<<< Atpakaļ

Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 201709.03.2017.

 


NOLIKUMS

  Mērķis

Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos Alūksnes novadā, veicinot jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu.

  Organizators

Konkursu finansē Alūksnes novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Konkursu organizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC), Dārza ielā 8a, Alūksnē, LV-4301. Kontaktpersona – ABJC jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne, tālrunis 64322402, e-pasts jauniesi.abjc@gmail.com.

Dalībnieki

Neformālas jauniešu grupas (grupā vismaz trīs 13-25 gadus veci jaunieši) vai jauniešu nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Alūksnes novada teritorijā. Darba grupā jābūt vismaz vienam 18-25 gadus vecam jaunietim. Ja darba grupā nav neviena 18-25 gadus veca jaunieša, grupai ir jāpiesaista atbalsta persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu. Neformālas jauniešu grupas un jauniešu nevalstiskas organizācijas drīkst sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, lai īstenotu projekta aktivitātes.

 1. Prioritātes
 2. Starppaaudžu sadarbība;
 3. Jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdarbošanās;
 4. Līdzdalība politiskajos procesos;
 5. Drošs un veselīgs dzīvesveids;
 6. Ilgstoša un saturīga brīvā laika pavadīšana.
 7. Finansējums

Maksimālais vienam projektam pieejamais finansējums ir 300 EUR (trīs simti euro). Kopējais pieejamais projektu konkursa finansējums ierobežots.
Finansējums netiks pārskaitīts uz iesniedzēja bankas kontu, bet, pēc iesniegtajiem rēķiniem, pārskaitījumi tiks veikti preču un pakalpojumu sniedzējiem. Tiek segtas izmaksas, kas saistās ar projekta aktivitātēm. Netiek apmaksāta dāvanu karšu un inventāra (pamatlīdzekļu) iegāde.

  Norise

Konkurss tiek izsludināts Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv (sadaļās Konkursi un Jauniešiem) un ABJC mājas lapā www.abjc.lv (sadaļās Jaunumi un Dokumenti).  Ar nolikumu var iepazīties minētajās mājas lapās vai klātienē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, kur tiek sniegtas arī konsultācijas par projekta pieteikuma anketas aizpildīšanu, iepriekš piesakoties.
Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pilnībā aizpildīta projekta pieteikuma anketa (1.pielikums) vienā eksemplārā (pieteikuma anketas visām lapām jābūt sastiprinātām kopā) līdz 2017.gada 29.martam, pulksten 17.00,  personīgi nogādājot to Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, LV-4301, vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi (pasta zīmogs ar 2017.gada 29.marta datumu). Elektroniskā versija jānosūta uz e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com līdz 2017.gada 29.martam, pulksten 17.00.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2017.gada 4.aprīlim. Ar finansējuma ieguvējiem tiks slēgts sadarbības līgums.
Projekta īstenošanas laiks – no 2017.gada 11.aprīļa līdz 31.oktobrim. Projekta atskaite (2.pielikums) jāiesniedz 30 dienu laikā pēc norādītā projekta beigu datuma papīra formātā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un elektroniskā versija kopā ar 3-5 foto attēliem jānosūta uz e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com.

  Vērtēšana

Projekta pieteikumus vērtē projektu izvērtēšanas ekspertu grupa, kuras sastāvā ir Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pārstāvis, Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes pārstāvis un pieaicināts jaunietis.

  Vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

 1.  

Projekts ir nozīmīgs, īstenojot konkursa mērķim un prioritātēm atbilstošas aktivitātes.

5

 1.  

Projekta mērķis, uzdevumi un aktivitātes ir skaidri saprotamas, pamatotas un izpildāmas.

5

 1.  

Projekta laikā iesaistīta plašāka sabiedrība.

5

 1.  

Inovācijas un radošums projektā.

5

 1.  

Projekta īstenošanai pieprasītais finansējums ir saprotams un samērīgs.

5

 1.  

Projekta ietekme un rezultāti ir pamatoti, saprotami un atbilstoši.

5

 1.  

Ir paredzēta atbilstoša projekta publicitāte

5

 1.  

Projektā ir paredzēts papildus ieguldījums (materiāli, finanšu līdzekļi, citi resursi)

3

 1.  

Projektu iesniedz jaunieši, kuri vēl nekad nav saņēmuši finansējumu savas idejas īstenošanai

2

KOPĀ

40
PIETEIKUMA ANKETA

ATSKAITES VEIDLAPA
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv