Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un
kontaktinformācija

SIA „Rūpe”,  Reģ.Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
 Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums un numurs Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

Būvdarbi

Informācija par Nolikuma pieejamību internetā vai tā saņemšanas kārtību un informācija par to, kad un kur ar Nolikumu var iepazīties uz vietas Iepirkuma procedūras grozītie dokumenti ir pieejami www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.07.2014. plkst.10.00

Grozīts: 31.07.2014. plkst.10.00

Dokumentācijas grozījumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM

A pielikums: Tehniskā specifikācija

B pielikums: Tehniskais projekts

Jautājumi un atbildes (1)

Jautājumi un atbildes (2)

Jautājumi un atbildes (3)

Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pilnsabiedrībai „VJM” , reģ.nr. 40103692672
Piedāvātā līgumcena: 247 739.15 EUR bez PVN
Lēmums pieņemts: 29.08.2014.


Ieguldījums tavā nākotnē!