<<< Atpakaļ

Paziņojums par Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu28.03.2017.


Alūksnes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Alūksnes, novada domes 2017. gada 23.  martā lēmumu Nr.72, tiek uzsākta Alūksnes novada attīstības programmas 2018. - 2022. gadam izstrāde. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, lai nodrošinātu mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei.

Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. - 2030. gadam, izvērtējot nacionālā līmeņa, Vidzemes plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus.  Attīstības programma sevī ietvers esošās situācijas raksturojumu, ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai tiks definēti vidēja termiņa mērķi un veidoti rīcības un investīciju plāni, kā arī noteikta attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtība.

Pilnvērtīga attīstības programmas izstrāde nav iedomājama bez sabiedrības līdzdalības. Par sabiedrības līdzdalības procesu attīstības programmas izstrādē tiks paziņots pēc lēmuma par tematisko darba grupu izveidošanu. Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Alūksnes novada mājaslapā www.aluksne.lv, un pašvaldības laikrakstā "Alūksnes Novada Vēstis".

LĒMUMS par Alūksnes novada attīstības programmas 2018. – 2022. gadam izstrādes uzsākšanu

PIELIKUMS

Informācija par SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBUAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv