<<< Atpakaļ

Labo satiksmei bīstamās ielu bedres10.03.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Mainīgie laika apstākļi ir atstājuši iespaidu uz ielu asfalta seguma kvalitāti. Šobrīd Alūksnē ar aukstā asfalta maisījumu tiek labotas satiksmei bīstamās bedres. Aktīva bedru labošana ar karsto asfaltu varēs sākties tad, kad būs tam atbilstoši laika apstākļi un pieejams izejmateriāls.

Ielu labošana ar auksto asfalta maisījumu izmaksu ziņā ir dārga un var kalpot vien kā pagaidu risinājums. Tādēļ lielāko vairumu bedru labos, izmantojot karsto maisījumu. Šis darbs, kā norāda Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” direktors Guntis Kozilāns, varēs sākties tad, kad vietējā asfalta ražotnē būs pieejams nepieciešamais materiāls un būs iestājušies kvalitatīvai darba veikšanai vajadzīgie laika apstākļi. Ielu seguma labošana ar karsto maisījumu sāksies no pilsētas centrālajām ielām un virzīsies uz tās attālākajiem rajoniem. Segumu labos arī tranzīta ielās – Tālavas, Pleskavas, kā arī Pils ielas neatjaunotajos posmos.
Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu Rīgas ielas pārbūvei. Pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis informē, ka marta vidū plānota pirmā būvsapulce. Objekts tiks nodots būvniekam, kas saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem ir SIA “8CBR”, un, ja būs piemēroti laika apstākļi, tuvākajā laikā varētu sākties būvdarbi. Tā kā Rīgas iela jau drīz tiks pārbūvēta un šajā procesā pašvaldība ieguldīs arī savu finansējuma daļu, šobrīd tiek labotas tikai satiksmei bīstamās bedres. Lai autovadītājus brīdinātu par ielas seguma stāvokli, ir izvietotas attiecīgas ceļa zīmes.
Valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne - Ape tranzītielas – Rīgas ielas pārbūvi finansēs no valsts autoceļu fonda programmas apakš­programmas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”, to līdzfinansēs arī Alūksnes novada pašvaldība. Iepirkuma kopējā līgumcena ir 348888,01 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Būvdarbu laikā būs jārēķinās ar sarežģījumiem satiksmē, ņemot vērā, ka arī Ganību un Rūpniecības ielā turpināsies ielas seguma pārbūve. Tomēr šo īslaicīgo neērtību rezultātā būs atjaunots ielu segums un radītas ērtākas pārvietošanās iespējas, tādēļ pašvaldība aicina autovadītājus ar izpratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem šajā laikā.
Šī ziema spēcīgi bojājusi asfalta segumu arī Ojāra Vācieša ielas posmā no Pils ielas līdz krustojumam ar Dārza ielu, šeit izvietotas brīdinājuma ceļa zīmes. Tā kā ielas posms jau daudzkārt ir labots, pašvaldība risina jautājumu, lai šim posmam varētu veikt virsmas vienlaidus atjaunošanu. Plānots sagatavot šo darbu risinājuma un izmaksu tāmi. Šobrīd arī tiek izstrādāts tehniskais risinājums par lietusūdens novadīšanu posmā no Tirgotāju ielas līdz Ojāra Vācieša ielai.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv