgākais pašvaldības atbalsts ir pašvaldības iestāžu darbinieku savstarpēja sadarbība un iesaistīšanās jaunatnes jomā.

Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistes Ingas Grizānes starptautisku mācību pieredzi “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ietvaros un saņemt informāciju par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru kā resursu, kur meklēt informāciju par starptautiskām mācībām un pieredzes apmaiņas pasākumiem.

Projekta “Virknes slēgums” ietvaros 2017.gada 26.maijā tiek organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonu, kurā Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes dalībnieki un Madonas Jauniešu domes dalībnieki dalīsies līdzšinējā pieredzē, identificēs kopīgās un atšķirīgās iezīmes darbā ar jaunatni un noteiks jauniešu līdzdalības iespējas novadu sabiedriskajā dzīvē, kā arī pārrunās savstarpējas sadarbības iespējas.
2017.gada 6.jūnijā tiks organizēts seminārs par finanšu piesaistes veidiem un piesaistes metožu izvēli jauniešu aktivitātēm. Detalizēta informācija par plānoto finanšu piesaistes semināru tiks publicēta abjc.lv mājas lapā un facebook.com/PaGALMS lapā.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv