http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpghttp://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija

„Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”

Alūksnes jaunā pils un Muižas parks (video)

     2009.gada 18.decembrī Alūksnes novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu no Latvijas investīciju attīstības aģentūras (LIAA) par finansējuma piešķiršanu projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”, īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas 2007.-2013.gadam Infrastruktūra un pakalpojumi, prioritātes 3.4. „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, pasākuma 3.4.2.1.1.aktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglābšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ietvaros.
     Projekta mērķis ir uzlabot uz kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes balstītu publisko tūrisma infrastruktūru, veicinot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanu, aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un pieejamību, veicināt kultūras tūrisma attīstību Alūksnes novadā..
     Projekta ietvaros paredzēts atjaunot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļu – Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēkas un muižas parka infrastruktūru, nodrošinot objekta autentiskuma saglabāšanu tūrisma attīstībai, jauna tūrisma objektu – Apaļā torņa un Ledus pagraba ar amatniecības centru - izveidi vēsturiskajā vidē, ērtu publisko pieejamību.
     Plānotās projekta aktivitātes ir:
          • Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, kas saistīti ar ēkas fasādes stāvokļa sakārtošanu. Galvenās veicamo darbu sadaļas: pilnīga logu restaurācija, terases un terases balkonu akmens daļu restaurācija, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļu restaurācija, Alūksnes pils ieejas durvju restaurācija, pils fasādes rekonstrukcija;
          • Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa jeb Vīna pagraba rekonstrukcijas darbi. Pašreiz tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamās ēkas tiks rekonstruētas. Ledus pagrabs rekonstrukcijas rezultātā tiks piemērots amatnieku darbnīcas izvietošanai, bet Apaļais tornis – muzeja ekspozīcijām;
          • Alūksnes muižas parka celiņu tīkls rekonstrukcijas darbi, atjaunojot nolietojošas segumu. Vienlaikus ar celiņu rekonstrukciju tiks veikta atpūtas soliņu uzstādīšana pie celiņiem ainaviski skaistās vietās parkā, kā arī uzsākta skulptūru dārza atjaunošana pie Alūksnes jaunās pils, rekonstruējot R. Sviles skulptūru „Nāra”;
          • Alūksnes Jaunās pils dīķa tīrīšanas jeb rekonstrukcijas darbi. Paredzēts padziļināt laika gaitā aizsērējušo dīķi, kam draud aizaugšana, izmantojot zemessūcēju, kas ir vienīgā iespējamā tehnoloģija konkrētajā objektā;
          • Bukletu par Alūksnes jaunās pils kompleksu un muižas parku izveide;
          • Pastkaršu ar Alūksnes jaunās pils kompleksu izgatavošana;
          • Alūksnes jaunās pils kompleksa un muižas parka mājas lapas internetā izveide;
          • Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos;
          • Filmas DVD formātā par Alūksnes jaunās pils kompleksu un Muižas parku izveide;
          • Alūksnes Jaunās pils parka svētki;
          • Tūrisma mārketinga pētījums.
     Projekta realizācija tiks uzsākta 2010. gada vasarā, bet plānotais projekta realizācijas laiks ir 24 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls434623,6, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls430493,6. No Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls365489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls12914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls52089,74 (12,1%).

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Alūksnē sākta muižas parka celiņu un Jaunās pils dīķa rekonstrukcija

     Alūksnē projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”, kas tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, ietvaros sākta Alūksnes muižas parka celiņu un Jaunās pils dīķa rekonstrukcija.

     Šobrīd tiek veikta Alūksnes muižas parka celiņu tīkla rekonstrukcija, atjaunojot nolietojošos segumu – demontēts vecais segums, lai sagatavotu pamatu jaunā seguma ieklāšanai. Rekonstruētie celiņi uzlabos pieejamību muižas parkam, jo projekta ietvaros paredzēts iespēju robežās samazināt stāvumus, kā arī izveidot atbilstošas nobrauktuves vietās ar trotuāriem un ielām. Šos darbus veic SIA „Ceļinieks 01”.
     Vienlaikus ar celiņu rekonstrukciju ainaviski skaistās vietās parkā pie celiņiem uzstādīs sešus jaunus atpūtas soliņus. Uzsākta skulptūru dārza atjaunošana pie Alūksnes Jaunās pils, rekonstruējot R. Sviles parka dīķa skulptūru „Nāra” (tautā saukta „Zuzanna”). Minētā skulptūra šobrīd nogādāta pie kalēja Laimoņa Bāliņa, kurš veiks skulptūras atjaunošanu kā SIA „Ceļinieks 01” apakšuzņēmējs.
     Projekta ietvaros uzsākta Alūksnes Jaunās pils dīķa tīrīšana jeb rekonstrukcija. Paredzēts padziļināt laika gaitā aizsērējušo dīķi, kam draud aizaugšana, izmantojot zemessūcēju, kas ir vienīgā iespējamā tehnoloģija konkrētajā objektā. Šos darbus veiks SIA „Labas vides producenti”.
     16. septembrī beidzās piedāvājumu iesniegšana izsludinātajā atklātajā konkursā par „Alūksnes Jaunās pils rekonstrukciju”, tajā skaitā Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukciju. Pēc atklātā konkursa uzvarētāja noskaidrošanas tiks uzsākta Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija un restaurācija, kas saistīta ar ēkas fasādes stāvokļa sakārtošanu. Galvenās veicamo darbu sadaļas: pilnīga logu restaurācija, terases un terases balkonu akmens daļu restaurācija, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļu restaurācija, Alūksnes pils ieejas durvju restaurācija, pils fasādes rekonstrukcija. Varēs uzsākt arī pašreiz tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamo Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa jeb Vīna pagraba rekonstrukcijas darbus. Ledus pagrabs rekonstrukcijas rezultātā tiks piemērots amatnieku darbnīcas izvietošanai, bet Apaļais tornis – muzeja ekspozīcijām.
     Pēc rekonstrukcijas un restaurācijas darbu pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi – buklets, pastkartes, filma DVD formātā un mājas lapa internetā.
     Projekta mērķis ir uzlabot uz kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes balstītu publisko tūrisma infrastruktūru, veicinot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanu, aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un pieejamību, veicināt kultūras tūrisma attīstību Alūksnes novadā. Projekta īstenošana sākta 2010. gada 8. martā un plānotais projekta realizācijas laiks ir 24 mēneši.
     Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Atjauno skulptūru „Nāra”

  Alūksnē, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”, kalējs Laimonis Bāliņš kā SIA „Ceļinieks 01” apakšuzņēmējs restaurējis alūksniešu iemīļoto R. Sviles parka dīķa skulptūru „Nāra”.

     L. Bāliņš atzīst, ka skulptūras restaurēšana bijis diezgan sarežģīts, bet vienlaikus arī patīkams darbs. Skulptūra vairākās vietās bijusi deformēta. Lai varētu piekļūt tām un atjaunot, nācies izgriezt skulptūras fragmentu.
     - Kad deformētās skulptūras daļas bija atjaunotas, izgriezto fragmentu vajadzēja metināt atpakaļ. Bija vajadzīga liela uzmanība un pacietība, lai abas daļas sametinātu. Skulptūrai vajadzēja noņemt veco vara oksīda pārklājumu un uzklāt jaunu. Ņemot vērā skulptūras izmēru, oksidēšana ir sarežģīts process, kas aizņem pat vairākas dienas. Oksidēt nelielu priekšmetu ir vieglāk - to var iegremdēt oksidēšanas šķīdumā un priekšmets tiek pārklāts vienmērīgi, bet lielu darbu jāapstrādā pakāpeniski un jāseko līdzi, lai nebūtu redzamas oksidēto fragmentu robežas. Skulptūras apakšējo daļu, kas ilgstoši atradusies ūdenī, vajadzēja attīrīt no bieza kaļķa slāņa, - par skulptūras restaurēšanas procesu stāsta L. Bāliņš.
     Kalējs atzīst, ka pēc skulptūras restaurēšanas jādomā, kā to pasargāt no putniem, un tam jau ir dažas idejas.
Minētā projekta ietvaros šobrīd tiek veikta Alūksnes muižas parka celiņu rekonstrukcija, Jaunās pils dīķa tīrīšana, kā arī notiek iepirkums Jaunās pils, Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcijai. Pēc rekonstrukcijas un restaurācijas darbu pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi.
     Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dīķa tīrīšana Alūksnē notiek saskaņā ar projektu

     Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” Alūksnē notiek parka dīķa attīrīšana no dūņām. Lai gan iedzīvotāji izteikuši bažas par procesa ietekmi uz vidi, Madonas reģionālās vides pārvaldes speciālisti atzīst, ka darbi notiek saskaņā ar izvirzītajām prasībām.

     Parka dīķa rekonstrukcija notiek atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, kas saskaņots Alūksnes novada pašvaldības būvvaldē un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Tehniskos noteikumus tehniskā projekta izstrādei izsniegusi Valsts Vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde. Darbus objektā pēc iepirkuma procedūras veic SIA „Labas vides producenti”.
     Saskaņā ar projektu, objektā tiek veikta dīķa gultnes pārtīrīšana, pielietojot zemessūcēju un palielinot dīķa dziļumu par apmēram vienu metru. Darbu veikšanas laikā izstrādāto grunti pa spiediena cauruļvadu transportē uz dūņu nosēdlaukiem muižas parkā. Par dūņu nosēdlaukiem izvēlētas vairākas zemas vietas abpus novadgrāvim.
     - No dīķa izsūknētās dūņas pa caurulēm tiek aizvadītas līdz caurtekai zem Pils ielas, tālāk tās plūst pa grāvi uz nosēdlaukiem, kur nogulsnējas. Ir izstrādāts un ar Valsts Kultūras pieminekļu inspekciju saskaņots plāns, kurā norādīti nosēdlauki, uz kuriem drīkst aizvadīt izsūknētās dūņas. Šobrīd dūņas tiek nosēdinātas divos laukos – pa kreisi un pa labi no novadgrāvja. Vēl ir atļauts izmantot trīs nosēdlaukus, taču ceram, ka tas nebūs nepieciešams, jo diviem no tiem ir augsts līmenis, bet viens tuvu ezeram, - skaidro Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris Aivars Sausais.
     Viņš uzsver, ka dūņas ezerā nenonāk, jo caurtekā pie celiņa muižas parkā ir izveidots aizsprosts, kas aiztur dūņas. Līdz ar to tās atsitas pret aizsprostu un aizplūst uz nosēdlaukiem, savukārt ūdens aiztek uz ezeru. Gar celiņa malu izveidots valnis, kas arī aiztur dūņu iespējamo aizplūšanu, kā arī filtrē ūdeni.
     - Projektā paredzētais izstrādājamās grunts daudzums ir astoņi tūkstoši kubikmetru, bet veicot darbus secināts, ka apjoms nedaudz palielināsies, jo vietumis dīķa dziļums ir lielāks nekā bija paredzēts. Darbu veikšanu ir apgrūtinājuši laika apstākļi, jo dīķī ir nepietiekams ūdens līmenis. Ja apstākļi būs piemēroti un ūdens pietiks, dīķa tīrīšana varētu tikt pabeigta līdz 18. novembrim, - skaidro A. Sausais.
     Izstrādājot parka dīķa rekonstrukcijas projektu, savus tehniskos noteikumus, paredzot prasības šo darbu veikšanai, kā arī izvērtējot nosēdlauku vietas, izsniedza Madonas reģionālā vides pārvalde. Pārvaldes kontroles daļas vecākais inspektors Aldis Verners norāda, ka visas izvirzītās prasības tiek izpildītas.
     - Tā kā izvirzītās prasības tiek pildītas, no Madonas reģionālās vides pārvaldes puses pretenziju nav. Pārvaldes eksperti plānotos darbus izvērtēja, saskaņoja un esmu iepazinies arī ar situāciju uz vietas. Izstrādājot tehniskos noteikumus, tika apsekotas visas iespējamās zemās vietas, kur dūņas varētu novadīt, no dažām arī atteicāmies, jo pret to izmantošanu iebilda Madonas reģionālā vides pārvalde un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, bet pārējās ir izmantojamas. Dūņu apjoms ir diezgan liels un tas varbūt neizskatās estētiski pievilcīgi, taču izskanējušie apgalvojumi, ka dūņās ir smagie metāli, gan neatbilst patiesībai. Dūņas ir organiskas izcelsmes un tajās nav nekā bīstama, - norāda A. Verners.
     Viņš skaidro, ka no dīķa izsūknētās dūņas, kas sūknēšanas procesā ir sajauktas ar smilti un ūdeni, jāatbrīvo no ūdens, tādēļ labi, ka šis process tiek veikts rudenī, jo ziemas laikā dūņas izsals, izžūs un samazināsies to apjoms. Nosēdlaukiem izvēlētajās vietās parkā ir līdzīga struktūra – tās sastāv no trūdzemes, tādēļ ir piemērotas arī dūņu uzkrāšanai.
     A. Verners norāda, ka pašvaldība vēlāk var risināt jautājumu par dūņu tālāku izmantošanu – tās var izmantot pilsētas zaļumsaimniecībā vai arī atstāt turpat un apzaļumot.
     Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Paveikta daļa Jaunās pils rekonstrukcijas projekta darbu

     Valsts komisija decembrī pieņēma pirmos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu īstenotā Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcijas projekta ietvaros veiktos darbus.

     Projekta ietvaros pirmie realizētie darbi ir muižas parka celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu izgatavošana un izvietošana, dīķa rekonstrukcija (tīrīšana) un skulptūras „Nāra” rekonstrukcija. Celiņu rekonstrukciju pie Jaunās pils un muižas parkā pie Alūksnes ezera, kā arī soliņu izgatavošanu un ierīkošanu veica SIA „Ceļinieks 01”, kalējs Laimonis Bāliņš kā apakšuzņēmējs atjaunoja R. Sviles skulptūru „Nāra”, savukārt SIA „Labas vides producenti” tīrīja dīķi pie Jaunās pils.
     Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes būvinspektore Aina Kaukala pastāstīja, ka objektu pieņemšanas akts apstiprināts ar atliktajiem darbiem līdz 1. jūnijam – celiņu nomaļu nostiprināšanu ar melnzemi un apzaļumošanu, ko, protams, ziemas apstākļos nav iespējams paveikt. Dīķa tīrīšana jeb rekonstrukcija paveikta pilnībā, tajā skaitā arī smilšu sanesumu un apauguma norakšana. Sanesuma norakšanu nevarēja veikt rudens šķīdonī, jo bija nepieciešami piemēroti laikapstākļi – sasalums, lai nodrošinātu, ka izmantotā tehnika neiegrimst dubļos. Skulptūra „Nāra” ir rekonstruēta, par to jau rakstījām „Alūksnes Novada Vēstu” oktobra numurā. Pavasarī to plānots novietot pie dīķa.
     Projekta ietvaros turpmākie darbi būs Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, kā arī pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcija. Savukārt pēc rekonstrukcijas un restaurācijas pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi      – buklets, pastkartes, filma DVD formātā un mājas lapa internetā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Skulptūru „Nāra” var apskatīt pie Alūksnes Jaunās pils dīķa

     Pirms gadu mijas Alūksnē pie Jaunās pils dīķa savu jauno mājvietu pēc atjaunošanas rada alūksniešiem pazīstamā R. Sviles skulptūra „Nāra”, kas tautā saukta arī par Zuzannu.

     Skulptūras atjaunošana notika ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu īstenotā Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcijas projekta ietvaros. Skulptūru atjaunoja kalējs Laimonis Bāliņš kā SIA „Ceļinieks 01” apakšuzņēmējs.
     Minētā projekta ietvaros pirmie realizētie darbi ir arī muižas parka celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu izgatavošana un izvietošana, dīķa rekonstrukcija. Turpmākie darbi būs Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, kā arī pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcija. Savukārt pēc rekonstrukcijas un restaurācijas pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi – buklets, pastkartes, filma DVD formātā un mājas lapa internetā.
     Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

Alūksniešu iemīļotā skulptūra atgriezusies Jaunās pils parkā

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Turpinās Alūksnes Jaunās pils kompleksa rekonstrukcijas projekts

    Alūksnes novada pašvaldībā noslēdzies būvdarbu atklātais konkurss par Alūksnes Jaunās pils rekonstrukciju un par konkursa uzvarētāju apstiprināts piegādātājs SIA „RCI Gulbene”, ar ko tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums par darbu veikšanu.

     Pie Alūksnes Jaunās pils ERAF atbalstītā projekta ietvaros jau atjaunoti celiņi un sāksies pils rekonstrukcija. Būvdarbu atklātais konkurss par Alūksnes Jaunās pils rekonstrukciju projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros tika izsludināts šī gada 11. janvārī. Darbu līgumcena ir Ls 237717,63 bez PVN. Rekonstrukcijas darbu beigu termiņš ir šī gada 30. oktobris.
     Projektā paredzēts rekonstruēt pils fasādi, restaurēt durvis un logus, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļas, kā arī terases un terases balkonu daļas akmens daļu. Tāpat projektā plānota Vīna pagraba un Ledus pagraba rekonstrukcija un šo ēku iekšējās elektroinstalācijas ierīkošana.
     Minētā projekta ietvaros pirmie realizētie darbi ir muižas parka celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu izgatavošana un izvietošana, dīķa rekonstrukcija, skulptūras „Nāra” atjaunošana. Savukārt pēc rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.
     Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Sākta Alūksnes Jaunās pils kompleksa rekonstrukcija

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros sākta Alūksnes Jaunās pils kompleksa rekonstrukcija.

     Jaunās pils un tā kompleksa ēku – Vīna pagraba un Ledus pagraba rekonstrukciju veic SIA „RCI Gulbene”, kas tika atzīts par uzvarētāju būvdarbu atklātajā konkursā. Darbu līgumcena ir Ls 237717,63 bez PVN.      Rekonstrukcijas darbu beigu termiņš saskaņā ar noslēgto līgumu ir šī gada 30. oktobris.
     Pirmos darbus pie Jaunās pils alūksnieši jau var redzēt – notiek pils fasādes mazgāšana, logu restaurēšana un ēkas cokola sakārtošana, demontāžas darbi Ledus pagraba iekšienē, betonēšana un mūrēšana.
     Projektā paredzēts rekonstruēt pils fasādi, restaurēt durvis un logus, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļas, kā arī terases un terases balkonu daļas akmens daļu. Tāpat plānota Vīna pagraba un Ledus pagraba rekonstrukcija.
     Minētā projekta ietvaros pirmie realizētie darbi ir muižas parka celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu izgatavošana un izvietošana, dīķa rekonstrukcija, skulptūras „Nāra” atjaunošana. Savukārt pēc pils rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

Alūksnes jaunās pils krāsu pase

 

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Rekonstrukcijas laikā atrod daļu Ļeņina skulptūras

     Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” vienā no atjaunojamajām kompleksa ēkām atrasta Ļeņina skulptūras vidusdaļa.

     Jau aizvadītā gada maijā, tīrot Alūksnes Jaunās pils Vīna pagrabu, tika atrasta Ļeņina skulptūras daļa – krūšutēls, bet Ledus pagraba priekštelpā - kāju daļa. Šovasar, uzsākot rekonstrukciju pils kompleksa Ledus pagrabā, atrasta arī skulptūras vidusdaļa.
     - Skulptūras daļa tika atrasta, izceļot sabrukušas velves fragmentus no Ledus pagraba ēkas. Tā kā zinājām, ka šāds atradums varētu būt, darbi tika veikti ļoti uzmanīgi, - norāda Alūksnes muzeja direktore Inita Veismane.
Skulptūra tapusi pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Tās autors Baltijas kara tehniskās skolas pasniedzējs Sergejs Opriško 1957. gadā Ministru padomi informējis par izgatavoto, 244 cm augsto Ļeņina skulptūras modeli. Skulptūru bijis plānots novietot Alūksnē, taču 1958. gadā Kultūras ministrija pēc skulptūras apskates to darīt aizliegusi.
     - Bija informācija, ka Jaunās pils Vīna pagrabā varētu būt kāds vērtīgs atradums. Pateicoties profesoram, sociālo zinātņu doktoram Sergejam Krukam, ieguvām tam apstiprinājumu un arī dokumentālu liecību, ka Alūksnē pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados bijusi izgatavota un pēc tam noslēpumaini pazudusi Ļeņina skulptūra. Aizvadītajā gadā atradām divas no trim skulptūras daļām un bija nojauta, ka trešā atrodas Ledus pagrabā. Šī skulptūras daļa pievienosies divām jau iepriekš atrastajām un būs apskatāma Alūksnes muzeja apmeklētājiem, - uzsver I. Veismane.
     Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” paredzēts rekonstruēt pils fasādi, restaurēt durvis un logus, ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļas, kā arī terases un terases balkonu daļas akmens daļu. Tāpat plānota Vīna pagraba un Ledus pagraba rekonstrukcija. Darbus veic SIA „RCI Gulbene”, kas atzīts par uzvarētāju būvdarbu atklātajā konkursā. Darbu līgumcena ir Ls 237717,63 bez PVN.
     Minētā projekta ietvaros jau rekonstruēti muižas parka celiņi, izgatavoti un uzstādīti seši soliņi, rekonstruēts dīķis, atjaunota un pie dīķa novietota skulptūra „Nāra”. Savukārt pēc pils rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

Ļeņina skulptūras vidusdaļa atrasta Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēkas - Ledus pagraba rekonstrukcijas laikā (Andreja Lazdiņa foto)

 

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Jaunās pils rekonstrukcijas gaitā sarežģījumi

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros turpinās Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija.

     Šobrīd SIA „RCI Gulbene” veic projektā paredzēto Jaunās pils logu restaurēšanu, kā arī fasādes rekonstrukciju – daļa fasādes jau ir nomazgāta un noklāta ar jaunu apmetuma kārtu.
     Alūksnes novada domes deputāts Ainars Melders, kurš ar domes lēmumu noteikts par šī projekta koordinatoru, norāda, ka veicot darbus, atklājušies vairāki trūkumi projektā, kas attiecas galvenokārt uz Jaunās pils kompleksā ietilpstošā Ledus pagraba un Vīna pagraba rekonstrukciju. Līdz ar to jāmeklē risinājums un jāveic izmaiņas projektā, kuru saskaņošana ar piešķirtā finansējuma uzraudzītāju - Latvijas investīciju un attīstības aģentūru būs sarežģīts un ilgstošs process.
     - Projektā arī nebija paredzēts, ka nojaucot veco kinotelpu, pusei pils ēkas pazudīs elektrība. Šo jautājumu pašvaldībai nācās risināt ar papildu finansējuma piešķiršanu.
Iepriekšējos gados izveidojot ar laukakmeņiem klāto pagalmu un piebraucamo ceļu, pils pagalms paaugstinājies par pusmetru un šobrīd tas rada sarežģījumus ar lietusūdeni, tāpēc jārisina jautājums par akmeņu noņemšanu un pagalma līmeņa pazemināšanu.
     Mazgājot pils fasādi, atklājās, ka cementa apmetums, no kā jāatbrīvojas, ir lielākos apjomos, tomēr tas nerada sarežģījumus, jo iepirkumā jau paredzēts, ka šis apjoms varētu mainīties.
     Raizes joprojām sagādā nepareizi uzklātais jumta segums, kuru pēc projekta bija paredzēts pat krāsot. Šogad jumts tiks pielabots, lai netecētu uz fasādi, bet turpmāk pašvaldībai papildus būs jāveic spāru un siju maiņa.
     Šobrīd arī nav skaidrs, vai pils fasāde būtu jākrāso tādā tonī, kā tas paredzēts projektā – rozā. Esam domājuši iepazīstināt iedzīvotājus ar krāsu paraugiem, ko varētu izlikt pie pils, - saka A. Melders.
     Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros jau rekonstruēti muižas parka celiņi, izgatavoti un uzstādīti seši soliņi, rekonstruēts dīķis, atjaunota un pie dīķa novietota skulptūra „Nāra”. Savukārt pēc pils rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

 

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Alūksnes Jaunā pils kļūst krāšņāka

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

03.10.2011.

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros turpinās Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija.

     Šobrīd Jaunās pils rekonstrukcija notiek secīgi – ēkas fasāde ir nomazgāta, izmantojot augstspiediena ūdens strūklu, tiek uzklāts jauns apmetums un vietās, kur tas jau paveikts, tiek klāts gruntējums, kas ietonēts fasādes krāsā. Darbus objektā veic SIA „RCI Gulbene”.
     Kā jau zināms, būvniecības procesā atklājās vairāki sarežģījumi, kas veicot objekta arhitektonisko un māksliniecisko izpēti, nebija iepriekš paredzami. Šobrīd tie ir apzināti un tehniskajā projektā plānotie darbu apjomi gan Jaunajā pilī, gan Apaļajā tornī (Vīna pagrabā) un Ledus pagrabā ir būtiski mainījušies. Līdz ar to projekta realizācijai ir nepieciešami papildu līdzekļi.
     Sākot projekta īstenošanu, atklājās, ka Ledus pagraba stāvoklis diemžēl ir krasi pasliktinājies, tādēļ faktiski to rekonstruēt nav iespējams un tas jābūvē no jauna. Ņemot vērā radušos situāciju, tika izstrādāti izmaiņu rasējumi, veikta to saskaņošana Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un būvvaldē. Jaunais projekta risinājums piedāvā neatjaunot sagruvušo velvi, tās vietā veidojot vienotu koka jumta konstrukciju un ieviest arī citas izmaiņas.
     Apaļais tornis savukārt ir iztīrīts no aizbēruma un būvgružiem, precizējot telpas veidolu, atklājot pagraba daļu un citas konstrukcijas nianses. Tā kā ir iespējams daļēji eksponēt pagrabtelpu no pirmā stāva līmeņa caur atvērumu pārsegumā, ir izstrādāts atšķirīgs tehniskais risinājums, jo ir darbi, kas līdz ar to vairs nav jāveic, savukārt citus nepieciešams veikt. Šajā būvē arī atteiksies no jumta siltināšanas, jo to izmantos tikai gada siltajā laikā.
     Jaunās pils ēkai savukārt būvdarbu laikā konstatēts, ka vairāku konstruktīvo elementu stāvoklis neļauj veikt iepirkumā paredzētos darbus, ja neveic tehnoloģiski neatdalāmus papildu darbus. Tā kā ir bojātas pils jumta nesošās konstrukcijas, nav lietderīgi labot un krāsot esošo jumta segumu, līdz ar to jumts netiks krāsots. Savukārt pils terases jumta remonts nebija iekļauts tehniskajā projektā, tādēļ jāparedz papildu darbi, jo tas tehnoloģiski nav atdalāms no visas fasādes remonta. Attīrot fasādi ar augstspiediena ūdens strūklu, erodējušais apmetums un dolomīta detaļu fragmenti atdalījušies no fasādes, atklājot, ka iepirkumā paredzēto fasādes remontdarbu apjoms ir nepietiekams. Nopietnas konstruktīvas problēmas atklājušās arī attiecībā uz pils balkoniem. Tos nebūs iespējams pagūt rekonstruēt līdz projekta beigām nākamā gada martā, tādēļ paredzams, ka balkonu rekonstrukcija varētu noslēgties nākamvasar.
     Lai risinātu atklājušās problēmas Jaunās pils un tās kompleksa ēku rekonstrukcijas gaitā, Alūksnes novada dome jau lēma par papildu finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Šobrīd pašvaldība gatavo nepieciešamos dokumentus, lai saskaņotu izmaiņas ar piešķirtā finansējuma uzraudzītāju - Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, kā arī piemērotu jaunas iepirkuma procedūras veicamajiem darbiem.
     Projekta kopējās izmaksas pēc izmaiņām ir Ls 494 717,46. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06, valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,80, bet pašvaldības finansējums – Ls 116313,60.

Alūksnes muzeja direktore Inita Veismane un pils pārvaldnieks Andrejs Lazdiņš būvniecības laikā atrastu šablonu, kas izmantojams dekoratīvu krāsojumu veidošanai

 

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Alūksnes Muižas parka svētkos aicina uz aktīvu ziemas atpūtu kopā ar ģimeni

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     25. februārī Alūksnes Muižas parka svētkos, kas Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros notiks pirmo reizi, ikvienam pasākuma apmeklētājam būs iespēja iesaistīties un līdzdarboties plašā dažādu ziemīgu aktivitāšu programmā, sākot no netradicionālo šļūcamrīku konkursa līdz pat ledus skulptūru veidošanai.

     Alūksne kā viena no ziemīgākajām vietām Latvijā pasākumā izmantos visu šajā gadalaikā iespējamo aktivitāšu arsenālu, jo svētku galvenais vadmotīvs: Alūksnes Muižas parks ir ideāla vieta ziemas aktīvai, enerģiskai un sportiskai atpūtai kopā ar ģimeni! Vienlaikus ikviens svētku apmeklētājs varēs apskatīt minētā projekta ietvaros rekonstruēto Alūksnes Jauno pili.
    - Svētku laikā apmeklētājiem būs iespēja pārliecināties, ka Alūksnes Muižas parks arī ziemā ir piemērots ģimenēm tūrisma, sporta un citādas atpūtas baudīšanai. Esam padomājuši par to, lai ikvienā svētku norisē apmeklētāji varētu iesaistīties un līdzdarboties, - uzsver svētku rīkotāju pārstāve, Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.
    No pulksten 10 līdz 16 vairākās vietās pie Alūksnes Jaunās pils un Muižas parkā notiks svētku aktivitātes, savukārt vēlāk vakarā Tempļakalnā varēsim vērot interesantu snovborda šovu ar labāko snovbordistu piedalīšanos.     Peldvietā „Vējiņš” muižas svētku pasākuma laikā atradīsies skatuve, kur notiks sportisko un nesportisko aktivitāšu uzvarētāju apbalvošana un atkarībā no laika apstākļiem būs vērojami arī priekšnesumi.
    Aktivitātes Alūksnes Muižas parka svētku veiksmīgai norisei būs redzamas jau pirms svētkiem, kad sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolu pie Jaunās pils iecerēts uzbūvēt sniega pilsētu. Arī novada izglītības iestādes tiks aicinātas iesaistīties un uzbūvēt savas sniega figūras. Savukārt svētku dienā Alūksnes novada muzeju un tūrisma jomas darbinieki gādās par to, lai sniega pilsētiņā tās apmeklētājiem būtu interesantas atrakcijas un iespēja līdzdarboties.
    Otrpus Alūksnes Jaunajai pilij Muižas parka svētkos taps ledus skulptūras. Apmeklētājiem būs iespēja gan vērot, kā meistardarbus no ledus veido profesionāļi, gan arī pašiem pieteikt savas komandas un iemēģināt roku ledus skulptūru veidošanā. Jāpiebilst, ka objekti, ko komandas veidos, būs saistīti ar Alūksni. Svētku laikā tapušās skulptūras varēs aplūkot vēl kādu laiku pēc svētkiem.
    Pļava pretim pilij svētkos būs atvēlēta sniega figūru veidošanas sacensībām, kurās varēs piedalīties ikviens, veidojot savu sniega figūru un saņemot par to balvu. Ja laika apstākļi svētku dienā neļaus veidot sniega figūras, tad savas mākslinieciskās prasmes varēsim izpaust zīmēšanā un figūru veidošanā sniegā.
    Alūksnes ezera krastā esošajā Muižas parkā dažādas nenopietni nopietnas sportiskas aktivitātes notiks vairākās vietās, izmantojot visas ziemas piedāvātās sportošanas iespējas. Uz mazajiem dīķiem parkā notiks savdabīgas hokeja sacensības, būs atrakcijas ar ragaviņām. Pie Eola tempļa noritēs konkurss par interesantāko netradicionālo šļūcamrīku braukšanai no kalniņa, deju konkurss un citas aizraujošas aktivitātes.
    Svētku laikā notiks orientēšanās spēle, kuras dalībnieki, apmeklējot vairākus punktus Alūksnes Muižas parkā, katrā no tiem saņems fragmentu no leģendas par pilsētu. Tie, kas atradīs visus leģendas fragmentus un varēs to salikt, saņems gardas balvas.
    Arī zirgspēkiem svētkos iecerēts atvēlēt savu vietu – Alūksnes Muižas parkā šajā dienā varēs vizināties zirgu pajūgos, savukārt uz Alūksnes ezera, ja daba būs parūpējusies par pietiekami biezu ledus segu, varētu notikt ziemas autovadīšanas prasmju veicināšanas pasākums.
    Svētku rīkotāji padomājuši arī par to, lai ziemas dienā pasākuma apmeklētājiem būtu iespēja iedzert karstu tēju un nobaudīt kādu sildošu maltīti svaigā gaisā. Tiem, kas gribēs panašķēties kā īpaši, būs pieejama lauka virtuve ar gardiem un smaržīgiem latviskiem ēdieniem.
    Savukārt pēc nelielas atelpas, pie labvēlīgiem sniega apstākļiem no pulksten 17 Tempļakalnā visus aicinās snovborda šovs, kuru rīko Alūksnes snovborda klubs „Sniega terapija” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.     Paredzams, ka šovā piedalīsies un par „Tempļakalna kausu” sacentīsies apmēram 10 - 12 šī sporta veida pārstāvji un tajā būs skatāma daudzveidīga snovborda sacensību programma.
    Aicinām sekot laika apstākļiem un turpmākai informācijai par pasākumu
www.aluksne.lv!

 

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Noslēgumam tuvojas Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētais projekts „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” tuvojas noslēgumam.

     Šobrīd projektā notiek Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcija, turpinās Alūksnes Jaunās pils logu restaurācija, kā arī tiek gatavoti materiāli dalībai Starptautiskajās tūrisma izstādēs „Balttour 2012”, „Vivatour 2012”, „Tourest 2012” un organizēti Muižas parka svētki.
     Projektā top buklets un pastkartes par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku. Pirmie tos ieraudzīs tūrisma izstādes „Balttour 2012” apmeklētāji. Arī Alūksnes novada pašvaldības dalību minētajās izstādēs finansē no šī projekta. Ir noslēgts līgums ar Vidzemes tūrisma asociāciju par kopīgu dalību vēl divās starptautiskajās tūrisma izstādēs „Vivatour 2012” un „Tourest 2012”, kas notiks Lietuvā un Igaunijā.
     Tāpat projekta ietvaros iegādāsies vairākus informācijas stendus un veiks tūrisma mārketinga pētījumu par projektā iekļautajiem Alūksnes Jaunās pils kompleksa objektiem, analizēs tūristu plūsmu, mārketinga instrumentu efektivitāti tūristu piesaistei.
     Šobrīd arī tiek gatavota Alūksnes Jaunās pils mājas lapa internetā, kuras adrese būs www.aluksnespils.lv, savukārt Vilnis Blūms veido DVD filmu par Jaunās pils kompleksu.
     25. februārī projekta ietvaros notiks Alūksnes Muižas parka svētki ar plašu pasākumu programmu.
     Tā kā veicot pils ēkas rekonstrukciju, atklājās nopietnas konstruktīvas problēmas pils balkoniem, tos nav iespējams pagūt rekonstruēt līdz projekta beigām martā, līdz ar to balkonu rekonstrukcija noslēgsies vasarā.

 

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Alūksnes Muižas parka svētkos būs atraktīvas norises

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     25. februārī Alūksnes Muižas parka svētkos visu vecumu apmeklētājus aicinās dažādas aktivitātes – sākot no draiskošanās sniega pilsētiņā, šļūkšanas, vilkšanas un stumšanas sacensībām, līdz pat netradicionālo sniega braucamrīku un slēpotāju parādei, sniega figūru un ledus skulptūru veidošanai.

Par sniega skulptūrām – kārotas balvas

     Svētki sāksies ar sniega skulptūru veidošanas sacensībām, kas no pulksten 10 līdz 14 notiks pļavā pie Alūksnes Jaunās pils. Šajās sacensības pasākuma rīkotāji aicina iesaistīties dalībniekus četrās grupās – Alūksnes novada pašvaldības skolu (ne mazāk kā 10 dalībnieki) un klašu komandas (jāpiedalās vismaz 80% no klases), ģimenes komandas (3 līdz 6 dalībnieki), domubiedru grupas (2 līdz 6 dalībnieki) un individuālie dalībnieki.      Sacensībām dalībnieki varēs reģistrēties no pulksten 9.30 līdz 10.45 Jaunajā pilī.
     Skulptūru būvētājiem gan pašiem jānodrošinās ar darbarīkiem, kas būtu vajadzīgi šim procesam. Izveidotās skulptūras vērtēs žūrijas komisija pēc to sarežģītības pakāpes, atbilstības tematikai un vizuālā noformējuma.      Sniega skulptūru tapšanai, protams, nepieciešami attiecīgi laika apstākļi, kad sniegs pakļaujas veidošanai.      Pasākuma rīkotāji ir domājuši arī par to - ja laika apstākļi nebūs piemēroti skulptūru veidošanai, tad dalībnieki varēs veidot zīmējumus sniegā, izmantojot dažādas pūšamās krāsas.
     Jāteic, ka šo sacensību katras grupas labāko skulptūru autorus gaida brīnišķīgas balvas, kuru dēļ ir vērts sacensties par uzvaru. Piemēram, skolu un klašu komandu grupā uzvarētāji balvā saņems 100 latus pašu izvēlētai ekskursijai, veiksmīgākā no ģimeņu komandām saņems ielūgumus uz kādu no Alūksnes pilsētas Tautas nama profesionālās mākslas izrādi vai koncertu pēc pašu izvēles. Domubiedru grupu konkurencē uzvarētāji iegūs iespēju vienu dienu atpūsties Ķauķu kalnā, savukārt individuālo dalībnieku vidū labākās skulptūras autors saņems dāvanu karti divām personām no viesu nama „Jolanta”.

Varēs sacensties netradicionāli šļūcamrīki un slēpotāji

     Alūksnes pilsētas svētkos par tradīciju kļuvis netradicionālo ūdens braucamrīku konkurss Alūksnes ezerā. Arī Alūksnes Muižas parka svētkos notiks netradicionālo, taču šoreiz – sniega – braucamrīku konkurss – nobrauciens, kas savus dalībniekus pulcēs pulksten 13 pie Eola tempļa, bet reģistrēšanās tam būs no pulksten 12.30. Šī nobrauciena dalībniekus aicinām likt lietā savu radošo domāšanu, izgatavojot netradicionālus pašdarinātus braucamrīkus, kas darbināmi tikai ar cilvēka spēku. Nobraucienā varēs piedalīties gan individuāli, gan komandās.      Uzvarētājus noteiks žūrija, vērtējot braucamrīka dizainu un oriģinalitāti, tā tehniskās spējas veikt visu distanci, kā arī individuālā dalībnieka vai komandas aktivitāti un kopējo krāšņumu. Balvas saņems gan trīs labākie individuālo braucamrīku autori, gan trīs komandas.
     Pulksten 14 turpat pie Eola tempļa netradicionāli sniega braucamrīki dos vietu slēpošanai, jo notiks netradicionālo slēpotāju konkurss – parāde. Dalībnieki tiek aicināti pulcēties jau no pulksten 13.40, lai reģistrētos un sastātos parādei. Galvenais šī konkursa atribūts, protams, būs slēpes, tādēļ dalībniekiem jācenšas interesanti parādīt slēpošanas un slēpju attīstību daudzu gadu garumā, akcentējot izmantojamo inventāru un ietērpu. Veidojot ekipējumu, aicinām padomāt, kā slēpošana un slēpes būtu izmantojamas, piemēram, sadzīvē, kā tās noderētu medībās, kā cilvēki slēpojuši pirms 50 un 100 gadiem un citādi. Netradicionālajiem slēpotājiem jāparūpējas, lai savā ekipējumā varētu noslēpot nelielu parādes apli. Arī šī konkursa dalībniekus žūrija vērtēs pēc to oriģinalitātes, tehniskās spējas veikt distanci un kopējā krāšņuma un aktivitātes.

Kals ledus skulptūras pils pagalmā

     Parka teritorijā būs arī citas aktivitātes. Peldvietā „Vējiņš” notiks svētku atklāšana, būs muzikālas un dejiskas izklaides, visu sacensību dalībnieku apbalvošana pulksten 15, te arī varēs saņemt visu informāciju par Muižas parka svētku norisēm.
     Ģimenes ar mazākiem un arī lielākiem bērniem, nākot uz pasākumu, droši var ņemt līdzi ragaviņas, jo parka teritorijā būs iespēja sacensties ragaviņu vilkšanā. Arī tad, ja mājās ragaviņu nav, taču piedalīties gribēsies, varēs izmantot pasākuma rīkotāju sagādātus braucamrīkus. Hokeja cienītāji uz parka dīķīšiem varēs sacensties netradicionālajā hokejā, kura spēlēšanā slidas nebūs vajadzīgas. Iespējams, ka visas aktivitātes varat apskatīt vēl sportiskākā garā – uz pasākumu nevis nākot kājām, bet slēpojot, jo parkā ir izveidota neliela slēpošanas trase.
     No pulksten 11 līdz 14 pie Alūksnes Jaunās pils notiks ledus skulptūru darbnīca, kurā varēs gan vērot, kā no ledus top profesionāļu roku darinātas skulptūras, gan arī iesaistīties pašiem un izmēģināt roku ledus skulptūru veidošanā ikvienam interesentam. Šim pasākumam dalībniekus aicinām reģistrēties Jaunajā pilī no pulksten 9.30 līdz 10.45.
     Uz Alūksnes ezera ledus pulksten 11 savukārt notiks autovadīšanas prasmju uzlabošanas pasākums „Alūksnes aplis”.
     Iecerēts, ka no pulksten 12 līdz 14 blakus Jaunajai pilij bērni varēs rotaļāties sniega pilsētiņā, ko uzbūvēt apsolījušies Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas karavīri. Jāteic gan, ka sniega pilsētiņas tapšana, tāpat kā sniega figūru veidošana, būs atkarīga no laika apstākļiem. Ja tie nebūs labvēlīgi un sniega pilsētiņa pirmssvētku nedēļā nevarēs tapt, pasākuma rīkotāji ieplānojuši bērnu rotaļām radīt sniega labirintu.

Sniega fotosalons un karstvīns kopā ar baronu pāri

     Pasākuma apmeklētāji varēs sasildīties pie ugunskuriem, iedzert karstu tēju, arī ieturēt sildošu, īsti latvisku maltīti svaigā gaisā un pat pašiem izcept savu maizīti! Lai no pasākuma paliktu jaukas atmiņas, varēsiet nofotografēties improvizētā sniega fotosalonā.
     Arī ziemas romantiku, vizinoties zirga pajūgā, šajā pasākumā varēs izbaudīt, ja vien sals nebūs pārlieku liels. Un kas zina, varbūt pajūgā ērti iekārtojušies, kādā brīdī Muižas parka svētku norises dosies novērtēt arī pats baronu Fītinghofu pāris. Katrā ziņā Jaunajā pilī viņus un arī citus muižas ļaudis varēs satikt. Te ikviens Muižas parka svētku apmeklētājs varēs sasildīties, iedzert karstu tēju vai iemalkot karstvīnu, kopā ar baronu pāri, muižas ļaudīm un amatniekiem aplūkot muzeja ekspozīcijas, klausīties pils muzikantu melodijās, parakstīties īpašā baronu viesu reģistra listē, iesiet laimes mezglu kopīgi veidotā audeklā, vērot kino, dejot polonēzi, spēlēt galma spēles un citu.
     Apmeklējot visas svētku norises vietas, varēsiet piedalīties spēlē „Alūksnes leģenda”, kur savācot visus leģendas fragmentus, saņemsiet pārsteiguma balvu. Vakarā pulksten 17 visas ziemas dienas aktivitātes noslēgsies Tempļakalnā, kur notiks snovborda šovs.
     Alūksnes Muižas parka svētki notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros.
     Vairāk par Alūksnes Muižas parka svētkiem lasiet
www.aluksne.lv.

Pasākumu informatīvi atbalsta laikraksti „Alūksnes Ziņas” un „Malienas Ziņas”. 

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Noslēgsies Jaunās pils rekonstrukcijas projekts Alūksnē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     7. martā noslēgsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētais projekts „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”.

     Projekta laikā pašvaldība pils kompleksa teritorijā rekonstruēja celiņus un dīķi, atjaunoja un pie viena no dīķiem novietoja skulptūru „Nāra”.
     Jaunākie darbi pils kompleksā ir pašas Jaunās pils ēkas rekonstrukcija – tās fasādes atjaunošana, logu restaurācija, kā arī Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcija. Ņemot vērā, ka projekts noslēdzas martā, šajā laikā nav iespējams veikt apzaļumošanu, tādēļ šis, tāpat kā fasādes otrreizējā krāsošana, būs atliktie darbi, ko veiks pēc ziemas sezonas. Rekonstruējot pili, atklājās nopietnas konstruktīvas problēmas pils balkoniem, tos nebija iespējams pagūt rekonstruēt līdz projekta beigām, līdz ar to balkonu rekonstrukcija noslēgsies vasarā.
     Projekta laikā arī tapa materiāli dalībai trīs starptautiskās tūrisma izstādēs - buklets un pastkartes par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku. Arī Alūksnes novada dalība šajās izstādēs tika finansēta no projekta līdzekļiem. Iegādāti vairāki informācijas stendi un veikts tūrisma mārketinga pētījums par projektā iekļautajiem Jaunās pils kompleksa objektiem.
     No projekta līdzekļiem izveidota Alūksnes Jaunās pils mājas lapa internetā
www.aluksnespils.lv, savukārt Vilnis Blūms uzņēmis filmu par Jaunās pils kompleksu, bet 25. februārī projekta ietvaros notika Alūksnes Muižas parka svētki ar plašu pasākumu programmu.
     Atsevišķus fotomirkļus, kas tverti Muižas svētku norisēs, redzēsiet „Alūksnes Novada Vēstu” 9. lappusē, bet vairāk fotoattēlu no šī pasākuma varat aplūkot Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.

     Projekta kopējās izmaksas ar veiktajām izmaiņām ir Ls 494 717,46. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansē Ls 365 489,06, valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,80, bet pašvaldības finansējums – Ls 116313,60.

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Alūksnē noslēdzies Jaunās pils kompleksa rekonstrukcijas projekts

     Alūksnē noslēgusies Jaunās pils, tās kompleksa ēku – Ledus pagraba un Apaļā torņa, kā arī vairāku muižas parka objektu rekonstrukcija.

     Šie darbi notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” laikā.
     Alūksnes Jaunā pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Pils, tajā izvietotais Alūksnes muzejs un dabas muzejs „Vides labirinti”, kā arī muižas parks ir nozīmīgi tūrisma objekti. Savukārt divu, līdz šim to tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamu, pils kompleksa būvju – Ledus pagraba un Apaļā torņa renovācija ļaus piedāvāt jaunus tūrisma objektus ar ērtu publisko pieejamību.
     Projekta laikā muižas parka teritorijā rekonstruēja celiņu tīklu, atjaunojot nolietojušos segumu, ainaviski pievilcīgās parka vietās izvietoja soliņus, uzsāka skulptūru dārza atjaunošanu, rekonstruējot R. Sviles skulptūru „Nāra”, kā arī veica Jaunās pils dīķa rekonstrukciju, iztīrot un padziļinot ūdenstilpni.
     Nozīmīgākais un alūksniešu gaidītākais notikums projekta laikā bija Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, kā arī Apaļā torņa un Ledus pagraba rekonstrukcija, tādējādi radot iespēju apmeklētājiem piedāvāt vēl divus tūrisma objektus.
     Pils fasādes restaurācijas laikā atklājās nopietnas konstruktīvas problēmas pils balkoniem, taču to restaurāciju vairs nevarēja iekļaut projektā, tādēļ šos darbus nodalīja atsevišķi un līdz ar to balkonu atjaunošana noslēgsies vasarā. Šos darbus pilnībā finansēs no Alūksnes novada pašvaldības līdzekļiem.
     Projekta laikā tapa materiāli Alūksnes novada dalībai trīs starptautiskās tūrisma izstādēs - buklets un pastkartes par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku. Arī dalība šajās izstādēs tika finansēta no projekta līdzekļiem. Iegādāti vairāki informācijas stendi un veikts tūrisma mārketinga pētījums par projektā iekļautajiem Jaunās pils kompleksa objektiem.
     No projekta līdzekļiem izveidota Alūksnes Jaunās pils mājas lapa internetā www.aluksnespils.lv, kā arī filma par Jaunās pils kompleksu, bet 25. februārī notika Alūksnes Muižas parka svētki ar plašu norišu programmu.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 494 717,46. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansē Ls 365 489,06, valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,80, bet pašvaldības finansējums – Ls 116 313,60.

Alūksnes Jaunā pils rekonstruēta ERAF atbalstītā projekta ietvaros. Alūksnes Jaunā pils ir viens no Alūksnes simboliem un iecienīts tūrisma objekts Publicitātes foto

 

 http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/liaa.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 


 

Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā (1.kārta)

 

Būs Rūpniecības ielas 1.kārtas rekonstrukcija

Inese Zīmele – Jauniņa,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

     2012.gada 8.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Koordinācijas padomes sēdē apstiprināja Alūksnes novada pašvaldības projekta ideju „Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā (1.kārta)”. 2012.gada 12.jūlijā tika iesniegts projekta iesniegums vērtēšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.
     Projekts „Rūpniecības iela rekonstrukcija Alūksnes pilsētā (1.kārta)” Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/007 tiks realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros.
     Saskaņā ar tehnisko projektu „Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnē I kārta” tiks rekonstruēts Rūpniecības ielas kritiskākais posms 176 m garumā un pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Tiks rekonstruēti gājēju celiņi ar atbilstošiem platumiem un nobrauktuvēm, lai tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas personām ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem.
     Projekta mērķis ir radīt komfortablu, drošu satiksmi un veicināt uzņēmumu pieejamību Alūksnes pilsētas teritorijā, rekonstruējot Rūpniecības ielas posmu, kurā infrastruktūra ir visvairāk nolietojusies.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 128 659,31. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 109 360,41 (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībām Ls 3 859,78 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 15 439,12 (12%). 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Alūksnē sākta Rūpniecības rekonstrukcija

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Alūksnē no augusta vidus uzsākta Rūpniecības ielas rekonstrukcijas 1. kārta, kas notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

     Iepirkuma procedūras rezultātā 2. augustā Alūksnes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „Rubate” par Rūpniecības ielas 1. kārtas rekonstrukciju. Darbu plānots pabeigt 3 mēnešu laikā. Būvuzraudzību šajā objektā veic Ingrīda Ulmane, autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātājs SIA „NOBLESE”.
     Saskaņā ar tehnisko projektu rekonstrukcijas 1. kārtas laikā atjaunos Rūpniecības ielas kritiskāko posmu 176 m garumā un labiekārtos pieguļošo teritoriju. Tāpat rekonstruēs gājēju celiņus ar atbilstošiem platumiem un nobrauktuvēm, lai tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas personām ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem.
     Projekts „Rūpniecības iela rekonstrukcija Alūksnes pilsētā (1. kārta)” Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/007 tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros.
     Projekta mērķis ir radīt komfortablu, drošu satiksmi un veicināt uzņēmumu pieejamību Alūksnes pilsētas teritorijā, rekonstruējot Rūpniecības ielas posmu, kurā infrastruktūra ir visvairāk nolietojusies.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 128 659,31. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 109 360,41 (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībām Ls 3 859,78 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 15 439,12 (12%).

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Rūpniecības ielas 1.kārtas rekonstrukcija pabeigta

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     2.novembrī ekspluatācijā nodots Rūpniecības ielas rekonstrukcijas 1.posms. Saskaņā ar tehnisko projektu „Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnē I kārta” tika rekonstruēts Rūpniecības ielas kritiskākais posms 176m garumā un veikta pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Rekonstrukcijas laikā tika saglabāts ielas platums 7,5m, vienā ielas pusē izbūvēts jauns ietves posms un rekonstruēta esošā ietve ar platumu 1,7m, kā arī izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, izveidotas kabeļu aizsargčaulas un iebūvētas rezerves caurules brauktuvju šķērsošanas vietās perspektīvo kabeļu trašu izbūvei. Satiksmes organizācijas shēma rekonstruētajā posmā saglabāta iepriekšējā, bet ir ierīkots ceļa horizontālais marķējums un virāžas ārmalā uzstādīti gaismu atstarojošie signālstabiņi, lai uzlabotu satiksmes drošību diennakts tumšajā laikā.
     Būvdarbus veica SIA „Rubate” ar, kuru tika noslēgts līgums iepirkuma rezultātā. Būvuzraudzību šajā objektā veica Ingrīda Ulmane, autoruzraudzību veica tehniskā projekta izstrādātājs SIA „NOBLESE”.
     Projekts „Rūpniecības iela rekonstrukcija Alūksnes pilsētā (1.kārta)” Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/007 tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros.
     Projekta mērķis ir radīt komfortablu, drošu satiksmi un veicināt uzņēmumu pieejamību Alūksnes pilsētas teritorijā, rekonstruējot Rūpniecības ielas posmu, kurā infrastruktūra ir visvairāk nolietojusies.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 125 402,61. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 106 592,22 (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībām Ls 3 762,08 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 15 048,31 (12%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā

 

„Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā”

Saņemts apstiprinājums par Eiropas Savienības fonda (ERAF) projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” īstenošanu (ERAF) Darbības programmas 2007.-2013.gadam Infrastruktūra un pakalpojumi, prioritātes 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, pasākuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitāte „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros.

     Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Alūksnes pilsētā, veidojot bērniem drošu satiksmes vidi.
Projekts ietver pasākumus, kas padarīs drošu bērnu un jauniešu pārvietošanos trīs galvenajos maršrutos no pilsētas dzīvojamiem rajoniem līdz pilsētas izglītības iestādēm – Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolai, Alūksnes pilsētas sākumskolai, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai un pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”. Projekta maršruts dienvidos sākas Merķeļa ielā netālu no šaursliežu dzelzceļa stacijas „Alūksne” un noslēdzas Glika ielā aiz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas.
     Projektā paredzēta ietvju izbūve, apgaismojuma pilnveidošana, gājēju pāreju izveidošana, autobusa pieturu izbūve un konfigurācijas uzlabošana, kā arī nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšana Brīvības, Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helēnas ielās.
     Plānotais projekta realizācijas laiks ir 21 mēnesis līdz 2012. gada 30. oktobrim.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 180259,29. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 (84%), valsts budžeta finansējums būs Ls 5407,77 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 23433,72 (13%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg


Atkārtoti izsludina atklātu konkursu par gājēju ietves izbūvi


08.07.2011.

     Atklātā konkursa „Gājēju ietves izbūve ERAF projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” ietvaros” iepirkuma procedūra ir pārtraukta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, izbeigt atklātā konkursa procedūru, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Atklāts konkurss par gājēju ietvju izbūvi ir izsludināts atkārtoti.

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Alūksnes pilsētā, veidojot bērniem drošu satiksmes vidi.
     Projektā paredzēta ietvju izbūve, apgaismojuma pilnveidošana, gājēju pāreju izveidošana, autobusa pieturu izbūve un konfigurācijas uzlabošana, kā arī nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšana Brīvības, Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helēnas ielās.
     Plānotais projekta realizācijas laiks ir 21 mēnesis līdz 2012. gada 30. oktobrim.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 180259,29. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 (84%), valsts budžeta finansējums būs Ls 5407,77 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 23433,72 (13%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Veiksmīgi noslēdzies iepirkums projektā par drošu pārvietošanos

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
06.10.2011

     Alūksnes novada pašvaldībā noslēgusies trešā iepirkuma procedūra Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” īstenošanai.

     Atklātā konkursa rezultātā 21. septembrī noslēgts līgums ar SIA „CVS” par gājēju ietvju izbūvi, apgaismojuma pilnveidošanu, gājēju pāreju izveidošanu, autobusu pieturu izbūvi un to konfigurācijas uzlabošanu, kā arī nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšanu Brīvības, Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helēnas ielās Alūksnē saskaņā ar tehnisko projektu. Saskaņā ar noslēgto līgumu šos darbus plānots paveikt līdz 2012. gada 27. jūlijam.
     Kā jau esam informējuši, pirmā iepirkuma procedūra bija jāpārtrauc, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi pārsniedza pasūtītāja budžeta iespējas. Otrā iepirkuma procedūra bija jāizbeidz, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. panta pirmo daļu, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
     Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Alūksnes pilsētā, veidojot bērniem drošu satiksmes vidi.
     Projektā paredzēta ietvju izbūve, apgaismojuma pilnveidošana, gājēju pāreju izveidošana, autobusa pieturu izbūve un konfigurācijas uzlabošana, kā arī nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšana Brīvības, Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helēnas ielās.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 180259,29. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 (84%), valsts budžeta finansējums ir Ls 5407,77 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 23433,72 (13%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Uzlabos skolēnu pārvietošanās drošību

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
11.10.2011


     Plānots, ka šonedēļ Alūksnē sāksies būvdarbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītajā projektā „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā”. Par to būvuzņēmēja SIA „CVS” pārstāvji pašvaldību informēja ceturtdien, 6. oktobrī notikušajā būvsapulcē.

     Šajā projektā paredzēts izbūvēt ietves, pilnveidot ielu apgaismojumu, ierīkot gājēju pārejas, izbūvēt autobusu pieturas un uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes Brīvības, Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helēnas ielās, lai uzlabotu skolēnu pārvietošanās drošību uz izglītības iestādēm. Būvuzņēmējs iecerējis darbus sākt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas apkārtnē. Lūdzam gājējus un autovadītājus ietvju būvniecības darbu laikā būt īpaši uzmanīgiem.
     21. septembrī Alūksnes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „CVS” par minēto darbu veikšanu saskaņā ar A/S „Ceļu inženieri” izstrādāto tehnisko projektu. Atbilstoši noslēgtajam līgumam šie darbi jāpaveic līdz 2012. gada 27. jūlijam. 6. oktobrī notikušajā būvsapulcē būvuzņēmēja pārstāvji informēja, ka, ja laika apstākļi ļaus, viņi iecerējuši darbus pabeigt vēl šogad, nākamajam pavasarim atstājot vien apzaļumošanu un ielu horizontālo apzīmējumu ierīkošanu. Sanāksmē piedalījās arī Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, pašvaldības speciālisti, kā arī projekta autore un autoruzraugs Lauma Straume un būvuzraugs Juris Priednieks.
     Jāpiebilst, ka būvuzņēmēju šī projekta īstenošanai izdevās noskaidrot tikai trešajā iepirkuma procedūrā, jo pirmā iepirkuma procedūra bija jāpārtrauc sakarā ar to, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi pārsniedza pasūtītāja budžeta iespējas, savukārt otrā iepirkuma procedūra bija jāizbeidz, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
     Projektā būtiskas izmaiņas notiks Glika ielā, kur pilnīgi no jauna tiks ierīkota gājēju ietve līdz Bērzu ielai ielas pusē ar nepāra numuriem. Pēc projekta īstenošanas paredzēts Glika ielu visā garumā atvērt vienvirziena satiksmei, taču pie skolas būs ātruma ierobežojums 30 km/h, gājēju pāreja un arī ātrumvalnis.
     Jaunu ietvi izbūvēs arī Jāņkalna ielā no krustojuma ar Tālavas ielu līdz Brīvības ielai, Brīvības ielā no Jāņkalna ielas līdz krustojumam ar Merķeļa ielu un Merķeļa ielā no Brīvības ielas līdz Merķeļa ielas daudzdzīvokļu mājām. Šajā rajonā mainīs gājēju pārejas atrašanās vietu pie veikala „Luna”, kā arī ierīkos trīs jaunas gājēju pārejas, akcentējot gājēju plūsmu uz daudzdzīvokļu mājām.
     Esošo ietvi rekonstruēs Jāņkalna ielā no Helēnas ielas līdz krustojumam ar Glika ielu, tiks mainītas arī šajā posmā esošo autobusa pieturu atrašanās vietas, izbūvējot jaunas pieturvietu „kabatas”.
     Pašreizējo ietvi rekonstruēs Helēnas ielā no Jāņkalna ielas līdz Blaumaņa ielai, kā arī Jāņkalna ielas posmā no ģimnāzijas līdz Smilšu ielai gar Jāņkalniņu. Šajā posmā, kā arī Jāņkalna un Lielā Ezera ielu krustojumā rekonstruēs esošās gājēju pārejas, minētajā krustojumā arī izbūvējot gājēju celiņu, kas savienos abas pārejas.

      Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 180259,29. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 (84%), valsts budžeta finansējums ir Ls 5407,77 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 23433,72 (13%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Alūksnē raiti būvē ietves

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
01.11.2011

     Alūksnē raiti rit darbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītajā projektā „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā”.

     Kā jau esam informējuši, projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Alūksnē, veidojot bērniem drošu satiksmes vidi. Darbus objektā veic SIA „CVS”.
     Projektā būtiskas izmaiņas jau piedzīvojusi Glika iela, kur no jauna ierīkota gājēju ietve līdz Bērzu ielai. Pēc projekta īstenošanas Glika ielu paredzēts visā garumā atvērt vienvirziena satiksmei, taču pie skolas būs ātruma ierobežojums, gājēju pāreja un arī ātrumvalnis. Šobrīd Glika ielā ietves izbūve ir gandrīz pabeigta.
     Pagājušajā nedēļā būvnieki aktīvi strādāja, rekonstruējot esošo ietvi Jāņkalna ielā no Helēnas ielas līdz krustojumam ar Glika ielu, kur arī mainītas autobusa pieturu atrašanās vietas un tiek izbūvētas jaunas pieturvietu „kabatas”.
     Darbi rit arī citviet, kur atjaunos esošās ietves - Helēnas ielā no Jāņkalna ielas līdz Blaumaņa ielai, kā arī Jāņkalna ielas posmā no ģimnāzijas līdz Smilšu ielai gar Jāņkalniņu. Jāņkalna un Lielā Ezera ielu krustojumā arī izbūvēs gājēju celiņu, kas savienos abas pārejas.
     Jaunu ietvi izbūvēs Jāņkalna ielā no krustojuma ar Tālavas ielu līdz Brīvības ielai, Brīvības ielā no Jāņkalna ielas līdz krustojumam ar Merķeļa ielu un Merķeļa ielā no Brīvības ielas līdz Merķeļa ielas daudzdzīvokļu mājām. Ietvi arī papildinās ar trim jaunām gājēju pārejām, akcentējot gājēju plūsmu uz daudzdzīvokļu mājām.
     SIA „CVS” darbu vadītājs Edgars Veigulis norādīja, ka uzņēmums vēlas visus darbus pabeigt līdz sala iestāšanās brīdim. Viņš uzsvēra, ka projekta īstenošanas gaitā īpašu grūtību nav, taču sarežģījumus rada šaurās ielas un tas, ka Jāņkalna ielu kā tranzīta ielu darbu veikšanas laikā nav iespējams satiksmei slēgt. Līdz ar to grūti ir gan strādniekiem, gan autovadītājiem un gājējiem.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 180259,29. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 (84%), valsts budžeta finansējums ir Ls 5407,77 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 23433,72 (13%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Ietvju būvniecība Alūksnē turpināsies pavasarī

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Sākoties ziemai, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” ietvaros ietvju būvniecībā šobrīd iestājies pārtraukums līdz brīdim, kad laika apstākļi ļaus turpināt darbu veikšanu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.

     Kā jau esam informējuši, šī projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Alūksnē, veidojot bērniem drošu satiksmes vidi.
     SIA „CVS”, kas saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem strādā objektā, lielāko daļu projektā paredzēto darbu paveikusi - ir atjaunotas ietves Jāņkalna un Helēnas ielas posmā, izbūvētas jaunas ietves Glika un Merķeļa ielās. Projektā vēl atlicis pabeigt autobusa pieturu izbūvi Jāņkalna ielā un ietves, kurās jau ieklāts bruģa segums, ieklāt asfaltu gar ietvēm, marķēt gājēju pāreju vietas, ierīkot tām apgaismojumu un uzstādīt ceļa zīmes, kā arī izbūvēt atlikušo ietves posmu Brīvības ielā un Jāņkalna ielā.
     Būvniecība, kas šobrīd konkrētajā fāzē apstājusies, nerada nekādu bīstamību ne pašām būvkonstrukcijām, ne to lietotājiem. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Alūksnes novada pašvaldību un SIA „CVS”, darbi projekta ietvaros jāpabeidz līdz šī gada jūlija beigām.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 180259,29. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 (84%), valsts budžeta finansējums ir Ls 5407,77 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 23433,72 (13%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Ekspluatācijā nodotas jaunās ietves

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     7. augustā ekspluatācijā nodotas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” ietvaros rekonstruētās un no jauna izbūvētās gājēju ietves.

     Projekta mērķis bija uzlabot satiksmes drošību Alūksnē, veidojot bērniem un jauniešiem drošu pārvietošanos trīs galvenajos maršrutos no dzīvojamiem rajoniem līdz izglītības iestādēm – Alūksnes Mūzikas skolai, Alūksnes pilsētas sākumskolai, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai un pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”. Projekta maršruts dienvidos sākas Merķeļa ielā netālu no šaursliežu dzelzceļa stacijas „Alūksne” un noslēdzas Glika ielā aiz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas.
     Projektā ietvaros izbūvētas ietves, pilnveidota apgaismojuma sistēma, izveidotas gājēju pārejas, izbūvētas autobusa pieturas un uzlabota to konfigurācija, kā arī izvietotas nepieciešamās ceļa zīmes uzstādīšana Brīvības, Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helēnas ielās. Darbus veica SIA „CVS” ar kuriem tika noslēgts līgums iepirkuma rezultātā.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 180259,29. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 (84%), valsts budžeta finansējums ir Ls 5407,77 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 23433,72 (13%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpgNoslēdzies projekts „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā”

Inese Zīmele – Jauniņa,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” ietvaros papildus rekonstruētajām un no jauna izbūvētajām gājēju ietves tika nomainīts ietves segums Helēnas ielā posmā no Blaumaņa ielas līdz Vidus ielai un no Vidus ielas līdz Lielā Ezera ielai 12A.

     Projekta mērķis bija uzlabot satiksmes drošību Alūksnē, veidojot bērniem un jauniešiem drošu pārvietošanos trīs galvenajos maršrutos no dzīvojamiem rajoniem līdz izglītības iestādēm – Alūksnes Mūzikas skolai, Alūksnes pilsētas sākumskolai, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai un pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”. Projekta maršruts dienvidos sākas Merķeļa ielā netālu no šaursliežu dzelzceļa stacijas „Alūksne” un noslēdzas Glika ielā aiz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas.
     Projekta realizācijas gaitā bija izveidojies līdzekļu ietaupījums un tie tika novirzīti Helēnas ielas ietves seguma nomaiņai. Tika nomainīts ietves segums Helēnas ielā – posmā no Blaumaņa ielas līdz Vidus ielai un no Vidus ielas līdz Lielā Ezera ielai 12A. Līdz ar to ERAF projekts „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” ir noslēdzies.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 180259,29. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 (84%), valsts budžeta finansējums ir Ls 5407,77 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 23433,72 (13%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras attīstība (2.kārta)

 

Apstiprināts projekts PII „Pienenīte” renovācijai

Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

     2012. gada 20. janvārī apstiprināts projekts Nr. 1DP/3.1.4.3.0/11/IPIA/VRAA/008 „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras attīstība (2. kārta)”.

     Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūru un nodrošinot esošo vietu saglabāšanu pirmsskolas vecuma bērniem, tādejādi sniedzot iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem reģionālās nozīmes attīstības centrā Alūksnē.
     Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” ieklās jumta siltumizolāciju un jaunu jumta segumu, kā arī notiks telpu vienkāršota renovācija, kas paredz sešu grupu skolotāju palīgdarba telpu remontu un iebūvējamā aprīkojuma - iebūvējamo skapju un virtuves galdu ar 2 izlietnēm un iebūvējamo trauku žāvētāju - nomaiņu.
     Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 12 mēneši. Projekta kopējo attiecināmo izmaksu finansējums ir 65129,41 lati, no tā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 55360 lati, Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējums – 7815,53 lati, valsts budžeta dotācija – 1953,88 lati.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Uzsākta PII „Pienenīte” jumta renovācija

     Pirmskolas izglītības iestādē „Pienenīte” uzsākta jumta renovācija, ko veic SIA „VIKI NS”, kas tika atzīts par iepirkuma „ERAF projekta „Pirmskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras attīstība (2.kārta)” būvdarbu realizācija” uzvarētāju. Objekta būvuzraudzību veic Zoja Kazakova.
     PII „Pienenīte” būvdarbi tiek veikti ar Eiropas Savienības atbalstu, Eiropas reģionālā un attīstības fonda (ERAF) projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras attīstība (2.kārta)” ietvaros. Projekta ietvaros paredzēta arī telpu vienkāršota renovācija, kuras laikā tiks veikts sešu grupu skolotāju palīgdarba telpu remonts un šajās telpās tiks nomainīts arī iebūvējamais aprīkojums (skapji, virtuves galdi ar izlietnēm u.c.). Jumta renovācijas darbus plānots pabeigt vasaras vidū, savukārt iekštelpu remonts un aprīkojuma nomaiņa plānota jūlijā.
     Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūru un nodrošinot esošo vietu saglabāšanu pirmsskolas vecuma bērniem, tādejādi sniedzot iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem reģionālās nozīmes attīstības centrā Alūksnē.
     Projekta kopējais attiecināmo izmaksu finansējums ir 65129,41 LVL (Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 55360,00 LVL, Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējums – 7815,53 LVL, valsts budžeta dotācija – 1953,88 LVL).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

 

 

Uzlabo telpas „Pienenītē”

Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

     Pirmskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 2012. gada vasarā tika veikti jumta renovācijas darbi, kā visu grupu skolotāju palīgdarba telpās veikts remonts, nomainot arī iebūvējamo aprīkojumu.

     PII „Pienenīte” būvdarbi tika veikti ar Eiropas Savienības atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras attīstība (2. kārta)” ietvaros. Darbus veica SIA „VIKI NS”.
     Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūru un nodrošinot esošo vietu saglabāšanu pirmsskolas vecuma bērniem, tādejādi sniedzot iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem reģionālās nozīmes attīstības centrā Alūksnē.
     Realizējot projektu, ir radies neliels līdzekļu ietaupījums, tāpēc šobrīd sagatavoti un iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūrā saskaņošanai projekta grozījumi, kas ļaus PII „Pienenīte” otrā stāva grupu telpās veikt grīdu remontu.
     Projekta kopējais attiecināmo izmaksu finansējums ir 65129,41 LVL (Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 55360,00 LVL, Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējums – 7815,53 LVL, valsts budžeta dotācija – 1953,88 LVL).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

PII „Pienenīte” uzlabotas telpas

Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

     Lai uzlabotu iestādes mazo audzēkņu ikdienā izmantojamās telpas, pirmskolas izglītības iestādē „Pienenīte” divu grupu un četru garderobju telpās novembrī un decembrī tika veikti grīdu remontdarbi. Tā kā veicot jumta un grupu virtuvīšu telpu remontus, projekta ietvaros radās neliels ietaupījums, līdzekļi tika atvēlēti kritiskāko grupu telpu grīdu remontam.

     Pēc grozījumu saskaņošanas ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru tika veikts iepirkums un SIA „CMG” darbinieki veica grīdu remontdarbus, kopumā izbūvējot 203m2 koka dēļu grīdas ar lakas pārklājumu. Alūksnes novada pašvaldība un PII „Pienenīte” vadība vēlreiz pateicas vecākiem par sapratni un pacietību darbu veikšanas laikā!
     PII „Pienenīte” remontdarbi veikti ar Eiropas Savienības atbalstu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras attīstība (2. kārta)” ietvaros.
     Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūru un nodrošinot esošo vietu saglabāšanu pirmsskolas vecuma bērniem, tādejādi sniedzot iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem reģionālās nozīmes attīstības centrā Alūksnē.
     Projekta kopējais attiecināmo izmaksu finansējums ir 65129,41 LVL (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 55360,00 LVL, Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējums – 7815,53 LVL, valsts budžeta dotācija – 1953,88 LVL)

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg


 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

 

Alūksnē īsteno skolu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu

Evita Aploka

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
31.01.2012.

     Alūksnē Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finan­sētajā projektā „Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstinā­šana, izmantojot videi draudzī­gus būvniecības materiālus un izstrādājumus” uzsākti sagatavo­šanās darbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa siltināšanai.

     Minētā projekta mērķis ir paaug­stināt energoefektivitāti Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā ēkā, samazinot to enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda izmešu apjomu. Projekta laikā ēkām siltinās fasādes, pamatus, bēniņu pārse­gumus, uzlabos apkures sistēmas, ģimnāzijas jaunajā ēkā mainīs logus, līdz ar fasādēm tiks sakārtoti jumtiņi virs ieejas lieveņiem.

     Alūksnes novada pašvaldības pro­jektu koordinatore Anda Lejasblusa norāda, ka ēkām ir paredzēta atšķi­rīga fasāžu apdare. No projektētāja, arhitekta Tāļa Timpara, piedāvāta­jiem variantiem abu iestāžu pārstāvji kopā ar pašvaldības speciālistiem tehniskā projekta izstrādes procesā ir izvēlējušies krāsu risinājumus siltinātajām ēku fasādēm.

     - Ģimnāzijas jaunajam korpusam izvēlēta ventilējamā fasāde ar skaidu cementa plākšņu TEMPSI Granito fasādes apdari. Šim siltināšanas vei­dam vispirms ap ēku tiek izveidots karkass siltumizolācijas iebūvei, tādēļ sagatavošanās darbus iespē­jams veikt arī ziemas apstākļos un tie ir uzsākti. Tā kā šie darbi tiek veikti ēkas ārpusē, mācību procesa norisi tie netraucē. Savukārt Alūksnes pilsētas sākumskolai atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasībām veidos apmestu fasādi un šos darbus var veikt tikai tad, kad āra temperatūra ir virs plus 5 grādiem, līdz ar to būvdarbi šajā objektā tiks uzsākti tikai pavasarī, - skaidro A. Lejasblusa.

     Īstenojot projektu, iecerēts panākt būtisku apkures siltumenerģijas patē­riņa samazinājumu par vismaz 40%, nodrošināt ilgāku ēku lietderīgās izmantošanas laiku un, protams, arī būtiski uzlabot ēku vizuālo izskatu.

     Pērnvasar pašvaldībai nācās pārtraukt izsludināto iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu, jo vienīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums pārsniedza pasūtītāja budžeta iespējas, tādēļ augusta sāku­mā atklātais konkurss par būvdarbu veikšanu tika izsludināts atkārtoti.

      Novembra beigās iepirkuma procedūra par izglītības iestāžu ēku siltināšanu noslēdzās un saskaņā ar tās rezultātiem decembra sākumā Alūksnes novada pašvaldība no­slēdza līgumu ar SIA „Ozolmājas” par Alūksnes izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināša­nu. Jāpiebilst, ka šajā projektā tika īstenots „Zaļais iepirkums”, kas nosaka videi draudzīgu materiālu un izstrādājumu izmantošanu būvnie­cībā. SIA „Ozolmājas” darbus veiks pēc SIA „Ēkas siltināšana” izstrādātā tehniskā projekta.

     Novembrī tika veikti projekta grozījumi, pagarinot projekta īste­nošanas termiņu līdz 2012. gada 28. oktobrim.

     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 376819,60, Finanšu instrumenta finansējums jeb Ls 270933,29 jeb 71,90 %, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – Ls 105886,31 jeb 28,10 %.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

 

 

Alūksnē pabeigta divu skolu siltināšana

Evita Aploka

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
31.01.2012.

     Alūksnē noslēgušies divu izglītības iestāžu – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes pilsētas sākumskolas ēku energoefektivitātes uzlaboša­nas darbi.

     Klimata pārmaiņu finanšu instru­menta atbalstītā projekta „Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” mērķis bija veikt energoefektivitātes pasākumus Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā ēkā, lai samazi­nātu ēku siltumenerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda izmešu apjomu.

     - Abas ēkas bija fiziski un morāli novecojušas, to arhitektoniskais un būvniecības risinājums bija veidots saskaņā ar standartiem un materiā­liem, kas vairs neatbilst mūsdienu ekspluatācijas un būvniecības normatīviem, tādēļ pie ieguvumiem jāmin ne tikai tas, ka uzlabota ēku energoefektivitāte, bet arī to vizuālais izskats. Bez tam svarīgi ir tas, ka projektā sasniegtais rezultāts nākotnē atslogos pašvaldības budže­tu, par 30% samazinot apkures izdevumus šīm ēkām no līdzšinējām izmaksām. Projekta sekmīga īsteno­šana ir bijis ciešs komandas darbs, tādēļ saku paldies projekta vadītājai Santai Supei par projekta vadīšanas kvalitāti, projektētājiem SIA „Ēkas siltināšana” par palīdzību projekta pieteikuma gatavošanā. Tāpat pal­dies būvniekiem SIA „Ozolmājas” par kvalitatīvi un termiņā veikta­jiem darbiem, kā arī būvuzraugam Zojai Kazakovai, kura rūpīgi sekoja termiņiem, - uzsver Alūksnes nova­da domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.

     Projekta laikā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa ēkai izveidota ventilējamā fasāde ar skaidu cementa plākšņu apdari, savukārt Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkas fasāde, atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu inspek­cijas prasībām, siltināta fasādes apdarē izmantojot apmetumu un saglabājot arhitektoniskās detaļas. Projekta laikā ēkām siltinātas ne tikai fasādes, bet arī pamati un bēniņu pārsegumi, veikti apkures sistēmas uzlabojumi, ģimnāzijas jaunajā ēkā nomainīti logi un līdz ar fasādēm sakārtoti jumtiņi virs ieejas lieveņiem. Pēc būvju nodošanas ekspluatācijā tiks veikts arī projekta rezultātu monitorings.

     Jāpiebilst, ka būvdarbi notika, ievērojot videi draudzīgas būv­niecības organizācijas principus un izmantojot materiālus, kuru ražošana un ekspluatācija apkārtējai videi nodara pēc iespējas mazāku kaitējumu.

     - Esmu pateicīga, ka ir izdevies īstenot skolas siltināšanas projektu, veiksmīgi sadarbojoties visām ie­saistītajām pusēm – pašvaldībai un tās pārstāvjiem, projekta autoriem, skolas pārstāvjiem, uzņēmējam. Šī projekta ieguvums, pirmkārt, ir energoefektivitātes paaugstināšanās, ko gan pēc monitoringa mēs novē­rosim nākamajā apkures sezonā, taču, otrkārt, bet ne mazāk svarīgi, ir tas, ka ar šo projektu mēs esam pagājuši vienu būtisku soli uz priek­šu skolas fiziskās vides sakārtošanā, jo īpaši tāpēc, ka nākamais mācību gads ir 20 gadu jubilejas gads kopš šajā ēkā atrodas Alūksnes pilsētas sākumskola, - projekta ieguvumus vērtē Alūksnes pilsētas sākumskolas direktore Uva Grencione.

     Projekta Nr.KPFI-7/32 „Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestā­žu ēku energoefektivitātes paaugsti­nāšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrā­dājumus” kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 376819,60, Finanšu instrumenta finansējums jeb Ls 270933,29 jeb 71,90%, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – Ls 105886,31 jeb 28,10 %.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


 

Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē

 

Alūksnē taps multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs

     Alūksnes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” par Latvijas un Šveices sadarbības programmas apakšprojekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē” īstenošanu.

     Minēto projektu īstenos Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros.
     Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt jaunatnes iniciatīvas un mobilitāti Alūksnes novadā, nodrošinot multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbību, kas balstīta uz vienlīdzības, sociālās iekļaušanas un līdzdalības principiem.
     - Izveidotais jaunatnes iniciatīvu centrs Alūksnē projekta ieviešanas brīdī būs vienīgais jauniešu neformālās izglītības, iniciatīvu un mobilitātes atbalsta punkts novadā, kas kalpos kā metodiskais un informatīvais atbalsta punkts novada jauniešiem. Veicinot jauniešu iniciatīvu un aktivitātes, attīstīsies katra indivīda personība, sniedzot vienādas iespējas aktīvi darboties ikvienam jaunietim mūsdienīgā vidē, apgūt jaunākās tehnoloģijas un komunikāciju, - norāda Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe.
     Projektā plānots rekonstruēt ēku Dārza ielā 8A 286 m2 platībā, Alūksnē un labiekārtot tai pieguļošo teritoriju aktīvās atpūtas iespējām, ierīkojot soliņus, atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvu un basketbola grozu. Līdz ar to, projektu īstenojot, Alūksnes novada jauniešiem būs nodrošinātas lietderīgas brīvā laika izmantošanas iespējas ārpus vispārējās izglītības iestādēm. Tāpat projekts sekmēs jauniešu zināšanu un prasmju apguvi ārpus formālās izglītības, izveidojot jauniešu informācijas centru, veicinās līdzdalību jaunatnes organizācijās, iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā, nodrošinās mērķgrupas iniciatīvām nepieciešamo atbalstu.
     Projekts sekmēs arī sociālā riska grupu, jauniešu ar īpašām vajadzībām un novada nomales teritorijā dzīvojošo jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū, izmantojot nakšņošanas nodrošinājumu, jo projekts paredz iegādāties 20 matračus un gultas veļu, ierīkot dušas un virtuvi.
     Īstenojot projektu, tiks veicināta jauniešu līdzdalība centra darbībā, kā arī sabiedrības un pašvaldības dzīvē kopumā, nodrošinot sadarbību starp centru, jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un pašvaldības amatpersonām. Projekts sekmēs jauniešu iesaistīšanos vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos un projektos, kā arī starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā.
     Projekta laikā jaunieši līdzdarbosies centra telpu un teritorijas labiekārtošanā, notiks simbolikas izveides konkurss un tiks izstrādāti projekti jauniešu aktivitāšu nodrošinājumam.

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

 

Sekmīgi top jaunatnes iniciatīvu centrs

Eva Aizupe,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore

     Alūksnē tiek rekonstruēta ēka Dārza ielā 8a multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveidei.

     Ēka, kurā agrāk atradās pašvaldības policija, pamazām pārtop – tā jau ieguvusi jaunus logus garāžu durvju vietā, ir veikti demontāžas darbi saskaņā ar tehnisko projektu. Iebūvētas jaunas grīdas, iekšējās starpsienas, kā arī veikta ārējo inženiertīklu izbūve un elektroinstalācijas ierīkošanas pirmā kārta. Daļēji veikta fasādes siltināšana. Rekonstrukcijas darbus veic SIA „VIKI NS” un tos plānots pabeigt līdz šī gada jūnijam.
Visi iepriekš minētie darbi tiek veikti projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē” plānā, ko īsteno Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros.
     Projekta ietvaros šobrīd tiek veikta aptauja jauniešu un vecāku vidū, kādas aktivitātes realizēt, kā plānot darbu jaunizveidotājā centrā. Arī Tu vari izteikt savu viedokli, jo anketa ir pieejama mājas lapās www.abjc.lv un www.aluksne.lv.
     Izveidotais jaunatnes iniciatīvu centrs Alūksnē projekta ieviešanas brīdī būs vienīgais jauniešu neformālās izglītības, iniciatīvu un mobilitātes atbalsta punkts novadā, kas kalpos kā metodiskais un informatīvais atbalsta punkts novada jauniešiem. Veicinot jauniešu iniciatīvu un aktivitātes, attīstīsies katra indivīda personība, sniedzot vienādas iespējas aktīvi darboties ikvienam jaunietim mūsdienīgā vidē, apgūt jaunākās tehnoloģijas un komunikāciju.
     Īstenojot projektu, tiks veicināta jauniešu līdzdalība centra darbībā, kā arī sabiedrības un pašvaldības dzīvē kopumā, nodrošinot sadarbību starp centru, jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un pašvaldības amatpersonām. Projekts sekmēs jauniešu iesaistīšanos vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos un projektos, kā arī starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā.
     Martā ir plānots izsludināt jauniešu ideju konkursu par centra simboliku. Plānots, ka centrs darbu varētu sākt šī gada jūlijā.
     Gaidām ar nepacietību!

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmaslīdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai


Alūksnē tapis multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs


Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
05.07.2012


     Ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu 3. jūlijā Alūksnē durvis vēra jaunais multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs.

     Projektu Alūksnes novada pašvaldība īstenoja Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros. Projektā tika rekonstruēta ēka Dārza ielā 8A, Alūksnē un labiekārtota tai pieguļošā teritorija aktīvās atpūtas iespējām, ierīkojot soliņus, atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvu un basketbola grozu.
     Līdz ar projekta īstenošanu, novada jauniešiem būs nodrošinātas lietderīgas brīvā laika izmantošanas iespējas ārpus vispārējās izglītības iestādēm, tas sekmēs jauniešu zināšanu un prasmju apguvi ārpus formālās izglītības, veicinās līdzdalību jaunatnes organizācijās, iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā, nodrošinās jauniešu iniciatīvām nepieciešamo atbalstu. Tāpat projekta radītās iespējas sekmēs sociālā riska grupu, jauniešu ar īpašām vajadzībām un novada nomales teritorijā dzīvojošo jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū, kā arī veicinās jauniešu līdzdalību sabiedrības un pašvaldības dzīvē kopumā.
     Lai noskaidrotu, kādas aktivitātes jaunieši vēlētos jaunajā centrā īstenot, notikusi aptauja. Sarīkots arī konkurss par centra logo.
     Jaunā centra atklāšanas dienā Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe uzsvēra, ka šis Alūksnes novadā ir pirmais un vienīgais jauniešu iniciatīvu centrs un pateicās gan projekta finansētājiem - Latvijas un Šveices sadarbības programmai un Alūksnes novada domei, gan būvniekiem.
     Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers centra atklāšanas brīdī uzsvēra šī notikuma nozīmīgumu, jo jaunās telpas būs pastāvīga mājvieta jauniešiem. Viņš pateicās Latvijas un Šveices sadarbības programmai, ar kuras atbalstu Alūksnē ne tikai tapis jaunais centrs, bet arī iegādāti 2 skolēnu autobusi.
     - Kas gan pasaulē var būt svarīgāks, ja ne bērni un jaunieši. Ne tikai mātes cer uz saviem bērniem, bet arī novada pašvaldība gaida uz viņu nākotnes plāniem. Mēs ļoti ceram, ka šajā centrā jaunieši izsapņos savas labākās fantāzijas, domu lidojumus un radīs labākās idejas saviem mērķiem, lai tās nākotnē īstenotu, - uzsvēra Dz. Adlers.
     Centra atklāšanā piedalījās arī Šveices konfederācijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis Urss Buhlers, kurš uzsvēra, ka Latvijai un Šveicei ir kopīgs mērķis – samazināt sociālo atšķirību starp lielākām un mazākām pilsētām un viens no šiem instrumentiem ir atbalsts jauniešiem, tieši tādēļ Latvijā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas tiek izveidoti 17 multifunkcionāli centri, kuros jauniešiem būs iespēja pulcēties un attīstīt sevi.

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmaslīdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra atklāšanas pasākums Alūksnē 3. jūlijā fotogalerija

(Links uz http://www.aluksne.lv/foto_galerija/2012/gal_013.php)


 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpghttp://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/krasains_LV.jpg

Izglītības iestāžu informatizācija

Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija

2009.gada 18.decembrī Alūksnes novada dome noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par projektu „Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija”, īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas 2007.-2013.gadam Infrastruktūra un pakalpojumi, prioritātes 3.2. Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana, pasākuma 3.2.2.IKT infrastruktūras un pakalpojumi, aktivitātes 3.2.2.1.Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība, apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija ietvaros.
     Projektu mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Mērķa grupas ir minēto skolu skolnieki un pedagogi, kuri ikdienā pielietos izveidoto IKT infrastruktūru.
     Projektu atbalstāmās aktivitātes ir datortehnikas un multimediju tehnikas iegāde un lokālo datortīklu attīstība, un projekta ietvaros attīstītais lokālais tīkls tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.
     Projektu rezultātā 15 Alūksnes novada izglītības iestādes tiks uzstādīti 25 portatīvie, 165 stacionārie datoru komplekti (sistēmbloks ar tajā uzstādītu licencētu programmatūru, monitors, tastatūra, pele, viedkaršu lasītājs), 13 multimediju tehnikas komplekti (multimediju projektors un interaktīvā tāfele - datoram pieslēgts skārienekrāns, uz kura virsmas ar projektora palīdzību tiek projicēts palielināts datora ekrāna attēls) un izveidoti 12 lokālie datortīkli.
     Projekts pozitīvi ietekmēs skolniekus, kuri mācās minētajās skolās, jo viņiem tiks radīti mūsdienu izglītības standartiem atbilstoši mācību apstākļi.
     Augstākminēto portatīvo un stacionāro datoru, multimediju tehnikas iegādi veiks LR Izglītības un zinātnes ministrija 2010.gada vidū, veicot t.s. centralizēto iepirkumu, savukārt lokālo datortīklu attīstībai nepieciešamo aprīkojumu iegādāsies un uzstādīs Alūksnes novada dome. Projektu kopumā īstenos 18 mēnešu laikā.
     Kā informēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), tad pašreiz šajā aktivitātē notiek iepirkuma dokumentācijas izstrādes process, un uz doto brīdi tiek pabeigta centralizētā iepirkuma nolikuma izstrāde.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls165485,13, un tās pilnībā tiek finansētas no Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem – Ls140662,36 (85%) un valsts budžeta finansējuma Ls24822,77 (15%).

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/krasains_LV.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Novada skolās būs jauni datori

     Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu NR.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/580 „Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija”, 15 Alūksnes novada izglītības iestādes saņems 155 stacionāros datorus un 25 portatīvos datorus, kā arī būs 13 multimediju tehnikas komplekti – interaktīvā tāfele un projektors, kā arī izveidoti 12 lokālie datortīkli.

     Šis projekts ļaus Alūksnes novada skolas nodrošināt ar atbilstošu informatizācijas infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta laikā iegādātie stacionārie datori tiks savienoti izveidotajā lokālajā tīklā un savukārt tas tiks savienots ar skolās jau esošo lokālo tīklu. Janvārī noslēdzās lokālo tīklu ierīkošana visās izglītības iestādēs, ko veica SIA „1 un 2”, un tagad tiek gaidīta projektā paredzēto datoru piegāde. Jāpiebilst, ka gan datoru, gan multimediju tehnikas iegādi centralizētā iepirkumā veic Izglītības un zinātnes ministrija.
     No projekta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija saņems 45, Alūksnes pilsētas sākumskola – 43, Liepnas vidusskola – 14, Liepnas internātpamatskola un Strautiņu pamatskola katra pa 10 stacionārajiem datoriem, Mālupes pamatskolai būs 8, Alūksnes vidusskolai – 7, Ilzenes pamatskolai un Jaunannas pamatskolai – katrai pa 6, Bejas pamatskolai – 3, Jaunlaicenes pamatskolai – 2, bet Pededzes pamatskolai – 1 stacionārais dators.

     Novada pagastos esošās pašvaldības skolas saņems pa 2 portatīvajiem datoriem, bet Alūksnes pilsētas sākumskola – vienu. Multimediju kabinetu aprīkojuma komplektu saņems visas pagastos esošās skolas un Alūksnes pilsētas sākumskola.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls165485,13 un tās pilnībā tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem – Ls140662,36 (85%) un valsts budžeta Ls24822,77 (15%).

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/krasains_LV.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sekmīgi noslēdzies iepirkums izglītības iestāžu informatizācijas projektā

     Ir noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotais atklātais konkurss „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros”.

     Līdz ar to tuvākajā laikā varētu sākties stacionāro un portatīvo datoru, kā arī multimediju kabinetu aprīkojuma piegāde projektā „Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija” iesaistītajām novada skolām. Jāpiebilst, ka izglītības iestāžu informatizācija notiek visā Latvijā, līdz ar to minētais aprīkojums nonāks 718 Latvijas izglītības iestādēs.
     Lai nodrošinātu projekta „Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija” NR.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/580 sekmīgu ieviešanu, 2011. gada 29. jūnijā tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2012. gada 30. jūnijam, jo sarežģītā centralizētā iepirkuma dēļ projektu nebija iespējams realizēt sākotnēji plānotajā termiņā.
     Par atklātā konkursa „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros”, identifikācijas Nr. IZM 2011/25/AK/ERAF, uzvarētāju ir atzīts SIA „Lattelecom”.
     Aprīkojumam ir 36 mēnešu ražotāja sniegtā garantija. Turklāt piegādātājs veiks arī ievadinstruktāžu skolotājiem par ierīču lietošanu, tehnisko atbalstu skolām gadījumos, ja ar minēto aprīkojumu radīsies tehniskas problēmas.
     Izglītības iestādes saņems tehnisko aprīkojumu izmantošanai ikdienas mācību procesā, piemēram, fizikas stundām (strāvas stipruma, gaismas vārtu, temperatūras, sprieguma, skaņas, magnētiskā lauka sensorus utt.), interaktīvās tāfeles, skolotāju portatīvos datorus, digitālās datu kameras, stacionāros datorus skolēniem u.tml., kā arī nepieciešamo programmnodrošinājumu. Tādējādi skolēni, izmantojot datorkomplektus vai datorizētās darba vietas, spēs sagatavot uzdevuma atrisinājumus, prezentācijas un citus materiālus, kurus varēs demonstrēt citiem, izmantojot kabinetos esošās interaktīvās tāfeles.
     Projekta kopējais budžets ir 165485,13 lati un to 100% apjomā finansē no Eiropas Savienības līdzekļiem.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/krasains_LV.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Alūksnes novada skolas papildinās ar mūsdienīgām tehnoloģijām

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā „Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija” iesaistītās Alūksnes novada izglītības iestādes tuvākajā laikā saņems multimediju tehnikas iekārtas, kas dos iespēju modernizēt mācību procesu.

     Projektā, kas aptver 718 izglītības iestādes visā Latvijā, no Alūksnes novada ir iesaistītas 15 izglītības iestādes, kuras kopumā iegūs 25 portatīvos datorus, 155 stacionāros datoru komplektus, 13 multimediju tehnikas komplektus (multimediju projektors un interaktīvā tāfele - datoram pieslēgts skārienekrāns, uz kura virsmas ar projektora palīdzību tiek projicēts palielināts datora ekrāna attēls), kā arī 12 lokālo datortīklu izveidi.
     Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai mācību procesā tās varētu izmantot plašāk un efektīvāk, uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
     Projekta gaitā skolās, kur tas bija paredzēts, jau 2010. un 2011. gadā ir izveidots lokālais datortīkls, šobrīd uzsākta stacionāro datoru pasūtīšana, kā arī tuvākajā laikā visas projektā iekļautās skolas, kurās tas plānots, būs saņēmušas multimediju iekārtas.
     Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija šajā projektā saņems 45, Alūksnes pilsētas sākumskola – 43, Liepnas vidusskola – 14, Liepnas internātpamatskola un Strautiņu pamatskola katra pa 10 stacionārajiem datoriem, Mālupes pamatskolai būs astoņi, Alūksnes novada vidusskolai – septiņi, Ilzenes pamatskolai un Jaunannas pamatskolai – katrai pa sešiem, Bejas pamatskolai – trīs, Jaunlaicenes pamatskolai – divi, bet Pededzes pamatskolai – viens stacionārais dators.
     Novada pagastos esošās pašvaldības skolas saņems pa diviem portatīvajiem datoriem, bet Alūksnes pilsētas sākumskola – vienu. Multimediju kabinetu aprīkojuma komplektu saņems visas pagastos esošās skolas un Alūksnes pilsētas sākumskola.
     Izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi papildinās tehniskais aprīkojums, ko varēs izmantot ikdienas mācību procesā, piemēram, fizikas stundām (strāvas stipruma, gaismas vārtu, temperatūras, sprieguma, skaņas, magnētiskā lauka sensorus utt.), interaktīvās tāfeles, skolotāju portatīvie datori, digitālās datu kameras, stacionārie datori skolēniem, kā arī nepieciešamais programmnodrošinājums. Tādējādi skolēni, izmantojot datorkomplektus vai datorizētās darba vietas, spēs sagatavot uzdevuma atrisinājumus, prezentācijas un citus materiālus, kurus varēs demonstrēt citiem, izmantojot kabinetos esošās interaktīvās tāfeles.
     Portatīvo un stacionāro datoru un multimediju tehnikas iegādi centralizēti veica Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt lokālo datortīklu ierīkošanu - Alūksnes novada pašvaldība.
     Lai nodrošinātu projekta „Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija” NR.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/580 sekmīgu ieviešanu, 2011. gada 29. jūnijā tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2012. gada 30. jūnijam, jo sarežģītā centralizētā iepirkuma dēļ projektu nebija iespējams realizēt sākotnēji plānotajā termiņā.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/krasains_LV.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts veicina izglītības kvalitātes paaugstināšanos

Santa SUPE,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

     Piecpadsmit Alūksnes novada skolu skolēniem un skolotājiem ir iespēja mācību procesā izmantot mūsdienīgas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas - multimediju tehnikas iekārtu komplektus, portatīvos un stacionāros datorus, kas dažādos mācību vielas apguvi un veicinās izglītības kvalitātes uzlabošanu.

      Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā „Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija” tika iesaistītas 15 izglītības iestādes. Izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi papildināja tehniskais aprīkojums, ko var izmantot ikdienas mācību procesā, piemēram, dabaszinātņu stundās (strāvas stipruma, gaismas vārtu, temperatūras, sprieguma, skaņas, magnētiskā lauka mērīšanas ierīces utt.).      Interaktīvās tāfeles, portatīvie datori, digitālās datu kameras, stacionārie datori, kā arī nepieciešamais programmnodrošinājums ļauj skolēniem sagatavot uzdevumu atrisinājumus, prezentācijas un citus materiālus, kurus demonstrēt citiem, tādejādi arī attīstot prasmi runāt publikas priekšā. Savukārt visu priekšmetu skolotājiem ir iespēja izmantot iespējas, ko sniedz mūsdienu tehnoloģijas, un mācību procesā pielietot elektroniskos mācību līdzekļus - video, uzdevumus, veikt eksperimentus, analizēt un attēlot iegūtos rezultātus.
     15 Alūksnes novada skolas kopumā ieguvušas 25 portatīvos datorus, 155 stacionāros datoru komplektus, 13 multimediju tehnikas komplektus (multimediju projektors un interaktīvā tāfele - datoram pieslēgts skārienekrāns, uz kura virsmas ar projektora palīdzību tiek projicēts palielināts datora ekrāna attēls), kā arī 2010.gadā tikuši izveidoti 12 lokālie datortīkli.
     Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ir saņēmusi 45, Alūksnes pilsētas sākumskola – 43, Liepnas vidusskola – 14, Liepnas internātpamatskola un Strautiņu pamatskola katra pa 10 stacionārajiem datoriem, Mālupes pamatskolai ir astoņi, Alūksnes novada vidusskolai – septiņi, Ilzenes pamatskolai un Jaunannas pamatskolai – katrai pa sešiem, Bejas pamatskolai – trīs, Jaunlaicenes pamatskolai – divi, bet Pededzes pamatskolai – viens stacionārais dators.
     Novada pagastos esošās pašvaldības skolas 2012.gada vasarā saņēma pa diviem portatīvajiem datoriem, bet Alūksnes pilsētas sākumskola – vienu. Multimediju kabinetu aprīkojuma komplektu saņēma visas pagastos esošās skolas un Alūksnes pilsētas sākumskola.
     Portatīvo un stacionāro datoru un multimediju tehnikas iegādi centralizēti veica Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt lokālo datortīklu ierīkošanu - Alūksnes novada pašvaldība.
     Projekta „Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija” NR.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/580 īstenošanas termiņš tika vairakkārt pagarināts, jo, sarežģītā centralizētā iepirkuma dēļ, projektu nebija iespējams realizēt sākotnēji plānotajā termiņā un tā īstenošana noslēdzas 2012.gada 31.decembrī.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/eraf_www.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/krasains_LV.jpg

 

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 


 

Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācijas 2.kārta

 

Jaunlaicenē turpinās sakārtot siltumapgādes sistēmu

Iveta Veļķere,

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu teritorijas attīstības speciāliste

21.03.2012.

     Jaunlaicenē, turpinot attīstīt pagasta centra infrastruktūru, realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu „Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācijas 2. kārta”.

      Projekts ir turpinājums pagājušajā gadā īstenotajai 1. kārtai, kuras rezultātā divas lokālās katlu mājas apvienoja, izveidojot vienu, kas aprīkota ar moderniem apkures katliem, vienlaikus rekonstruējot esošo siltumtrasi. Katlu mājai pieslēgtas 4 ēkas. Tā kā katlu jauda bija plānota ar mērķi, lai centralizētajai siltumapgādes sistēmai varētu pieslēgt arī citas ēkas, tad realizējot projekta 2. kārtu, siltumtrasei pieslēgs arī Jaunlaicenes tautas namu un muižas muzeju.

     Tehnisko projektu ir izstrādājis SIA „Belss” un šobrīd norit iepirkuma procedūra, kurā noskaidros rekonstrukcijas darbus veicēju. Siltumapgādes infrastruktūras modernizācijas projekta kopējās izmaksas ir 23057,28 lati bez PVN, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansē- jums projekta realizācijā ir 10%.

 

 

 


 

Slēpošanas/biatlona trases labiekārtošana rekreācijas pakalpojumu pilnveidošanai Alūksnes novada pašvaldībā

 

Mežinieku trases labiekārtošana

Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

     Šā gada 10. februārī Lauku atbalsta dienests apstiprināja projekta iesniegumu Nr. 11-07-L32100-000181 „Slēpošanas/biatlona trases labiekārtošana rekreācijas pakalpojumu pilnveidošanai Alūksnes novada pašvaldībā” (turpmāk - Projekts), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „ Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.
     Pēc iepirkuma veikšanas, tika noslēgts līgums ar SIA „8 CBR” par projektā paredzēto darbu izpildīšanu.
     Projekta ietvaros Mežinieku trasē ir ierīkoti trīs bruģēti laukumi, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, paplašināta šautuve un uzklāts jauns asfaltbetona segums 1250 metru trases posmā. Īstenojot šo projektu ir radīta iespēja slēpotājiem un biatlonistiem vasaras sezonā pilnvērtīgi trenēties un sagatavoties sacensībām atbilstošā trases garumā un uz kvalitatīva seguma. Aktīvā sporta atbalstītāji – skeitotāji un skrituļotāji aicināti trasi izmantot pēcpusdienās pēc plkst. 17 visas nedēļas dienas.
     Projekta kopējās izmaksas pēc iepirkuma rezultātiem sastāda LVL 35608,27, Lauku atbalsta dienests apstiprinājis attiecināmās izmaksas LVL 19870,05 un pēc veiksmīgas projekta īstenošanas būs iespēja saņemt publisko finansējumu LVL 17883,04 apmērā.

 


 

Kalncempju pagasta pārvaldes slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija

 

Realizēti projekti Annā un Kalncempjos

Vija Zaķe,

Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

29.02.2012.

     Kalncempju pagastā pabeigti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projektā „Kalncempju pagasta pārvaldes slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija” (LAD projekta iesnieguma numurs 10-07-L32100-000309) paredzētie darbi.

     Projekta ietvaros rekonstruēja Ates dzirnavu tiltu, ceļa posmu Ate – Augstiekalni – Niedras, kā arī Ozolu ielu Kalncempju centrā. Objekts ir nodots ekspluatācijā. Projektēšanas darbus un autoruzraudzību veica SIA „Belss” no Rīgas, bet rekonstrukciju par 100753,63 latiem (bez PVN) - SIA „Jaunmāja” no Rīgas. Arī Annas pagastā ir pabeigti paredzētie darbi ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projektā „Annas pagasta autoceļu rekonstrukcija” (LAD projekta iesnieguma numurs 10-07-L32100-000190). Annā rekonstruēti pagasta autoceļi Teikas – Vējiņi, Nākotnes iela - Teikas, Anna – Kantorkrogs, Kalnāji – Kantorkrogs. Projektēšanas darbus un autoruzraudzību veica SIA „Austrumi” no Rēzeknes, bet ceļus par 75903,21 latiem (bez PVN) rekonstruēja SIA „ZDZ” no Gulbenes novada Stāmerienas. Arī šis objekts ir nodots ekspluatācijā. Šobrīd ir iesniegti nepieciešamie dokumenti Lauku atbalsta dienestā, un tiek gaidīta LAD fiziskā kontrole, lai varētu šos projektus pilnībā pabeigt.

 


 

 

Annas pagasta autoceļu rekonstrukcija

 


 

 

Atpūtas un rotaļu vieta Annā

 

Ierīkos atpūtas vietu Annā

Vija Zaķe,

Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

03.07.2012.

     VAS „Hipotēku un zemes ban­ka” Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā atbalstu guvis Annas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupas „Mēs – mūsu bērniem” iesniegtais projekts „Atpūtas un rotaļu vieta Annas pagastā”.

     Projekta laikā ierīkos nelielu atpū­tas vietu laukumā pie bijušās Annas pamatskolas pagasta bērnu brīvā lai­ka pavadīšanas iespēju dažādošanai. Projekta vadītāja ir Ina Balaņuka.

Ar Hipotēku un zemes bankas atbalstu par kopējo summu 390,40 lati tiks iegādātas un uzstādītas šūpoles, slidkalniņš, virvju šūpoles un šūpoles – riepa, kā arī ierīkota smilšu kaste un uzstādīts galds ar soliem.

     Šūpoles un slidkalniņu apvienos rotaļu platformā, kuru izgatavos vietējais kokapstrādes uzņēmums SIA „Deiwoss”, kas arī sniegs savu ieguldījumu projekta realizācijā, se­dzot uz sava rēķina zāģmateriālu un darba izmaksas 678,40 latu apmērā.

     Paldies Hipotēku un zemes bankai un SIA „Deiwoss” vadībai par skaisto dāvanu Annas bērniem!

 

Annā tapis rotaļu laukums

Vija Zaķe,

Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

29.08.2012.

 

     Annas pagasta iedzīvotāju inicia­tīvas grupas „Mēs mūsu bērniem Annā” Inas Balaņukas vadībā izstrādātais projekts „Atpūtas un rotaļu vieta Annas pagastā” guva atbalstu VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta „Mēs paši” pro­jektu konkursā.

     Projekta realizācijas rezultātā tika izveidots jauns, skaists rotaļu lau­kums Annas pagasta bērniem.

     29. jūlijā notika rotaļu laukuma svinīga atklāšana. Laukumu atklāja Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu vadītāja Vēsma Čugunova, SIA „Deiwoss” pārstāvis Ainārs Rencis un VAS „Hipotēku un zemes banka” Gulbenes filiāles Alūksnes norēķinu grupas vadī­tāja Māra Kauliņa, kura bērniem dāvināja arī saldumus. Visus jaunā rotaļu laukuma elementus izgatavo­ja vietējais kokapstrādes uzņēmums SIA „Deiwoss”, kas veica arī rotaļu elementu uzstādīšanu un laukuma iekārtošanu.

     VAS „Hipotēku un zemes banka” ieguldījums projekta realizācijā ir Ls 390,40, SIA „Deiwoss” ieguldī­jums ir Ls 678,40.

     Paldies par skaisto dāvanu un radī­to prieku Annas bērniem!


 

 

Pasaku takas izveidošana Pededzes pagastā

 

„Pasaka ir pasaka, tāpēc, ka tā pasaka” (J.Peters)

Ieva Mellīte

Pededzes pamatskolas skolotāja

03.09.2012.

 

      Visu vasaru Pededzē pavadījām darbīgā un radošā atmosfērā, jo skaistajā skolas ābeļdārzā tika realizēts biedrības „Pededzes nākotne” atbalstu guvušais projekts.

     Projekts „Pasaku taka Pededzes pagastā” tika realizēts ar Hipotēku bankas klientu kluba „Mēs paši” atbalstu. Par bankas piešķirtajiem 379,35 latiem iegādājāmies nepieciešamos materiālus pasaku figūru izveidei, taču taku iekārtojām mēs paši, čakli darbojoties talkās. Tika gan pļauta zālīte takā, gan gatavotas pasaku figūras, gan raktas bedres, gan izvietotas figūras, gatavoti soliņi, krāsotas figūras, gan darīti daudzi, daudzi sīki, bet vajadzīgi darbiņi. Pasaku taka - spēle „Pasaka ir pasaka, tāpēc, ka tā pasaka” ir 350 metrus gara un tā atrodas Pededzes skolas ābeļdārzā. Tā sastāv no deviņām pieturvietām un katrā no tām ir kāds tēls no kādas latviešu tautas pasakas. Pirmais uzdevums ir noskaidrot, no kuras pasakas ir šis tēls, tad pastāstīt pasaku vai sacerēt pašiem savu pasaku, stāstu vai dzejoli. Uzdevumi ir dažādi. Visa pasaku spēle jāspēlē ar trīs bumbiņām, kuras atkarībā no pieturvietas ir jāmet, jāripina, jāvelk vai jāķer.

     Kāpēc mūsu pasaku takā ir tieši deviņas pieturas? Folklorā skaitļi ir dzīvi un katrs ir ar savām maģiskajām nozīmēm un īpatnībām. Tiesa, nekāda maģiska nozīme nepiemitīs skaitlim 48 vai 167, jo folklora to piešķīrusi tikai tiem, kuri uz rokas pirkstiem saskaitāmi - no viens līdz desmit. Un visnozīmīgākais laika un telpas pabeigtības skaitlis bijis tieši deviņi. Deviņi ir arī pilnības skaitlis.

     Pasaka ir viens no drošākajiem ceļiem uz cilvēku sirdi. Tā aizvien atklāj ko jaunu. Piepildot iztēli ar fantastiskiem tēliem, tiek atklāts ne tikai skaistums, bet arī patiesība. Pasakas attīsta arī valodu un domāšanu. Jo pasaku tēli ir spilgti un emocionāli... Mums patīk pat piecas, desmit reizes stāstīt un klausīties vienu un to pašu pasaku, un katru reizi tajā var atklāt ko jaunu. Pasaku sacerēšana ir aktīvs jaunrades process, kurā tiek iesaistītas visas garīgās dzīves sfēras prāts, iztēle, jūtas, griba. Pasakas paliek lasītājā un klausītājā neapzināti, vairāk nekā pats to var apzināties, emociju līmenī, zemapziņā. Pasakas nav jāuztver tikai ar prātu, tās paliek sirdī.

     Šā gada 14. septembrī svinīgi tika atklāta taka. Visi - skolēni, skolotāji, vecāki un citi interesenti, sadaloties grupās, varējām pirmoreiz izspēlēt visu spēli. Šī jaukā svētku diena bija apliecinājums pamatīgam darbam un pozitīvai, atbalstošai attieksmei, bet mūsu spēja paveikt sākotnēji šķietami neiespējamo – izveidot pasaku taku Pededzē – atgādināja, ka pededzieši spēj apvienoties kopējam mērķim un ir patiesi sava pagasta patrioti. Domāju, ka daudzi piekritīs – tā kopības un piederības sajūta, kas valdīja talkās un citās darbīgajās dienās, bija patiešām vienreizēja un neatkārtojama, un pededzieši vēlreiz pierādīja Alūksnē un Latvijā, ka grib, var un prot strādāt. Vēlreiz pateicos ikvienam par ieguldīto laiku, darbu un daļu sirds pasaku takas izveidē.

     Aicinām visus interesentus ciemos izspēlēt Pededzes pasaku spēli, jo tā ir jauka iespēja aktīvi atpūsties dabā ar ģimeni vai draugu lokā. Par savu dalību iepriekš lūdzam paziņot, zvanot pa tālruņiem 64324339; 28440448; 26596817 un skolā saņemt spēles noteikumus, rezultātu tabulu un bumbiņas.

 


 

 

Nāk draugi izkrāsot bērnību

 

Alsviķu „Saulītē” ar uzņēmumu un vecāku atbalstu izremontē telpas

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

03.10.2012.

 

      Alūksnes novada Alsviķu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” uzņēmumu „Caparol Baltica” un „Būvniecības nams Kurši” rīkotajā bērnudārzu atjaunošanas projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību!” saņēma atbalstu un nu abu grupu audzēkņi var uzturēties izremontētās telpās.

     14. septembrī, klātesot abu iepriekš minēto uzņēmumu pārstāvjiem un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Dzintaram Adleram, notika svinīgs projekta noslēguma pasākums, atklājot izremontētās bērnudārza telpas.

      „Saulīte” ir viens no desmit bērnudārziem Latvijā, kas, pateicoties minētajam projektam, šogad ieguva atjaunotu izskatu savām telpām. Projekta būtība ir tāda, ka „Būvniecības nams Kurši” un „Caparol Baltica” atbalsta, dāvinot remontdarbiem nepieciešamās krāsas, gruntskrāsas un špakteļmasu, kā arī vajadzīgos instrumentus darbu veikšanai, bet darbus veic paši bērnudārzu darbinieki un audzēkņu vecāki.

     - Manuprāt, šis ir izcils piemērs iedzīvotāju un pašvaldības iestādes sadarbībai, jo bērnudārza audzēkņu vecāki un vecvecāki iesaistījās remontdarbu veikšanā un organizatorisko jautājumu kārtošanā, lai sarūpētu atjaunotas, košas telpas bērniem. Alūksnes novada pašvaldības vārdā pateicos visiem bērnudārza „Saulīte” audzēkņu vecākiem, vecvecākiem un darbiniekiem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās šajā projektā - paldies Bondaru ģimenei, Rihardam Bromam, Dzintaram Bromam, Ludmilai Djatlovai, Esterei un Gatim Dambjiem, Guntaram Briedim, Simonai Sīmanei, Arvim Ķimelim, Gatim Meisteram, Ivo Bušam, Līgai Rubenei, Ingusam Rutkam, Raivim Bāliņam, Kristapam Marķitānam, Vilnim Stradiņam, Raimondam Fedčenko, Gintam Kārkliņam, Guntim Čerbikovam, Janai Zilkalnei, Mārim Žīguram. Ļoti uzteicami, ka iestādes vadība saskatīja šo iespēju, uzrakstīja projektu un tas tika novērtēts, piešķirot atbalstu, - kopīgajā darbā paveikto novērtē Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.

     Arī bērnudārza vadītāja Evija Kubulniece pateicas savu audzēkņu ģimenēm un iestādes darbiniekiem par atsaucību un iesaistīšanos projektā. Būtiski, ka remonts, kas ildzis desmit nedēļas, nav kavējis iestādes darbību, jo vispirms izremontētas vienas grupas telpas, bet pēc tam - otras. Remontdarbi veikti grupu rotaļu telpās, garderobēs un koridoros. Iestādes vadītāja pateicas arī Alsviķu pagasta pārvaldei un tās vadītājam Jurim Griščenko, jo ar pārvaldes piešķirtajiem līdzekļiem izdevies paveikt vēl vairāk darbu.

 

 


 

 

Nūjošanas aprīkojuma iegāde Jaunannas iedzīvotāju sporta aktivitātēm

 

Iegādājas nūjošanas aprīkojumu Jaunannas iedzīvotāju vajadzībām

Vija Zaķe,

Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

29.08.2012.

     Jaunannas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupas „Mēs - jau­nanniešiem”, kuras sastāvā darbojas Iveta Baltā – Vanaga, Valentīna Gusta un Valda Berķe, izstrādātais projekts „Nūjošanas aprīkojuma iegāde Jaunannas iedzīvotāju sporta aktivitātēm” guva atbalstu Alūksnes un Apes novada fonda 11. Projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”.

     Projekta ietvaros tika iegādāti 12 pāri kvalitatīvu nūju Jaunannas iedzīvotāju sportisko aktivitāšu veicināšanai par kopējo summu Ls 240,02, no kuras Ls 177,94 LVL ir Alūksnes un Apes novada fonda finansējums, bet 62,08 lati - Jaunan­nas pagasta pārvaldes finansējums.

     11. augustā pagasta sporta dienā Jaunannas Zaķusalā notika jaunā nūjošanas aprīkojuma prezentācija un pirmā nodarbība instruktores Līgas Janušas vadībā. Ar šo nodar­bību tika aizsākts nodarbību cikls nūjošanā Jaunannas iedzīvotājiem, bet ikdienā nūjas tiks glabātas Jaunannas tautas namā un būs pieejamas arī individuāli ikvienam pagasta iedzīvotājam, kas vēlēsies nodarboties ar šo sporta veidu.


 

 

Ielu vingrošanas aprīkojuma uzstādīšana

 


 

 

Veļas mazgāšanas nodrošināšana Alūksnes novada iedzīvotājiem

 


 

 

Alūksnes pilsētas Tautas nama amatierkolektīvu aprīkojuma iegāde

 


 

 

Pakalpojumu pieejamības pilnveidošana Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”

 


 

 

Liepnas pagasta Tautas nama gaismas tehnikas un tautas tērpu iegāde

 


 

Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai administratīvās kapacitātes stiprināšanai

 

„Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai”

     Alūksnes novada pašvaldība 2010.gada 23.novembrī ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta Nr.1DP/1.5.3.1./10/IPIA/VRAA/063 „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” īstenošanu.

     Projekta „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Alūksnes novada pašvaldības administratīvo kapacitāti un sekmēt kvalitatīvu normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības funkciju veikšanu, piesaistot kvalificētus speciālistus novada pašvaldības administrācijā un Sociālajā dienestā.
     Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības, kas vērstas uz projekta rezultātu un mērķa sasniegšanu: sociālā darbinieka darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem piesaiste Alūksnes novada Sociālajā dienestā sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un ekonomista piesaiste Alūksnes novada administrācijai pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai, kā arī projekta ietvaros piesaistītā speciālista – sociālā darbinieka darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem apmācība.
     Tā kā projekts paredzēja, ka piesaistīt iespējams darbinieku, kas gadu pirms projekta uzsākšanas nav bijis nodarbināts iestādē, kurai tiek piesaistīts, līdz ar to projektā tika piesaistīta ekonomiste, kas uzsākusi darba attiecības 2010.gada 23.martā.
     Projekts tiek īstenots no 2010.gada 23.marta līdz 2011.gada 31.decembrim.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 000,00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Projekts ļauj uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

    Eiropas Sociālais fonds atbalstījis Alūksnes novada pašvaldības projektu „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai”, kura mērķis ir paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti un sekmēt kvalitatīvu pašvaldības funkciju veikšanu, piesaistot kvalificētus speciālistus novada pašvaldības administrācijā.

    Minētā projekta ietvaros Alūksnes novada Sociālajā dienestā, ar mērķi paaugstināt pakalpojumu kvalitāti, darbu sācis jauns speciālists - sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, savukārt pašvaldības administrācijā tiek algots ekonomists.
    Projekta plānotais kopējais īstenošanas ilgums ir 20 mēneši. Projektā piesaistīto speciālistu darba vietas tiks saglabātas vismaz pusgadu pēc projekta pabeigšanas.
    Sociālajā dienestā projekta ietvaros izveidotās amata vietas pienākumu veikšanai konkursa kārtībā par piemērotāko tika atzīta Evija Švalbe. Sarunā ar viņu par darba pienākumiem un atgriešanos dzimtajā pusē.
    - Lūdzu, pastāstiet par saviem darba pienākumiem!
    - Primāri tas ir psihosociāls darbs gan ar šīm personām, gan viņu ģimenes locekļiem – konsultēšana, motivēšana, informēšana, atbalsta sniegšana. Tas ir ļoti būtiski, jo esmu pamanījusi, ka cilvēkiem nav informācijas par resursiem, kas viņiem ir pieejami un pienākas. Sarunās ar cilvēkiem pārliecinos, ka viņiem ir nepieciešams atbalsts.
    Otra manu pienākumu daļa ir saistīta ar to, ka dienestā saņemam informāciju par cilvēkiem, kuriem varētu būt problēmas veikt pašaprūpi, ir grūtības viņu sociālajā vidē, varbūt viņi ir izolēti no sabiedrības. Šajos gadījumos braucam un iepazīstamies ar situāciju, noskaidrojam, kāda palīdzība nepieciešama. Daļā gadījumu ir izmantojami vietējie, ģimenes resursi, bet, protams, ir daudz situāciju, kad piesaistām savus resursus. Pārsvarā tie ir tehniskie palīglīdzekļi, sociālās aprūpes centri, aprūpe mājās. Par to tiek lemts atkarībā no konkrētā gadījuma.
    Pašreizējo ekonomisko un sociālo apstākļu dēļ ir cilvēki, kam saasinājušās psihiskās problēmas. Arī viņi ir personu ar funkcionāliem traucējumiem grupā. Šīs situācijas ir grūtākas, jo šīs personas neizturas adekvāti, tām nav kritikas pret savu uzvedību, izturēšanos, ar tām ir grūti kontaktēties.
    Jau gada pirmajās nedēļās strādājām ar vienu diezgan smagu gadījumu, kas atrisinājās pozitīvi. Arī stacionāra ārsti atzina, ka esam rīkojušies pareizi. Šāda atzinība dod gandarījumu un apliecinājumu labi izdarītam darbam.

    - Cik novada teritorijā ir šādu personu, ar ko jums jāstrādā?
    - Strādāju kopš 3. janvāra un šobrīd (saruna notika 13. janvārī – E. A.) par konkrētiem skaitļiem vēl ir grūti runāt, jo pagaidām apkopoju informāciju. Redzu, ka traucējumi ir daudzveidīgi un arī nepieciešamā palīdzība ir dažāda, jo situācijas ir ļoti atšķirīgas. Līdz ar to arī darba lauks ir diezgan plašs.

    - Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par sevi!
    - Mana pirmā profesija ir medicīna un apmēram 10 gadus arī esmu strādājusi kā mediķe. Pēc tam e ieguvu otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību sociālajā darbā. Aptuveni deviņus gadus strādāju sociālajā dienestā Rīgā, tur darbs bija plašāks, taču šī konkrētā sociālā darba joma, kurā arī ir svarīgas medicīnas pamatzināšanas, man ir vistuvākā.
    Šī ir mana dzimtā puse - esmu dzīvojusi un mācījusies Apē. Pēc skolas beigšanas aptuveni 20 gadus strādāju Rīgā. Taču tā kā te joprojām dzīvo mana ģimene, dzīve tik un tā bija ar šo pusi saistīta. Ja vēl pirms pusgada vai gada kāds man būtu teicis, ka es atgriezīšos dzimtajā pusē, es tam neticētu.

    - Kas jūs mudināja to darīt?
    - Draugiem smejoties saku, ka tas droši vien ir vecums, jo gribas būt tuvāk zemei. Nenoliedzami tā ir arī saikne ar ģimeni, kas lika izšķirties par atgriešanos. Pamazām šī vēlme kļuva arvien spēcīgāka.

    - Sociālā joma, īpaši šajā laikā, ir smaga arī tajā strādājošajiem speciālistiem. Kā jūs tiekat ar to galā?
    - No psiholoģijas viedokļa ir uzskats, ka vienu darbu ļoti profesionāli un kvalitatīvi var darīt 5 – 7 gadus, bet pēc tam vajag nedaudz pamainīt darbības jomu. Tā kā manā darbā ir notikušas izmaiņas, šobrīd jūtu sevī lielu sparu un vēlmi darboties. Jā, pašreizējais laiks ir grūts, to redzu gan kolēģos, gan braucot pie klientiem uz mājām un vērojot, kādos apstākļos viņi dzīvo, bet runājot par manu iekšējo sajūtu, pašlaik esmu sākotnējā jauna darba posmā un ir gandarījuma sajūta jau no pirmajiem risinātajiem gadījumiem.
Vienīgais, ko varu vēlēties, ir cerība, ka esam zemākajā punktā un no tā būs augšupeja. Runājot tieši par šo klientu grupu, tā tomēr ir ļoti būtiska sabiedrības daļa, kurai vajadzīga palīdzība, tādēļ ir tikai normāli, ka tai bija paredzēti dažādi valsts finansēti pakalpojumi, ko varēja piedāvāt kā resursu. Šobrīd valsts no savas puses pakalpojumus ir samazinājusi, bet jācer, ka Labklājības ministrijai atkal būs iespēja tos piedāvāt, palielināt tehnisko palīglīdzekļu sadaļu, jo no tā ir atkarīgs arī mūsu darbs.
    Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa ir gandarīta, ka projekts ļāvis dienestā piesaistīt jaunu, nepieciešamu speciālistu.
    - Darbs ar klientiem ar funkcionāliem traucējumiem nenozīmē tikai personu ievietošanu sociālās aprūpes centros. Cilvēkiem dažādās situācijās rodas sarežģījumi veselībā un funkcionālas problēmas, arī ar viņiem sociālajam dienestam jāstrādā. Piemēram, cilvēkam, kas guvis traumu nelaimes gadījumā, arī ir funkcionāli traucējumi un viņš uz kādu laiku ir izslēgts no darba tirgus, - norāda R. Kalniņa.
    Viņa augsti novērtē jaunās speciālistes profesionālo kompetenci, kas darbiniecei ļāva uzreiz aktīvi iesaistīties gadījumu risināšanā. Dienesta vadītāja cer, ka, ņemot vērā šāda speciālista nepieciešamību un veicamā darba apjomu, pēc projekta beigām dienestam būs iespējams izveidot šādu pastāvīgu amata vietu.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 21000 un tās 100% apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg


Turpinās projekta „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” īstenošana

     Lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu 2011.gada 1.februārī ir apstiprinātas izmaiņas 2010.gada 23.novembrī ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru noslēgtajā vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1./10/IPIA/VRAA/063 „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” īstenošanu. Veiktās izmaiņas paredz, ka projekta īstenošanas termiņš tiek pagarināts, līdz ar to projekts tiek īstenots no 2010.gada 23.marta līdz 2012.gada 2.martam.
     Projekta „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Alūksnes novada pašvaldības administratīvo kapacitāti un sekmēt kvalitatīvu normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības funkciju veikšanu, piesaistot kvalificētus speciālistus novada pašvaldības administrācijā un Sociālajā dienestā.
     Projekta ietvaros piesaistītie speciālisti – ekonomiste un sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem – veic savus ikdienas pienākumus, kā arī pilda projekta ietvaros noteiktās ikdienas darba uzskaites lapas. Ekonomista savāktie statistikas dati un zināšanas statistikā ir tikušas pielietotas Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam izstrādē.
     Ir uzsākta sociālā darbinieka darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem kvalifikācijas paaugstināšana. Sociālā darbiniece apmeklēs 21 stundu ilgu apmācības ciklu SIA „Semināru un konsultāciju centrā Letija”.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 000,00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


Noslēdzas projekta „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” īstenošana


Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja
15.02.2012.

     2012.gada 2.martā noslēdzas Eiropas Savienības fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1./10/IPIA/VRAA/063 „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” īstenošana, kas tika uzsākta 2010.gada 23.martā.
     Projekta ietvaros tika paaugstināta Alūksnes novada pašvaldības administratīvā kapacitāte un sekmēta kvalitatīva normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības funkciju veikšana, piesaistot kvalificētus speciālistus novada pašvaldības administrācijā un Sociālajā dienestā.
     Projekta ietvaros piesaistītie speciālisti – ekonomiste un sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem – veica savus ikdienas pienākumus, kā arī pildīja projekta ietvaros noteiktās ikdienas darba uzskaites lapas. Pēc projekta piesaistītie speciālisti turpinās savu darbu pašvaldības administrācijā un Sociālajā dienestā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
     Ekonomista savāktie statistikas dati un zināšanas statistikā ir tikušas pielietotas Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam izstrādē. Savukārt sociālās darbinieces ieguldījums sniedza ievērojamu atbalstu darbā ar klientu grupu, kurai līdz šim, Sociālā dienesta ierobežotās kapacitātes dēļ, netika nodrošināti pietiekami kvalitatīvi pakalpojumi, kopumā sagatavojot individuālos klientu rehabilitācijas plānus.
     Projekta ietvaros bija iespēja paaugstināt sociālā darbinieka darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem kvalifikāciju, apmeklējot 21 stundu ilgu apmācības ciklu SIA „Semināru un konsultāciju centrā Letija”. Tā kā klientu loks ir plašs un katram vajadzības, atkarībā no funkcionālo traucējumu rakstura, ilguma un smaguma pakāpes ir atšķirīgas, tika izvēlētas šādas tēmas – Komunikācijas prasmes darbā ar specifiskām klientu grupām, efektīva atbalsta iespējas cilvēkiem krīzes situācijās un profesionālās izdegšana, tās novēršanas iespējas.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 000,00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Sociālais darbinieks - kā burvis

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     2. martā noslēgsies Eiropas Sociālā fonda atbalstītais Alūksnes novada pašvaldības projekts „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai”, kura mērķis ir paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti un sekmēt kvalitatīvu pašvaldības funkciju veikšanu, piesaistot kvalificētus speciālistus novada pašvaldības administrācijā un Sociālajā dienestā.

     Projektu „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” (Nr.1DP/1.5.3.1./10/IPIA/VRAA/063) pašvaldība uzsāka 2010. gada 23. martā. Tā laikā pašvaldība piesaistīja divus speciālistus - ekonomisti un sociālo darbinieci darbam ar personām ar funkcionāliem. Pēc projekta piesaistītie speciālisti turpinās darbu pašvaldības administrācijā un Sociālajā dienestā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Būtiski uzsvērt, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 000 latu un tas pilnībā tika finansēts no Eiropas Sociālā fonda.
     Ekonomista savāktos statistikas datus un zināšanas statistikā pielietoja Alūksnes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam izstrādē, savukārt sociālās darbinieces ieguldījums sniedza ievērojamu ieguldījumu Sociālā dienesta pakalpojumu attīstībā.
     Projekta ietvaros bija iespēja paaugstināt sociālā darbinieka darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem kvalifikāciju, apmeklējot 21 stundu ilgu apmācības ciklu SIA „Semināru un konsultāciju centrā Letija”. Tā kā klientu loks ir plašs un katram vajadzības, atkarībā no funkcionālo traucējumu rakstura, ilguma un smaguma pakāpes, ir atšķirīgas, speciāliste apguva tādas tēmas kā komunikācija darbā ar specifiskām klientu grupām, efektīva atbalsta sniegšana cilvēkiem krīzes situācijās, kā arī profesionālā izdegšana un tās novēršanas iespējas.
     Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa uzsver, ka pateicoties projektam, dienests ieguvis erudītu un kompetentu speciālistu. Šī projekta īstenošana pavērusi dienestam arī jaunas iespējas.
- Speciālistu piesaistes projekta laikā varējām pievērsties jaunu pakalpojumu veidošanai un uzrakstījām projektu alternatīvo sociālo aprūpes pakalpojumu attīstīšanai novadā. Rezultāts ir pozitīvs, jo projektu atbalstīja, - norāda R. Kalniņa.
     Sociālajā dienestā projekta ietvaros konkursa kārtībā strādāja sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Evija Švalbe. Projektam noslēdzoties, viņa atzīst, ka darba lauks ir plašs un viss ritējis kā plānots.
     - Palīdzība personām ar funkcionāliem traucējumiem ir vajadzīga, jo šiem cilvēkiem, kuri nav darba spējīgā vecumā vai ieguvuši funkcionālus traucējumus invaliditātes dēļ un nav darbspējīgi, nereti ienākumi ir ļoti mazi vai arī to nav vispār. Būtiska darba sastāvdaļa bija sociālā rehabilitācija gan cilvēkiem, kuriem jau ir invaliditāte, gan tiem, kuriem invaliditāte būtu nepieciešama, taču viņi kādu iemeslu dēļ nebija to nokārtojuši. Risinājām problēmas, sākot ar psihosociāla atbalsta sniegšanu un nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, līdz informācijas sniegšanai par to, kādu valsts nodrošinātu palīdzību personai ir iespējas saņemt, - stāsta E. Švalbe.
     Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos sociālā darbinieka ikdiena lielā mērā saistīta ar darbu ar veciem cilvēkiem. E. Švalbe atzīst, ka sastapusies ar daudziem cilvēkiem, kuri vairs nespēj veikt pašaprūpi, taču atrodas savās dzīves vietās, un viņiem sociālā dienesta sniegtā aprūpe ir ļoti vajadzīga. Tāpat aukstajā ziemas laikā jārisina to cilvēku problēmas, kas palikuši pavisam bez pajumtes vai dzīvo nepiemērotās vietās.
     Sociālā rehabilitācija veikta arī personām ar atkarības problēmām, taču šajā gadījumā noteicošais aspekts ir paša cilvēka vēlēšanās risināt savu problēmu un sadarboties ar speciālistiem.
     Evijas ikdienas pienākumi saistījās arī ar darbu ar garīgi slimiem cilvēkiem, taču arī šajā gadījumā sociālā darba speciālists situācijas risināšanā var iesaistīties tikai tad, ja konkrētā persona pati tam piekrīt.
     - Nereti ir situācijas, kad apkārtējie lūdz mūs rīkoties un kādu personu ievietot slēgta tipa iestādē, taču sabiedrībā ir nepareizs priekšstats – ja pats cilvēks nedomā, ka viņam ir problēmas, kas jārisina, tad šādā gadījumā ar varu to izdarīt nevaram, - paskaidro E. Švalbe.
     Projekta laikā viņa strādājusi arī ar sociālās aprūpes centrā ievietoto personu apgādniekiem sekojusi, vai tiek veikti apgādnieka maksājumi par personas uzturēšanos sociālās aprūpes centrā. Speciāliste arī pievērsusi lielu uzmanību tam, vai cilvēks dzīvo apstākļos, kad viņam vēl ir iespējama pašaprūpe vai arī tomēr izvēlēties pārcelties uz aprūpes centru. Evijas un arī pārējo novada sociālo darbinieku rūpīga darba rezultātā aizvadītajā gadā palielinājās to cilvēku skaits, kuri, nespēdami vairs pilnvērtīgi paši sevi aprūpēt, izvēlas pārcelties uz dzīvi sociālās aprūpes centrā, kur ir siltums, regulārs silts ēdiens un pieejama ikdienas aprūpe.
     Kopumā vērtējot darbu projekta laikā, E. Švalbe atzīst, ka problēmas Alūksnes novadā ir līdzīgas kā citos novados, vienīgā atšķirība, ka finansiāli spēcīgākas pašvaldības sociālo problēmu risināšanā var piedāvāt plašāku resursu klāstu, lai piemeklētu problēmām atbilstošāku risinājumu.
     - Dažbrīd sociālais darbinieks strādā kā burvis, ar maziem resursiem cenšoties panākt maksimālu efektu, - saka Evija.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg


 

ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana

 

Trīs pašvaldības noslēdz līgumu par projekta īstenošanu

     Pirmdien, 17. oktobrī Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026 „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana” īstenošanā iesaistītie partneri – Alūksnes, Gulbenes un Apes novadu pašvaldības parakstīja vienošanos par projekta īstenošanu.

    Līgumu par kopīga projekta īstenošanu parakstīja Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins, Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju un Gulbenes novada domes priekšsēdētājs vietnieks Dainis Švika.
     Minēto projektu Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Gulbenes un Apes novadu pašvaldībām īsteno no šī gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. maijam. Tā mērķis ir nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu šo pašvaldību darbiniekiem, kas iesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvē. Jāuzsver, ka minēto projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālais fonds.
     Projektā plānots organizēt 30 pašvaldību speciālistu apmācību, kurā viņi iegūs un nostiprinās zināšanas par projekta dzīves ciklu, sākot no izstrādes uzsākšanas līdz īstenoto projektu sasniegto rezultātu izvērtēšanai, kā arī papildinās zināšanas par komunikāciju ar sabiedrību un partneriem. Šobrīd notiek iepirkuma nolikuma sagatavošana.
     Tikšanās laikā tika izveidota darba grupa, kas projekta īstenošanas gaitā sagatavos kopīgu projekta pieteikumu kādam no pieejamajiem Eiropas Savienības fondu projektu konkursiem, tādejādi izveidojot ilgtermiņa sadarbības tīklu ar kaimiņu pašvaldībām veiksmīgākai ES struktūrfondu un arī cita finansējuma apguvei.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 841,40 LVL.
     „100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

Kvalifikacija1.jpg

Līgumu par projekta īstenošanu paraksta Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins (no kreisās), Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju un Gulbenes novada domes priekšsēdētājs vietnieks Dainis Švika

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Pašvaldības speciālisti papildina zināšanas

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Apes un Gulbenes novadu pašvaldībām turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda atbalstīto projektu „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026), kura mērķis ir nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu pašvaldību darbiniekiem, kas iesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvē.

     Jāuzsver, ka minēto projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālais fonds. Projektā 30 pašvaldību speciālisti iegūst un nostiprina zināšanas par projekta dzīves ciklu, sākot no izstrādes uzsākšanas līdz īstenoto projektu sasniegto rezultātu izvērtēšanai, kā arī papildina zināšanas par komunikāciju ar sabiedrību un partneriem.
Apes novada pašvaldības projektu vadītāja Daiga Bojāre atzīst, ka visa informācija, ko mācību laikā iegūst, ir noderīga.
    - Jāsaka paldies lektoriem, ka viņi ļoti daudz stāsta par savu pieredzi un nebaidās atklāt dažādas būtiskas lietas, ko mēs varam ņemt vērā savā darbā, - saka Daiga.
    Savukārt Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Evita Lode norāda, ka viņu visvairāk, protams, interesē lekcijas par iepirkumu procesu. Šobrīd pašvaldības iepirkumi lielākoties esot saistīti ar projektiem, tādēļ speciāliste ir gandarīta, ka nodarbībās pasniedzēji norāda uz kļūdām, no kurām jāizvairās.
    Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 841,40 LVL. 100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Kvalifikacija2.jpg

Lektors Emīls Pūlmanis (no kreisās) Alūksnes, Apes un Gulbenes novadu pašvaldību speciālistiem stāsta par iepirkumu procedūras veikšanu Foto no pašvaldības arhīva

 

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Speciālistu apmācību cikls noslēdzies

Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja


     15. maijā noslēdzās 19 dienu apmācību cikls, kurā piedalījās Alūksnes novada pašvaldības, Apes un Gulbenes novadu domes speciālisti. Apmācību cikls notika Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026) ietvaros, kura mērķis ir nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu pašvaldību darbiniekiem, kas iesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvē.

      Apmācību cikla laikā 20 Alūksnes novada pašvaldības, 5 Gulbenes novada domes un 5 Apes novada domes speciālisti papildināja zināšanas par informācijas ieguvi, apstrādi un datu statistisko analīzi, projektu pieteikumu izstrādi, projektu ieviešanu, projekta lietvedības organizāciju un sabiedrības mācību un komunikāciju.
     Lai projekts izturētu lielo konkurenci ar citiem projektiem par fondu līdzekļu piesaisti, tā īstenošana noritētu sekmīgi, ir nepieciešama spēcīga projekta izstrādes un ieviešanas komanda, tāpēc apmācībās tika iekļauts dažādu speciālistu loks, kas ikdienā saskaras ar Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu projektu īstenošanu. Interesanti, ka daudziem speciālistiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar projektu izstrādi un īstenošanu, šīs bija pirmās tik plašas apmācības.
     Apmācības nodrošināja SIA „LatConsul”, kas bija iesaistījusi piecus lektorus, savas jomas profesionāļus, lekciju vadīšanai. Lekciju laikā regulāri tika veikta dalībnieku aptauja par lekciju pasniegšanu un visatzinīgāk tika novērtēti lektori Emīls Pūlmanis un Uldis Vītoliņš. Šo lektoru sagatavotās lekcijas sniedza daudz praktiskus ieteikumus, kas uzlabos projektu izstrādes un īstenošanas kvalitāti, tādejādi pozitīvi ietekmējot arī novadu iedzīvotājus, jo efektīvāk tiks apgūti jau piesaistītie fondu līdzekļi, kā arī iedzīvotājiem būs iespēja saņemt kvalitatīvākas konsultācijas par finansējuma piesaistes iespējām pagastos. Lekciju dalībnieki ļoti atzinīgi vērtēja arī iespēju, ka šīs apmācības notika Alūksnē un bija kopīgas trīs novadiem, kas ļāva dalīties pieredzē ar kaimiņu novadu speciālistiem par dažādu problēmu risināšanu, ikdienas jautājumiem un citiem ar darba specifiku saistītiem jautājumiem.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 841,40 LVL. 100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Projekta īstenošana noslēgusies

Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja


     31. maijā beidzās projekta „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana” īstenošana. Projekta mērķis bija nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu pašvaldību darbiniekiem, kas iesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvē un tas tika īstenots kopā ar speciālistiem no Apes un Gulbenes novadiem.

     Projekts tika uzsākts 2011.gada 1.septembrī un galvenā projekta aktivitāte bija 19 dienu apmācību cikls 30 speciālistiem, kas tika uzsākts 11.janvārī un noslēdzās 15.maijā.
     Tika izveidota darba grupa (no Alūksnes, Gulbenes un Apes novadu projektu vadītājiem) un kopīgi izstrādāts projekta pieteikums Eiropas Savienības programmā „Eiropa pilsoņiem”, kas tiks iesniegts šī gada projektu trešajā kārtā un ja saņems atbalstu, kopīgi tiks arī īstenots nākošgad. Projekta laikā iegūtās/ papildinātās zināšanas ļauj efektīvāk organizēt darbu, kas būtiski, ikdienā vadot vairākus un izstrādājot jaunus projektus.      Vietējos iedzīvotājus bieži interesē dažādi ar projektiem saistīti jautājumi un teritoriju attīstību speciālisti atzinīgi vērtē iespēju papildināt zināšanas.
     Ilgtermiņā varēs novērtēt arī projektā iesaistīto pašvaldību aktivitāti, piesaistot ES fondu finansējumu. Tomēr jau šobrīd vērojama pozitīva tendence, jo pašvaldībām ir apstiprināti vairāki ES fondu projekti (tranzītielu rekonstrukcija, speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana), kā arī vairāki projektu pieteikumi ir iesniegti izvērtēšanai.
     Kopīgās apmācības un darbs darba grupā šī projekta ietvaros veicināja pieredzes un viedokļu apmaiņu starp kaimiņu novadu speciālistiem, ļāva vienam no otra pārņemt pozitīvos piemērus, paplašināja redzesloku. Apmācību laikā kopīgi tika attīstītas vairākas idejas un ieceres, no kurām dažas tiks īstenotas jau šovasar.
     Galvenie netiešie projekta ieguvēji būs vietējie iedzīvotāji, kuru novados darbosies zinoši speciālisti, kas sekmīgāk spēs uzrakstīt projektus un tos realizēt dzīvē, tādejādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju vides kvalitāti.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 841,40 LVL. 100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē

 

Darbinieki apgūs kvalitatīvas projektu vadības zināšanas

Santa SUPE,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

07.07.2012.

     2012.gada 2.aprīlī noslēgta vienošanās ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/070 „Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē”.

     Alūksnes novada pašvaldība projektu īstenos no 1.jūnija līdz 30.novembrim.
     Projekta mērķis ir, paaugstinot Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikāciju projektu vadībā, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES fondu apguvē.
     Projekta ietvaros plānots organizēt 35 pašvaldību iestāžu darbinieku apmācības, lai iestāžu darbinieki gūtu pamatzināšanas par projektu ideju attīstīšanu, iesniegumu sagatavošanu un vadīšanu. Apmācības organizēs, lai iedrošinātu pašvaldības iestādes aktīvāk piedalīties ārējā finansējuma piesaistē, izstrādājot un attīstot projektu idejas un pieteikumus, tādejādi veicinot Eiropas Savienības u.c. finanšu instrumentu finansējuma piesaisti, kas palīdzēs uzlabot kopējo Alūksnes novada attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6299,74 LVL.
     „100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpgPašvaldības iestāžu darbiniekiem iespēja apgūt projektu vadību

Santa SUPE,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

12.09.2012.

     17. septembrī Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieki uzsāks apmācību ciklu „Projektu vadība”, kas tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/070 „Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē” ietvaros.

     Projekta laikā 37 pašvaldības darbinieki no divdesmit četrām pašvaldības iestādēm iegūs pamatzināšanas par problēmu un projekta ideju identificēšanu, projektu ideju attīstīšanu, iesniegumu sagatavošanu un vadīšanu. Apmācības tiek organizētas, lai iedrošinātu pašvaldības iestādes aktīvāk piedalīties ārējā finansējuma piesaistē, tādejādi veicinot kopējo Alūksnes novada attīstību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
     Piecu dienu ilgās apmācības veiks SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”.
     Projekta mērķis ir paaugstinot Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikāciju projektu vadībā, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES fondu apguvē.
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6299,74 LVL.
     „100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Pašvaldības iestāžu darbinieki papildina zināšanas

Santa Supe,

Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

31.10.2012.

     24. oktobrī Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinie­kiem noslēdzās apmācības „Projektu vadība”, kas tika or­ganizētas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/070 „Alūksnes nova­da pašvaldības iestāžu darbi­nieku apmācība finansējuma piesaistē” ietvaros.

     Piecu dienu apmācību laikā 37 pašvaldības darbinieki no 24 pašvaldības iestādēm ieguva pamatzināšanas par projektu ideju attīstīšanu, projektu vadības pama­tiem. Apmācības tika organizētas, lai iedrošinātu pašvaldības iestādes aktīvāk piedalīties jaunu projektu ideju attīstīšanā un ārējā finansē­juma piesaistē, tādejādi veicinot kopējo Alūksnes novada attīstību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

     Projekta laikā galvenie ieguvumi, kas minēti novērtējuma anketās, bija iespēja praktiski attīstīt un izstrādāt savas projektu idejas, paplašināt zināšanas par informā­cijas atrašanas iespējām interneta vietnēs saistībā ar projektu kon­kursiem un iegūta pārliecību, ka projekta uzrakstīšana ir iespējama ikvienam.

     Kā papildus ieguvums minama arī komunikācija starp pašvaldības iestāžu darbiniekiem un Plānoša­nas un attīstības nodaļu.

     Projekta mērķis ir panākt Alūksnes novada pašvaldības ies­tāžu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalī­bu ES fondu apguvē, paaugstinot darbinieku kvalifikāciju projektu vadībā.

     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6299,74 LVL.

      „100% no Projekta finansē Eiro­pas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadar­bībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

 

Noslēdzies pašvaldības iestāžu darbinieku apmācību projekts

Santa SUPE,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

06.11.2012.

     Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/070 „Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē” īstenošana noslēgusies.

     Lai arī projekta īstenošana sākās šī gada 1. jūnijā, galvenā projekta aktivitāte – Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku 5 dienu apmācības – notika septembrī un oktobrī. Projekta pirmie mēneši tika veltīti, lai sagatavotos semināriem – veikts iepirkums, no saņemtajiem piedāvājumiem izvēlēts SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”, komplektētas grupas un veikti citi priekšdarbi.
     Tā kā no projekta uzrakstīšanas 2011. gada oktobrī līdz ieviešanai pagāja gandrīz gads, daļa no darbiniekiem vairs nevarēja piedalīties semināros, sakarā ar to, ka no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vienas tēmas seminārus drīkst klausīties tikai vienreiz. Lai izveidotu grupas, tika vēlreiz aptaujāti iestāžu darbinieki, kuriem būtu interese un iespēja izbrīvēt laiku piecām apmācību dienām. Atsaucība bija liela un projektā plānoto 35 darbinieku apmācībai pieteicās 37 pašvaldības darbinieki no divdesmit četrām pašvaldības iestādēm. Tas ļoti priecē un apliecina, ka pašvaldības iestādēs strādā aktīvi, radoši, uz attīstību vērsti cilvēki, kuriem ir svarīgi iegūt jaunas zināšanas, atklāt jaunas iespējas un risinājumus finansējuma piesaistē. Protams, tas sarežģīja lektores uzdevumu, jo vajadzēja spēt ieinteresēt un piedāvāt saistošu informāciju ļoti dažādās nozarēs strādājošiem ar dažādu iepriekšējo zināšanu līmeni par projektu vadību. Tomēr kopumā šī dažādība deva pozitīvu nokrāsu, jo izraisīja viedokļu un pieredzes apmaiņu.
     Projekta laikā galvenie ieguvumi, kas minēti novērtējuma anketās bija iespēja praktiski attīstīt un izstrādāt savas projektu idejas, paplašināt zināšanas par informācijas atrašanas iespējām interneta vietnēs saistībā ar projektu konkursiem un iegūta pārliecību, ka projekta uzrakstīšana ir iespējama ikvienam. Kā papildus ieguvums minama arī komunikācija starp pašvaldības iestāžu darbiniekiem un Plānošanas un attīstības nodaļu. Paldies visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā!
     „100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/ESF_pilnais_kr.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Ieelpo Eiropu II

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs piedāvā brīvā laika aktivitātes

Uva Grencione,

ABJC jaunatnes lietu metodiķe

     Alūksnes Bērnu un jauniešu cen­tra (ABJC) izveidotajā brīvā laika telpā „Te – ELPA” Alūksnes nova­da bērniem un jauniešiem piedāvā ne tikai dažādas interešu izglītības programmas, bet arī brīvā laika pavadīšanas iespējas.

     Patiesībā Te-ELPA ir ne tikai brīvā laika telpa, kur jaunieši nāk pilnvērtī­gi pavadīt brīvo laiku, bet arī piedalās ABJC organizētajās aktivitātēs, piemēram, Pankūku vakarā, Spēļu dienās, radošajās darbnīcās, kas veltītas dažādām tēmām un vecu­miem. Brīvprātīgās no Vācijas un Spānijas piedāvā apgūt savu valodu ar neformālās izglītības metodēm, kā arī flamenko deju soļus.

     Ikviens skolas vecuma bērns un jaunietis ir gaidīts ABJC. Pirmdie­nās, trešdienās un ceturtdienās tiek gaidīti gan puiši, gan meitenes, taču otrdienās tiek organizētas aktivitātes meitenēm kopā ar Andrea un Maiki, kas ABJC veic Eiropas brīvprātīgo darbu. Piektdienas ir konsultāciju dienas jauniešiem, kad, piemēram, ir iespēja iegūt informāciju, kā arī saņemt palīdzību brīvprātīga darba ideju realizēšanā.

     Te-ELPA strādā darba dienās no pulksten 14 līdz 18. Plašāku informā­ciju par Te-ELPAS aktivitātēm iespē­jams saņemt, apmeklējot mājaslapas www.abjc.lv un http://www.draugiem.lv/abjc/ vai zva­not uz tālruņa numuru 64323969.

Alūksnē strādā brīvprātīgās no Spānijas un Vācijas

Sergejs Andrejevs,

ABJC jaunatnes lietu speciālists

     Eiropas brīvprātīgā darba ietva­ros Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbojas brīvprātīgās Maike Venhaus no Vācijas un Andrea Meliveo no Spānijas.

     2011. gada oktobrī un novembrī, projekta „Ieelpo Eiropu 2”, kurš tiek finansēts programmas „Jau­natne darbībā” ietvaros, Alūksnē ieradās brīvprātīgās Andrea un Maike. Šis projekts bija turpinājums iepriekšējam projektam „Ieelpo Eiropu”, kura ietvaros Alūksnē kā brīvprātīgā strādāja Agate no Francijas. Šobrīd Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs gatavo jaunu pro­jektu, lai ar nākamo gadu Alūksnē Eiropas brīvprātīgo darbu varētu veikt citi brīvprātīgie.

     Projekta ietvaros brīvprātīgās ir iesaistījušās dažādās aktivitātēs, ko piedāvā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC), kā arī realizē savas idejas. Viena no jaunākajām akti­vitātēm, ko brīvprātīgās realizēja, bija Starpkultūru dienu Ilzenē, kur jebkurš interesents varēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras piedā­vāja brīvprātīgie no visas Latvijas. Skolēnu pavasara brīvdienās Maike un Andrea kopā ar Alūksnes jaunie­šiem uzņēma šausmu filmu.

     Ikdienā brīvprātīgās var sastapt centrā „Te - Elpa” Alūksnē, kur jaunieši var nākt pavadīt savu brīvo laiku. Brīvprātīgās vada vācu un spāņu valodas nodarbības. Andrea vada arī spāņu dejas flamenko nodarbības. Vienu dienu nedēļā brīvprātīgās dodas uz bērnudār­zu, lai kopā ar bērniem piedalī­tos dažādās aktivitātēs. Projekta ietvaros brīvprātīgās apgūst latviešu valodu un jau cenšas runāt latviski. Brīvprātīgās savu brīvprātīgo darbu ABJC veiks līdz 30. jūnijam.

     Andrea saka: „Šis laika posms, ko es esmu pavadījusi Latvijā, man ir bijis interesants ar to, ka esmu iepa­zinusi citu dzīvesveidu - kā cilvēki dzīvo pilsētā, kas, salīdzinoši ar manu dzimto pilsētu, ir maza.

     Eiropas brīvprātīgais darbs dod man iespēju saskarties ar dažā­diem izaicinājumiem. Pirmais izaicinājums bija valoda. Šobrīd es jau varu saprast dažas svarīgākās lietas latviski, tā man bija pirmā un visvairāk traucējošā barjera. Un tas radīja man iespēju saprast veidus, kā es varētu mācīties citas valodas.

     Otrs mans izaicinājums bija laika apstākļi un kā ar tiem sadzīvot. Mana dzimtā pilsēta atrodas Eiropas siltākajā daļā, kur cilvēki lielāko savas dzīves daļu uzturas ārpus mājas, bet te nācās pierast pie jaunā dzīves stila, ka ziemā nevar visu dienu pavadīt ārā.”

     Maike saka: „Jau aizritējuši 7 mē­neši kopš esmu ieradusies Latvijā. Šis laiks ir pagājis ļoti strauji. No vienas puses, es atceros savu pirmo dienu Latvijā, kad ierados un viss bija jauns, es nesapratu latviešu va­lodu un nevienu nepazinu. No otras puses - septiņi mēneši ir ļoti ilgs laiks un daudz kas ir mainījies un tagad es jūtos kā daļa no Alūksnes.

     Šajā laikā esmu arī iepazinusi Latvijas kultūru. Jauki, ka latvieši ir saglabājuši un joprojām dzied senču dziesmas un dejo senču dejas. Tas man bija pārsteigums, tādēļ, ka manā dzimtajā pilsētā šīs lietas jau ir aizmirstas.

     Cita interesanta pieredze man bija saistīta ar laika apstākļiem Latvijā. Vācijā mums, protams, arī ir ziema, bet esot Latvijā, esmu sapratusi, kas ir īsta ziema, kas ļauj izbaudīt ziemas sporta veidus un novērtēt siltās mājas. Un tagad es gaidu, kad varēšu izbaudīt vasaru Latvijā un visbeidzot nopeldēties Alūksnes ezerā.

     “Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publi­kācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

 

 


 

 

Parole līdzdalībai

 

Latvijas Sarkanais krusts Alūksnē realizēja projektu

Indulis Bumbieris

03.10.2012.

 

     Šī gada vasaras mēnešos Latvijas Sarkanā krusta Alūksnes komiteja ar Eiropas savienības Programmas Jaunatne darbība atbalstu realizēja projektu „Parole līdzdalībai”.

     Projekts norisinājās no 1. maija līdz 31. augustam. Tā galvenie mērķi bija LSK brīvprātīgajiem jauniešiem mācīties sniegt pirmo palīdzību arī iesaistīt jauniešus ar īpašām vajadzībām savās aktivitātes. LSK jaunieši mācījās gan sniegt pirmo palīdzību, gan sadzīvot un saprasties ar jauniešiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Lielākā un arī galvenā projekta aktivitāte bija piecu dienu treniņpārgājiens, kurš noti- ka Veclaicenē. Pēc treniņpārgājiena pirmās palīdzības sniegšanas treniņi pasniedzējas Gintas Priedītes vadībā notika reizi nedēļā. Nostiprinot tajos savas zināšanas, jaunieši tās vienmēr spēs likt lietā un palīdzēt cietušajiem pirms ierodas neatliekamās palīdzības mediķi. Iegūtās zināšanas jaunieši demonstrēja ģimenes dienu pasākumā Alūksnes un Alūksnes pilsētas svētkos. Tāpat jauniešiem bija iespēja apmeklēt Paula Stradiņa medicīnas muzeju Rīgā un, piedaloties pārgājienā, paviesoties Igaunijas pilsētā Raugē. Lai gan 31. augusts bija projekta pēdējā diena, jaunieši, kuri satikās un iepazinās šā projekta laikā, tur- pina uzturēt kontaktus un daudzi ir atraduši sev jaunus draugus. Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes Komitejai šis ir pirmais tāda veida projekts, kurā sadarbojās brīvprātīgie jaunieši un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Projekta organizatori Indulis Bumbieris un Ginta Priedīte ir gandarīti ar padarīto darbu un veiksmīgi novadīto projektu.

 


 

 

Esiet sveicināti manā pilsētā/novadā!

 


 

 

Jauniešu darbībai un sadarbībai Alūksnes un Apes novadā