Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un
kontaktinformācija

SIA „Rūpe”, Reģ.Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kontaktpersona – Valfrīds Vilks
Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089
e-pasts rupealuksne@apollo.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums un numurs Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

Būvdarbi

Informācija par Nolikuma pieejamību internetā vai tā saņemšanas kārtību un informācija par to, kad un kur ar Nolikumu var iepazīties uz vietas Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī
SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.08.2014. plkst.12.00

Dokumentācijas grozījumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

Nolikums ar grozījumiem

A pielikums: Tehniskā specifikācija

B pielikums: Tehniskais projekts

Jautājumi un atbildes (1)

Jautājumi un atbildes (2)

Jautājumi un atbildes (3)

Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ.nr. 44103008831

Piedāvātā līgumcena: 435 090.29 EUR bez PVN
Lēmums pieņemts: 29.08.2014.

Ieguldījums tavā nākotnē!