Būvniecība

 


Atļaujas izsniegšana autoceļu un ielu būvniecībai

Atļaujas izsniegšana elektroenerģijas būvju būvniecībai

Atļaujas izsniegšana elektronisko sakaru tīklu būvju būvniecībai

Atļaujas izsniegšana ēku būvniecībai

Atļaujas izsniegšana ēkas nojaukšanai

Atļaujas izsniegšana hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai

Atļaujas izsniegšana ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvniecībai

Būvprojekta izmaiņu saskaņošana

Būvatļaujas pārreģistrācija būvvaldē

Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā

Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana

Izziņas par jaunbūvi izsniegšana

Pieprasījumu atmežošanas kompensācijas aprēķinam sastādīšana

Rakšanas darbu atļaujas elektronisko sakaru tīklu būvniecībai

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošana un izvietošana publiskās vietās Alūksnes novadā


Termiņa pagarināšana būvatļaujai

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv