Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā

Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā

     2010. gada 28.septembrī Alūksnes novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Satiksmes ministriju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanu Darbības programmas 2007.-2013.gadam Infrastruktūra un pakalpojumi, prioritātes 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, pasākuma 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

     Projekta mērķis ir radīt komfortablu un drošu satiksmi Alūksnes pilsētas galvenajā tranzītielā.
Projekta ietvaros tiks izstrādāts Pils ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts kā arī veikti Pils ielas rekonstrukcijas būvniecības darbi.
Projekta ietvaros paredzēti sekojoši galvenie būvniecības darbi:
     - Tranzītielas brauktuves seguma rekonstrukcija, nodrošinot kvalitatīvu autosatiksmi.
     - Gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot gājēju infrastruktūru personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot kvalitatīvu un drošu pārvietošanos.
     - Ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā.
     - Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot kvalitatīvu nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves.
     - Pils ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija.
     - Prettrokšņa stādījumu izveide, uzlabojot vides kvalitāti.
     - Autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     Projekta īstenošana būtiski sekmēs Alūksnes pilsētas un novada teritorijas sociālekonomisko attīstību.
     Projekta realizācijas rezultātā tiks uzbūvēts kvalitatīvs, tranzīta plūsmas slodzei piemērots ielas segums, pilnveidots gājēju celiņu nodrošinājums un uzlabota to segumu kvalitāte, vienlaikus pielāgojot tos kvalitatīvai satiksmei personām ar īpašām vajadzībām, uzlabots ielas un gājēju celiņu apgaismojums, nodrošināta kvalitatīva lietus ūdeņu savākšana no brauktuves, celta vides kvalitāte, izveidojot prettrokšņa stādījumus, izveidoti drošai satiksmei nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi - ceļa zīmes, gājēju pārejas, aizsargbarjeras krustojumu zonās.
     Plānotais projekta realizācijas laiks ir 24 mēneši līdz 2012.gada 30.jūnijam.
     Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 1 484 078,00. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Pils ielas rekonstrukcijas projekts

2011.gada 9.martā

     Alūksnes novada pašvaldībā turpinās darbs pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

     Šobrīd ir izbeigta izsludinātā iepirkuma procedūra. Lai veiksmīgi realizētu tranzītielas rekonstrukcijas projektu ir nepieciešams veikt samazinājumu būvniecības apjomos un projekta iznākuma rādītājos, vienlaicīgi nesamazinot piešķirto finansējumu, tādēļ Alūksnes novada pašvaldība iesniedza lūgumu Satiksmes ministrijai par iespējamām izmaiņām projekta pieteikumā.
     Vienošanos ar LR Satiksmes ministriju par minētā projekta īstenošanu Alūksnes novada pašvaldība parakstīja 2010. gada 28. septembrī. Projekta mērķis ir radīt komfortablu un drošu satiksmi galvenajā Alūksnes tranzītielā.
     Projektā paredzēts izstrādāt Pils ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu un veikt Pils ielas rekonstrukciju. Projektā sākotnēji (bez apjoma samazinājuma) paredzētie galvenie darbi ir ielas brauktuves seguma rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot tos personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot drošu pārvietošanos, ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija, prettrokšņa stādījumu izveide, autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 1 484 078,00. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Izstrādā Pils ielas tehnisko projektu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Alūksnes novada pašvaldība iepirkuma rezultātā noslēgusi līgumu ar SIA „VERTEX PROJEKTI” par Pils ielas tehniskā projekta izstrādi un tā realizācijas autoruzraudzību.

     Saskaņā ar noslēgto līgumu, tehniskais projekts jāizstrādā līdz šī gada 16. decembrim.
Projektā paredzēts izstrādāt Pils ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu un veikt Pils ielas rekonstrukciju, radot komfortablu un drošu satiksmei galvenajā Alūksnes tranzītielā.
     Lai realizētu tranzītielas rekonstrukcijas projektu, nepieciešams samazināt būvniecības apjomus un projekta iznākuma rādītājus, vienlaikus nesamazinot piešķirto finansējumu, tādēļ Alūksnes novada pašvaldība iesniedza lūgumu Satiksmes ministrijai par iespējamām izmaiņām projekta pieteikumā. Pagaidām atbilde no ministrijas nav saņemta, tādēļ tehnisko projektu izstrādā saskaņā ar sākotnējo projekta pieteikumu.
     Projektā sākotnēji (bez apjoma samazinājuma) paredzētie galvenie darbi ir ielas brauktuves seguma rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot tos personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot drošu pārvietošanos, ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija, prettrokšņa stādījumu izveide, autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 1 484 078,00. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Notiek atklātais konkurss Pils ielas rekonstrukcijas būvdarbu veikšanai

Dzintars ADLERS,
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

26.03.2012.

     Alūksnes novada pašvaldība martā izsludināja iepirkumu Alūksnes pilsētas tranzīta maršruta „Pils iela” būvdarbiem saskaņā ar SIA „VERTEX PROJEKTI” izstrādāto tehnisko projektu.

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā galvenie paredzētie darbi ir ielas brauktuves seguma rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot tos personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot drošu pārvietošanos, ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija, autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     Tranzīta maršruta rekonstrukciju veiks 2980 metru garumā. Rekonstruējamās ielas posma sākums ir no Pils, Miera un Rīgas ielu krustojuma, bet beigas – pie krustojuma ar Pleskavas ielu.
     Tā kā Pils iela ir centrālā iela Alūksnē, protams, rūpīgi jādomā par satiksmes ierobežošanu vai transportlīdzekļu kustības novirzīšanu uz citām ielām būvdarbu laikā. Būvuzņēmējam, kurš iepirkuma procedūras rezultātā iegūs tiesības būvēt šo objektu, būs jāizstrādā satiksmes organizācijas shēma un informācija par to, kā notiks būvdarbi, kur būs apgrūtināta pārvietošanās.
     Ņemot vērā piešķirto finansējumu un atbilstoši inženierģeoloģiskās izpētes datiem rekonstrukcijas gaitā plānots veikt ielas seguma klātnes pilnu, bet vietām daļēju atjaunošanu. Līdz šim Pils iela dažādos posmos bija atšķirīgā platumā – no 7 līdz pat 12 metriem. Realizējot projektu, ielas platums visā garumā būs vienāds – 8 metri. Pie tam, iela būs par pusmetru platāka nekā normālprofils, taču šī atkāpe ir tādēļ, ka Alūksnē ir raksturīgs liels nokrišņu daudzums ziemā.
     Projektu īstenojot, tranzīta maršrutā esošās automašīnu stāvvietas pie Hipotēku bankas un veikala „Maks” ierobežotā būvniecības finansējuma dēļ nerekonstruēs, taču pēc projekta pabeigšanas automašīnas tajās nevarēs novietot perpendikulāri brauktuvei, bet tikai slīpi braukšanas virzienā. Rekonstruēs arī iepretim Bībeles muzejam esošās automašīnu stāvvietas, saglabājot novietošanu paralēli ielas brauktuvei. Autobusu stāvvietas paplašinājumu projektā paredzēts izbūvēt Pils ielas labajā pusē aiz Jaunās pils, lai būtu iespējams novietot tūristu autobusus.
     Būtiskas pārmaiņas piedzīvos Pils, Miera un Rīgas ielu krustojums, kur drošības apsvērumu dēļ veiks satiksmes plūsmas rekonstrukciju, likvidējot Pils ielas brauktuvi no krustojuma ar Miera ielu līdz pašreizējai izbrauktuvei no Pils ielas uz Rīgas ielas. Arī Miera ielas pievads Pils ielai mainīsies – to iztaisnos krustojuma pārredzamības uzlabošanai. Līdzīgi redzamības uzlabošanai projektā paredzēts taisnot arī Siguldas un Latgales ielu krustojumus ar Pils ielu.
     Rekonstruējamajā ielas posmā paredzēta slēgtā tipa lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ielas rekonstrukcijas laikā nomainīs un izbūvēs jaunas plastmasas gūlijas – lietus ūdens uztvērējus, mainīs esošās caurtekas, veiks apgaismojuma rekonstrukciju.
     Projekts paredz arī jaunu ietvju izbūvi. Būtisks ieguvums būs ietve no Miera ielas līdz „Saules veikalam” ielas kreisajā pusē centra virzienā. Jauna ietve būs arī no Pils ielas krustojuma ar Dzirnavu ielu līdz pat krustojumam ar Brūža ielu.
     Izmaiņas būs arī gājēju pāreju risinājumos. Būs jauna pāreja posmā starp Ojāra Vācieša ielu un Rijukalna ielu, mainīs pārejas pie „Saules veikala” atrašanās vietu un rekonstruēs pāreju Miera ielas noslēgumā pie Pils ielas. Būtisks ieguvums gājējiem būs pāriešanas vieta uz Pils ielas pie krustojuma ar Miera ielu, kur līdz šim gājējiem nav bijis drošas pārejas vietas. Pāriešanas vieta ir pārejai piemērota vieta ar pazeminātām ielas apmalēm, ar saliņu ielas vidū vai bez tās, apgaismojumu, taču šeit gājējiem nav priekšroka attiecībā pret transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļu kustība Alūksnē nav tik intensīva, lai gājējiem būtu nepieciešams ielu šķērsot tikai gājēju pārejā, tādēļ projekts paredz Pils ielā ierīkot vairākas šādas pāriešanas vietas.
     Pils ielas garumā rekonstruēs arī autobusu pieturvietas. Vairākās vietās būs mainīts to novietojums, lai nodrošinātu atbilstību standartiem. Visās pieturvietās būs nojumes, atkarībā no pasažieru plūsmas un konkrētās vietas iespējām nojumes būs lielas vai mazākas. Pieturvietās izvietos arī atkritumu tvertnes. Autobusu pieturu pasažieru platformām, tāpat kā jaunajām ietvēm, paredzēts mākslīgā betona bruģakmens segums.      Projektā paredzēts uzstādīt arī jaunus soliņus.
     Ielas zaļo zonu papildinās ar apstādījumiem – ir paredzēti lielizmēra koku – pīlādžu – stādījumi, tomēr atsevišķās vietās projekta īstenošanai vajadzēs nogriezt kādu jau esošu koku. Pils ielas vidus posmā tur jau augošie kastaņu stādījumi saglabāsies.
     Paldies visiem Pils ielasi pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri atsaucās uzaicinājumam un ieradās uz sanāksmi, lai uzklausītu informāciju par rekonstrukcijas projektu un izteiktu savas domas.
Vēršam nekustamo īpašumu īpašnieku un lietotāju uzmanību uz to, ka pēc Pils ielas rekonstrukcijas piecu gadu laikā pašvaldība neizsniegs nekādas rakšanas atļaujas šajā teritorijā, līdz ar to aicinām sarosīties tos iedzīvotājus un uzņēmējus, kas saviem nekustamajiem īpašumiem Pils ielā plānojuši kādus inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas) pieslēgumus no maģistrālēm un izmantot būvdarbu sagatavošanas un izpildes laiku.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. Lai veiksmīgāk varētu realizēt projektu un sasniegt plānotos uzraudzības rādītājus, ir pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2013. gada 31. decembrim.
     Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 1 484 078,00. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Apstrīd Pils ielas rekonstrukcijas atklātā konkursa rezultātus

Dzintars ADLERS,
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

     Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atklātajā konkursā „Būvdarbu veikšana projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

     Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija nolēma slēgt līgumu ar pretendentu piegādātāju apvienība SIA „MATTHAI” un MATTHAI BAUUNTERNEHMEN GmbH&Co.KG, kuru piedāvātā līgumcena bija Ls 1 637 851,58 bez PVN.
     Viens no pretendentiem – SIA „LIMBAŽU CEĻI” Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedzis iesniegumu, kurā lūdz aizliegt pašvaldībai slēgt iepirkuma līgumu ar izvēlēto pretendentu, atcelt lēmumu par atklātā konkursa rezultātiem un uzdot veikt pretendentu atkārtotu vērtēšanu, savu pieprasījumu pamatojot ar viņuprāt saskatītu nolikuma prasību neievērošanu. SIA „LIMBAŽU CEĻI” piedāvājums ir par Ls 157 655,38 bez PVN dārgāks nekā minētajai piegādātāju apvienībai.

     Jāuzsver, ka no iesniegtajiem pieciem piedāvājumiem tikai abu minēto pretendentu piedāvājumi bija vienīgie, kas atbilda konkursa nolikuma prasībām. Izvērtējot piedāvājumus, pašvaldība nešaubīgi ņem vērā savas finanšu iespējas. Jāatzīst, ka arī pašvaldības izvēlētā pretendenta – piegādātāju apvienības - piedāvājums pārsniedz konkrētā projekta plānoto kopējo attiecināmo izmaksu summu par 153 773 latiem bez PVN. Savukārt SIA „LIMBAŽU CEĻI” iesniegtais finanšu piedāvājums projekta attiecināmo izmaksu apjomu pārsniedz par 311 428,96 latiem bez PVN. Līdz ar to pašvaldībai jādomā par finansējumu šīs starpības segšanai, pie kam projekta gaitā tai jāmaksā arī pievienotās vērtības nodoklis.
     Līdz brīdim, kad saņemsim IUB lēmumu par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem, pašvaldība nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu, kas nozīmē, ka nedrīkstam uzsākt Pils ielas rekonstrukciju.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Pašvaldībai atļauts slēgt līgumu par Pils ielas rekonstrukciju

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

07.08.2012.


     Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi pašvaldībai pozitīvu atbildi no Iepirkumu uzraudzības biroja par viena no atklātā konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” pretendentiem sūdzību. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka minētā pārsūdzība nav pamatota un tajā izteiktie lūgumi noraidāmi, līdz ar to pašvaldībai ir atļauts slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursā noteikto uzvarētāju.

     Kā jau esam informējuši, Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu komisija, izvērtējot atklātajam konkursam par Pils ielas rekonstrukciju iesniegtos piedāvājumus, apstiprināja otru lētāko būvnieku - piegādātāju apvienību SIA „Matthai” un „Matthai Bauunternehmen GmbH&Co.KG”, bet, izmantojot likumīgās tiesības, viens no pretendentiem, kura piedāvājums bija dārgāks – SIA „Limbažu ceļi”, iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā. Šī iemesla dēļ pašvaldība nedrīkstēja uzsākt līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu līdz atbildes no Iepirkumu uzraudzības biroja saņemšanai un būvdarbu uzsākšana kavējās.
     - Žēl, ka mūsu valstī normatīvie akti paredz pārāk daudz šādu birokrātisku, bet varbūt arī pamatotu iespēju, kas kavē pašvaldībām sasniegt plānotos mērķus. Diemžēl šajā situācijā pašvaldībai nebija iespējams līgumu par būvdarbu veikšanu noslēgt ātrāk, jo pretendenti izmantoja savas tiesības pārsūdzēt pašvaldības iepirkumu komisijas lēmumu, cerot, ka viņu sūdzību apmierinās, vienlaikus zinādami, ka tā ir nepamatota. Nepatīkami, ka cietēji šajā situācijā ir pašvaldība un Alūksnes iedzīvotāji, - norāda Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.
     Šobrīd, kad gaidītā atbilde ir saņemta, un IUB iesniegumu izskatīšanas komisija secinājusi, ka sūdzības iesniedzēja iesniegums nav pamatots un tajā izteiktie lūgumi noraidāmi, pašvaldība slēgs līgumu par būvdarbu veikšanu ar izvēlēto pretendentu, kā arī pieprasīs būvatļauju darbu veikšanai, lai augusta otrajā pusē jau uzsāktu pirmos darbus Pils ielā.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Noslēgts līgums par Pils ielas rekonstrukciju

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
21.08.2012.

     13. augustā noslēgts līgums ar būvnieku - piegādātāju apvienību „SIA „Matthai” un „Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG” par Pils ielas rekonstrukciju.

     Pirmā būvsapulce plānota 23. augustā, kur tiks saskaņota turpmākā darbu gaita. Būvdarbus plānots sākt no Rīgas ielas krustojuma. Plānots, ka būvdarbi dabā sāksies 3. septembrī un tos iecerēts pabeigt 18 mēnešu laikā. Būvuzraudzību veiks SIA „Jurēvičs un partneri”, savukārt autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātājs SIA „VERTEX PROJEKTI”.
     14. augustā notikušajā domes ārkārtas sēde tika precizēta būvdarbu summa, ņemot vērā iepirkuma rezultātus un veikti grozījumi 2010. gada 18. martā pieņemtajā lēmumā „Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda konkursā 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ar projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā””. Papildu nepieciešami vēl nepilni 600 000 latu, šī papildu summa tiks iekļauta projekta neattiecināmajās izmaksās un projekta realizēšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Alūksnē sāksies Pils ielas un siltumtrašu rekonstrukcija


Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.08.2012.

     
Plānots, ka septembra sākumā Alūksnē uzsāks divu nozīmīgu projektu – „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”” un „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” īstenošanu.
     Augusta vidū pašvaldība noslēdza līgumu ar būvnieku par Pils ielas rekonstrukciju. Kā jau esam informējuši, atklātā konkursā par būvnieku tika izvēlēta piegādātāju apvienība „SIA „Matthai” un „Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG”. Objekta būvuzraudzību veiks SIA „Jurēvičs un partneri”, savukārt autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātājs SIA „VERTEX PROJEKTI”.
     14. augustā notikušajā domes ārkārtas sēdē tika precizēta būvdarbu summa, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, un veikti grozījumi 2010. gada 18. martā pieņemtajā lēmumā par pašvaldības piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda konkursā ar Pils ielas rekonstrukcijas projektu. Papildu bija nepieciešami vēl nepilni 600 000 latu, šo summu iekļaus projekta neattiecināmajās izmaksās un projekta realizēšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.
     Savukārt siltumtrašu rekonstrukcijas un jaunu trašu izbūves projektā iepirkuma procedūras rezultātā par būvnieku izvēlēts SIA „Siltums Jums”. Pirmā būvsapulce notika 23. augustā, kurā abu projektu īstenošanā iesaistītie būvnieki saskaņoja turpmāko darbu gaitu. Arī turpmāk šādas sapulces notiks regulāri.
     Pils ielas rekonstrukcijas projektā būvdarbus plānots sākt no Rīgas ielas krustojuma. Siltumtrašu rekonstrukcijas un izbūves projekta laikā primārie darbi, ko plānots veikt šoruden, ir maģistrālo izvadu izbūve no Parka ielas katlu mājas pa Baložu bulvāri līdz Helēnas ielai, kā arī pa Parka, Skolas un Brūža ielām gar Alūksnes pilsētas Tautas namu uz Veco pili – topošo Alūksnes Mākslas skolas ēku.
     Savukārt kopā ar Pils ielas rekonstrukciju iecerēts uzsākt siltumtrases būvniecību no Baložu bulvāra un Pils ielas krustojuma līdz Brūža ielai. Tālāk SIA „Siltums Jums” plāno turpināt siltumtrases izbūvi pa Pils ielu Torņa ielas virzienā tik tālu, cik to šoruden atļaus laika apstākļi.
     Tāpat līdz apkures sezonai iecerēts izbūvēt trases posmu no Helēnas un Jāņkalna ielu krustojuma līdz Ganību ielai un no Ganību ielas un Helēnas ielas krustojuma līdz Krišjāņa Barona ielai.
     Tā kā abi projekti ritēs vienlaikus un tie ir saistīti ar satiksmes ierobežojumiem, aicinām iedzīvotājus un īpaši autovadītājus ar sapratni un iecietību uztvert neērtības, kas radīsies projektu īstenošanas laikā. Plānots, ka Pils ielas rekonstrukcijas laikā iebraukšanai Alūksnē no Alsviķu puses izmantos Rūpniecības ielu.      Konkrētāk par satiksmes organizācijas shēmām projekta gaitā informēsim Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rit Pils ielas rekonstrukcijas projekts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

03.10.2012.

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros Alūksnē septembrī būvuzņēmējs - pilnsabiedrība „CEKA M”, ar ko noslēgts līgums par rekonstrukcijas darbu veikšanu, uzsāka darbus Pils ielā saskaņā ar SIA „VERTEX PROJEKTI” izstrādāto tehnisko projektu.

     Tranzīta maršruta rekonstrukcija notiks 2,935 kilometru garumā. Rekonstruējamā ielas posma sākums ir no Pils, Miera un Rīgas ielu krustojuma, bet beigas – pie krustojuma ar Pleskavas ielu. Ņemot vērā piešķirto finansējumu un atbilstoši inženierģeoloģiskās izpētes datiem, rekonstrukcijas gaitā plānots veikt ielas seguma klātnes pilnu, bet vietām daļēju atjaunošanu. Realizējot projektu, ielas platums visā garumā būs vienāds – 8 metri.
     Plānots, ka Pils iela būvdarbu veikšanas laikā satiksmei netiks slēgta, bet būs ievērojami ātruma ierobežojumi. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un, ja iespējams, apbraukt šo ielas posmu pa citu ceļu.
     Kā jau pašvaldība ir informējusi „Alūksnes Novada Vēstīs”, galvenie projektā paredzētie darbi ir ielas brauktuves seguma rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot tos personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot drošu pārvietošanos, ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija, autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     No rekonstrukcijas darbu uzsākšanas būvuzņēmējs ir veicis vecā ielu un ietves asfalta seguma un betona apmaļu demontāžu Pils ielas posmā no krustojuma ar Rīgas un Miera ielām līdz Augusta ielai. Miera un Pils ielu krustojumā demontē caurteku, kuru plānots rekonstruēt. Šobrīd tiek saskaņoti izmantojamie materiāli, bet turpmāk plānotie darbi ir lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana šajā posmā un ietves izbūve Pils ielā no slimnīcas puses.
     Pašvaldība plāno, ka demontēto asfaltu, kas šobrīd tiek uzkrāts atbērtnē, varētu izmantot kā izejmateriālu, lai to uzklātu sliktākā stāvoklī esošajām grants seguma ielām.
     Būtiskas pārmaiņas piedzīvos Pils, Miera un Rīgas ielu krustojums, kur drošības apsvērumu dēļ veiks satiksmes plūsmas rekonstrukciju, likvidējot Pils ielas braucamo daļu no krustojuma ar Miera ielu līdz pašreizējai izbrauktuvei no Rīgas ielas uz Pils ielu. Šajā nelielajā posmā saglabāsies tikai gājēju ietve, bet pašreizējais ielas posms tiks pārvērsts par zaļo zonu. Arī Miera ielas pievads Pils ielai mainīsies – to iztaisnos, lai uzlabotu krustojuma pārredzamību.
     Projekts paredz arī jaunu ietvju izbūvi un būtisks jaunums ielas posmā, kur jau šobrīd notiek rekonstrukcija, būs ietve no Miera ielas līdz veikalam „Maxima” ielas kreisajā pusē centra virzienā.
     Izmaiņas būs arī gājēju pāreju risinājumos - mainīsies pārejas pie veikala „Maxima” atrašanās vieta un tiks rekonstruēta pāreja Miera ielas noslēgumā pie Pils ielas. Būtisks ieguvums gājējiem būs pāriešanas vieta uz Pils ielas pie krustojuma ar Miera ielu, kur līdz šim gājējiem nav bijis drošas pārejas. Turpmāk te būs ielas pāriešanai piemērota vieta ar pazeminātām apmalēm, saliņu ielas vidū un apgaismojumu.
     Projektā rekonstruēs arī autobusu pieturvietas. Vairākās vietās būs mainīts to novietojums, lai nodrošinātu atbilstību standartiem. Visās pieturvietās būs nojumes, atkarībā no pasažieru plūsmas un konkrētās vietas iespējām nojumes būs lielas vai mazākas. Pieturvietās izvietos arī atkritumu tvertnes. Autobusu pieturu pasažieru platformām, tāpat kā jaunajām ietvēm, paredzēts mākslīgā betona bruģakmens segums. Projektā paredzēts izvietot arī jaunus soliņus.
     Atbilstoši izstrādātajam projektam, paredzēta atsevišķu koku nozāģēšana Pils ielas sarkano līniju zonā vietās, kur tas nepieciešams projekta īstenošanai. Apstādījumu aizsardzības komisija ir veikusi šo koku apsekošanu dabā un konstatējusi, ka projekta realizācijas ietvaros pieļaujama to nozāģēšana un tas nesamazinās ainavas kvalitāti.
     Dažus kokus paredzēts nozāģēt posmā līdz Augusta ielai. Būvnieki īpaši saudzīgi bijuši pret divām tūjām, kuras auga zaļajā zonā Pils, Rīgas un Miera ielu krustojumā – tās tika izraktas nevis nozāģētas un plānots tās iestādīt kapsētā.
     Alūksniešu iemīļotās kastaņas, kas rotā Pils ielu tās vidus posmā, saglabāsies, tikai divas no tām būs jānozāģē sakarā ar ielas profila maiņu konkrētajā vietā.
     Taču jāuzsver, ka Pils ielas zaļo zonu projekta laikā papildinās ar jauniem stādījumiem 800 metru garumā – posmā līdz Augusta ielai, kur pašlaik notiek rekonstrukcija, jauni lielizmēra pīlādžu stādu stādījumi plānoti Pils un Rīgas ielu krustojumā. Jaunu zaļo rotu Pils iela iegūs arī citās vietās.
     Vēlreiz atgādinām nekustamo īpašumu īpašniekiem un lietotājiem, ka 5 gadu laikā pēc Pils ielas rekonstrukcijas pašvaldība neizsniegs nekādas rakšanas atļaujas šajā teritorijā, līdz ar to aicinām sarosīties tos iedzīvotājus un uzņēmējus, kas saviem nekustamajiem īpašumiem Pils ielā plānojuši kādus inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas) pieslēgumus no maģistrālēm, un izmantot būvdarbu sagatavošanas un izpildes laiku.
     Pašvaldības laikrakstā regulāri iepazīstināsim ar projekta gaitu, aktuālā informācija un satiksmes organizācijas shēmas Pils ielā projekta realizācijas gaitā būs apskatāmas www.aluksne.lv.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
     Projekta kopējā summa Ls 1 981 800,41, ko sastāda attiecināmās izmaksas Ls 1 484 078,00 un neattiecināmās izmaksas Ls 599 462,25. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Pils ielas rekonstrukcija Alūksnē turpinās


Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

18.10.2012.

     Alūksnē pilnsabiedrība „CEKA M” turpina Pils ielas rekonstrukciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros.

     Iknedēļas būvsapulcēs pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, būvuzņēmējs un būvuzraugs apspriež projekta gaitu un šonedēļ sanāksmē izskanēja nepatīkama informācija, ka naktī no otrdienas uz trešdienu kāda persona vai personu grupa sabojājusi būvnieku paveikto – 44 metru garumā izgāztas svaigi iebetonētās apmales ietvei Pils ielā no krustojuma ar Miera ielu slimnīcas virzienā. Ņemot vērā, ka minētajā naktī pilsētā arī citviet ir nodarīti lielāki vai mazāki postījumi, visdrīzāk, ka vainīgie meklējami tepat Alūksnē.
     Skumji, ka cita padarīto kāds ar tik vieglu sirdi sabojājis. Diemžēl vienreiz paveiktais būvniekiem būs jādara otrreiz, līdz ar to apmaļu iebetonēšanai vēlreiz tiks tērēts gan laiks, gan arī materiāli. Būvfirmas pārstāvji sanāksmē pat izteica priekšlikumu, ka būtu gatavi atlīdzināt cilvēkam, kurš uzrādītu šajā nodarījumā vainīgos.
     Kā jau Alūksnes novada pašvaldība ir informējusi, Pils ielas rekonstrukcija notiks 2,935 kilometru garumā no krustojuma ar Miera un Rīgas ielām līdz Pleskavas ielai. Šobrīd darbi rit Pils, Miera un Rīgas ielu krustojumā un posmā līdz Augusta ielai. Būvuzņēmējs informēja, ka objektā palielināts strādājošo skaits un darba temps. Plānots, ka sestdien daļā no ielas posma, kuram noņemts vecais asfalta segums, ieklās šķembas. Turpmākie darbi būs jau iepriekš minētās ietves izbūve, sāngrāvja tīrīšana un rakšana, caurteku demontāža un montāža.
     No Pils ielas demontētais asfalts šobrīd tiek uzkrāts atbērtnē un pašvaldība plāno to izmantot kā izejmateriālu sliktākā stāvoklī esošo pilsētas grantēto ielu seguma uzlabošanai. Šonedēļ tautsaimniecības komitejā deputāti nolēma, ka vispirms šo materiālu izmantos tām grantētajām ielām, kurās šobrīd notiek būvdarbi ūdenssaimniecības projekta ietvaros. Pēc ielu segumu sakārtošanas atlikušo no Pils ielas noņemto asfaltu, ja tāds būtu, pašvaldība varētu piedāvāt uzņēmējiem savu teritoriju sakārtošanai.
     Iecerēts, ka Pils iela būvdarbu veikšanas laikā satiksmei netiks slēgta, izņemot atsevišķus posmus, kur varbūt būs vajadzīgs ielu transporta kustībai slēgt īslaicīgi. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un, ja iespējams, braukšanai izvēlēties citu ceļu.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 Alūksnes novada pašvaldība realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
     Projekta kopējā summa Ls 2 083 540,25, ko sastāda attiecināmās izmaksas Ls 1 484 078,00 un neattiecināmās izmaksas Ls 599 462,25. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30, valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34, bet pašvaldības finansējums – Ls 822 073,95.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 Ziemā Pils ielas rekonstrukcijā būs pārtraukums

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

27.11.2012.

      Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros Alūksnē turpinās Pils ielas rekonstrukcija. Darbi rudens periodā turpināsies tik ilgi, cik to atļaus laika apstākļi. Ziemā projektā būs darbu tehnoloģiskais pārtraukums un rekonstrukciju būvuzņēmējs atsāks pavasarī.

     Projekta laikā Pils ielu rekonstruēs 2,935 kilometru garumā. Šobrīd darbi notiek posmā no Pils, Miera un Rīgas ielu krustojuma līdz Augusta ielai. Lai arī darbi nerit tik raiti, kā to vēlētos pilsētas iedzīvotāji un Alūksnes novada pašvaldība, tomēr minētajā krustojumā jau arvien skaidrāk ir samanāmas jaunās satiksmes organizācijas iezīmes. Turpinās ietvju atjaunošana un izbūve, lietus ūdens kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas ierīkošana, lai atjaunotu ielu apgaismojumu Rīgas ielā.
     Tiekoties ar pašvaldības vadību, projekta ieviešanas grupu un būvuzraugu, atbildīgais darbu vadītājs Jovits Gurčus apliecināja, ka uzņēmuma mērķis ir rudenī, kamēr to atļauj laika apstākļi, posmā, kur šobrīd notiek rekonstrukcija, izbūvēt ietves, lai gājējiem nebūtu problēmas pārvietoties. Ielas braucamā daļa gan vēl jaunu segumu neiegūs un būvnieki apņemas paši rūpēties par tās stāvokli ziemā, ja to nedarīs autoceļu uzturētājs.
     - Apzināmies, ka nākamajā gadā vajadzēs strādāt ar dubultu jaudu, lai iekļautos paredzētajā projekta īstenošanas termiņā. Piesaistīsim kvalificētu darbaspēku, lai to varētu izdarīt, - apņēmību projektu pabeigt laikus pašvaldībai apliecināja atbildīgais darbu vadītājs.
     Diemžēl laika apstākļi būvniekus nelutināja, jo gan oktobrī, gan novembrī bija ilgstoši lietus periodi, kad nebija iespējams pilnvērtīgi veikt darbus. Arī brauktuves segumu šādā laikā uzturēt ir grūti, tādēļ tas bieži bija bedrains, radot problēmas autovadītājiem. Aicinām autovadītājus, ja vien tas ir iespējams, apbraukt šo ielas posmu pa citu ceļu.
     Sanāksmju laikā būvnieki un pašvaldība ir risinājuši jautājumu arī par šī projekta un AS „Simone” īstenotā siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta saskaņošanu, jo siltumtrašu izbūvei Pils ielā sekos ielas rekonstrukcija, tādēļ jābūt skaidriem abu būvnieku kalendārajiem grafikiem un nosacījumiem būvobjekta pārņemšanai.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
     Projekta kopējā summa Ls 1 981 800,41, ko sastāda attiecināmās izmaksas Ls 1 484 078,00 un neattiecināmās izmaksas Ls 599 462,25. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

 Aicinām iedzīvotājus uz sarunu par Pils ielas rekonstrukciju

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

15.01.2013.

     Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz sarunu par Pils ielas rekonstrukciju trešdien, 16. janvārī pulksten 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē. Sakarā ar to, ka Lielajā zālē notiks koru kopmēģinājums, saruna notiks Mazajā zālē. Šajā sarunā pašvaldība vēlas iedzīvotājiem izskaidrot sasāpējušos jautājumus par Pils ielas posmu, kurā remonts tika uzsākts rudenī.


     Kā jau esam informējuši, darbu uzsākšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” aizkavējās tādēļ, ka viens no pretendentiem, kas piedalījās atklātajā iepirkuma konkursā par būvdarbu veikšanu – SIA „Limbažu ceļi”, iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā.

     Šī iemesla dēļ pašvaldība nedrīkstēja uzsākt līguma slēgšanu ar atklātajā konkursā izvēlēto pretendentu – piegādātāju apvienību SIA „Matthai” un „Matthai Bauunternehmen GmbH&Co.KG” līdz atbildes no Iepirkumu uzraudzības biroja saņemšanai, līdz ar to būvdarbu uzsākšana aizkavējās par 3 mēnešiem no plānotā.

     Saņemot pašvaldībai labvēlīgu atbildi no Iepirkumu uzraudzības biroja, 13. augustā tika noslēgts līgums ar būvnieku par Pils ielas rekonstrukciju. Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, līguma slēgšana notiek ar konkrētu juridisku personu, tātad piegādātāju apvienībai bija jābūt reģistrētai kā vienotai juridiskai personai. Darbus objektā būvnieks uzsāka septembrī. Viss projekts, tostarp arī būvdarbu veikšanas grafiks, ir guvis atbalstu vadošajā iestādē - Satiksmes ministrijā, satiksmes organizācijas shēma – VAS „Latvijas valsts ceļi”, Valsts policijā, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Neatliekamās palīdzības dienestā, SIA „Vidlatauto”.

     Projekta īstenošanas termiņš ir 2014. gada 13. februāris, bet darbi jāpaveic līdz šī gada rudenim. Šobrīd līdz pavasarim objektā ir izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums. Būvnieka atbildīgais darbu vadītājs Jovits Gurčus pašvaldībai ir apliecinājis, ka nākamajā gadā strādās ar pietiekamu jaudu, lai iekļautos paredzētajā projekta īstenošanas termiņā.

     Tā kā konkrētajā ielas posmā darbi nav beigušies, pašvaldība būvobjektu ir nodevusi būvnieka atbildībā, līdz ar to arī rūpes par posma uzturēšanas darbiem ir viņu ziņā. Pašvaldība regulāri sazinās ar būvnieku pārstāvjiem, informējot par ielas posma stāvokli un tajā nepieciešamajiem darbiem. Tā arī, piemēram, atkušņa periodā tika piesaistīti ceļu uzturētāji, kas ar speciālu tehniku līdzināja segumu. Šobrīd aicinām iedzīvotājus, ja vien iespējams, braukšanai neizvēlēties šo Pils ielas posmu. Lai atvieglotu satiksmi citās ielās, pilsētā turpinās sniega izvešana, prioritāri šie darbi tiek veikti pilsētas centrā, šaurākajās ielās. Šonedēļ tas notiks arī Ganību ielā un Jāņkalna ielā, bet Pils iela tiks paplašināta, nostumjot sniegu uz malām.

     Meklējot labāko risinājumu, Alūksnes novada pašvaldība jau tika rosinājusi ierobežot smagā autotransporta kustību konkrētajā Pils ielas posmā, taču tas radīja sarežģījumus uzņēmējiem, kam kļuva apgrūtināta piekļuve saviem uzņēmumiem, līdz ar to izejvielu un produkcijas transportēšana, tādēļ šis ierobežojums tika atcelts. Posma pilnīga slēgšana satiksmei radītu sarežģījumus neatliekamās palīdzības darbam, iedzīvotājiem un uzņēmējiem Miera ielā, kur, kā zināms, citas piekļuves iespējas pilsētas centram nav. Tas radītu problēmas piekļūt arī kapsētai. Tāpat jāņem vērā, ka šis ceļš tiek izmantots izejmateriāla pārvadāšanai autoceļa Alūksne – Zaiceva rekonstrukcijai.

     VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Alūksnes nodaļas vadītājs Juris Priednieks pirmdien sarunā ar pašvaldības izpilddirektori Janīnu Čugunovu pauda viedokli, ka nav lietderīgi slēgt šo ielas posmu, veidojot apbraucamo ceļu pa Rūpniecības un Ganību ielu, jo tās nav piemērotas apbraucamajam ceļam. J. Priednieks uzsvēra, ka jārēķinās ar to, ka remontējamajā posmā ceļa segums vienmēr būs sliktāks nekā posmā, kur remonts nenotiek. Projekta būvuzraugs Uģis Tērauds sarunā ar pašvaldību arī atbalstīja viedokli, ka nav pamata ielas posma slēgšanai, bet aicināja autovadītājus, kas pārvietojas pa šo ielas posmu, ievērot ceļa zīmes un izvēlēties tām un ceļa segumam atbilstošu ātrumu. U. Tērauds arī uzsvēra, ka ir jāņem vērā tas, ka Alūksnē laika apstākļi ir atšķirīgāki kā citur. Viņš norādīja, ka būvnieki ir saņēmuši aizrādījumu par to, ka nedrīkst pieļaut situāciju, ka minētais posms ir neizbraucams.
     Atbildīgais darbu vadītājs J. Gurčus pašvaldībai pirmdien apliecināja, ka darīs visu iespējamo, lai bedru konkrētajā posmā būtu iespējami mazāk.
     Alūksnes novada pašvaldība ne reizi vien ir vērsusi valsts atbildīgo institūciju uzmanību tam, ka mūsu novadā ir atšķirīgi ziemas apstākļi – garāka ziema, vairāk sniega, lielākas temperatūras svārstības, līdz ar to vairāk līdzekļu vajadzīgs ielu un ceļu uzturēšanai. Diemžēl arī nupat esam saņēmuši atbildi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, ka papildu finansējumu ceļu ikdienas uzturēšanai Alūksnes novadam nepiešķirs.
     Iespējams, ka šobrīd Alūksnē notiek apjomīgākie rekonstrukcijas darbi, kas rada lielākas neērtības ikdienas dzīvē, jo vienlaikus ar Pils ielas remontu notiek arī ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumtrašu rekonstrukcija, tādēļ saprotam iedzīvotāju neapmierinātību, vienlaikus aicinām neuzkurināt negācijas līdzcilvēkos, būt iecietīgiem un kopīgi gaidīt projekta gala rezultātu.
     Pašvaldībā atzinīgi novērtējam iedzīvotāju aktivitātes un pilsonisko atbildību, sekojot līdzi norisēm savā teritorijā. Aicinām iedzīvotājus izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus tieši pašvaldībā, nemeklējot apkārtceļus, lai rastu ātrāku situācijas risinājumu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Alūksnē aktīvi sākušies tranzītielu rekonstrukcijas darbi

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē aktīvi atsākušies tranzīta maršrutu un siltumtrašu rekonstrukcijas projektos paredzētie būvdarbi un šobrīd iecerēts, ka pirmais jaunā asfalta segums rekonstruējamajos posmos būs jau jūlijā.

     Plānots, ka no 13. maija līdz jūlija vidum būvdarbu dēļ transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta Jāņkalna ielā posmā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai. Satiksmei slēgtajā ielas posmā piekļuve tiks nodrošināta šajā rajonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kā arī neatliekamās palīdzības dienestiem, bet pārējiem satiksmes dalībniekiem tas būs jāapbrauc.
     Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu finansētajos projektos „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” un „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” paredzēts rekonstruēt divus tranzīta maršrutus pilsētā - Pils ielu, kā arī Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu tranzīta maršruta posmus.
     Ielu rekonstrukcijas projektu laikā atjaunos braucamās daļas segumu gandrīz 5 kilometru garumā, rekonstruēs Helēnas un Bērzu ielas krustojumu, izveidojot rotācijas apli satiksmes drošības un organizācijas uzlabošanai, atjaunos un no jauna izbūvēs ietves, pielāgojot tās personām ar īpašām vajadzībām, rekonstruēs ielu apgaismojumu, ielām piekrītošās ūdensapgādes komunikācijas, autobusu pieturvietas, izbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, stādīs prettrokšņa stādījumus.
     Šobrīd darbi vienlaikus notiks vairākās vietās pilsētā - Pils ielas posmā, kur tie jau tika uzsākti pērn rudenī, kā arī posmā no Lielā Ezera ielas līdz Latgales ielai. Savukārt otrā tranzīta maršrutā darbus veiks Jāņkalna ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai, Helēnas ielā no krustojuma ar Jāņkalna ielu līdz Bērzu ielai un Bērzu ielā līdz Pils ielai.
     Būvdarbu laikā ar ierobežojumiem jārēķinās visiem satiksmes dalībniekiem – ielu posmos, kur notiek būvdarbi, ir ātruma ierobežojums 30 km/h, atsevišķos posmos kustība tiks organizēta pa vienu joslu, bet kravas transportam šie ielas posmi ir slēgti un tiem ir noteikts apbraucamais ceļš pa Uzvaras, Latgales, Tirgotāju, Lielā Ezera ielu un Ganību, Rūpniecības ielu. Aicinām autovadītājus sekot izvietotajām ceļa zīmēm un ievērot to prasības, iedzīvotājus lūdzam būt uzmanīgiem, jo apbraucamā ceļa dēļ palielināsies satiksmes intensitāte pilsētas centrā.
     Rekonstrukcijas laikā tiek demontēts vecais ielu un ietvju segums, ielu apmales. Nofrēzēto asfaltu pašvaldība plānojusi izmantot, lai sakārtotu vairākas grants seguma ielas pilsētā, savukārt vēl lietojamās apmales pašvaldība izmantos tās iestāžu teritoriju sakārtošanai un labiekārtošanai. Projektu īstenošanas laikā atsevišķās vietās būs nepieciešams nogriezt kokus un dzīvžogus, kas ieauguši vai iestādīti ceļa nodalījuma joslā un traucē būvniecībai.
     Vienlaikus ar ielu rekonstrukcijas darbiem pilsētā norit arī Kohēzijas fonda līdzfinansētā siltumapgādes sistēmas modernizācijas projekta „Daļēja esošo siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve, Alūksnē” būvdarbi. Tā ietvaros plānots atjaunot esošās un izbūvēt jaunas siltumtrases, kā arī trīs mazo katlu māju rajonā esošās daudzdzīvokļu mājas pieslēgt centrālajai šķeldas katlu mājai.
     No 13. maija siltumtrašu būvniecība sāksies trīs posmos Pils ielā – no Baložu bulvāra līdz Lielā Ezera ielai, no Latgales ielas virzienā uz centru un posmā starp Ojāra Vācieša ielu un Jauno pili, kur darbi ritēs pa vienu joslu, kā arī Jāņkalna ielā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai, kur satiksme būs slēgta, jo nav iespējams nodrošināt nepieciešamo vienas joslas platumu būvdarbu laikā.
Autovadītājiem gan jārēķinās arī ar to, ka Pils ielā no Ojāra Vācieša ielas līdz Latgales ielai vairākās vietās siltumtrasei būs jāizbūvē ielas šķērsojumi, tādēļ laikā, kad tos būvēs, satiksme īslaicīgi uz dažām stundām tiks slēgta.
     Ceturtdien, 9. maijā Alūksnes novada pašvaldībā notika būvsapulce, kurā tikās visu trīs īstenojamo projektu pasūtītāji – pašvaldība, AS „Simone”, kā arī būvnieki un autoruzraugi. Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova aicināja būvfirmu pārstāvjus uzturēt kārtībā būvobjektus un sakārtot vietas, kur darbi tika veikti aizvadītajā gadā.
     Būvsapulcē tika norādīts uz putekļiem, kas rada problēmas Pils ielas malā dzīvojošajiem alūksniešiem posmā, kur būvdarbi tika uzsākti pagājušajā rudenī. Būvfirmas pārstāvji apliecināja, ka jau šobrīd iela iespēju robežās šajā posmā tiek laistīta un tas tiks darīts arī turpmāk, tomēr tas palīdz tikai īslaicīgi. Novērots, ka vairums autovadītāju pārsniedz norādīto braukšanas ātrumu – 30 km/h, kas arī veicina lielu putekļu mākoņu rašanos, tādēļ pašvaldība ir lūgusi Valsts policiju biežāk sekot satiksmes dalībnieku pārvietošanās ātrumam šajos posmos.
     Pašvaldība aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni un iecietību remontdarbu veikšanas laikā, jo šīs īslaicīgās neērtības turpmāk nodrošinās atjaunotu ielas braucamās daļas segumu divos galvenajos pilsētas maršrutos gandrīz 5 kilometru garumā, atjaunotas un no jauna izbūvētas ietves, kas uzlabos apstākļus gan kājāmgājējiem, gan autovadītājiem.
     Aktuālās satiksmes organizācijas shēmas ir pieejamas pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Pirmie jaunā asfalta posmi – jūlijā

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē turpinās būvdarbi trīs apjomīgos projektos – tiek veikta divu tranzīta maršrutu – Pils ielas un P43 (Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielas), kā arī siltumapgādes trašu rekonstrukcija. Jāuzsver, ka pašlaik darbi notiek saskaņā ar kalendārajiem grafikiem. Plānots, ka abos Pils ielas posmos, kur šobrīd rit būvniecība, jaunais asfalta segums būs līdz pilsētas svētkiem.

     Tā kā vienlaikus ir gan jāatjauno ielas, gan jāizbūvē siltumapgādes trases, ielās, kur sakrīt abu projektu objekti, būvnieki strādā, savstarpēji koordinējot veicamos darbus - vispirms tiek ieguldītas siltumapgādes caurules un tikai tad atjaunos ielas segumu, lai nerastos situācija, ka pēc ielu atjaunošanas jāiegulda komunikācijas. Saskaņā ar iepirkuma procedūru rezultātiem ielu rekonstrukciju veic pilnsabiedrība „CEKA M”, bet siltumapgādes izbūvi – SIA „Siltums jums”.
     Katru nedēļu Alūksnes novada pašvaldībā notiek abu tranzīta maršrutu ielu rekonstrukcijas projektu būvsapulces, kurās pašvaldības un būvuzņēmēja pārstāvji apspriež ar darbu gaitu saistītos aktuālos jautājumus, uzklausa būvnieku informāciju par paveiktajiem darbiem, plānoto nākamajā nedēļā un turpmāk darāmo.
     Šobrīd darbi turpinās divos posmos Pils ielā – no Rīgas, Miera un Pils ielu krustojuma līdz Augusta ielai un no Lielās Ezera ielas līdz Latgales ielai. Pirmajā posmā būvnieks turpina brauktuves betona apmaļu izbūvi un ietvju bruģēšanu. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve šajā posmā jau noslēgusies. Otrā Pils ielas posmā veikta asfaltbetona seguma un apmaļu demontāža. Maija pēdējā nedēļā būvnieks turpinās apmaļu demontāžu, sāks lietus ūdens kanalizācijas un jaunu brauktuves apmaļu izbūvi. Šobrīd Pils ielā posmā no Latgales ielas līdz Ojāra Vācieša ielai notiek siltumapgādes trases izbūve, ko veic SIA „Siltums jums”.
     Problēmas gan šajos, gan arī citos projektos sagādā tas, ka daudzviet Alūksnē iepriekšējos gadu desmitos izbūvēto komunikāciju atrašanās vieta nav precīzi zināma, līdz ar to inženiertopogrāfiskajā plānā tās nav precīzi atspoguļotas vai arī nav uzrādītas vispār. Tas rada situācijas, kad būvniecības darbu laikā atklājas kādi neparedzēti šķēršļi, kas rada papildu apgrūtinājumus. Tā Pils ielā posmā no Lielās Ezera ielas līdz Ojāra Vācieša ielai tika uzsākta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, taču šāda traucēkļa dēļ to nācās pārtraukt, lai rastu risinājumu.
     Arī otrā ielu rekonstrukcijas projektā, kur tiks atjaunoti Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu tranzīta maršruta posmi, šobrīd darbi rit divās vietās - no Helēnas un Jāņkalna ielu krustojuma līdz Bērzu un Pils ielu krustojumam, kā arī no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai.
     Abos šajos posmos jau ir veikta asfalta seguma, apmaļu un ietvju seguma demontāža. Jāņkalna ielā posmā no Dārza līdz Uzvaras ielai šobrīd strādā SIA „Siltums jums”, kas izbūvē siltumtrasi, savukārt „CEKA M” uzsāks gultnes gatavošanu ietvēm un apmaļu izbūvi. Bērzu ielā uzsākta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, bet maija pēdējā nedēļā sāks arī sakaru komunikāciju un ielu apgaismojuma sistēmas būvdarbus un ietves salizturīgās kārtas un šķembu ieklāšanu, apmaļu izbūvi.
     Atgādinām iedzīvotājiem, īpaši autovadītājiem, ka būvdarbu laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Jāņkalna ielas posms no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai satiksmei pilnībā slēgts būs līdz jūlija beigām. Tranzīta satiksmei ir noteikts apbraucamais ceļš, kas ved caur pilsētas centru. Lai vietējie iedzīvotāji, pa Jāņkalna ielu braucot virzienā uz Gulbeni slēgto posmu varētu apbraukt, Dārza ielas posmā no Jāņkalna līdz Meža ielai ir veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas (
skat. shēmā), kas šeit atļauj divvirzienu kustību. Citos ielu posmos, kur notiek būvdarbi, ir ātruma ierobežojums 30 km/h, atsevišķos posmos kustība tiek organizēta pa vienu joslu, bet nepieciešamības gadījumā tos īslaicīgi slēdz. Kravas transportam šie ielu posmi ir slēgti un tiem ir noteikts apbraucamais ceļš pa Uzvaras, Latgales, Tirgotāju, Lielā Ezera ielu un Ganību, Rūpniecības ielu.
     Aicinām autovadītājus sekot izvietotajām ceļa zīmēm, kā arī nepārsniegt norādīto braukšanas ātrumu. Iedzīvotājus lūdzam būt uzmanīgiem, jo apbraucamā ceļa dēļ satiksmes intensitāte pilsētas centrā ir lielāka.
Vēršam uzmanību uz to, ka projektu īstenošanas laikā atsevišķās vietās ir nepieciešams nogriezt kokus un dzīvžogus, kas ieauguši vai iestādīti ceļa nodalījuma joslā un traucē būvniecībai. Jāuzsver, ka gan vienā, gan otrā ielu rekonstrukcijas projektā ir paredzēts arī stādīt jaunus prettrokšņa stādījumus.
     Projektu izstrādes gaitā par plānotajiem risinājumiem rekonstruējamajām ielām pieguļošo zemju īpašnieki tika informēti un uzaicināti izteikt viedokli, nosūtot vēstules, tomēr, ja ir pamatoti jautājumi par kādu ar būvdarbiem saistītu problēmu konkrētā īpašuma teritorijā, lūdzam alūksniešus nepastarpināti vērsties pašvaldībā nevis pie būvniekiem, laikrakstu redakcijās vai vēl citur.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Alūksnē turpinās pilsētas centrālās ielas rekonstrukcija

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē turpinās pilsētas centrālās ielas – Pils ielas rekonstrukcija Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajā projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

     Šobrīd darbi turpinās divos Pils ielas posmos. Posmā no Miera un Rīgas ielu krustojuma līdz Augusta ielai turpinās ietves bruģēšana, tiek veikta grunts apmaiņa vietās, kur tas ir paredzēts pēc projekta, kā arī šķembu seguma profilēšana. Būvfirma plāno, ka jūlija vidū šajā posmā uzklās asfalta segumu.
     Otrā posmā – no Ojāra Vācieša līdz Latgales ielai tiek veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija un apmaļu izbūve, savukārt posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Lielā Ezera ielai izbūvē lietus ūdens kanalizācijas trasi. Šonedēļ būvniecības laikā Ojāra Vācieša un Pils ielu krustojumā trases atrašanās vietā būvnieki uzdūrušies kolektoram, kas nav bijis uzrādīts inženierkomunikāciju topogrāfiskajā plānā. Tas radīja neparedzētu aizkavēšanos šajā vietā un krustojums satiksmei tika slēgts, taču būvnieki šo problēmu plāno atrisināt tuvākajās dienās. Pēc tam, kad būs pabeigti darbi šajā krustojumā, būvnieki turpinās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošanu tālāk posmā līdz krustojumam ar Lielo Ezera ielu.
     Ik nedēļu būvfirmas „CEKA M” atbildīgais projektu vadītājs, projekta pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība un būvuzraugs tiekas sanāksmē, sekojot līdzi darbu gaitai un apspriežot radušās problēmas, un, ja vajadzīgs, pieaicinot arī tehniskā projekta izstrādātāju. Pašvaldības pārstāvji un būvuzraugs nepieciešamības gadījumā izsaka aizrādījumus par dažādiem trūkumiem darbu veikšanas laikā. Paldies arī iedzīvotājiem, kuri palīdz fiksēt problēmas.
     Tik ievērojama apjoma ceļu infrastruktūras rekonstrukciju Alūksnē veic pirmo reizi, jo vienlaikus notiek arī otra tranzīta maršruta būvdarbi, tādēļ, protams, tas rada apgrūtinājumu satiksmes dalībniekiem. Aicinām autovadītājus būt iecietīgiem, ievērot ceļa zīmes un pārvietojoties pilsētā, būt īpaši uzmanīgiem. Rekonstruējamajās ielās satiksme ir apgrūtināta vai slēgta, līdz ar to citviet tās intensitāte ir ievērojami pieaugusi. Arī gājējus lūdzam būt uzmanīgiem, šķērsojot ielu braucamās daļas!

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg


Pirmais pilsētas galvenās ielas posms - asfaltēts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Pagājušajā nedēļā Pils ielas rekonstruējamajā posmā pie krustojuma ar Miera un Rīgas ielām tika ieklāts jaunais asfalta segums.

     Jāuzsver, ka pašlaik ieklātais asfalta segums ir pirmā kārta – karstā asfalta apakškārta 8 cm biezumā, kam vēlāk klās virsū otro kārtu – karstā asfalta dilumkārtu 4 cm biezumā. Šonedēļ darbi atsākti Pils un Lielā Ezera ielas krustojumā, kur būvniecības laikā atklājās neparedzēta un dokumentos neuzrādīta lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pēc atraduma apskates novērtēja, ka tam nav nepieciešama arheoloģiskā uzraudzība, jo konstrukcija nav saistīta ar viduslaikiem, līdz ar to būvniecību var turpināt.
     Tāpat turpinās darbi arī citviet Pils ielā. Veicot būvdarbu kvalitātes pārbaudi, objekta būvuzraugi konstatēja atsevišķās vietās iestrādātajām betona apmalēm nepietiekošu betona pamata un šķembu kārtas biezumu atbilstoši projektam gan Pils, Miera un Rīgas ielu krustojumā, gan pie Jaunās pils. Konstatētās nepilnības tika fiksētas būvdarbu žurnālā, un galvenais būvuzņēmējs paralēli darba gaitai novērš radušās nepilnības. Lai uzlabotu darbu kvalitāti, būvuzraugi piesaistīja objektā papildus būvuzrauga palīgu, kā arī tika nomainīts betona piegādātājs. Lai gan būvobjektā izmantotajām šķembām ir nepieciešamo kvalitāti apliecinoši dokumenti, tomēr tiks veikta arī šķembu kvalitātes pārbaude. Veikti trases blietējuma mērījumi un tie ir bijuši prasībām atbilstoši.

      Nereti dzirdami dažādi viedokļi par rekonstrukcijas darbu gaitu. Atgādinām, ka Pils ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādāja SIA „VERTEX PROJEKTI” atbilstoši pašvaldībai pieejamajam līdzekļu apjomam. Lai iekļautos piešķirtajā naudā, saskaņā ar esošajiem ģeoloģiskajiem apstākļiem projektētājs izstrādāja vairākus segas konstrukcijas tipus. Līdz ar to ne visā ielas garumā tiek izbūvēta pilna segas rekonstrukcija.
     - Protams, labākais variants būtu veikt pilno segas konstrukciju visā ielā, taču būvniecībai atvēlētais finansējums ir daudz par mazu, lai to varētu veikt. Atbilstoši pasūtītāja izsniegtajam projektēšanas uzdevumam bija jāizstrādā ielas rekonstrukcijas projekts, kas iekļautos atvēlētajā finansējumā, - norāda projektētāja pārstāvis Oskars Koemecs.
     Viņš skaidro, ka šī iemesla dēļ projektā vairākos posmos ir paredzēts veikt segas rekonstrukciju bez jaunas pamatnes izbūves - demontējot esošo ielas segumu, saglabājot šķembu pamatu un veicot tā profilēšanu, kā arī uzklājot jaunu izlīdzinošo slāni. Vietās, kur esošā asfaltbetona seguma konstrukcijas biezums pieļauj seguma frēzēšanu, tiek paredzēta asfaltbetona segas atjaunošana - asfaltbetona virskārtas izbūve. Savukārt posmos, kur projektētā brauktuve atrodas ārpus esošās brauktuves robežām, piemēram, kur tā tiek paplašināta autobusu pieturvietu izbūvei un inženierkomunikāciju izbūves zonās, ir paredzēts izbūvēt pilnu segas konstrukciju.
     Nedaudz aizkavējušies darbi posmā pie Jaunās pils. Projekta izstrādātāja SIA „VERTEX PROJEKTI” pārstāvis Oskars Koemecs skaidro, ka, izstrādājot projektu, ģeoloģiskajos urbumos zem esošās asfalta kārtas uzrādījies šķembu slānis un bijis paredzams arī pietiekoši biezs esošais asfalta segums. Tomēr darbu gaitā atklājies, ka esošais asfalta slānis ir klāts uz vecā bruģakmens, tas ir atšķirīgā biezumā, arī šķembu pamatne nav vienāda. Ielas rekonstrukcijas projektam vēlāk pievienojās arī siltumapgādes trašu rekonstrukcija, par kuras būvniecības periodu vēl nebija zināms. Šobrīd ielas brauktuves vienā pusē izbūvēta siltumtrase, otrā – lietus ūdens kanalizācija, līdz ar to projekta autors uzskata, ka ir nepieciešams arī pa vidu starp abām trasēm atlikušajā šaurajā posmā veikt šķembu pamatnes izbūvi, lai nodrošinātu vienādu ielas konstrukcijas nestspēju. Tam, ka šajā posmā nepieciešams vienādot brauktuves nestspēju, piekrīt arī būvuzraugi.
     Iedzīvotāji pašvaldībā pauduši bažas par Miera un Pils ielu krustojumā izbūvēto saliņu. Jāuzver, ka vēl pagaidām vizuāli nav saskatāms tas saliņas izskats, kāds tas būs, izbūvējot gan pašu saliņu, gan asfalta segumu apkārt tai. O. Koemecs paskaidro, ka saliņa paredzēta gājēju drošībai, ņemot vērā, ka šajā krustojumā ir intensīva satiksme.
     - Saliņa ir projektēta atbilstoši aprēķina transportlīdzeklim - standartautobuss atbilstoši LVS 190:3, projektētais uzbraukšanas trajektorijas rādiuss no Miera ielas uz Pils ielu ir 12 metri, kas ir pilnīgi pietiekošs aprēķina transportlīdzeklim. Kad būvniecība būs pabeigta, saliņa būs izcelta 5 centimetrus virs brauktuves līmeņa, līdz ar to tā neradīs problēmas, ja lielgabarīta autotransportam nāksies uzbraukt uz betona apmales, kā arī netraucēs sniega tīrīšanu ziemā, - uzsver O. Koemecs.
     Pils ielas rekonstrukcija notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Darbi pilsētas tranzīta maršrutā "Pils iela"

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
29.10.2013.

     Alūksnē turpinās divu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošana, rekonstruējot abus tranzīta maršrutus.

     Pils ielā, ERAF projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnē” ietvaros, šobrīd rit darbi posmā no Latgales ielas krustojuma līdz maršruta noslēgumam pie Pleskavas ielas, kā arī pilsētas centra daļā. Posmā starp Pleskavas un Torņa ielām, demontējot braucamās daļas segumu, atklājies, ka izbūve būs tehnoloģiski sarežģītāka nekā sākotnēji paredzēts. Lai organizētu satiksmes plūsmu šajā posmā, būs uzstādīts luksofors.
     Pils ielā notiek labiekārtošanas darbi posmā no Miera līdz Blaumaņa ielai, kur tiek uzvesta un izlīdzināta augsne, stādīti koki, kas gan ielas sarkano līniju robežās ir apgrūtinoši, jo jārēķinās ar tur esošajām pazemes komunikācijām. Darbi tiek veikti, būvuzņēmējam un autoruzraugam sadarbojoties ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, kas objektā marķē precīzu komunikāciju izvietojumu.
     Ja laika apstākļi mūs arī turpmāk lutinās, būvnieki sola, ka vismaz pamatkārta ielas braucamajā daļā tiks uzklāta.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Sakarā ar asfaltseguma ieklāšanu Pils ielā būs slēgta satiksme

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
13.11.2013

    Piektdien, 15. novembrī pilnsabiedrība „CEKA M” plāno ieklāt asfaltseguma pamatkārtu Pils ielā posmā Baložu bulvāra virzienā uz centru, tādēļ Pils ielā būs slēgta satiksme.

    Būvfirma pašvaldību informēja, ka tā piektdien plāno segumu ieklāt no Baložu bulvāra līdz Ojāra Vācieša ielai. Lai nodrošinātu asfaltseguma ieklāšanas darbu norisi, autovadītājiem jāņem vērā, ka Pils iela šajā posmā transportlīdzekļu kustībai būs slēgta. Lūdzam autovadītājus ievērot izvietotās ceļa zīmes, apbraucot slēgto ielas posmu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Asfaltseguma ieklāšanu turpinās nākamnedēļ

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
15.11.2013

    Piektdien, 15. novembrī plānoto asfaltseguma pamatkārtas ieklāšanu Pils ielā pārtrauca lietus. Būvfirma plāno, ka labvēlīgu laika apstākļu gadījumā iesāktos darbus turpinās nākamajā nedēļā.

    Asfalta pamatkārtas ieklāšana piektdien bija paredzēta no Baložu bulvāra līdz Ojāra Vācieša ielai, taču lietus dēļ to pārtrauca, segumu pagūstot ieklāt līdz Vidus ielai. Būvfirma pašvaldību informēja, ka darbus turpināt plāno nākamajā nedēļā. Autovadītājiem gan jārēķinās, ka Pils ielas posms no Baložu bulvāra līdz Brūža ielai transportlīdzekļu kustībai būs slēgts arī gaidāmajās brīvdienās.
Būvfirma 19. un 20. novembrī plāno asfaltēt virskārtu satiksmes aplim Bērzu un Helēnas ielu krustojumā, kā arī automašīnu stāvlaukumu Bērzu ielas malā gar Pils ielas 38. māju. Lūdzam apkārtējo māju iedzīvotājus šajās dienās nenovietot savus auto minētajā laukumā.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Alūksnes centrā asfaltēs Pils ielu, būs slēgta satiksme

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
21.11.2013

    Ceturtdien, 21. novembrī būvfirma „CEKA M” plāno ieklāt asfaltseguma pamatkārtu Pils ielā posmā no Brūža ielas līdz Ojāra Vācieša ielai. Asfaltēšanas darbu laikā šodien Pils iela no Blaumaņa līdz Rijukalna ielai, kā arī pieguļošie ielu posmi satiksmei būs slēgti, līdz ar to izmaiņas skars arī satiksmes autobusu iebraukšanu un izbraukšanu no autoostas teritorijas.

    Būvfirma informēja pašvaldību, ka asfaltēšanas darbus pilsētas centrā tā plāno uzsākt no rīta un turpināt dienas garumā. Lūdzam autovadītājus ņemt vērā, ka laikā, kamēr tiks ieklāta asfaltseguma pamatkārta, Pils iela posmā no Blaumaņa līdz Rijukalna ielai, kā arī tai pieguļošo ielu posmi autotransporta satiksmei būs slēgta. Lūdzam ievērot ceļa zīmes un apbraukt minēto posmu.
    Asfaltēšanas darbu sakarā izmaiņas ceturtdien sagaidāmas arī satiksmes autobusiem, jo no Pils ielas iebraukšana autoostas teritorijā nebūs iespējama. Aicinām pasažierus, kas šodien savam braucienam plāno izmantot satiksmes autobusu no Alūksnes autoostas, interesēties autoostā par autobusa atiešanas vietu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Uzdod sakārtot ielas nepabeigto posmu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
04.12.2013.

    Alūksnes novada pašvaldība vēstulē pilnsabiedrībai „CEKA M”, kas veic tranzīta maršrutu Pils iela un P43 (Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielu posmi) rekonstrukciju, vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar līgumu nosacījumiem, kas noslēgti starp pašvaldību un būvfirmu, abi maršruti ir nodoti ielu rekonstrukcijas darbu veicējam. Līdz ar to ikdienas uzturēšana līdz to nodošanai ekspluatācijā ir būvfirmas atbildībā, jo rekonstrukcija tajos nav pabeigta.

    Pašvaldība vērš būvfirmas uzmanību uz to, ka būvniekam līdz rekonstrukcijas darbu pabeigšanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā jānodrošina to ikdienas uzturēšana atbilstoši A1 uzturēšanas klases prasībām.
Būvsapulcē pašvaldības pārstāvji un būvuzraugs būvfirmai norādīja, ka ir tai jāsakārto Pils ielas brauktuve un ietves no Rijukalna ielas līdz Pleskavas ielai tā, lai ziemā pa tām varētu pārvietoties gan gājēji, gan autotransports.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Nepabeigtie darbi turpināsies pavasarī

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
18.12.2013.

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenojošā būvfirma pilnsabiedrība "CEKA M" pašvaldību informējusi par būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu sakarā ar laika apstākļiem.

     Pašvaldība ir vienojusies ar Satiksmes ministriju par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu un, tiklīdz sarunās panāktā vienošanās būs parakstīta, pašvaldība varēs pagarināt būvniecības līgumu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Atsāksies Pils ielas rekonstrukcija

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
10.04.2014.

     
Pēc ziemas atsāksies Pils ielas rekonstrukcija un trešdien, 9. aprīlī Alūksnes novada pašvaldībā notika pirmā būvsapulce šopavasar.

     Būvuzņēmēja pārstāvis pilnsabiedrības „CEKA M” tehniskais direktors, atbildīgais būvdarbu vadītājs objektā Jonas Gurčus informēja, ka objekts pašlaik tiek sakārtots pēc ziemas sezonas, gatavojoties darbu atsākšanai. Sanāksmē būvniekam tika uzdots iesniegt veicamo darbu grafiku tuvākajai nedēļai un kalendāro grafiku.
     Pašvaldība aicināja projekta autorus SIA „VERTEX PROJEKTI” izskatīt iespēju apstāšanās vietas izveidei pie akas krustojumā ar Siguldas ielu, savukārt būvniekam tika doti uzdevumi novērst ietves nelīdzenumus pie Lielā Ezera ielas un visā objektā, novākt būvgružus Miera ielā un pie Rijukalna ielas, kā arī veikt gūlijas remontu pie Pils un Miera ielu krustojuma.
     Pēc būvsapulces būvnieks kopā ar būvuzraugu un autoruzraugu apsekoja objektu, konstatējot defektus un sastādot defektu aktu.
     Pašvaldība ar pilnsabiedrības „CEKA M” pārstāvi J. Gurčus pārrunāja arī otras rekonstruētās ielas – P43 maršruta atlikto darbu veikšanu. J. Gurčus uzsvēra, ka būvuzņēmējam šai objektā vēl veicami tādi darbi kā šuves aizliešana un ielas apzīmējumu marķēšana, kā arī jānovērš defekti. Viņš uzsvēra, ka gan šuves liešana, gan ielas marķēšana ir veicama piemērotos laika apstākļos, kad nav mitrs un vēss, kā arī secīgi.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Šonedēļ asfaltēs Pils ielu, būs satiksmes ierobežojumi

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
19.05.2014.

Šonedēļ tiks veikti asfaltēšanas darbi Pils ielā, tādēļ būs autotransporta kustības ierobežojumi.

     Plānots, ka pirmdien un otrdien ieklās asfaltseguma pamatkārtu Pils ielas posmā, sākot no Rijukalna ielas. Šo darbu veikšanas laikā satiksmei būs slēgts ielas posms no Ojāra Vācieša līdz Torņa ielai.
Savukārt naktīs no 21. līdz 23. maijam plānots uzklāt asfaltseguma virskārtu Pils ielā no Rīgas ielas puses. Ceturtdien, 22. maijā plānots asfaltēt virskārtu Pils ielā no Ganību ielas līdz Baložu bulvārim.
Darbi Pils ielā notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros un tos veic pilnsabiedrība „CEKA M”.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Turpinās Pils ielas asfaltēšanu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
26.05.2014.

     
Pilnsabiedrība „CEKA M” turpina darbu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros.

     Aizvadītajā nedēļā nakts laikā, lai netraucētu transportlīdzekļu kustībai, uzklāta asfaltseguma virskārta Pils ielā posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un šonedēļ darbus plānots turpināt. Būvnieki iecerējuši naktī no otrdienas, 27. maija, uz trešdienu, 28. maiju, asfaltēt virskārtu Pils ielas posmā no Bērzu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai. Ceturtdien strādās pie nobrauktuvju asfaltēšanas, savukārt nedēļas otrā pusē, ja būs atbilstoši laika apstākļi, plānots ieklāt asfaltseguma pamatkārtu posmā no Latgales ielas līdz Pleskavas ielai.
     Darbu veikšanas laikā konkrētajos posmos būs satiksmes ierobežojumi, tādēļ aicinām autovadītājus izturēties ar sapratni!

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Šonedēļ plāno asfaltēt Pils ielu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
02.06.2014.

     Jūnijā turpinās Pils ielas rekonstrukcijas darbi un šonedēļ pilnsabiedrība „CEKA M” plāno asfaltēt ielas segumu, līdz ar to autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

     Plānots, ka, ja laika apstākļi būs atbilstoši, nedēļas pirmajā pusē (otrdien, trešdien) dienas laikā tiks ieklāta asfaltseguma pamatkārta posmā no Torņa ielas līdz Pleskavas ielai. Darbi šai posmā ritēs pārmaiņus pa vienu un otru joslu, līdz ar to satiksme tiks regulēta ar luksofora palīdzību.
Savukārt nedēļas otrajā pusē, ceturtdien vai piektdien, dienas laikā asfaltēs ielas virskārtu no Ojāra Vācieša ielas līdz Latgales ielai. Šis posms autovadītājiem būs slēgts.
     Lūdzam iedzīvotājus, uzņēmējus, autovadītājus izturēties ar izpratni darbu veikšanas laikā, kad konkrētajos posmos būs satiksmes ierobežojumi!
     Ielas rekonstrukcija notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Asfaltēšanas darbi tuvojas noslēgumam

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
05.06.2014.

     Šonedēļ pilnsabiedrība „CEKA M” pabeigusi pamatkārtas ieklāšanu Pils ielas posmā no Torņa ielas līdz Pleskavas ielai un turpinās virskārtas, kā arī iebrauktuvju, pieturvietu asfaltēšanu un citus darbus.

     Plānots, ka ceturtdien, 5. jūnijā Pils ielā ieklās asfaltseguma virsējo kārtu no Ojāra Vācieša ielas līdz Latgales ielai. Asfaltēšana notiks dienas laikā un ar vienlaidu ieklāšanas metodi, līdz ar to šis posms autovadītājiem būs slēgts.
     Savukārt nākamajā nedēļā paredzēts ieklāt asfalta virsējo kārtu no Latgales ielas līdz Pleskavas ielai. Daļā šī posma segumu ieklās ar vienlaidu tehnoloģiju, savukārt no Torņa ielas līdz Pleskavas ielai darbi ritēs pārmaiņus pa vienu un otru joslu.
     Lūdzam iedzīvotājus, uzņēmējus, autovadītājus izturēties ar izpratni darbu veikšanas laikā, kad konkrētajos posmos būs satiksmes ierobežojumi!
     Ielas rekonstrukcija notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Noslēgumam tuvojas Pils ielas rekonstrukcija

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
03.07.2014.


      Alūksnē noslēgumam tuvojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Alūksnes novada pašvaldības finansētais projekts “Tranzīta maršruta “Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

      Asfaltēšanas darbi vēl projekta ietvaros jāveic atsevišķās vietās iebrauktuvēs galvenokārt Torņa ielas rajonā. Līdzīgi arī bruģēšanas darbiem tuvojas noslēgums. Gājēju pārejās, krustojumos un autobusu pieturās vēl jāieklāj taktilais bruģis. Lietaino apstākļu dēļ ir grūtības pabeigt apzaļumošanas darbus. Jūlija vidū tiks uzstādītas pieturvietas, vēl atlikušās barjeras, ceļa zīmes, kā arī uzklāts ielu horizontālais marķējums.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpgEkspluatācijā pieņemta Pils iela

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
30.07.2014.


     Alūksnē ar svinīgu atklāšanas pasākumu šodien ekspluatācijā pieņemts centrālais pilsētas tranzīta maršruts – Pils iela. Ielas rekonstrukcijas darbi tika veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Projektu īstenojot, iela ieguvusi jaunu asfalta segumu, bruģētas ietves, apgaismojumu, autobusu pieturas, apzaļumošanas stādījumus un citu ielas infrastruktūru. Veikto darbu garantijas laiks ir pieci gadi.

Foto galerija  saite uz  http://aluksne.lv/foto_galerija/2014/gal_032.php

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 


Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā

Parakstīta vienošanās par projekta
„Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins 25. jūnijā parakstīja vienošanos starp Alūksnes novada pašvaldību un Satiksmes ministriju par projekta „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanu.

     Pašvaldība minēto projektu īstenos Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
     Projekta mērķis ir radīt komfortablu un drošu satiksmi Alūksnes pilsētas tranzītielās, rekonstruējot valsts 1. šķiras autoceļa P43 Litene - Alūksne maršruta turpinājumu pilsētā vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies. Projekta laikā rekonstruēs Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu posmus 1,721 km garumā.
     Minētajā maršrutā notiks brauktuves seguma kapitālā rekonstrukcija, ievērojami uzlabojot tā nestspēju un ekspluatācijas īpašības. Rekonstruēs Helēnas un Bērzu ielas krustojumu, izveidojot rotācijas apli, kas ievērojami uzlabos satiksmes drošību un organizāciju līdz šim ļoti bīstamajā un sarežģītajā mezglā. Izveidotais aplis īpaši uzlabos gājēju satiksmes drošību, kā arī atvieglos kreisā pagrieziena veikšanu tranzīta maršruta mērķtiecīgajā virzienā. Rekonstruēs un izbūvēs gājēju ietves, īpaši pievēršot uzmanību gājēju infrastruktūras pielāgošanai personām ar īpašām vajadzībām. Tāpat projekta gaitā rekonstruēs ielu apgaismojuma sistēmu, izbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, nodrošinot kvalitatīvu lietus ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ietvēm un stāvlaukumiem, rekonstruēs autobusu pieturvietas, izveidos brauktuves paplašinājumus, kā arī prettrokšņa stādījumus.
     2011.gadā Alūksnes novada pašvaldība pasūtīja un tika izstrādāts tehniskais projekts „Tranzīta ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā autoceļa P43 Litene - Alūksne 25,533 - 27,283 km, Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielas”, kā arī tika veikta izstrādātā tehniskā projekta ekspertīze.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1 620 821,57, kas sadalās attiecināmajās izmaksās – Ls 1 596 832,85 un neattiecināmajās izmaksās - Ls 23 988,72. Kopējās attiecināmās izmaksas sadalās - ERAF finansējums Ls 1 197 464,95, pašvaldības līdzfinansējums Ls 351 462,91, valsts budžeta dotācija Ls 47 904,99.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Noslēgts līgums par tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā

Inese Zīmele – Jauniņa,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

     Aizvadītā gada nogalē 21.decembrī tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „CEKA M” par Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu posmu 1,721 km garumā rekonstrukciju. Rekonstrukcijas darbus plānots uzsākt maijā.

     Pašvaldība minēto projektu īstenos Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
     Projekta mērķis ir radīt komfortablu un drošu satiksmi Alūksnes pilsētas tranzītielās, rekonstruējot valsts 1. šķiras autoceļa P43 Litene - Alūksne maršruta turpinājumu pilsētā vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies. Projekta laikā rekonstruēs Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu posmus 1,721 km garumā.
     Minētajā maršrutā notiks brauktuves seguma kapitālā rekonstrukcija, ievērojami uzlabojot tā nestspēju un ekspluatācijas īpašības. Rekonstruēs Helēnas un Bērzu ielas krustojumu, izveidojot rotācijas apli, kas ievērojami uzlabos satiksmes drošību un organizāciju līdz šim ļoti bīstamajā un sarežģītajā mezglā. Izveidotais aplis īpaši uzlabos gājēju satiksmes drošību, kā arī atvieglos kreisā pagrieziena veikšanu tranzīta maršruta mērķtiecīgajā virzienā. Rekonstruēs un izbūvēs gājēju ietves, īpaši pievēršot uzmanību gājēju infrastruktūras pielāgošanai personām ar īpašām vajadzībām. Tāpat projekta gaitā rekonstruēs ielu apgaismojuma sistēmu, izbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, nodrošinot kvalitatīvu lietus ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ietvēm un stāvlaukumiem, rekonstruēs autobusu pieturvietas, izveidos brauktuves paplašinājumus, kā arī prettrokšņa stādījumus.
     2011.gadā Alūksnes novada pašvaldība pasūtīja un SIA „BELSS” izstrādāja tehnisko projektu „Tranzīta ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā autoceļa P43 Litene - Alūksne 25,533 - 27,283 km, Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielas”.
     2012.gada 20.decembrī domes sēdē tika precizēts lēmums „Par projekta „Tranzītceļa P43 rekonstrukcija Alūksnes pilsētas teritorijā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” ņemot vērā iepirkuma rezultātu un piešķirti papildus līdzekļi projekta realizācijai.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1 930 693,93, kas sadalās attiecināmajās izmaksās – Ls 1 596 832,85 un neattiecināmajās izmaksās - Ls 333 861,08. Kopējās attiecināmās izmaksas sadalās - ERAF finansējums Ls 1 197 464,95, pašvaldības līdzfinansējums Ls 351 462,91, valsts budžeta dotācija Ls 47 904,99.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

Sāksies tranzīta maršrutu rekonstrukcijas darbi

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Šonedēļ Alūksnē sākās trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi tranzīta maršruta P43 rekonstrukcijas projekta ietvaros. Būvdarbus gan šajā maršrutā, gan Pils ielā plānots sākt tuvākajā laikā.


     Pašlaik tiek plānots, ka būvdarbi sāksies divos P43 maršruta posmos – sākot no Jāņkalna ielas krustojuma ar Glika ielu līdz Bērzu ielas krustojumam ar Pils ielu, kā arī Jāņkalna ielas posmā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai. Pils ielā darbus plānots turpināt posmā, kur tie pērn rudenī jau tika uzsākti, kā arī posmā no Lielā Ezera ielas līdz Latgales ielai. Jāpiebilst, ka vienlaikus ar ielu rekonstrukciju, darbus atsāks arī siltumapgādes tīklu būvnieki, primāri strādājot vietās, kur pārklājas projekti.
     Tiklīdz ar VAS „Latvijas valsts ceļi” būs saskaņotas satiksmes organizācijas shēmas, tās būs publicētas Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.
Kā jau esam informējuši, Pils ielā rekonstrukcijas projekta laikā atjaunos brauktuves segumu 2,935 km garumā, izbūvēs 1500 m2 jaunu ietvju un atjaunos 6740 m2 esošo, pielāgojot tās personām ar īpašām vajadzībām, rekonstruēs ielu apgaismojumu, autobusu pieturvietas, ielai piekrītošās ūdensapgādes komunikācijas, izbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, stādīs prettrokšņa stādījumus.
     Pirmā būvdarbu posma laikā Pils ielā demontēts asfalta segums ielas braucamajā daļā un ietvē, atjaunota esošā ietve un izbūvēts jauns posms, ieguldītas divas caurtekas, ierīkotas gūlijas, izbūvēti kabeļi un montēti stabi ielu apgaismojumam, pieslēgts jaunais ielu apgaismojums.
     Savukārt projekta „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” laikā rekonstruēs valsts 1. šķiras autoceļa P43 Litene - Alūksne maršruta turpinājumu pilsētā - Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu posmus 1,721 km garumā.
     Te veicamo darbu lokā ir brauktuves seguma kapitālā rekonstrukcija, uzlabojot nestspēju un ekspluatācijas īpašības, Helēnas un Bērzu ielas krustojumu rekonstrukcija, izveidojot rotācijas apli satiksmes drošības un organizācijas uzlabošanai, ietvju rekonstrukcija un izbūve 5748 m2, pielāgojot infrastruktūru personām ar īpašām vajadzībām, kā arī ielu apgaismojuma, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, autobusu pieturvietu rekonstrukcija, brauktuves paplašinājumu izveide, prettrokšņa stādījumu ierīkošana.
     Darbu veikšanas laikā būs satiksmes ierobežojumi un nepieciešamības gadījumā kāds posms satiksmei tiks arī slēgts. Aicinām iedzīvotājus izturēties ar sapratni un iecietību remontdarbu veikšanas laikā, jo šīs īslaicīgās neērtības turpmāk nodrošinās atjaunotu ielas braucamās daļas segumu divos galvenajos pilsētas maršrutos gandrīz 5 kilometru garumā, atjaunotas un no jauna izbūvētas ietves, kas uzlabos apstākļus gan kājāmgājējiem gan autovadītājiem.
     Aktuālās satiksmes organizācijas shēmas pašvaldība publicēs
www.aluksne.lv, kā arī iespēju robežās pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un vietējos laikrakstos.
     Būvdarbus abos Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajos projektos - „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” un „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” saskaņā ar atklāto konkursu rezultātiem veic pilnsabiedrība „CEKA M”.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Alūksnē aktīvi sākušies tranzītielu rekonstrukcijas darbi

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē aktīvi atsākušies tranzīta maršrutu un siltumtrašu rekonstrukcijas projektos paredzētie būvdarbi un šobrīd iecerēts, ka pirmais jaunā asfalta segums rekonstruējamajos posmos būs jau jūlijā.


     Plānots, ka no 13. maija līdz jūlija vidum būvdarbu dēļ transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta Jāņkalna ielā posmā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai. Satiksmei slēgtajā ielas posmā piekļuve tiks nodrošināta šajā rajonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kā arī neatliekamās palīdzības dienestiem, bet pārējiem satiksmes dalībniekiem tas būs jāapbrauc.
     Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu finansētajos projektos „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” un „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” paredzēts rekonstruēt divus tranzīta maršrutus pilsētā - Pils ielu, kā arī Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu tranzīta maršruta posmus.
     Ielu rekonstrukcijas projektu laikā atjaunos braucamās daļas segumu gandrīz 5 kilometru garumā, rekonstruēs Helēnas un Bērzu ielas krustojumu, izveidojot rotācijas apli satiksmes drošības un organizācijas uzlabošanai, atjaunos un no jauna izbūvēs ietves, pielāgojot tās personām ar īpašām vajadzībām, rekonstruēs ielu apgaismojumu, ielām piekrītošās ūdensapgādes komunikācijas, autobusu pieturvietas, izbūvēs lietusūdens kanalizācijas sistēmu, stādīs prettrokšņa stādījumus.
     Šobrīd darbi vienlaikus notiks vairākās vietās pilsētā - Pils ielas posmā, kur tie jau tika uzsākti pērn rudenī, kā arī posmā no Lielā Ezera ielas līdz Latgales ielai. Savukārt otrā tranzīta maršrutā darbus veiks Jāņkalna ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai, Helēnas ielā no krustojuma ar Jāņkalna ielu līdz Bērzu ielai un Bērzu ielā līdz Pils ielai.
     Būvdarbu laikā ar ierobežojumiem jārēķinās visiem satiksmes dalībniekiem – ielu posmos, kur notiek būvdarbi, ir ātruma ierobežojums 30 km/h, atsevišķos posmos kustība tiks organizēta pa vienu joslu, bet kravas transportam šie ielas posmi ir slēgti un tiem ir noteikts apbraucamais ceļš pa Uzvaras, Latgales, Tirgotāju, Lielā Ezera ielu un Ganību, Rūpniecības ielu. Aicinām autovadītājus sekot izvietotajām ceļa zīmēm un ievērot to prasības, iedzīvotājus lūdzam būt uzmanīgiem, jo apbraucamā ceļa dēļ palielināsies satiksmes intensitāte pilsētas centrā.
     Rekonstrukcijas laikā tiek demontēts vecais ielu un ietvju segums, ielu apmales. Nofrēzēto asfaltu pašvaldība plānojusi izmantot, lai sakārtotu vairākas grants seguma ielas pilsētā, savukārt vēl lietojamās apmales pašvaldība izmantos tās iestāžu teritoriju sakārtošanai un labiekārtošanai. Projektu īstenošanas laikā atsevišķās vietās būs nepieciešams nogriezt kokus un dzīvžogus, kas ieauguši vai iestādīti ceļa nodalījuma joslā un traucē būvniecībai.
     Vienlaikus ar ielu rekonstrukcijas darbiem pilsētā norit arī Kohēzijas fonda līdzfinansētā siltumapgādes sistēmas modernizācijas projekta „Daļēja esošo siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve, Alūksnē” būvdarbi. Tā ietvaros plānots atjaunot esošās un izbūvēt jaunas siltumtrases, kā arī trīs mazo katlu māju rajonā esošās daudzdzīvokļu mājas pieslēgt centrālajai šķeldas katlu mājai.
     No 13. maija siltumtrašu būvniecība sāksies trīs posmos Pils ielā – no Baložu bulvāra līdz Lielā Ezera ielai, no Latgales ielas virzienā uz centru un posmā starp Ojāra Vācieša ielu un Jauno pili, kur darbi ritēs pa vienu joslu, kā arī Jāņkalna ielā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai, kur satiksme būs slēgta, jo nav iespējams nodrošināt nepieciešamo vienas joslas platumu būvdarbu laikā.
     Autovadītājiem gan jārēķinās arī ar to, ka Pils ielā no Ojāra Vācieša ielas līdz Latgales ielai vairākās vietās siltumtrasei būs jāizbūvē ielas šķērsojumi, tādēļ laikā, kad tos būvēs, satiksme īslaicīgi uz dažām stundām tiks slēgta.
     Ceturtdien, 9. maijā Alūksnes novada pašvaldībā notika būvsapulce, kurā tikās visu trīs īstenojamo projektu pasūtītāji – pašvaldība, AS „Simone”, kā arī būvnieki un autoruzraugi. Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova aicināja būvfirmu pārstāvjus uzturēt kārtībā būvobjektus un sakārtot vietas, kur darbi tika veikti aizvadītajā gadā.
     Būvsapulcē tika norādīts uz putekļiem, kas rada problēmas Pils ielas malā dzīvojošajiem alūksniešiem posmā, kur būvdarbi tika uzsākti pagājušajā rudenī. Būvfirmas pārstāvji apliecināja, ka jau šobrīd iela iespēju robežās šajā posmā tiek laistīta un tas tiks darīts arī turpmāk, tomēr tas palīdz tikai īslaicīgi. Novērots, ka vairums autovadītāju pārsniedz norādīto braukšanas ātrumu – 30 km/h, kas arī veicina lielu putekļu mākoņu rašanos, tādēļ pašvaldība ir lūgusi Valsts policiju biežāk sekot satiksmes dalībnieku pārvietošanās ātrumam šajos posmos.
     Pašvaldība aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni un iecietību remontdarbu veikšanas laikā, jo šīs īslaicīgās neērtības turpmāk nodrošinās atjaunotu ielas braucamās daļas segumu divos galvenajos pilsētas maršrutos gandrīz 5 kilometru garumā, atjaunotas un no jauna izbūvētas ietves, kas uzlabos apstākļus gan kājāmgājējiem, gan autovadītājiem.
     Aktuālās satiksmes organizācijas shēmas ir pieejamas pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Pirmie jaunā asfalta posmi – jūlijā

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē turpinās būvdarbi trīs apjomīgos projektos – tiek veikta divu tranzīta maršrutu – Pils ielas un P43 (Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielas), kā arī siltumapgādes trašu rekonstrukcija. Jāuzsver, ka pašlaik darbi notiek saskaņā ar kalendārajiem grafikiem. Plānots, ka abos Pils ielas posmos, kur šobrīd rit būvniecība, jaunais asfalta segums būs līdz pilsētas svētkiem.

     Tā kā vienlaikus ir gan jāatjauno ielas, gan jāizbūvē siltumapgādes trases, ielās, kur sakrīt abu projektu objekti, būvnieki strādā, savstarpēji koordinējot veicamos darbus - vispirms tiek ieguldītas siltumapgādes caurules un tikai tad atjaunos ielas segumu, lai nerastos situācija, ka pēc ielu atjaunošanas jāiegulda komunikācijas. Saskaņā ar iepirkuma procedūru rezultātiem ielu rekonstrukciju veic pilnsabiedrība „CEKA M”, bet siltumapgādes izbūvi – SIA „Siltums jums”.
     Katru nedēļu Alūksnes novada pašvaldībā notiek abu tranzīta maršrutu ielu rekonstrukcijas projektu būvsapulces, kurās pašvaldības un būvuzņēmēja pārstāvji apspriež ar darbu gaitu saistītos aktuālos jautājumus, uzklausa būvnieku informāciju par paveiktajiem darbiem, plānoto nākamajā nedēļā un turpmāk darāmo.
     Šobrīd darbi turpinās divos posmos Pils ielā – no Rīgas, Miera un Pils ielu krustojuma līdz Augusta ielai un no Lielās Ezera ielas līdz Latgales ielai. Pirmajā posmā būvnieks turpina brauktuves betona apmaļu izbūvi un ietvju bruģēšanu. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve šajā posmā jau noslēgusies. Otrā Pils ielas posmā veikta asfaltbetona seguma un apmaļu demontāža. Maija pēdējā nedēļā būvnieks turpinās apmaļu demontāžu, sāks lietus ūdens kanalizācijas un jaunu brauktuves apmaļu izbūvi. Šobrīd Pils ielā posmā no Latgales ielas līdz Ojāra Vācieša ielai notiek siltumapgādes trases izbūve, ko veic SIA „Siltums jums”.
     Problēmas gan šajos, gan arī citos projektos sagādā tas, ka daudzviet Alūksnē iepriekšējos gadu desmitos izbūvēto komunikāciju atrašanās vieta nav precīzi zināma, līdz ar to inženiertopogrāfiskajā plānā tās nav precīzi atspoguļotas vai arī nav uzrādītas vispār. Tas rada situācijas, kad būvniecības darbu laikā atklājas kādi neparedzēti šķēršļi, kas rada papildu apgrūtinājumus. Tā Pils ielā posmā no Lielās Ezera ielas līdz Ojāra Vācieša ielai tika uzsākta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, taču šāda traucēkļa dēļ to nācās pārtraukt, lai rastu risinājumu.
     Arī otrā ielu rekonstrukcijas projektā, kur tiks atjaunoti Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu tranzīta maršruta posmi, šobrīd darbi rit divās vietās - no Helēnas un Jāņkalna ielu krustojuma līdz Bērzu un Pils ielu krustojumam, kā arī no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai.
     Abos šajos posmos jau ir veikta asfalta seguma, apmaļu un ietvju seguma demontāža. Jāņkalna ielā posmā no Dārza līdz Uzvaras ielai šobrīd strādā SIA „Siltums jums”, kas izbūvē siltumtrasi, savukārt „CEKA M” uzsāks gultnes gatavošanu ietvēm un apmaļu izbūvi. Bērzu ielā uzsākta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, bet maija pēdējā nedēļā sāks arī sakaru komunikāciju un ielu apgaismojuma sistēmas būvdarbus un ietves salizturīgās kārtas un šķembu ieklāšanu, apmaļu izbūvi.
     Atgādinām iedzīvotājiem, īpaši autovadītājiem, ka būvdarbu laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Jāņkalna ielas posms no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai satiksmei pilnībā slēgts būs līdz jūlija beigām. Tranzīta satiksmei ir noteikts apbraucamais ceļš, kas ved caur pilsētas centru. Lai vietējie iedzīvotāji, pa Jāņkalna ielu braucot virzienā uz Gulbeni slēgto posmu varētu apbraukt, Dārza ielas posmā no Jāņkalna līdz Meža ielai ir veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas (
skat. shēmā), kas šeit atļauj divvirzienu kustību. Citos ielu posmos, kur notiek būvdarbi, ir ātruma ierobežojums 30 km/h, atsevišķos posmos kustība tiek organizēta pa vienu joslu, bet nepieciešamības gadījumā tos īslaicīgi slēdz. Kravas transportam šie ielu posmi ir slēgti un tiem ir noteikts apbraucamais ceļš pa Uzvaras, Latgales, Tirgotāju, Lielā Ezera ielu un Ganību, Rūpniecības ielu.
     Aicinām autovadītājus sekot izvietotajām ceļa zīmēm, kā arī nepārsniegt norādīto braukšanas ātrumu. Iedzīvotājus lūdzam būt uzmanīgiem, jo apbraucamā ceļa dēļ satiksmes intensitāte pilsētas centrā ir lielāka.
Vēršam uzmanību uz to, ka projektu īstenošanas laikā atsevišķās vietās ir nepieciešams nogriezt kokus un dzīvžogus, kas ieauguši vai iestādīti ceļa nodalījuma joslā un traucē būvniecībai. Jāuzsver, ka gan vienā, gan otrā ielu rekonstrukcijas projektā ir paredzēts arī stādīt jaunus prettrokšņa stādījumus.
     Projektu izstrādes gaitā par plānotajiem risinājumiem rekonstruējamajām ielām pieguļošo zemju īpašnieki tika informēti un uzaicināti izteikt viedokli, nosūtot vēstules, tomēr, ja ir pamatoti jautājumi par kādu ar būvdarbiem saistītu problēmu konkrētā īpašuma teritorijā, lūdzam alūksniešus nepastarpināti vērsties pašvaldībā nevis pie būvniekiem, laikrakstu redakcijās vai vēl citur.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Turpinās P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnē

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


      Alūksnē turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošana.

     Šonedēļ būvfirma „CEKA M” veikusi ielas asfalta pamatkārtas asfaltēšanu Jāņkalna ielā posmā no Raiņa bulvāra līdz Pilsētas bulvārim. Tāpat šonedēļ plānots uzsākt rekonstrukcijas darbus Tālavas ielā pirms tās krustojuma ar Malienas ielu. Darbi turpināsies arī citos maršruta P43 posmos.
     Tranzīta maršruta rekonstrukcijas tehniskais projekts paredz, ka visā tā garumā darbi notiek pēc pilnās konstrukcijas, tātad, tiek mainīta arī visa ceļa apakškārta. Jāteic gan, ka arī šajā maršrutā būvniekiem nereti rodas problēmas, sastopoties ar iepriekšējos gadu desmitos iebūvētām komunikācijām, kuru atrašanās vieta nav precīzi zināma, līdz ar to inženiertopogrāfiskajā plānā tās nav precīzi atspoguļotas vai arī nav uzrādītas vispār.
Sakarā ar šobrīd pilsētā notiekošajiem rekonstrukcijas projektiem iedzīvotāji taujā, kādēļ dažviet izraktās tranšejas pēc attiecīgo komunikāciju izbūves tiek aizraktas, bet pēc kāda laika turpat tranšeja tiek rakta no jauna.
     Te jāpaskaidro, ka pilsētā notiek ne tikai divu tranzīta maršrutu rekonstrukcija, bet arī siltumapgādes rekonstrukcijas projekts, kura laikā tiek mainītas un no jauna izbūvētas siltumtrases. Līdz ar to tie ir dažādu projektu ietvaros notiekoši darbi. Ja ielu rekonstrukcijas projektus īsteno pašvaldība, tad par siltumapgādes projekta gaitu atbildīga ir AS „Simone”, arī Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma izlietojumu uzrauga atšķirīgas institūcijas – Satiksmes ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
     Jāuzsver, ka katrs būvnieks ir atbildīgs par sava veiktā darba kvalitāti. Bez tam, vienā tranšejā visas komunikācijas izbūvēt nemaz nedrīkst, jo pēc būvnormatīviem ir noteikti dziļumi, kādos tās jāiegulda, un attālumi, kādā vienām komunikācijām jāatrodas no citām.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1 930 693,93, kas sadalās attiecināmajās izmaksās – Ls 1 596 832,85 un neattiecināmajās izmaksās - Ls 333 861,08. Kopējās attiecināmās izmaksas sadalās - ERAF finansējums Ls 1 197 464,95, pašvaldības līdzfinansējums Ls 351 462,91, valsts budžeta dotācija Ls 47 904,99.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Darbi pilsētas tranzīta maršrutā P43

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
29.10.2013.

     Alūksnē turpinās divu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošana, rekonstruējot abus tranzīta maršrutus.

     Projekta „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” rekonstrukcijas gaitā šobrīd lielākajā daļā maršruta jau ieklāta asfalta pamatkārta un tuvākajā laikā būvnieks to iecerējis turpināt pārējos posmos, kur tas vēl nav paveikts, un nobrauktuvēs. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, būvnieks plāno veikt arī virsējās kārtas ieklāšanu, kas, iespējams, varētu notikt šīs nedēļas otrajā pusē. Autovadītājiem tad būs jārēķinās, ka Jāņkalna iela no Uzvaras līdz Helēnas ielai ieklāšanas darbu laikā būs satiksmei slēgta.
     Šī projekta sakarā daudz diskusiju sabiedrībā saistītas ar vairāku tranzīta maršrutam piegulošo ielu krustojumu risinājumiem. Šai problēmai iknedēļas būvsapulcēs projektētāju, būvuzraugu un būvnieku uzmanību vērsusi arī pašvaldība.
     Maršruta tehniskā projekta izstrādātāja SIA „Belss” pārstāvis Didzis Dāle uzsver, ka krustojumi tiek rekonstruēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai tajos uzlabotu satiksmes drošību. Sākotnēji projektētāji nebija plānojuši mainīt krustojumu konfigurāciju, drošības uzlabojumu panākot tikai ar ceļa zīmēm un brauktuves apzīmējumiem, taču korekcijas projektā iekļautas pēc tam, kad šādi ieteikumi saņemti Ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktajā ceļu drošības auditā.
     - Atbilstoši audita ieteikumiem, mazāk svarīgās ielas tiek pieslēgtas tranzīta maršrutam pēc iespējas taisnā leņķī, lai transportlīdzekļi pirms uzbraukšanas uz maģistrālās ielas, samazinātu ātrumu un nešaubīgi dotu ceļu pa galveno ceļu braucošajiem. Šāda prasība ir arī Latvijas Valsts standartā 190-3. Lai neradītu ļoti lielas neērtības autobraucējiem, salīdzinot ar CSDD ieteikto variantu, projektā paredzējām platākas pakārtoto ielu brauktuves un lielākus, maksimāli pieļaujamus, krustojumu stūru noapaļojumus, kas atbilst aprēķina automobilim, kam paredzēts šo krustojumu lietot, - situāciju skaidro D. Dāle.
     Viņš uzsver, ka visi trīs līdzīgā veidā rekonstruētie krustojumi – Tālavas/Jāņkalna, Tālavas/Malienas un Jāņkalna/Helēnas ielas, projektēti ar pietiekoši platām brauktuvēm, pirmo divu gadījumā pat maksimālā ieteicamā platumā - 7 metri. Tādēļ, izbraucot krustojumus atbilstošā ātrumā, nav sagaidāmas problēmas ar optimālās trajektorijas ievērošanu. Aktuāls jautājums ir par smagā transporta kustību sašaurinātajos krustojumos, bet te jāatgādina, ka, piemēram, Helēnas ielā smagā transporta (virs 3,50 tonnām) kustība ir aizliegta.
     - Neapšaubāmi, izmaiņas satiksmē, kad tiek palēnināta kustība un atsevišķi manevri jāveic, krietni samazinot braukšanas ātrumu, rada zināmu diskomfortu braucējiem, bet mazāks braukšanas ātrums nozīmē arī ceļu satiksmes negadījumu riska samazināšanos, kas uzskatāms par ļoti būtisku ieguvumu, un tieši šā ieguvuma dēļ arī tiek piešķirta nauda tranzīta ielu sakārtošanai. Pieredze rāda, ka šādas krustojumu pārbūves gadījumos sākotnēji autobraucēji vienmēr ir neapmierināti ar satiksmes telpas sašaurināšanu, jo ir pieraduši krustojumus izbraukt pa iespējami īsāku trajektoriju, kas katram var būt savādāka, bet šādi krustojumi virza visus autobraucējus pa vienu konkrētu trajektoriju. Pirmo 3 mēnešu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas iedzīvotāji pierod pie izmaiņām satiksmes norisē un kopumā tās novērtē pozitīvi, - uzsver D. Dāle.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Nākamnedēļ tranzītmaršrutā P43 plānots uzsākt virskārtas ieklāšanu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
01.11.2013.

     Alūksnē turpinās tranzīta maršruta P43 rekonstrukcijas darbi un no 5. novembra būvfirma plānojusi veikt ielas braucamās daļas asfaltēšanu, izbūvētajai pamatkārtai uzklājot virskārtu. Asfaltēšanas laikā satiksme maršrutā būs slēgta.

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros tiek veikta Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu posmu rekonstrukcija. Būvfirmas pārstāvji informēja, ka, ja laika apstākļi būs atbilstoši, no otrdienas, 5. novembra plānots sākt ielas braucamās daļas virskārtas ieklāšanu.
     Darbus plānots uzsākt no Bērzu ielas, pakāpeniski virzoties tālāk pa Helēnas, Jāņkalna, Tālavas ielām. Autovadītājiem jāņem vērā, ka laikā, kamēr tiks ieklāta seguma virsējā kārta, šīs ielas transportlīdzekļu satiksmei būs slēgtas un mašīnu kustību novirzīs pa citām ielām.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Nepabeigtie darbi turpināsies pavasarī

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
18.12.2013.

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu atjaunošana ir pabeigta tādā apjomā, lai šomēnes objektu pieņemtu ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem.

     Atliktie darbi jāpaveic līdz 2014. gada jūnijam. Šāda prakse, ja objektu pieņem ekspluatācijā ziemas sezonā, atliekot atsevišķu darbu izpildi uz tam piemērotāku laiku, nav nekas neparasts un normatīvajos aktos tiek pieļauta.
     Atlikto darbu vidū būs zaļās zonas ierīkošana, nobrauktuvju un stāvlaukumu virsmu sagatavošana asfaltēšanai un asfaltseguma ieklāšana, riteņu atduru uzstādīšana stāvlaukumā, brauktuves horizontālā marķējuma ieklāšana. Objektu apsekojot, sastādīts arī defektu akts, kurā norādīti novēršamie trūkumi, kas izlabojami līdz ar atlikto darbu pabeigšanu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Noslēdzas tranzīta maršruta P43 rekonstrukcija Alūksnē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
30.05.2014.

     Pilnsabiedrība „CEKA M” pabeigusi atliktos darbus Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

     Kā zināms, šajā projektā rekonstruēts tranzīta maršruts Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielās. Pirms ziemas iestāšanās projektu pilnībā pabeigt nevarēja un uz pavasari palika tādi atliktie darbi kā zaļās zonas ierīkošana, nobrauktuvju un stāvlaukumu virsmu sagatavošana asfaltēšanai un asfaltseguma ieklāšana, brauktuves horizontālā marķējuma ieklāšana.
     Līdz ar atlikto darbu paveikšanu un pēc ziemas konstatēto defektu novēršanu projekta īstenošana ir noslēgusies.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Alūksnes novada pirmskolas izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija

 

PII „Pienenīte” tiks izveidotas jaunas vietas

Santa Supe
Alūksnes novada pašvaldības Projektu vadītāja


     2013.gada 24.maijā tika noslēgta vienošanās par projekta Nr. 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/003 „Alūksnes novada pirmskolas izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija” īstenošanu, kā rezultātā tiks izbūvētas papildus grupas telpas 15 bērniem otrajā stāvā virs esošā saimnieciskā korpusa. Turklāt bērniem tiks izveidota jauna sporta zāle, jo palielinot bērnu skaitu, nav iespējams esošajā zālē nodrošināt nepieciešamo nodarbību apjomu un kvalitāti, tādejādi no esošā projekta ieguvēji būs gan bērni, kas gaida rindā, gan bērni, kas apmeklē pirmskolas izglītības iestādi.
     Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, veicot Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukciju, nodrošinot jaunu vietu radīšanu pirmsskolas vecuma bērniem, tādējādi sniedzot iespēju turpināt vai nodibināt darba attiecības pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem Alūksnes novadā.
     Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 12 mēneši. Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 90000.00 apmērā, tajā skaitā ERAF finansējums Ls 76 500.00, Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējums – 10 800.00 LVL, valsts budžeta dotācija – 2 700.00 LVL.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg


„Pienenīte” iegūs papildu grupu telpas un sporta zāli

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu, kura rezultātā Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” iegūs jaunu zāli sporta nodarbībām un papildu grupas telpas 15 audzēkņiem.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” jaunās telpas mazie audzēkņi jau drīz varēs sākt apdzīvot

     Šobrīd tiek veikti fasādes dekoratīvā apšuvuma un iekštelpu apdares darbi. Tā kā tie rit pēc plānotā laika grafika, rekonstrukciju pabeigt plānots līdz novembra vidum.
     Tā kā projekts paredz izveidot papildu grupas telpas 15 bērniem, atbilstoši tehniskajam projektam, veikta otrā stāva izbūve virs esošā saimnieciskā korpusa un savienojošā gaiteņa. Jaunā zāle savukārt ļaus nodrošināt nepieciešamo sporta nodarbību apjomu un kvalitāti. Līdz ar to projektu īstenojot, ieguvēji būs gan jau esošie „Pienenītes” audzēkņi, gan arī tie bērni, kam pavērsies iespēja bērnudārzu apmeklēt, pateicoties papildu izveidotajām vietām.
     Būvniecību ERAF projekta „Alūksnes novada pirmskolas izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija” ietvaros veic SIA „Ozolmājas” pēc SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca” izstrādātā tehniskā projekta. Būvuzraudzību nodrošina būvuzraugs Juris Ģērmanis.
     Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 12 mēneši. Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 90 000 apmērā, tajā skaitā ERAF finansējums Ls 76 500, Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējums – Ls 10 800, valsts budžeta dotācija – Ls 2 700,00.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


„Pienenītei” paplašina telpas

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” noslēgušies celtniecības darbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/003 „Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija” ietvaros un šobrīd tiek gatavota dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.

     Būvniecības rezultātā virs ēkas saimnieciskā korpusa izbūvēts 2. stāvs, kur izveidotas jaunas telpas. Tur atradīsies viena grupa ar garderobi, grupas telpu, tualeti un palīgtelpu, kā arī sporta zāle.
Bērnudārza vadītāja Ārija Driņina atzīst, ka jaunās telpas izglītības iestādei būs liels ieguvums, jo, pirmkārt, dos iespēju vēl 15 bērniem, kuri šobrīd gaida rindā, apmeklēt bērnudārzu, bet otrkārt, atslogos saspringto zāles darba ritmu, kurā līdz šim notika gan sporta, gan mūzikas nodarbības un arī citi iestādes pasākumi.
     - Ar nepacietību jaunās grupas un sporta zāles atklāšanu gaida bērni, viņu vecāki un iestādes darbinieki. Sporta zālē nodarbības uzsāksim jau tūlīt pēc telpu nodošanas ekspluatācijā. Grupa darbu uzsāks ar 2014. gada janvāri. Decembra nogali veltīsim ne tikai Ziemassvētku pasākumiem, bet arī jauno telpu iekārtošanai un aprīkošanai. Nepieciešams izvietot mēbeles, iekārtot bērniem ikdienas nodarbībām, rotaļām un patstāvīgajai darbībai atraktīvu, jauku un mājīgu vidi. Sirsnīgi pateicamies visiem, kuri piedalījās šā projekta tapšanā un realizācijā! Esam saņēmuši patiešām labāko dāvanu uz Ziemassvētkiem, - saka Ā. Driņina.
     Būvniecību objektā veica SIA „Ozolmājas” pēc SIA „Arhitekta L. Šmita darbnīca” izstrādātā tehniskā projekta. Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 90 000, tajā skaitā ERAF finansējums Ls 76500, Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējums – Ls 10800, valsts budžeta dotācija – Ls 2700.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā

Siltinās divas skolas novadā

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
26.11.2013.


     Ir apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā”, kas paredz abu minēto ēku, kā arī Liepnas vidusskolas internāta ēku kompleksu renovāciju, lai uzlabotu energoefektivitāti un integrētu līdz šim īstenotos ēku renovācijas un energoefektivitātes pasākumus, tādējādi iegūstot maksimālu energoresursu ietaupījumu un uzlabojot ēku izskatu.

     Projektu finansēs Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Tā kopējās izmaksas ir Ls 482563,09, no tām 48,49% ir KPFI finansējums, 51,51% ir Alūksnes novada pašvaldības finansējums.
     7. novembrī Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei ņemt aizņēmumu, lai nodrošinātu projekta finanšu plūsmas nepārtrauktību.
Abu skolu ēku ekspluatācija ir saistīta ar virkni problēmu – tās ir fiziski un morāli novecojušas, to arhitektoniskais un būvniecības risinājums ir veidots saskaņā ar padomju laika standartiem un materiāliem un neatbilst mūsdienu ekspluatācijas un būvniecības normatīviem. Ēku renovācija prasa salīdzinoši lielus ieguldījumus, kas līdz šim pašvaldībai nav bijuši iespējami un, izmantojot pieejamo finansējumu, veikti tikai daži pasākumi.
     Šī projekta ietvaros plānots veikt ēku fasāžu un pamatu, kā arī jumta pārseguma siltināšanu un jumta segumu nomaiņu, neblīvo koka durvju un veco koka logu nomaiņu, kā arī ierīkot energoefektīvu apgaismojumu un siltināt sporta zāles grīdu Alūksnes novada vidusskolā.
     Pašvaldība jau noslēgusi līgumu par projekta realizēšanu ar SIA „Vides investīciju fonds”. Lai īstenotu projektā plānotos darbus, 22. jūlijā tika izsludināts atklāts konkurss un tā rezultātā noskaidrots, ka būvdarbus veiks SIA „Ozolmājas”, ar ko jau tuvākajā laikā pašvaldība slēgs līgumu. Plānots, ka atsevišķus darbus, piemēram, logu, durvju un jumta seguma maiņu, būs iespējams veikt ziemas periodā, saskaņojot tos ar skolu vadību, lai maksimāli netraucētu skolu ikdienas darbu. Darbi jāuzsāk nekavējoties arī tāpēc, ka saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem 14.08.2012. Nr.559 projekti šajā kārtā jāīsteno līdz 2014. gada 30. jūnijam.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

Uzsākti būvdarbi Liepnas un Alūksnes vidusskolās

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

05.02.2014.

     Alūksnes novada vidusskolā jau pērnā gada nogalē SIA „Ozolmājas” uzsāka būvdarbus projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā” ietvaros. Šī gada sākumā darbi sākti arī Liepnas vidusskolas un internāta ēku kompleksā.
     Līdz šim abās skolās veikta logu un ārdurvju maiņa, pārsegumu siltināšana. Alūksnes novada vidusskolas ēkā uzsākta sporta zāles grīdas rekonstrukcija, lai paaugstinātu energoefektivitāti. Aukstajā laikā gan būvdarbi tika pārtraukti.
     Šī projekta ietvaros plānots veikt ēku fasāžu un pamatu, kā arī jumta pārseguma siltināšanu un jumta segumu nomaiņu, neblīvo koka durvju un veco koka logu nomaiņu, ierīkot energoefektīvu apgaismojumu un siltināt sporta zāles grīdu Alūksnes novada vidusskolā.
     Projektu finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Tā kopējās izmaksas ir EUR 686 625,42, no tām 48,49% ir KPFI finansējums, 51,51% ir Alūksnes novada pašvaldības finansējums.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

Alūksnē un Liepnā turpinās izglītības iestāžu siltināšanas projekts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

09.05.2014.

     Alūksnes novada vidusskolas, Liepnas vidusskolas un internāta ēkā turpinās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā” īstenošanai.

     Šī projekta ietvaros plānots veikt ēku fasāžu un pamatu, kā arī jumta pārseguma siltināšanu un jumta segumu nomaiņu, neblīvo koka durvju un veco koka logu nomaiņu, ierīkot energoefektīvu apgaismojumu un siltināt sporta zāles grīdu Alūksnes novada vidusskolā. Darbus projekta ietvaros saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic SIA „Ozolmājas”.
     Liepnas vidusskolas direktore Liene Stabinge uzsver, ka viss skolas kolektīvs un arī skolēnu vecāki ir ļoti priecīgi par siltināšanas darbiem.
     - Mācību procesam darbi netraucē, jo tie notiek ārā, bet jau ziemas aukstumā vēsākajās skolas telpās mēs sajutām efektu no nosiltinātā jumta - telpas bija siltākas. Gaidām nākamo ziemu, kad skolas budžetā vēlamies redzēt ietaupījumu par malkas iegādi. Ietaupīto novirzīsim jaunu mācību līdzekļu iegādei. Domāju, ka tas ir liels ieguldījums Liepnas vidusskolas attīstībā - sakārtota vide, siltas telpas, mazas izmaksas apkurei, - ar projekta gaitu apmierināta ir skolas direktore.
     Arī Alūksnes novada vidusskolā darbi rit raiti un skolas direktore Ilze Līviņa atzīst, ka gan skolas kolektīvs, gan būvnieki jau savstarpēji pielāgojušies un skolas kolektīvs ar sapratni uztver šo laiku.
     - Piemēram, eksāmenu dienās ar būvniekiem vienojāmies, ka viņi nestrādāja, lai izlaiduma klašu audzēkņi varētu kārtot pārbaudījumus. Jāteic, ka vairums strādnieku savu darbu veic ar lielu atbildības sajūtu un to ļoti rūpīgi kontrolē gan darbu vadītājs, gan arī uzņēmuma vadītājs Viktors Dubovs, kurš pats regulāri ierodas un pārbauda paveikto. Projektu īstenojot, primārais, ko sagaidām, protams, ir siltumefektivitāte, taču nozīmīgs ieguvums būs arī vizuālās pārmaiņas, jo abas skolas ēkas tagad izskatīsies vienoti, gaišās, izteiksmīgās krāsās. Pēc šiem darbiem varēsim iekopt arī skolas apkārtni, - uzsver I. Līviņa.
      Projektā plānotais sasniedzamais oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs – 157111.25 kg CO2 gadā
     Projektu finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Tā kopējās izmaksas ir 686625,42 EUR, no tām 48,49% ir KPFI finansējums, 51,51% ir Alūksnes novada pašvaldības finansējums.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

Noslēdzies siltināšanas projekts Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolas un internāta ēkās

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

30.06.2014.

     Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolas mācību korpusā un internāta ēkā veiksmīgi pabeigti būvdarbi projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā” ietvaros, ko veica SIA „Ozolmājas”.

     Projekta ietvaros ir veikta ēku fasāžu un pamatu, kā arī jumta pārsegumu siltināšana un jumta segumu nomaiņa, neblīvo koka durvju un veco koka logu nomaiņa. Alūksnes novada vidusskolas sporta zālē ierīkots energoefektīvs apgaismojums un siltināta sporta zāles grīda, tādējādi iegūstot maksimālu energoresursu ietaupījumu un uzlabojot ēku vizuālo izskatu.
     Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums par 157.111 tonnām.

     Projektu finansēja Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). Tā kopējās izmaksas bija EUR 686 625,42, no tām 48,49% KPFI finansējums, 51,51% Alūksnes novada pašvaldības finansējums.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


 


Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā

 

Mālupes pamatskolā tiks īstenots ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

15.09.2014.

     Mālupes pamatskola ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta Nr.KPFI-15.3/152 „Kompleksi risinājumi   gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā” īstenošanu.

     2014. gada 30. jūnijā Alūksnes novada Mālupes pamatskolas direktors Broņislavs Andranovs parakstīja līgumu par minētā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta īstenošanu.
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Alūksnes novada Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā, tādejādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju apjomu. 
     KPFI projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes – gala sienu siltināšana, apšūšana ar metāla profiliem, vārtu nomaiņa pret PVC tipa vārtiem, grīdu siltināšana, jauna seguma ieklāšana,  rekuperācijas iekārtas uzstādīšana, projekta būvuzraudzība, autoruzraudzība, publicitātes nodrošināšana un monitoringa veikšana pēcnodošanas periodā.
     Darbi  tiks veikti Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā, kas nav pilnībā nosiltināta un tās norobežojošo konstrukciju siltumnoturība neatbilst būvnormatīvu prasībām.
     Projekta rezultātā tiks nodrošināts pēc renovācijas pasākumu veikšanas plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums būs 26,519 t CO2/gadā.
     Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte, ieguvēji tiešā veidā būs vietējie iedzīvotāji. Turklāt ēkas norobežojošo konstrukciju remonts, siltināšana un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija pagarinās ēkas kalpošanas ilgumu. Galvenie ieguvēji būs skolēni un skolotāji, jo ēkā tiks nodrošināts labāks komforta līmenis. 
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 132940,59 euro, KPFI finansējums –2482,06 euro jeb 46,999987%, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums –  70458,53 euro  jeb 53,000013 %. Projekta realizācijas laiks ir līdz 20154.gada 31.janvārim

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

 

Atbalstīti siltināšanas projekti

 

Evita Aploka

Alūksnes novada sabiedrisko attiecību speciālists

02.07.2014.

 

     Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā atbalstīti četru Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu iesniegtie projekti.

     
Līdz ar to siltināšanas projektus varēs īstenot vēl četrās novada izglītības iestādēs – pirmsskolas izglītības iestādēs „Pūcīte” Jaunalūksnē, „Saulīte” Alsviķos un „Mazputniņš” Malienā, kā arī Mālupes pamatskolas sporta zālē. Visu minēto iestāžu ēku siltināšana tiks veikta saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu.
     Visu projektu īstenošanai ir veiktas iepirkuma procedūras un pēc līgumu noslēgšanas starp izglītības iestādēm, par finansējuma piešķiršanu atbildīgo iestādi un SIA „Vides investīciju fonds”, varēs slēgt līgumus ar tām būvkompānijām, kuras uzvarējušas iepirkuma procedūrās. Mālupes pamatskolas sporta zāles iepirkumā tā ir SIA „Alūksnes celtniecības kompānija”, bet pārējos trīs iepirkumos – pilnsabiedrība „VJM”.
     Saskaņā ar projektu pieteikumiem PII „Mazputniņš” projekta kopējās izmaksas ir 144819 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – līdz 75435 eiro, PII „Pūcīte” projekta kopējās izmaksas – 114640 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 20635 eiro, PII „Saulīte” projekta kopējās izmaksas - 111773 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 52533 eiro un Mālupes pamatskolas sporta zāles siltināšanas projekta kopējās izmaksas ir 132940 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu līdz 70458 eiro.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


 

 

Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu pirmskolas izglītības iestādē "Saulīte"

 

Atbalstīts PII „Saulīte” siltināšanas projekts

15.09.2014.

     Alsviķu PII ,,Saulīte’’ iesniegts projekts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā ,,Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.
Projekta ietvaros paredzēts veikt:

1.     Ārsienu siltināšanu

2.     Durvju nomaiņu, durvju ailu siltināšanu

3.     Logu nomaiņu, logu ailu siltināšanu

4.     Cokola siltināšanu

5.     Pārseguma siltināšanu, jumta seguma nomaiņu

6.     Rekuperācijas iekārtu uzstādīšanu.

     2014.gada 26.jūnijā saņemts VARAM lēmums par projekta ,Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte’’” (ar identifikācijas Nr. KPFI – 15.3/140) iesnieguma apstiprināšanu, kurā
     Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir ne lielākas par 111773.37 EUR,
     Projektam apstiprināts KPFI finansējums ne lielāks par 59239.87 EUR,
     Projektam apstiprināts projekta iesniedzēja līdzfinansējums ne mazāks par 52533.50 EUR.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

Noslēgusies projekta īstenošana Alsviķu PII ,,Saulīte’’


Evija KUBULNIECE

Alsviķu PII ,,Saulīte’’ vadītāja
15.12.2014.

     Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta ,,Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte’’ ietvaros paredzētie darbi ir pabeigti.
     Ēkas vienkāršotās renovācijas darbus veica pilnsabiedrība ,,VJM”, paveicot projektā paredzētos darbus. Būvdarbu uzraudzību veica būvuzraugs Juris Ģērmanis un SIA ,,BM-Projekts” autoruzraugs Rihards Dilba.
     Darbu kopējās izmaksas ir EUR  108 869.37, no kurām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir EUR 57 700.74 un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 51 168.63.
     Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz oglekļa dioksīda emisijas samazinājums par 24.968 tonnām gadā.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


 

Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”

 

Realizēs Malienas PII „Mazputniņš” siltināšanas projektu

 

15.09.2014.

     Malienas PII “Mazputniņš” atbalstīts projekts „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
     Projekta mērķis ir samazināt CO2 izmešu apjomu. Projekta īstenošanas rezultātā plānots panākt CO2 emisiju samazinājumu par 29.354 tonnām gadā. Veicot ēkas siltināšanu, tiks uzlabota tās energoefektivitāte.
     Projekta ietvaros PII “Mazputniņš” paredzēta:

1.     Ēkas ārsienu siltināšana;

2.     Logu nomaiņa pret PVC tipa logiem, logu un durvju ailu siltināšana;

3.     Cokola siltināšana;

4.     Pārseguma papildu siltināšana;

5.     Jumta seguma un lietus ūdens noteku sistēmas maiņa;

6.     Ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures cauruļvadu siltināšana katlu telpā, siltumskaitītāja uzstādīšana.

     Darbu kopējās izmaksas  paredzētas EUR 144810.51, no tām projekta attiecināmajās izmaksās – EUR 138750,49 iekļauti  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi 49.999989% jeb EUR 69375.23 , bet 50.000011% jeb EUR 69375.26 ir Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums.
     Darbus objektā veic pilnsabiedrība “VJM”.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

Atbalstīti siltināšanas projekti

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
02.07.2014

     Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā atbalstīti četru Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu iesniegtie projekti.
     Līdz ar to siltināšanas projektus varēs īstenot vēl četrās novada izglītības iestādēs – pirmsskolas izglītības iestādēs „Pūcīte” Jaunalūksnē, „Saulīte” Alsviķos un „Mazputniņš” Malienā, kā arī Mālupes pamatskolas sporta zālē. Visu minēto iestāžu ēku siltināšana tiks veikta saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu.
     Visu projektu īstenošanai ir veiktas iepirkuma procedūras un pēc līgumu noslēgšanas starp izglītības iestādēm, par finansējuma piešķiršanu atbildīgo iestādi un SIA „Vides investīciju fonds”, varēs slēgt līgumus ar tām būvkompānijām, kuras uzvarējušas iepirkuma procedūrās. Mālupes pamatskolas sporta zāles iepirkumā tā ir SIA „Alūksnes celtniecības kompānija”, bet pārējos trīs iepirkumos – pilnsabiedrība „VJM”.
     Saskaņā ar projektu pieteikumiem PII „Mazputniņš” projekta kopējās izmaksas ir 144819 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – līdz 75435 eiro, PII „Pūcīte” projekta kopējās izmaksas – 114640 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 20635 eiro, PII „Saulīte” projekta kopējās izmaksas - 111773 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 52533 eiro un Mālupes pamatskolas sporta zāles siltināšanas projekta kopējās izmaksas ir 132940 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu līdz 70458 eiro.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

Malienā un Jaunalūksnē siltina izglītības iestādes

Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste
02.09.2014.

     Jaunalūksnes un Malienas pagastu pirmsskolas izglītības iestādēs norit darbi KPFI finansēto projektu ietvaros.
     Jaunalūksnes un Malienas pagastu pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” un „Mazputniņš” piedalījās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtajā kārtā.
     Šogad 26. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņēma lēmumus par abu izglītības iestāžu projektu iesniegumu apstiprināšanu. Vienlaicīgi ar projektu pieteikumu izstrādi tika veikti iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā par projektos plānoto būvdarbu veikšanu šajās iestādēs. Iepirkumu līguma slēgšanas tiesības ieguva pilnsabiedrība „VJM”.
     Augustā pilnsabiedrība „VJM” ir uzsākusi darbus Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”, bet Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” būvdarbus veic pilnsabiedrības „VJM” apakšuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valdis”.
     Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” projekta ietvaros paredzēts veikt grīdas un fasāžu renovāciju, logu, durvju nomaiņu, bēniņu siltināšanu, ventilācijas sistēmas sakārtošanu un apkures cauruļvadu siltināšanu siltummezglā. Projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”” kopējās izmaksas sastāda 114640 EUR, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 94005 EUR.
     Savukārt Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” projekta laikā veiks cokola siltināšanu, ārsienu siltināšanu un apdari, logu maiņu, jumta izbūvi un bēniņu siltināšanu, ventilācijas un apkures sistēmu sakārtošanu.
     Projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš”” kopējās izmaksas sastāda 144810 EUR, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 69375 EUR. Līgumos noteiktais termiņš objektu nodošanai ekspluatācijā ir2014. gada 1. novembris.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

 

KPFI līdzfinansētais projekts Malienā pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” realizēts

Ieviņa Āboltiņa

Malienas PII “Mazputniņš” vadītāja

25.11.2014.,

     
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta  “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” ietvaros paredzētie darbi paveikti.  Darbu kopējās izmaksas ir EUR141 906.51, no tām projekta attiecināmajās izmaksās EUR 135 708.82 iekļauti  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi 49.999989% jeb EUR 67854.40 , bet 50.000011% jeb EUR 67854.42 ir Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums. Alūksnes novada pašvaldība no saviem līdzekļiem finansē arī uz projekta aktivitātēm neattiecināmās izmaksas – EUR 6197.69.
     Nu ēkas renovācijas darbi ir pabeigti. Veikta cokola, ārsienu un bēniņu siltināšana, ārsienu apdare, logu bloku nomaiņa un jumta seguma nomaiņa.  Darbus projekta ietvaros veica pilnsabiedrība “VJM”.
     Domājam, ka šī projekta īstenošanas rezultātā esam panākuši CO2 emisiju samazinājumu par 29,354 tonnām gadā.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


 

Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”


PII „Pūcīte” īstenos siltumefektivitātes uzlabošanas projektu

15.09.2014.

     Jaunalūksnes PII īstenos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstīto projektu  „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”.
     Projekta būtība ir veikt ieguldījumu vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju, un atjaunojamo energoresursu izmantošanā.
Projekta mērķis ir veikt CO2 izmešu samazināšanu PII „Pūcīte”. CO2 izmešu samazinājums tiks panākts, veicot ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. 
     Projekta ietvaros veicamās aktivitātes:
1. Ārsienu siltināšana ar akmensvati;
2. Durvju nomaiņa pret PVC tipa durvīm;
3. Logu nomaiņa pret PVC logiem, logu ailu siltināšana;
4. Grīdu siltināšana ar ekstrudēto putupolistirilu. Jaunā seguma ieklāšana;
5. Pārseguma siltināšana ar beramo akmens vati vai ekvivalentu;
6. Rekuperācijas iekārtu uzstādīšana. Stiprinājumu un apsaistes izbūve. Siltuma skaitītāja uzstādīšana.
     PII „Pūcīte” bērnudārza ēka ir daļēji apmierinošā stāvoklī. Ir lieli siltuma zudumi, kas paaugstina siltumenerģijas izmantošanas apjomus, kas sadārdzina PII „Pūcīte” bērnudārza uzturēšanu un paaugstina CO2 izmešu apjomu.
     Projekta īstenošanas laiks - 8 mēneši. 
     Projekta kopējās izmaksas ir 114640,73 EUR, no tām: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 81,99% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 94005,39 EUR, finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 18,1% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 20635,34 EUR.
     Būvdarbus veiks pilnsabiedrība „VJM”, Rīga.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

Atbalstīti siltināšanas projekti

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
02.07.2014

     Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā atbalstīti četru Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu iesniegtie projekti.
     Līdz ar to siltināšanas projektus varēs īstenot vēl četrās novada izglītības iestādēs – pirmsskolas izglītības iestādēs „Pūcīte” Jaunalūksnē, „Saulīte” Alsviķos un „Mazputniņš” Malienā, kā arī Mālupes pamatskolas sporta zālē. Visu minēto iestāžu ēku siltināšana tiks veikta saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu.
     Visu projektu īstenošanai ir veiktas iepirkuma procedūras un pēc līgumu noslēgšanas starp izglītības iestādēm, par finansējuma piešķiršanu atbildīgo iestādi un SIA „Vides investīciju fonds”, varēs slēgt līgumus ar tām būvkompānijām, kuras uzvarējušas iepirkuma procedūrās. Mālupes pamatskolas sporta zāles iepirkumā tā ir SIA „Alūksnes celtniecības kompānija”, bet pārējos trīs iepirkumos – pilnsabiedrība „VJM”.
     Saskaņā ar projektu pieteikumiem PII „Mazputniņš” projekta kopējās izmaksas ir 144819 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – līdz 75435 eiro, PII „Pūcīte” projekta kopējās izmaksas – 114640 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 20635 eiro, PII „Saulīte” projekta kopējās izmaksas - 111773 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 52533 eiro un Mālupes pamatskolas sporta zāles siltināšanas projekta kopējās izmaksas ir 132940 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu līdz 70458 eiro.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 

Malienā un Jaunalūksnē siltina izglītības iestādes

Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste
02.09.2014.

     Jaunalūksnes un Malienas pagastu pirmsskolas izglītības iestādēs norit darbi KPFI finansēto projektu ietvaros.
     Jaunalūksnes un Malienas pagastu pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” un „Mazputniņš” piedalījās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtajā kārtā.
     Šogad 26. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņēma lēmumus par abu izglītības iestāžu projektu iesniegumu apstiprināšanu. Vienlaicīgi ar projektu pieteikumu izstrādi tika veikti iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā par projektos plānoto būvdarbu veikšanu šajās iestādēs. Iepirkumu līguma slēgšanas tiesības ieguva pilnsabiedrība „VJM”.
     Augustā pilnsabiedrība „VJM” ir uzsākusi darbus Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”, bet Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” būvdarbus veic pilnsabiedrības „VJM” apakšuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valdis”.
     Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” projekta ietvaros paredzēts veikt grīdas un fasāžu renovāciju, logu, durvju nomaiņu, bēniņu siltināšanu, ventilācijas sistēmas sakārtošanu un apkures cauruļvadu siltināšanu siltummezglā. Projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”” kopējās izmaksas sastāda 114640 EUR, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 94005 EUR.
     Savukārt Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” projekta laikā veiks cokola siltināšanu, ārsienu siltināšanu un apdari, logu maiņu, jumta izbūvi un bēniņu siltināšanu, ventilācijas un apkures sistēmu sakārtošanu.
     Projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš”” kopējās izmaksas sastāda 144810 EUR, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 69375 EUR. Līgumos noteiktais termiņš objektu nodošanai ekspluatācijā ir2014. gada 1. novembris.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

 

Pozitīvas pārmaiņas piedzīvo Ziemeru pamatskolas sporta zāle

Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste
29.05.2014.

     Pēdējā gada laikā būtiskas pārmaiņas ir piedzīvojis Ziemeru pamatskolas sporta zāles korpuss, kurā noritējuši vairāki nozīmīgi projekti.
     Ir veikta gan sporta zāles siltināšana, kas noritēja projektu konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” ietvaros, gan iekštelpās zāle ir ieguvusi pievilcīgāku izskatu - tajā ieklāta oša dēļu grīda, tā kļuvusi arī plašāka, jo nojaukta skatuves daļa.
     Pateicoties Alūksnes novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, tika iegādāts nepieciešamais sporta inventārs - gan florbola vārti un borti, gan elektroniskais multi sporta veidu tablo ar programmējamiem komandu nosaukumiem spēļu gaitas atspoguļošanai, gan futbola vārti iekštelpām un volejbola tiesneša paaugstinājums. Inventāru iepirkuma procedūras rezultātā inventāru piegādāja SIA „Rantzows Sport” par kopējo summu 9728 EUR.
     Ar izmaiņām, kas pēdējā laikā notikušas, ir gandarīti Ziemeru pamatskolas skolotāji un skolēni, jo viņiem aukstajā laika periodā vairs nav jāuzturas neatbilstošās un ļoti vēsās telpās. Zāle atvērta treniņu nodarbībām un sacensībām basketbolā, volejbolā un florbolā gan tuvējo pagastu iedzīvotājiem, gan novada sporta sacensību organizēšanai.
     Siltināšanas projekta kopējās izmaksas bija 178150 EUR, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi - 95816 EUR.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTAKLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

 


 


Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs

 

Piedalīsies projektā ugunsdrošības uzlabošanai izglītības iestādēs

 

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

03.10.2012.

 

     Alūksnes novada dome 27. septembra sēdē nolēma piedalīties Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pa- sākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot ugunsdrošību novadu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos.

     Šī gada 1. februārī starp Finanšu ministriju un Šveices valdību no- slēgts pēdējais projekta līgums par atbalstu ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs. Minētā projekta finansējums ir plānots ~1,63 miljonu latu apmērā, tai skaitā 245 tūkstoši latu būs Latvijas valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums.

     Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotā projekta izstrādes darba grupa vienojusies, ka projekta ietvaros atbalstu sniegs internātskolām, vispārējās izglītības iestādēm ar internātiem un diennakts pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās ugunsaizsardzības sistēmas nav ierīkotas vai ierīkotas daļēji un, kuras neatrodas republikas pilsētās. Saskaņā ar šiem nosacījumiem no Alūksnes novada izvēlētas 7 izglītības iestādes. Pašvaldība projektam pieteica vēl 7 iestādes, tomēr ir jāievēro nosacījums, ka projektu īstenos tikai tajās izglītības iestādēs, kur audzēkņiem tiek piedāvāta nakšņošanas iespēja.

     Projekta aktivitātes ir izvēlētas atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veiktajām ugunsdrošības pārbaudēm un ietver tādu ugunsaizsardzības sistēmu iegādi un uzstādīšanu nakšņošanai izmantotajās telpās, kā: izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, balss uguns- grēka izziņošanas sistēmas.

     Līdz ar to Alūksnes novada izglītības iestādēs projektā paredzētas šādas aktivitātes - Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” - automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, Malienas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” - automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma un izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, Mārkalnes pamatskolā - automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, Liepnas internātpamatskolā - automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma un izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, Liepnas vidusskolā - izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā - automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma un izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, Bejas pamatskolā - izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes. Ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanu skolās plānots uzsākt 2013. gada 2. ceturksnī.

     Projektā piedaloties, pašvaldība uzņemas saistības, ka piecus gadus pēc tā īstenošanas šajās telpās jāsaglabā izglītības vai sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem. Domes sēdē deputāti apstiprināja Alūksnes novada pašvaldības kopē- jās izmaksas projektā Ls 33 688,33, tostarp pašvaldības līdzfinansējumu Ls 3 368,83, kas sastāda 10% no Projekta kopējām izmaksām. Projekta līdzfinansējumu nodrošinās no Alūksnes novada pašvaldības 2013. gada budžeta līdzekļiem.

     Dome nolēma uzdot domes priekšsēdētājam noslēgt līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta ieviešanu. Pašvaldība pilnvaro Valsts reģionālās attīstības aģentūru veikt ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu un slēgt iepirkuma līgumu Alūksnes novada pašvaldības vārdā.


 

Slēpošanas inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Atbalstīts projekts slēpošanas inventāra iegādei

Evita Aploka

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

02.07.2014.

 

     Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” atbalstīts Alūksnes novada pašvaldības projekts „Slēpošanas inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

     Projektā paredzēts iegādāties slēpošanas inventāru Liepnas vidusskolai, Alūksnes novada vidusskolai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, Malienas, Bejas, Mālupes, Ilzenes, Pededzes pamatskolai, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolai, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei ,,Sprīdītis” un Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādei ,,Zemenīte”.

     Projekta kopējā summa ir 16270 EUR, no ministrijas pieprasītā summa ir 5500 EUR un pašvaldības līdzfinansējums - 10770 EUR.

 

Pašvaldība īsteno projektu slēpošanas inventāra iegādei

Gunta Kupča,

Izglītības pārvaldes vadītāja

01.10.2014.

 

     Alūksnes novadā ir pabeigta Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā projektu konkursa ,,Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros atbalstītā projekta ,,Slēpošanas inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” īstenošana.

     Sporta stundu un nodarbību, skolas interešu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti būtiski uzlabo mūsdienīgs un sporta izglītības programmu realizēšanai atbilstošs sporta inventārs. Īstenojot šo projektu, ir iegādāts jauns slēpošanas inventārs – slēpes, slēpju nūjas, zābaki un stiprinājumi par kopējo summu 16 007,09 EUR.

     Piešķirtais valsts budžeta finansējums projektam ir 5 500 EUR, pārējais ir Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums. Septembra sākumā jaunu slēpošanas inventāru saņēma Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola, Liepnas vidusskola, Bejas pamatskola, Mālupes pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Pededzes pamatskola, Malienas pamatskola, Mālupes pamatskola, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Sprīdītis” un Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zemenīte”. Nepieciešamā inventāra vienību skaits tika aprēķināts, ņemot vērā vidējo skolēnu skaitu vienā klases komplektā skolā 2013./2014. mācību  gadā.

     Alūksnes novadā ir izauguši vairāki sportisti, kas turpinājuši veiksmīgu biatlonistu karjeru – Jēkabs Nākums, Andrejs Rastorgujevs, Žanna Juškāne, Oskars Muižnieks. 2013. un 2014. gadā Latviju pasaules čempionātā biatlonā jauniešiem un junioriem pārstāvēja alūksnieši Ingus Deksnis, Linards Zēmelis, Vladislavs Ņedaivodins. 2013. gadā Alūksnes novada vidusskolas komanda ieguva 1. vietu Ērgļos Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē, izcīnot sešas zelta un trīs sudraba godalgas biatlonā un distanču slēpošanā.

     Uzlabojot slēpošanai nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu, cerams, ka skolēnu, skolotāju un arī vecāku vidū veidosies vēl pozitīvāka attieksme pret slēpošanu sporta stundās un palielināsies skolēnu skaits, kas regulāri piedalās slēpošanas stundās un ārpusstundu aktivitātēs, tā ilgāku laiku svaigā gaisā nodarbojoties ar savam veselības stāvoklim atbilstošu fizisko slodzi. Sekmējot slēpošanas pamatprasmju pilnveidi, varētu palielināties skolēnu skaits, kas labprāt piedalās pagasta novada, citu Vidzemes novadu organizētajos slēpojumos.

     Trīs mācību gadu garumā ir plānots izvērtēt, vai palielinās skolēnu un bērnu skaits, kas apgūst slēpošanas prasmes sporta stundās, kāda ir slēpošanas pamatprasmju apguves dinamika, vai samazinās no sporta atbrīvoto skolēnu skaits ziemas mēnešos, vai ir vērojams skolēnu skaita pieaugums sporta interešu izglītības programmās. Projekta īstenošanas kvalitāte un ieguvumi tiks izvērtēti sporta skolotāju metodiskajā apvienībā šī mācību gada otrajā semestrī.


 

Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā

Ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā īstenos ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu

     Š. g. augustā SIA “RŪPE” parakstīja divus līgumus ar izpildītājiem par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu izbūvi un būvdarbu uzraudzību. Līgumi tiks īstenoti Eiropas Savienības ERAF fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085 ietvaros.

     Līgums „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” starp SIA „RŪPE” un Uzņēmēju Pilnsabiedrība „VJM” noslēgts š.g. 27. augustā un tā kopējās izmaksas ir ~283 tūkstoši latu (ar PVN). Tā ietvaros Māriņkalna ciemā paredzēta:
     • 1 artēziskās akas rekonstrukcija un 1 artēziskās akas tamponāža;
     • Ūdenstorņa rekonstrukcija;
     • 2 141,10 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
     • Notekūdens attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija;
     • 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve;
     • 1 850,50 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;
     • 175 m kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija.

     Savukārt līgums par būvuzraudzības nodrošināšanu projekta ietvaros noslēgts ar SIA „Sistēmeksperts” un tā izmaksas ir 5,9 tūkstoši latu (ar PVN).

     Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” mērķis ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana.

     Kopējās Projekta attiecināmās izmaksas ir 350 tūkstoši latu. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs 297 tūkstošus latu, savukārt Finansējuma saņēmējs SIA „Rūpe” ieguldīs attiecīgi 53 tūkstošus latu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts

     2014.gada 4.februārī Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā ekspluatācijā tika nodoti rekonstruētie ūdens un kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacijas, rekonstruētais ūdenstornis un bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Uzlabojumi ūdenssaimniecības sistēmā tika veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālo atbalstu.

     Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbi, kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, ūdenstorņa rekonstrukcija un bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija darbi veikti projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085 (turpmāk – projekts) ietvaros.

Projekta ietvaros darbi veikti sekojošā apjomā:

·         1 artēziskās akas rekonstrukcija un 1 artēziskās akas tamponāža;

·         Ūdenstorņa rekonstrukcija;

·         2 363,34 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;

·         Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-KRD-40 uzstādīšana;

·         2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve;

·         2 080 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, t.sk. 208 m kanalizācijas spiedvadu izbūve.

 

     Īstenojot ūdenssaimniecības projektu ir palielinātas sekojošas Māriņkalna ciema iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes:

·         nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti un nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

·         nodrošināta ūdens padeves drošība un nepieciešamais ūdens apjoms sistēmā;

·         samazinājies ūdensapgādes tīklu avāriju risks;

 

     Samazināts virszemes ūdeņu piesārņojums ūdenstecēs un gruntsūdenī no ekspluatācijai neatbilstošiem kanalizācijas tīkliem un nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem.

Kopējās Projekta attiecināmās izmaksas ir 498 tūkstoši euro. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs 423 tūkstošus euro, savukārt Finansējuma saņēmējs SIA „Rūpe” ieguldījis attiecīgi 75 tūkstošus euro.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā

 

Ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā īstenos ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu

     2013. gada maijā SIA “RŪPE” parakstīja divus līgumus ar izpildītājiem par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu izbūvi un būvdarbu uzraudzību. Līgumi tiks īstenoti Eiropas Savienības ERAF fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084/035 ietvaros.

     Līgums „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” starp SIA „RŪPE” un Uzņēmēju SIA „Siltumkomforts” noslēgts š.g. 27. maijā un tā kopējās izmaksas ir ~223 tūkstoši latu (ar PVN). Tā ietvaros Kornetu ciemā paredzēta:
     • 1,6 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;
     • 0,7 km kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;
     • kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve;
     • bioloģiskā tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve;
     • dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu (atdzelžošanas) izbūve.
     Savukārt līgums par būvuzraudzības nodrošināšanu projekta ietvaros noslēgts ar Personu apvienība SIA „Sistēmeksperts” un SIA „Pamati” un tā izmaksas ir 3,5 tūkstoši latu (ar PVN).
     Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” mērķis ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana.
     No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs 162 tūkstošus latu, savukārt Finansējuma saņēmējs SIA „Rūpe” ieguldīs attiecīgi 28 tūkstošus latu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā

Pabeigts projekts “ Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā”

     2012.gada 27.janvārī SIA „Ievedne” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/096 īstenošanu.

     Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 280 486,00, no tiem ERAF līdzfinansējums (85%) – LVL 238 413,10 un privātais finansējums (15%) – LVL 42 072,90.
     Projekts tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
     Projekta ietvaros Jaunannas ciemā ir rekonstruēts ūdensapgādes urbums, izbūvēta ūdens attīrīšanas stacija, uzstādīts spiedkatls ar dīzeļģeneratoru, rekonstruēti ūdensvadi, izbūvētas jaunas ūdensvadu trases, kanalizācijas tīkli un uzstādītas divas kanalizācijas sūkņu stacijas. Projekta mērķis ir komunikāciju sistēmas uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, kā rezultātā iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes sistēmu, uzlabosies dzeramās ūdens kvalitāte, tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas rekonstrukcija nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā

Pabeigts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā”

     2012.gada 27.janvārī SIA „Ievedne” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/061 īstenošanu.

     Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 246 420,00, no tiem ERAF līdzfinansējums (85%) – LVL 209 457,00 un privātais finansējums (15%) – LVL 36 963,00.
     Projekts tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
     Projekta ietvaros Annas ciemā ir atjaunots urbums, uzstādīts spiedkatls ar dīzeļģeneratoru, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli, demontētas vecās iekārtas, izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, t.sk. dūņu mineralizators, ka arī rekonstruēti kanalizācijas tīkli. Projekta mērķis ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, sistēmas uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, kā rezultātā iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes sistēmu, uzlabosies dzeramās ūdens kvalitāte, tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas rekonstrukcija nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu.

IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

 

Vissezonas sporta un atpūtas laukums Strautiņos


 

Florbola laukuma apmales un aprīkojums sporta aktivitāšu dažādošanai Ilzenes pagastā

 

Realizēts projekts florbola tālākai attīstībai un popularizēšanai Ilzenē

Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste
22.12.2014.

      Ilzenes pagasta pārvalde kopā ar biedrību „Alūksnes lauku partnerība”, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, realizējusi projektu „Florbola laukuma apmales un aprīkojums sporta aktivitāšu dažādošanai Ilzenes pagastā”.
 
     Projekta mērķis ir sekmēt un veicināt fiziskās aktivitātes Ilzenes pagasta bērniem un jauniešiem, veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, dot iespēju piedalīties florbola treniņos, apmācībās un sacensībās, tādējādi sekmējot izaugsmi tieši florbola spēles prasmes apgūšanā.
      Projekta rezultātā iegādātas florbola laukuma apmales, vārtsargiem – ceļgalu aizsargi un sejassargi, florbola nūjas, konusi un vestes. Florbols mūsu novada sporta dzīvē ienāk arvien pamatīgāk un šaubu par tradīcijas turpinājumu nav. Sporta zāle Ilzenē tiek izmantota arī Ilzenes pamatskolas sporta nodarbībām. Florbols ir iekļauts sporta mācību programmā, tāpēc īpaši svarīgi ir nodrošināt kvalitatīvu inventāru.
     Ilzene atrodas 30 km no novada centra, izmantot pilsētas piedāvāto sporta nodarbību iespējas ir samērā mazas un ne visiem bērniem ir iespējas iegādāties inventāru.
     Pagastā ir arī sava perspektīva florbola komanda, tā ir ieguvusi vairākas godalgotas vietas novada ietvaros. Pagasta pārvalde, realizējot šo projektu, ir uzlabojusi florbola komandas materiāli tehnisko nodrošinājumu. Šie ieguldījumi paaugstinās komandas spēlētāju profesionalitāti, tiks veicināta florbola popularitāte Ilzenē, iesaistot arvien jaunus spēlētājus, kuriem līdz šim nav bijusi iespēja spēlēt komandā ekipējuma trūkuma dēļ.
     Projekta kopējās realizācijas izmaksas ir 3896,50 EUR. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums tajā ir 998,28 EUR, bet sabiedriskais finansējums - 2898,22 EUR.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Higiēnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Alsviķu pagastā

Pilnveido sociālo pakalpojumu pieejamību Alsviķu pagastā

Ingrīda Sniedze,

Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāja

02.09.2014.

 

     Ņemot vērā Alsviķu pagasta iedzīvotāju izteikto viedokli, ir uzsākta nekustamā īpašuma „Alsviķu cehs” jeb bijušās pienotavas administratīvās ēkas atjaunošana. Alsviķu pagasta pārvalde šajā ēkā realizēja projektu „Higiēnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Alsviķu pagastā”.

     Projektu finansēja Alūksnes lauku partnerības izsludinātā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesnieguma konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta kopējā summa ir 11910,49 EUR un to veido 90% Eiropas Savienības finansējums un 10% Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums.

     Projektu īstenojot, daļā no ēkas telpām veikta vienkāršotā rekonstrukcija. Lai pilnveidotu sociālo un higiēnas pakalpojumu pieejamību Alsviķu pagastā, rekonstrukcijas rezultātā vienā telpā ierīkota duša, otra telpa paredzēta kā uzgaidāmā atpūtas telpa, kurā ir arī uzstādīta veļas mašīna.

     Jūlijā projekta realizācijas atbilstību izvērtēja Lauku atbalsta dienesta eksperts. Iebildumi par projekta realizāciju netika saņemti. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Pamati”. Vienlaicīgi ar higiēnas pakalpojumu pieejamībai nepieciešamo telpu rekonstrukciju, Alsviķu pagasta pārvalde nolēma un par budžeta līdzekļiem ierīkoja centrālapkuri ne tikai projektā rekonstruējamā telpās, bet arī visās pārējās nekustamā īpašuma „Alsviķu cehs” telpās, lai nākotnē šo ēku iedzīvotāji varētu izmantot dažādu paaudžu sabiedriskajām aktivitātēm. Malkas apkures katla uzstādīšana un centrālapkures sistēmas ar radiatoriem ierīkošana pagasta pārvaldei izmaksāja 8664 EUR. Darbus, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, veica SIA „SB”.

     Higiēnas pakalpojumus – veļas mazgāšanu un dušu var izmantot Alsviķu pagasta iedzīvotāji, kuriem šie pakalpojumi nepieciešami. Pagasta sociāli mazaizsargātās grupas iedzīvotāji var saņemt pabalstu higiēnas pakalpojumu apmaksai, savukārt pārējie pagasta iedzīvotāji varēs saņemt šo pakalpojumu saskaņā ar Alūksnes novada domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem. Pabalstu higiēnas pakalpojumu segšanai iedzīvotāji var saņemt, vēršoties ar iesniegumu pie sociālajiem darbiniekiem Alsviķu pagastā.

     Saskaņā ar 2014. gada 26. aprīļa Alūksnes novada domes lēmumu Nr.145 viena veļas mazgāšanas cikla izmaksas noteiktas 1,28 EUR bez PVN. Lai varētu sniegt iedzīvotājiem dušas izmantošanas pakalpojumu, Alsviķu pagasta pārvalde sagatavojusi un iesniegusi novada domei apstiprināšanai izmaksu aprēķinu. Plānojam, ka higiēnas pakalpojumus uzsāksim piedāvāt ar 2014. gada 15. septembri, jo pašlaik norit telpu labiekārtošana.

     Projekta realizācijas gaitu uzraudzīja, rekonstrukcijas darbu precīzai izpildei un kvalitātei sekoja Alsviķu komunālās saimniecības vadītājs Aivars Logins un teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone, kuru darba rezultāts ir laikā un pilnā apjomā realizēts projekts.

     Pagasta pārvalde turpinās nekustamā īpašuma „Alsviķu cehs” telpās veikt remontu, piesaistot līdzekļus no projektiem, lai sakārtotu telpas vietējo iedzīvotāju dažādu paaudžu sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai. Aicinām Alsviķu pagasta iedzīvotājus aktīvi izteikt savas idejas un viedokļus, par to, kas jūsuprāt visvairāk nepieciešams, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu dzīves kvalitāti un pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Romeškalna centrs - attīstībai un sadarbībai: alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas – higiēnas punkta izveide

Tiek pilnveidots Romeškalna centrs Veclaicenē

Iveta Veļķere,

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

29.05.2014.

 

     Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Romeškalnā – bijušajā Veclaicenes pamatskolas ēkā, kura ir nodota apsaimniekošanā biedrībai „Veclaicenes Avotiņš”, ir īstenots LEADER projektu konkursa projekts „Romeškalna centrs - attīstībai un sadarbībai: alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas – higiēnas punkta izveide”.

     Tas tiek īstenots ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” sociālo pakalpojumu pilnveidošanas rīcībā.

     Līdz šim kā viena no problēmām, īpaši sociāli neaizsargāto iedzīvotāju grupā, bija mazgāšanās un veļas mazgāšanas vietas neesamība un nepieejamība. Tuvākajā apkārtnē nav pieejami publiskās pirts pakalpojumi, pat tiem iedzīvotājiem, kuriem ir akas ūdens apgādes sistēma, ļoti bieži vasaras mēnešos ir problēmas ar ūdeni, kad akās nepietiek dzeramais ūdens, nemaz nerunājot par veļas mazgāšanu. Turpretī “Romeškalnā” ir dziļurbums, kurš kopš skolas pastāvēšanas laikiem nodrošina pietiekošu ūdens daudzumu neatkarīgi no sezonas.

     Realizējot projektu, ir veikta vienkāršota rekonstrukcija – Romeškalna ēkas trīs telpās, kurās ir ierīkotas dušas, uzstādīta automātiskā veļas mazgājamā mašīna un telpas ir ieguvušas košu un glītu krāsojumu. Jaunradītie pakalpojumi būs pieejami noteiktās dienās, tas nebūs sezonāls pakalpojums, bet pieejams visu cauru gadu. Šobrīd, uzsākot darbību, paredzēts strādāt divas reizes nedēļā un vienu mēneša sestdienu, bet, palielinoties pieprasījumam, pakalpojums tiks piedāvāts biežāk. Šobrīd jaunos pakalpojumus aprūpē jaunieši no NVA programmas „Jauniešu garantijas pasākumi” atbalsta pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.

     Projektu realizē biedrība „Veclaicenes Avotiņš”, tā kopējās izmaksas ir 9951,91 EUR ar 100% Eiropas Savienības atbalstu.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārna un fasādes renovācija

Atbalstīts Jaunlaicenes muzeja ēkas renovācijas projekts

Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja
18.12.2013.

     Jaunlaicenes muižas muzeja darbinieki jauno, 2014. gadu, gaida ar prieku, jo beidzot piepildīsies ilgi lolotais sapnis – uzsāksim rietumu spārna renovāciju. Pēc renovācijas tiks apdzīvots viss ēkas pirmais stāvs.
     
Būs vieta jaunizveidotajai pamatekspozīcijai „Malēnieši Opekalna draudzē”, izbūvēsim foajē, sanitāro mezglu, saimniecības telpas, iekārtosim darbiniekiem atsevišķas darbavietas. Muzeja ēka iegūs pievilcīgu fasādi.
     Vērienīgos renovācijas darbus varēsim uzsākt, pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumam, ko ieguvām no Lauku atbalsta dienesta, piedaloties atklātā projektu konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-1013. gadam pasākumā „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”.
     Publiskais finansējums projekta īstenošanai ir 21 408 lati. Projekta realizācijas laiks paredzēts līdz 2015. gada 31. martam. Paldies Alūksnes novada pašvaldībai par atļauju startēt konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu!

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Jaunlaicenes muižas muzeja ēka kļūs skaistāka un pamanāmāka

Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja
02.07.2014.

     Pagājušā gada nogalē saņēmām priecīgu ziņu par to, ka atbalstīts ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” aktivitātē „Muzeju darbības attīstība, ēku būvniecība un renovācija vai piemērošana muzeju funkciju veikšanai” iesniegtais projekts „Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārna un fasādes renovācija”.

     SIA „Karvas projekts” ir izstrādājis tehnisko projektu un maija sākumā SIA „Ozolmājas” uzsāka ēkas renovācijas darbus.

     Projekta ietvaros rietumu spārnā tiks renovētas telpas un no jauna izveidots neliels foajē, prāva izstāžu telpa, būs divi izolatori un rekvizītu noliktava, kā arī izbūvēts sanitārais mezgls. Tāpat tiks ierīkota ventilācija, elektroinstalācija, drošības un ugunsdzēsības signalizācijas, fasāde iegūs jaunu krāsojumu. Lai lietus ūdeņi mazāk piekļūtu ēkas pamatiem, tiks noņemts asfalts ēkas dienvidu pusē un ierīkoti lietus ūdeņu novadi prom no ēkas pamatiem, remontētas arī dienvidu kāpnes. Darbus plānots paveikt līdz septembrim.

     Realizējot projektu muzejā uzlabosies: krājuma drošība un ēkas mikroklimats, jo pēc projekta realizācijas visa muzeja ēka tiks pieslēgta ugunsdzēsības un apsardzes sistēmai, rietumu spārnā ierīkos ventilācijas sistēmu, būs divi izolatori jauniegūtajiem priekšmetiem, nokrišņu ūdeņus aizvadīs projām no ēkas pamatiem. Tas ļaus uzlabot arī muzeja piedāvājumu, jo jaunajai pamatekspozīcijai būs skaista telpa, foajē ierīkojot transformējamu sienu, varēs organizēt lekcijas un citus pasākumus. Uzlabosies apmeklētāju ērtības un drošība, jo būs kur novietot virsdrēbes, sanitārais mezgls, drošas dienvidu kāpnes un suvenīru tirgošanas vieta. Noteikti nozīmīgs šis projekts būs, domājot par ēkas saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un, tā kā tā kļūs vizuāli pievilcīgā- ka, sagaidām arī apmeklētāju skaita palielināšanos.

     Projekta kopējās izmaksas plānotas 41144,30 EUR, tajā skaitā ELFLA finansējums 30461,39 EUR.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Jaunlaicenes muzejam renovētas telpas


Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja
30.10.2014.

     Pateicoties gūtajam finansējumam, Latvijas lauku attīstības programmā 2007. - 2013. gadam, pasākumā „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”, aktivitātē „Muzeju darbības attīstība, ēku būvniecība un renovācija vai piemērošana muzeju funkciju veikšanai”, esam pabeiguši projekta „Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārna un fasādes renovācija” realizāciju.
     Projekta ietvaros rietumu spārnā tika renovētas telpas un no jauna izveidots neliels foajē, prāva izstāžu telpa, divi izolatori un rekvizītu noliktava, kā arī izbūvēts sanitārais mezgls. Tāpat ierīkota ventilācija, elektroinstalācija, drošības un ugunsdzēsības signalizācijas, arī fasāde ieguvusi jaunu krāsojumu.  Lai lietus ūdeņi mazāk piekļūtu ēkas pamatiem, noņemts asfalts ēkas dienvidu pusē un ierīkoti lietus ūdeņu novadi prom no ēkas pamatiem, remontētas arī dienvidu kāpnes. Plānotie darbi paveikti, rietumu spārns nodots ekspluatācijai un pieejams apmeklētājiem. Noticis arī pirmais pasākums renovētajās telpās – 25. oktobrī „Leģendu nakts”.
     Projekta kopējās izmaksas 41144,30 EUR, tajā skaitā ELFLA finansējums 30461,39 EUR.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai

Viktora Ķirpa Ates muzejā top jauna būve

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
03.07.2014.


     Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā šovasar īpaša rosība – Vidzemes sētas pagalmā top jauna būve, kuras uzdevums būs palīdzēt saglabāt muzeja krājumu un nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai.

     Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstīto projektu Nr.13-07-L32300-000001 „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai”, kam ir arī Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums, izbūvēs jaunu muzeja glabātuves ēku.
     Ates muzejs ir apmeklētāju iecienīts brīvdabas muzejs, kas viesiem atvērts visu gadu, taču, tā kā lielākā daļa ēku nav apkurināmas, ziemā muzeja darbība ir ierobežota, jo esošajās apkurināmajās telpās nav iespējams uzņemt lielākas cilvēku grupas, kas būtu ieinteresētas latvisko tradīciju kopšanā, amatu apguvē, vakarēšanā un citu izglītojošo programmu apguvē.
     Muzejam ir izveidojusies cieša sadarbība ar mazpulkiem, jo pēc mazpulku atjaunošanas Latvijā, to darbību aktīvi atbalstīja un organizēja arī muzeja dibinātājs un ilggadējais vadītājs Viktors Ķirps. Muzejs aktīvi iesaistās projektu konkursos, kas sekmē mazpulcēnu iesaistīšanu senču prasmju pārmantošanā, bet nav piemērotu telpu, lai vēl vairāk atbalstītu un iesaistītu skolēnus, īpaši ziemas sezonā.
     Jaunbūvējamajā ēkā pirmajā stāvā plānots izvietot muzeja krājumu, nodrošinot tā saglabāšanu un plašāku pieejamību iedzīvotājiem, otrajā stāvā - jaunas izstāžu un nodarbību telpas, kurās, atbilstošos apstākļos, apmeklētāji varēs darboties visu gadu un muzejs vēl aktīvāk varēs veicināt mazpulku aktivitātes, organizēt seminārus, amatu prasmju skolas plašākai auditorijai. Telpu iekārtošana un ekspozīciju izveide tiks veikta pakāpeniski par pašvaldības līdzekļiem.
     Ēkas pamatos jūnijā tika iemūrēts kalncempiešu sagatavots vēstījums, nauda un avīze, kurā apliecināts, ka būvniecība notiks. Šajā mirklī muzejā viesojās arī ciemiņi no Pavlovskas muzeja – rezervāta Krievijā, tādēļ kopā ar viņiem un folkloras kopu „Putnis” un citiem klātesošajiem vēstījums tika iebetonēts.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Atē noslēgumam tuvojas jaunās krājuma ēkas būvniecība

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
30.10.2014.


     Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā noslēgumam tuvojas jaunās muzeja krājuma glabātavas „Laidars” būvniecība, kas notiek, īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīto projektu.

     Projekta „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” (projekta Nr.13-07-L32300-000001) ietvaros izbūvētās jaunās ēkas nozīme muzeja turpmākajā darbībā ir ļoti būtiska. Tās pirmajā stāvā plānots izvietot muzeja krājumu, nodrošinot tā saglabāšanu un plašāku pieejamību iedzīvotājiem, otrajā stāvā būs jaunas izstāžu un nodarbību telpas, kurās, atbilstošos apstākļos, apmeklētāji varēs darboties visu gadu, te varēs rīkot seminārus, amatu prasmju skolas nodarbības plašākai auditorijai. Telpu iekārtošana un ekspozīciju izveide tiks veikta pakāpeniski par pašvaldības līdzekļiem.
     Būvniecības darbus projekta ietvaros veic SIA „MARITEC”. Uzņēmuma tehniskais direktors Aivars Ezeriņš stāsta, ka būvdarbi pamazām tuvojas noslēgumam. Ēkai jau ir uzlikts skaidu jumts un tiek veikti iekšdarbi – elektromontāža, ūdensvada un apkures sistēmas uzstādīšana, durvju un logu montāža, kā arī uzsāks krāsošanu un flīzēšanu. Laukā pie ēkas vēl atlicis izbūvēt atbalsta sienu un veikt labiekārtošanas darbus.
     Laidara ēkas būvniecība uzņēmumam bijusi izaicinājums, jo jaunā celtne Vidzemes lauku sētas teritorijas reljefa dēļ atrodas lielā slīpumā, bez tam tās celtniecībā bija jāizmanto arī no iepriekšējās ēkas saglabājusies akmeņu mūra siena.
     A. Ezeriņš saka, ka grūtības sākotnējā būvdarbu posmā radījuši akmens nogruvumi un koki pie saglabājušās mūra sienas, līdz ar to būvbedres sagatavošanai nācies veltīt vairāk laika un darba, lai varētu izbūvēt pamatus. Būvdarbu veikšana šādā slīpumā radījusi papildu sarežģījumus gan tehnikas piebraukšanai, gan izejmateriālu novietošanai.
     Projekta kopējās izmaksas ir 312 738,37 EUR, no tām ELFLA finansējums – 188 482,18 EUR un pašvaldības finansējums – 124 256,19 EUR.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 

Ates muzeja ainavu papildina jaunā krājuma ēka

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
30.10.2014.


     Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Vidzemes lauku sētas ainavu papildina jauna ēka – „Laidars”, kas turpmāk muzejam kalpos galvenokārt kā krājuma glabātava.

     Jaunās ēkas būvniecība notika, īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīto projektu „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” (projekta Nr.13-07-L32300-000001). Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA „MARITEC”.
     Viktora Ķirpa Ates muzejs ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Alūksnes novadā, kas apmeklētājiem ir atvērts visu gadu, taču tā kā vairums ēku nav apkurināmas, bet apkurināmās telpas ir šauras, ziemā muzeja darbība ir apgrūtināta.
     Lai rastu risinājumu un muzejs arī ziemā varētu apmeklētājiem piedāvāt dažādas izglītojošas programmas, pasākumus un nodarbības, kalpos jaunuzbūvētā ēka. Tās pirmajā stāvā plānots izvietot muzeja krājumu, nodrošinot tā saglabāšanu un plašāku pieejamību iedzīvotājiem, bet otrajā stāvā būs jaunas izstāžu un nodarbību telpas. Telpu iekārtošana un ekspozīciju izveide tiks veikta pakāpeniski par pašvaldības līdzekļiem.
     Jāpiebilst, ka jūnijā šīs ēkas pamatos tika iemūrēts kalncempiešu sagatavots vēstījums, nauda un avīze, kurā apliecināts, ka būvniecība notiks. Vēl ēka ir īpaša ar to, ka tās būvniecībā izmantota siena, kas bija saglabājusies no iepriekš šajā vieta atradušās kūts. Tagad jaunā ēka – „Laidars”, kas klāta ar skaidu jumtu, labi iekļaujas Vidzemes lauku sētā.
     Projekta kopējās izmaksas ir 312 738,37 EUR, no tām ELFLA finansējums – 188 482,18 EUR un pašvaldības finansējums – 124 256,19 EUR.

http://www.aluksne.lv/logo_baltic_flag/flag.jpg

 


 


Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai

 

Uzsākta pārrobežu projekta īstenošana

     2013.gada 1.maijā uzsākta pārrobežu projekta Nr. ELRI-191 "Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai" (AAC) īstenošana, kura mērķis ir saglabāt kopīgo arheoloģisko mantojumu pārrobežu reģionā. 10.-11.maijā notiks projekta partneru pirmā tikšanās Tartu.
     Šis ir viens no 25 Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam projektiem, kas tika apstiprināts 1.kārtā no 226 iesniegtajiem projektiem.
     Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte un projekta īstenošanā iesaistīti 8 partneri no Latvijas, Krievijas un Igaunijas.
     Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes muzeju īstenos projektā paredzētos pasākumus Alūksnē. Projekta ietvaros Alūksnes muzejā tiks atjaunotas un daļēji iekārtotas 3 telpas - iegūto muzeja vērtību (t.sk. arheoloģisko izrakumu) pirmapstrādei, pētnieku istabai un ekspozīciju telpa, kurā tiks iekārtota izstāde, kas veltīta arheoloģijai. Alūksnē tiks organizētas 10 lekcijas un semināri vietējiem iedzīvotājiem par dažādām arheoloģijas tēmām un metodoloģiskais seminārs projekta partneriem. Tiks sagatavoti informatīvi materiāli par arheoloģiju, pētījumiem, izrakumiem. Šobrīd daudzu arheoloģisko pieminekļu stāvoklis nav apzināts, pieminekļi iet bojā, sabiedrības neuzmanīgas rīcības dēļ, kā arī veicot saimniecisko darbību, kas bieži vien notiek tāpēc, ka vietējiem iedzīvotājiem trūkst informācijas par šiem objektiem, to atrašanās vietu. Lielas problēmas sagādā arī „dārgumu mednieki”, kas ar metāla detektoriem meklē dažādas senlietas, tādejādi izpostot iepriekšējo paaudžu atstāto mantojumu. 2013.gadā Alūksnes ezera apkārtnē tiks veikta arheoloģisko pieminekļu apsekošana un arī arheoloģiskie izrakumi, ko veiks Latvijas Vēstures institūta arheologi.
     Partneri projekta ietvaros apzinās un apsekos dabā ap 800 arheoloģijas pieminekļus trīs valstīs, kā arī sniegs informāciju par to atrašanās vietu vietējām pašvaldībām, kas dos iespēju nākotnē piedāvāt arī šo pieminekļu apskati tūristiem, kā arī veikt tālāku šo vietu izpēti nākotnē. Tiks izveidota kopīga arheoloģijas pieminekļu datu bāze un informācija apkopota kartēs, kurās atzīmētas šo pieminekļu atrašanās vietas. 10 bojātos vai apdraudētos objektos (3 Latvijā, 3 Krievijā un 4 Igaunijā) tiks veikti „glābšanas” izrakumi.
     Alūksnes novada pašvaldības budžets projekta īstenošanai ir 102 970 EUR jeb 72367,32 LVL, Programmas līdzfinansējums ir 91489,00 EUR.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

 

Pirmā partneru tikšanās Tartu

     Šī gada 10.-11.maijā Tartu notika pirmā pārrobežu projekta Nr. ELRI-191 "Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai" (AAC) tikšanās.
     Projekta tikšanās reizē piedalījās projekta vadošais partneris Tartu Universitāte un projekta īstenošanā iesaistīti 8 partneri no Latvijas, Krievijas un Igaunijas. No Latvijas puses projektā iesaistījusies Alūksnes novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība un Latvijas Vēstures institūts. Tika izveidota projekta vadības grupa un vadības komiteja, kurā piedalās 2 pārstāvji no katra partnera, kas būs atbildīgi par projekta īstenošanas jautājumiem. Vadošais partneris iepazīstināja ar projekta ieviešanas un atskaišu sniegšanas kārtību, tika precizētas pirmā projekta gada laikā plānotās aktivitātes.
     Tā kā Programma ir jauna un partneriem ir daudz jautājumu par finanšu dokumentiem un projekta ieviešanas nosacījumiem, nākošā partneru tikšanās notiks 28.un 29.maijā Rīgā.
     Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam. Alūksnes novada pašvaldības budžets projekta īstenošanai ir 102 970 EUR jeb 72367,32 LVL, Programmas līdzfinansējums ir 91489,00 EUR.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

 

Alūksnes muzejs gaida E.Glika AVĢ audzēkņus!

     28.maijā E. Glika AVĢ 7.-8. klašu skolēniem notiks informatīvi mācību pasākumi Alūksnes muzejā. Šogad papildus ierastajai muzeja izstāžu un ekspozīciju apskatei, projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” ietvaros skolēniem tiks piedāvāta izglītojoša programma „Arheoloģijas kolekcija Alūksnes muzeja krājumā”.
     Projekta informatīvās dienas laikā skolas audzēkņiem būs iespēja iepazīties ar 2011.gadā Alūksnes Pilssalā veikto arheoloģisko izrakumu ieguvumiem, kas nu jau ir muzeja krājuma vērtības, un arheoloģijas darbu norisi.
     Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

 

Alūksnes muzejs aicina uz tikšanos ar arheologu Uldi Kalēju

Inese Zīmele - Jauniņa
Alūksnes novada pašvaldības Projektu vadītāja

     Alūksnes pilsētas svētku laikā gan alūksniešiem, gan ciemiņiem būs vienreizēja iespēja skatīt izstādi „Marienburgas cietoksnis cauri gadsimtiem”, kas veltīta arheoloģijas pieminekļa Alūksnes vidusslaiku pils 670 gadadienai kopš uzbūvēšanas un tikties ar arheologu Uldi Kalēju, kura vadībā 2011.gadā Alūksnes Pilssalā veikti arheoloģiskie izrakumi.
     4.augustā Alūksnes muzejs projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” ietvaros organizē semināru ar individuālu pieeju katram apmeklētājam un aicina visus interesentus atnākt uz tikšanos klātienē ar U.Kalēju Apaļajā tornī laikā no plkst.11.00 līdz 16.00.
     Plkst. 12.30. U. Kalējs aicina interesentus piedalīties lekcijā „Zemē apslēptā pils - jaunākie arheoloģiskie pētījumi Marienburgas pilsdrupās”.
     Lai ieinteresētu auditoriju, neliels ieskats lekcijas saturā: „Virszemē redzamās Marienburgas pils mūru drupas ir tikai daļa no zudušās pils – daļēji pils mūsdienās atrodas arī zem zemes. Jaunākajos arheoloģiskajos pētījumos atsevišķās vietās pils kompleksa ziemeļu priekšpils daļā un ārpus pils mūriem iepretim ieejas vārtu vietai pilī, noskaidroja kultūrslāņa biezumu, stratigrāfiju un datējumu, kā arī dažviet noskaidroja pils mūru izvietojumu un saglabātības pakāpi. Galvenās ieejas vietā priekšpilī pagalma pusē atrada un precizēja vārtu vietu....” Par arheoloģiskās izpētes rezultātiem plašāk lekcijas turpinājumā!
     Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

 

Alūksnes muzejā skolu jaunieši tiksies ar arheologu Uldi Kalēju

Inese Zīmele - Jauniņa
Alūksnes novada pašvaldības Projektu vadītāja

     7.septembrī Alūksnes muzejā skolu jauniešiem būs iespēja tikties ar arheologu Uldi Kalēju, kura vadībā 2011.gadā Alūksnes Pilssalā veikti arheoloģiskie izrakumi un noklausīties lekciju „Zemē apslēptā pils - jaunākie arheoloģiskie pētījumi Marienburgas pilsdrupās”. Lekcija tiek organizēta projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” ietvaros.
     Alūksnes viduslaiku pils – viens no spēcīgākiem nocietinājumiem Livonijas teritorijas austrumdaļā, ievērojams saimniecisks, tirdzniecisks un politisks centrs. Pētījumi šajā daudzslāņu piemineklī sniedz bagātīgu arheoloģisko materiālu gan par pils pastāvēšanas laiku (1342 – 1702), gan par apdzīvotību Pilssalā jau pirms tam – kopš neolīta (II gt.p.Kr. ).
     Skolu jaunieši un novada iedzīvotāji ir aicināti 7.-9. septembrī apmeklēt jauno izstādi Apaļajā tornī - „Marienburgas cietoksnim 670”.
     Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

 

Alūksnes muzejs aicina NBS Kājnieku skolu iepazīt arheoloģijas mantojumu

Inese Zīmele - Jauniņa
Alūksnes novada pašvaldības Projektu vadītāja

     30.novembrī plkst. 14.00 Alūksnes muzejā NBS Kājnieku skolas auditorijai notiks seminārs „Alūksnes novada senatnes pēdās: ieskats arheoloģisko pētījumu rezultātos”, ko vadīs arheologs Uldis Kalējs.
     „Pirmās cilvēku atstātās liecības Latvijas teritorijā attiecināmas uz visai senu laika posmu – tas noticis vairāk kā 10 000 gadu atpakaļ. Par agrāko laiku posmu pētījumi tiek veikti, pamatojoties uz lietiskajiem vēstures avotiem. Tos glabā arheoloģiskie pieminekļi – kādreizējo cilvēku dzīvesvietas (apmetnes, ciemi, pilskalni, mūra pilis u.c. vietas) ar visu, kas šajās vietās saglabājies (celtņu paliekas, cilvēku gatavotie priekšmeti – senlietas u.c. lietiskie avoti). Mūsdienās Alūksnes novadā ir zināmas vismaz trīs senās apmetnes, deviņi pilskalni, septiņas senās kulta vietas, vairāk kā 60 senkapi un kapsētas, un viduslaiku mūra pils drupas uz Alūksnes ezera Pilssalas. Apjomīgāki arheoloģiskie pētījumi līdz šim ir notikuši Drusku (Kornetu) pilskalnā, trīs senkapos, un Alūksnes viduslaiku pils vietā. Seminārā kopumā tiks stāstīts par minētajām senvietām un sniegts ieskats tajās veikto arheoloģisko pētījumu rezultātos”, īsi par semināru informē U.Kalējs.
     Seminārs tiek organizēts projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” ietvaros. Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.


Iznācis informatīvais izdevums par projektu

Ar informatīvo izdevumu aicinām iepazīties ŠEIT saite uz http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/february_nr%202%202.pdf

Alūksnes muzejā top vēstures ekspozīcija „Laikmetu mielasts”

Viktorija AVOTA
Alūksnes novada pašvaldības Kancelejas vadītāja

18.09.2013

     Igaunijas- Latvijas- Krievijas pārrobežu projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā” ietvaros Alūksnes muzejā tiek veidota vienotā vēstures un arheoloģijas pamatekspozīcija, kas ieņems galveno vietu muzeja ekspozīciju daļā, ietverot nozīmīgākos krājuma eksponātus un atspoguļojot muzeja misiju, profilu un specifiku.
     Pamatekspozīcija, kurai dots nosaukums „Laikmetu mielasts”, ir ilglaicīgs projekts, kas vismaz desmit gadu garumā iepazīstinās muzeja apmeklētājus ar svarīgākajiem Alūksnes vēstures posmiem, notikumiem un vietu Latvijas un pasaules vēstures kontekstā. Tāpēc tās tapšanā tiek izmantoti netradicionāli un mūsdienīgi risinājumi, lai arī pēc vairākiem gadiem, tā būtu atbilstoša laikmetam un piesaistītu apmeklētāju uzmanību.
     Arhitekti Agris Padēlis- Līns un Ivars Pilips izstrādājuši ekspozīcijas dizaina skices. Alūksnes vēstures pamatekspozīcijā kā centrālais objekts plānots liels svinību galds, uz kura secīgi sarindots Alūksnes vēstures „mielasts” no vissenākajiem laikiem līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai, iekļaujot sešus nozīmīgākos Alūksnes, Latvijas un Pasaules vēstures laika posmus- Alūksnes senvēsturi; Viduslaikus un jaunos laikus- Marienburgas cietoksni; Muižas laiku; Alūksni Latvijas brīvvalsts laikā; Nacistisko un padomju okupācijas un Atmodas laiku.
     Alūksnes muzeja krājums veidojies vairāk kā 50 gadu laikā, iekļaujot daudzas unikālas un Alūksnei ļoti nozīmīgas liecības. Pamatekspozīcijai tiek atlasīti krājuma priekšmeti, kas visspilgtāk, precīzāk un emocionālāk atspoguļo Alūksnes veidošanās procesu un nozīmi Latvijas un pasaules vēsturē. Lai vēsturisko stāstījumu ekspozīcijā padarītu interesantāku, vairāki priekšmeti tiks deponēti arī no citiem muzejiem. Ne visi priekšmeti ir labā stāvoklī, tāpēc tiek veikti arī restaurācijas darbi, lai ekspozīcijā izvietotie priekšmeti sniegtu precīzāku priekšstatu par savu pielietojumu un izskatu.
     Par Alūksnes senāko vēsturi stāstīs 1977.g. arheoloģiskajos izrakumus iegūtas senlietas, kuras restaurējusi Anita Burkovska 2008.-2009.g., bet 2011.g. Pilssalā notikušajos arheoloģiskajos izrakumos arheologa Ulda Kalēja vadībā atrastās lodes, 17.gs. zviedru monētas, vārtu viras eņģe, trauku lauskas, pīpju galviņas u.c. atradumi iepazīstinās ar dzīvi Marienburgas cietoksnī. Par Alūksnes pilsētas vēsturi 20.gs. 20.-30. gados stāstīs restauratores Ārijas Ubarstes restaurētie apbūves plāni. 19.gs. vēstures liecinieki būs Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas nodaļā restauratora Uģa Baļļas vadībā restaurētie krēsli. Finansējums restaurācijas darbiem iegūts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu un Alūksnes un Apes novada fonda (AANF) organizēto Labdaru akcijas ziedojumiem.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

Kopīga arheoloģijas pieminekļu apsekošana maršrutā Pleskava - Alūksne

Inese Zīmele - Jauniņa
Alūksnes novada pašvaldības Projektu vadītāja


     16.-19.septembrī projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” ietvaros notiks trīs valstu arheologu kopīga arheoloģijas pieminekļu apsekošana, kas tiks uzsākta Pleskavā un noslēgsies ar Alūksnes novadu. 19.septembra pēcpusdienā un 20.septembrī notiks arī projekta seminārs un partneru tikšanās Alūksnes muzejā.
     Kā informēja Antonija Vilcāne, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas vadītāja un Latvijas partneru koordinatore projektā, arheoloģijas pieminekļu apsekošanas laikā 19.septembrī Alūksnes novadā tiks apsekoti - Fiku, Staburovas, Klementīnes senkapi Pededzes pagastā, jāpiemin, ka neviens no tiem līdz šim nav pētīts. Vēl tiks apsekoti Garjuru senkapi Jaunalūksnes pagastā, Lasberģi, Nametkalns-pilskalns, Spieķu senkapi, Tempļa kalns, Pilssala un pilsdrupas. Pēcpusdienā partneri tiksies Alūksnes muzejā, kur aplūkos paveikto projekta ietvaros, kā arī pārrunās projekta norisi līdz šim.
     20.septembris sāksies ar preses konferenci, kuras laikā visi deviņi projekta partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas sniegs īsas prezentācijas par paveiktajām aktivitātēm projekta ietvaros, pēc tam notiks projekta vadības grupas tikšanās, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar projekta īstenošanu.

     Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

Arheoloģijas pieminekļu apzināšana Alūksnes novadā un partneru tikšanās

Inese Zīmele - Jauniņa
Alūksnes novada pašvaldības Projektu vadītāja
27.09.2013

     19.septembrī projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas apsekoja vairākus Alūksnes novada arheoloģijas pieminekļus, kas bija turpinājums 16.septembrī uzsāktajai kopīgai partneru arheoloģijas pieminekļu apsekošanai Pleskavas un Izborskas apkaimē pa viduslaiku satiksmes ceļa Pleskava - Izborska –Alūksne trasi.
     
Latvijas pusē tika apsekoti Klementīnes, Staburovas un Fiku senkapi Pededzes pagastā, Garjuru senkapi Jaunalūksnes pagastā un Spieķu senkapi Ziemeru pagastā, kā arī Nametkalna un Siseņu pilskalns.
     Pateicoties igauņu jauno arheologu acīgumam Siseņu pilskalnā vienā no nesenām rakumu bedrēm tika pamanītas dažas lauskas, kas dod jaunu atziņu par pilskalna izmantošanas laiku. Pieredzes apmaiņa šādās apsekošanās palīdz precizēt atsevišķu pieminekļu raksturu un hronoloģiju.
     
Tās pašas dienas vakarā partneri tikās Alūksnes muzejā, lai pārrunātu projekta gaitu un precizētu projekta laika grafiku atlikušajam laika periodam. Katrs partneris informēja par veicamajiem darbiem un laiku, kad plāno izpildīt visu projektā iecerēto.
     20.septembrī, piedaloties vietējās preses pārstāvjiem, partneri pastāstīja, ko katrs ir paveicis 17 projekta mēnešos un dalījās arī ar pārrobežu pieredzi, kas palīdzējusi atklāt ko noderīgu savā apkaimē.

     Stāstījumu papildināja fotogrāfijas un dažādi uzskates materiāli, kas tapuši šo mēnešu laikā, gan veicot kopīgas pieminekļu apsekošanas, gan izrakumus, gan organizējot informatīvus pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.
     Karels Siks (Karell Sikk) iepazīstināja ar paveikto darbu arheoloģijas pieminekļu datu bāzes izveidē un demonstrēja jau ievadīto datu attēlojumu dažādās kartēs un dažādās meklēšanas iespējas. Šobrīd datu bāzes pieejamas tikai projekta partneriem, bet vēlāk tās tiks nodotas zinātnieku un vietējo pašvaldību speciālistiem. Lai pasargātu pieminekļus no pastiprinātiem „melno arheologu” apciemojumiem, šī informācija netiks nodota publiskai lietošanai.
Pēc preses jautājumiem, partneri turpināja darbu, kas saistīta ar projekta īstenošanu.


http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

Jaunieši iepazīs viduslaiku ieročus un kara mākslu

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     16. oktobrī Alūksnes muzejs rīko pasākumu, kurā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecāko klašu audzēkņiem būs iespēja izzināt kara mākslu viduslaiku Latvijas teritorijā.

     Lekciju „Ieroči un karošana Latvijā viduslaikos (13. - 16. gs.)” vadīs Rūdolfs Brūzis no Latvijas Vēstures institūta un tā notiks EST-LAT-RUS programmas atbalstītā projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” ietvaros.
     - Lekcijas laikā jaunieši iepazīsies ar Latvijas teritorijā izmantotajiem ieročiem, izmaiņām bruņojumu komplektos, kā arī uzzinās par tuvcīņas ieročiem, uzbrukuma taktiku un vietējo iedzīvotāju bruņojumu.
     Sadarbībā ar vēsturisko cīņu rekonstrukcijas kopas „Rodenpois” pārstāvjiem tiks demonstrētas divcīņas un kaujas paņēmieni, jaunieši varēs aplūkot vēsturiskos ieročus, pielaikot bruņu kreklus un bruņu cepures, kā arī iejusties karotāju lomā, - ieskatu semināra programmā sniedz R. Brūzis.
     Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. gadam.

 http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

 

Alūksnes muzejā jaunieši iepazina viduslaiku ieročus un kara mākslu

Apmeklēja Seno rotu kalvi Cēsīs

Inese Janēviča,
Alūksnes muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste


     2014.gada 15.janvārī Alūksnes muzeja darbinieki un labākie un centīgākie novada skolēni ar padziļinātu interesi un izpratni par vēsturi projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” ietvaros devās uz Seno rotu kalvi Cēsīs.

     Rotkalis Daumants Kalniņš, kurš pirmo reizi eksperimentālās arheoloģijas vēsturē padarīja seno rotu par zinātniskās izpētes un eksperimentu objektu, iepazīstināja skolēnus ar seno latgaļu 9. – 13. gs. bronzas un sudraba greznumlietām, kas sasniegušas savu greznāko un izsmalcinātāko izteiksmes pakāpi tieši vēlā dzelzs laikmeta un agro viduslaiku mijā. D.Kalniņš iepazīstināja ar kultūras mantojuma to daļu, kas atgriezusies ļaužu apritē pēc daudzu gadsimtu guļas zemē, pastāstīja kā senatnē dzīvojuši, cīnījušies, tērpušies un rotājušies senie latgaļi.
     Muzejā varējām skatīt seno un mūsdienu rotu demonstrējuma sintēzi. Tautas daiļamata meistars Daumants Kalniņš uzsvēra, ka uzdevums ir parādīt senlietas tādā izskatā, kādas tās bija tad, kad tās tika darinātas un valkātas. Lai to īstenotu, viņš daudz un rūpīgi pētījis senos paraugus un meklējis tehnisko risinājumu, izzinājis to valkāšanas tradīcijas un nozīmi. Lai saprastu to, ko stāsta senās rotas, jo rūpīgi nācies studēt folkloras materiālus un senās maģijas principus.
     Rotkalis deva iespēju ieģērbties un iejusties eksperimentālās studijas darinātajā seno latgaļu sievietes goda tērpā un rotu komplektā un vienlaicīgi iepazīstināja ar rotu veidiem un rakstiem, atšifrējot to saistību ar rituāliem, kuros izmantoja gan teikto vārdu, gan dziesmu, deju un mūziku, kas bija kā saskarsme ar pārdabisko pasauli – mitoloģisko priekšstatu atveidojumu.
     Uzzinājām, ka Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība 2013.gadā iekārtojusi ekspozīciju Seno rotu kalves muzejā Cēsu pilī, veltītu latgaļu atpazīstamības 900. gadskārtai.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

 

Seminārs „Alūksnes ezera un tā apkārtnes ģeoloģiskā attīstība”

     9.aprīlī Alūksnes muzejs projekta Nr. ELRI-191 „ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect archaeological heritage /AAC” („Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/AAC”) ietvaros sadarbībā ar Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas skolotāju Ingūnu Vilemsoni organizēja semināru par Alūksnes ezera un tā apkārtnes ģeoloģisko attīstību. Semināru vadīja Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieks Mag.geol. Māris Krievāns. Seminārā piedalījās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas desmito klašu skolēni un interesenti no vienpadsmitajām un divpadsmitajām klasēm.

     Lekcijā Māris Krievāns klausītājus iepazīstināja ar ģeoloģijas nozari un pastāstīja ar ko mūsdienās nodarbojās ģeologi Latvijā. Lektors klausītājus iepazīstināja ar Latvijas teritorijas ģeoloģisko attīstību un procesiem, kādos radušies Latvijā sastopamie derīgie izrakteņi. Skolēniem bija iespēja lielāko daļu no tiem aplūkot līdzpaņemtajos paraugos.
     Lekcijas otrajā daļā tika stāstīts par apledojuma periodu Latvijā - kā tas izveidojās un atkāpās, kuras teritorijas pirmās atbrīvojās no ledus segas un kā veidojās upes un Alūksnes ezers. Stāstījumu par apledojuma periodu papildināja fotogrāfijas, kas palīdzēja iedomāties kā tajā laikā izskatījās Alūksnes augstiene. Noslēgumā lektors iepazīstināja klausītājus ar Alūksnes ezera reljefu demonstrējot to paša gatavotā trīsdimensiju modelī.

     Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam.http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

 

Alūksnē notiks savdabīgs seminārs par zemūdens izpēti, arheoloģiju un niršanu

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     30. maijā Alūksnes muzejs ikvienu interesentu aicina uz savdabīgu semināru, kurā būs iespēja iepazīties ar zemūdens arheoloģiju, apskatīt niršanas ekipējumu, kā arī vērot zemūdens filmēšanas darbus Alūksnes ezerā.

     Semināra teorētiskā daļa - lekcija „Zemūdens vēstures liecības Latvijā un Alūksnē” projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” ietvaros pulksten 12.00 sāksies Sociālās aprūpes centra „Alūksne” zālē, Ošu ielā 5, Alūksnē. Savukārt praktiskā daļa – niršana un zemūdens izpēte – Alūksnes ezera krastā, netālu no Peldu ielas 14A.
     Semināra laikā būs iespējams iepazīties un uzzināt vairāk par zemūdens arheoloģiju un šīs nozares darbu specifiku, apskatīt niršanas ekipējumu un piedalīties demonstrējumos. Pasākumu vadīs profesionāli nirēji, kuri ieguvuši gan niršanas, gan arī zemūdens arheoloģijas sertifikātus.
     Zemūdens filmēšanas darbi Alūksnes ezerā notiks Livonijas ordeņa pils vecā pāļu tilta vietā. Filmēšana ir viena no zemūdens izpētes metodēm, kas sniedz vizuālu priekšstatu par pētāmo objektu. No iegūtā materiāla tiks izveidota filma, ko interesenti vēlāk varēs noskatīties Alūksnes muzejā un  muzeja mājas lapā.
    Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

 

Ekspozīcijas „Laikmetu mielasts” tapšanā aicina iesaistīties iedzīvotājus

Linda Apšusala
Alūksnes muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste

     Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā” ietvaros Alūksnes muzejā tiek veidota vienotā vēstures un arheoloģijas pamatekspozīcija.

     Tās tapšanā ieguldīts ilgstošs un sistemātisks darbs - atlasīta un apkopota pieejamā informācija un literatūra, izvēlēti krājuma priekšmeti eksponēšanai ekspozīcijā. Turpinās intensīvs darbs pie ekspozīcijas koncepcijas realizācijas - tekstu sagatavošanas un priekšmetu izkārtošanas.
     Ekspozīcija tematiski sadalīta sešās daļās. Pirmā daļa stāstīs par aizvēstures periodu Alūksnes un Latvijas teritorijā. Otrajā daļā būs apskatāms viduslaiku un jauno laiku periods, kas Alūksnē visspilgtāk raksturojas ar Marienburgas pils cietoksni. Trešajā ekspozīcijas daļā atainots muižas laiks un baronu Fītinghofu dzimtas darbība Alūksnē. Ceturtā ekspozīcijas daļa stāstīs par tādām Alūksnei un Latvijai aktuālām tēmām kā Latvijas Republikas dibināšana, brīvības cīņas, 7. Siguldas kājnieku pulks. Piektā ekspozīcijas daļa apmeklētājus iepazīstinās ar laiku, kad Alūksni un Latviju savā varā bija pārņēmušas nacistiskā un padomju okupācijas. Noslēdzošajā sestajā daļā atainots Atmodas laiks Alūksnē un Latvijas valsts neatkarības atgūšana.
    Ekspozīcijas iekārtošanā aicinām iesaistīties vietējos iedzīvotājus un visus interesentus, kuriem saglabājušies priekšmeti, kas zīmīgi raksturo kādu no ekspozīcijas tematiskajām daļām. Ļoti gaidīsim priekšmetus, kas spilgtāk palīdzētu atainot ekspozīcijas sesto daļu, kura stāstīs par atmodas laiku Alūksnē un Latvijas valsts neatkarības atgūšanu. Mēs vēlētos šo ekspozīcijas daļu papildināt ar dažādiem priekšmetiem un apģērbu, kuros attēloti latviskie simboli (piem., auseklīši), kā arī apģērbu, kas bijis mugurā Barikāžu laikā (cimdi, cepures u.c.), barikāžu dalībnieku un auseklīša nozīmītes, termosi un pārnēsājamie radio aparāti, kas izmantoti barikāžu un Baltijas ceļa akcijas laikā, plakāti, skrejlapas, avīzes, kas saglabājušās no 90-tajiem gadiem, kā arī magnetofona kasetes ar patriotiskām dziesmām un Latvijas armijas formas tērpi.
    Lūdzam atsaukties arī tos cilvēkus, kuru īpašumā saglabājušies padomju laiku raksturojoši priekšmeti. Ekspozīcijas piektās daļas papildināšanai noderētu: padomju armijas formas tērps, padomju milicijas formas tērps, pionieru sarkanais kaklauts un cepure.
    Apmeklētāji ar Alūksnes vēsturi Latvijas un pasaules kontekstā jaunajā ekspozīcijā varēs iepazīties no 2015. gada.

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.

Alūksnes muzejā jauna arheoloģiskā un vēsturiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

30.12.2014


    Alūksnes muzejā kopš 20. decembra skatāma jaunā Alūksnes pilsētas vēstures un arheoloģijas ekspozīcija „Laikmetu mielasts”, kas tapusi Igaunijas - Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansētā projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā” ietvaros.

    Jaunajā ekspozīcijā, kas sadalīta sešās tematiskās daļās, apmeklētāji varēs iepazīties ar Alūksnes vēsturi Latvijas un pasaules kontekstā. Pirmā ekspozīcijas daļa stāsta par aizvēstures periodu Alūksnes un Latvijas teritorijā, otrajā apskatāms viduslaiku un jauno laiku periods, kas Alūksnē visspilgtāk raksturojas ar Livonijas ordeņa pili. Ekspozīcijas trešajā daļā atainots muižas laiks un baronu Fītinghofu dzimtas darbība Alūksnē, bet ceturtā daļa stāsta par tādām aktuālām tēmām kā Latvijas Republikas dibināšana, Brīvības cīņas, 7. Siguldas kājnieku pulks. Piektā ekspozīcijas daļa apmeklētājus iepazīstina ar laiku, kad Latvijā valdīja nacistiskā un padomju okupācijas, savukārt noslēdzošajā, sestajā daļā, atainots Atmodas laiks Alūksnē un Latvijas valstiskās neatkarības atgūšana.
    Darbs pie ekspozīcijas ir tikai sākumstadijā un vēl aktīvi turpināsies visu nākamo gadu. Ekspozīciju plānots papildināt ar arheoloģiskajos izrakumos iegūtajiem priekšmetiem, kas šobrīd nodoti restaurācijai, un meklēts risinājums padziļināta informatīva materiāla izvietošanai ekspozīcijā, izmantojot digitālās planšetes. Papildus tiek strādāts pie muzejpedagoģisko programmu izveides, lai mazākajiem muzeja apmeklētājiem palīdzētu iepazīt ekspozīcijas saturu un priekšmetu nozīmi.
    Šī ekspozīcija turpmāk Alūksnes muzejā ieņems galveno vietu un vismaz desmit gadu garumā iepazīstinās apmeklētājus ar svarīgākajiem Alūksnes vēstures posmiem, notikumiem un vietu Latvijas un pasaules vēstures kontekstā.
    Ekspozīcijas tapšanā izmantoti netradicionāli un mūsdienīgi risinājumi. Tās centrālais objekts ir apjomīgs galds, uz kura secīgi sarindots Alūksnes vēstures „mielasts” no vissenākajiem laikiem līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
    Pamatekspozīcijai atlasīti krājuma priekšmeti, kas visspilgtāk, precīzāk un emocionālāk atspoguļo Alūksnes veidošanās procesu un nozīmi Latvijas un pasaules vēsturē. Lai vēsturisko stāstījumu ekspozīcijā padarītu interesantāku, vairāki priekšmeti deponēti arī no citiem muzejiem.
    Par Alūksnes senāko vēsturi ekspozīcijā stāsta 1977. gadā arheoloģiskajos izrakumus iegūtās un 2008. – 2009. gadā restaurētās senlietas, 2011. gadā Marienburgas pilsdrupu teritorijā notikušajos arheoloģiskajos izrakumos atrastās lodes, 17. gadsimta zviedru monētas, vārtu viras eņģe, trauku lauskas, pīpju galviņas u.c. atradumi. Tāpat ekspozīcijā iekļauti restaurētie apbūves plāni, kas stāstīs par pilsētas vēsturi 20. gadsimta 20. - 30. gados, Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas nodaļas studentu restaurētie krēsli.

FOTOGALERIJA  saite uz http://www.aluksne.lv/foto_galerija/2014/gal_043.php

http://www.aluksne.lv/projekti/realizacija_esosie_projekti/018/image001.png

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa:
www.estlatrus.eu.


 


Gleznotāja LEO KOKLES zīmējumu un skiču restaurācija/konservācija

 

Alūksnes muzejā restaurēs Leo Kokles darbus

 

Astrīda Ievedniece,

Alūksnes muzeja krājuma glabātāja

28.11.2012.

 

     Alūksnes muzeja krājuma gleznu kolekcijā nozīmīgāko vietu ieņem Leo Kokles darbi.

     Piemiņas izstādē muzejā apmek­lētāji var iepazīties ar L. Kokles eļļas tehnikā darinātajām gleznām, bet krājumā glabājas plašākam skatītāju lokam vēl neredzēti darbi. Tās ir ogles skices, zīmējumi, kas tapuši veidojot lielās gleznas. Ir arī gleznotāja U. Zemzara, grafiķa P. Duškina Leo Koklem veltīti darbi, G. Kirkes plakāts L. Kokles izstādei 1963. gadā.

     2014. gadā Leo Koklem atzīmēsim 90 gadu jubileju. Restaurētās skices, zīmējumi labi papildinātu piemiņas izstādi un muzeja apmeklētājus iepazīstinātu tuvāk ar mākslinieka daiļrades noslēpumiem.

Valsts Kultūrkapitāla fonds 2012. gada 3. projektu konkursā nozarē „Kultūras mantojums” piešķīra finansējumu projektam „Glezno­tāja L. Kokles zīmējumu un skiču restaurācija/ konservācija” 700 latu apmērā. Restaurācijas darbus veiks SIA „Sēpija” restauratore - meistare Ārija Ubarste.


 

Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde II kārta

 


 

Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās

 

Atbalstīts Alūksnes bibliotēkas projekts

 

Iveta Ozoliņa,

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore

03.12.2014.

 

     Alūksnes pilsētas bibliotēka ar projekta pieteikumu startēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības izstrādātajā un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektu konkursā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”.

     Projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

     Projektu konkursā tika iesniegti 74 bibliotēku projekti, kuros iesaistītas 577 bibliotēkas. Eksperti izvērtēja iesniegtos projektus un rezultātā atbalstīja 55 bibliotēku projektus, kuros iesaistītas 456 bibliotēkas. Prieks, ka atbalstīto projektu vidū ir arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas iesniegtais projekts.

     Vērtējot projektus, tika ņemts vērā konkursa nolikumā prasītais, īpašu uzmanību pievēršot pamatojumam par grāmatu kolekcijas nepieciešamību.

     Pateicoties atbalstītajiem projektiem, Alūksnes pilsētas bibliotēka saņēmusi grāmatu kolekciju, kurā iekļautas 53 vērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras grāmatas. Projektā iegūtajā grāmatu kolekcijā iekļauti latviešu autoru - Leona Brieža, Andas Līces, Ineses Zanderes, Edvarta Virzas, Imanta Ziedoņa, Ingas Ābeles, Pētera Brūvera, Noras Ikstenas, Dainas Avotiņas, Marta Pujāta, Gundara Ignata u.c. autoru darbi, lasītājiem pieejami būs vērtīgas mākslas izdevumi par māksliniekiem Rūdolfu Pērli, Kārli Melnbārzdi, Jāni Rozentālu, Vilhelmu Purvīti, Kārli Padegu, Līgas Blauas grāmata par profesoru Jāni Stradiņu, Daigas Mazvērsītes grāmata par latviešu pianisti un komponisti Elgu Igenbergu. Bez tradicionālajām iespiestajām grāmatām projekta kolekcijā iekļautas arī klausāmgrāmatas - I. Gailes „Āda”, U. Bērziņa „Izņemts no skolas”, M. Bērziņa “Gūtenmorgens”. Bērnus dzejas pasaulē ievedīs izdevniecības „Liels un Mazs” izdotās BIKIBUKU grāmatas. Lasītājiem tiks piedāvāti arī latviešu valodā tulkotie ārzemju autoru darbi - V. Herndorfa “Čiks”, L. Uļickas “Mēdeja un viņas bērni”, M. Stepnovas “Lazara sievietes”, S. Veronēzi “Pagātnes spēks”, M. Valtari “Turms, nemirstīgais” u.c.

     Projektā iegūtās grāmatas būs iespēja izmantot ikvienam Alūksnes un Apes novadu pašvaldību bibliotēku lasītājam. Grāmatu kolekcija izdevumu ziņā ir ļoti daudzveidīga, tajā ir iekļauti vērtīgi un arī samērā dārgi izdevumi, kurus pagastu bibliotēkas nevar atļauties iegādāties, tādēļ tas būs nozīmīgs ieguldījums bibliotēku krājumu papildināšanā.

     Laipni gaidīsim jūs bibliotēkās! Par jums interesējošo grāmatu esamību katrā konkrētajā bibliotēkā Jūs varat pārliecināties, apmeklējot to klātienē, jautājot pa tālruni bibliotekāram, rakstot e-pastu vai apmeklējot novada bibliotēku elektronisko katalogu internetā http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx. Ja jums nepieciešamais izdevums neatrodas bibliotēkā, kuru apmeklējat, tās darbinieks jums šo izdevumu pasūtīs un piegādās no citas novada bibliotēkas.

     Labu lasītprieku!


 

Alūksnes pilsdrupu konservācijas un restaurācijas projekts

Taps Marienburgas pils drupu konservācijas projekts

Evita Aploka

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.10.2014.

 

     Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija atbalstījusi Alūksnes novada pašvaldības projektu un kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmā piešķīrusi 3900 EUR Marienburgas pilsdrupu konservācijas un restaurācijas projekta izstrādei.

     Pašvaldības mērķis ir saglabāt Marienburgas pili arī nākamajām paaudzēm un, iespējams, reiz to arī atjaunot, tādēļ šis ir viens no kārtējiem soļiem mērķa sasniegšanai.

     Projektā plānots sagatavot tehnisko specifikāciju pilnīgai drupu konservācijai un restaurācijai virs zemes esošajiem akmens mūriem, norādot restaurācijas tehniskos risinājumus, veicamo darbu sastāvu un pielietojamās tehnoloģijas. Tāpat projekta laikā plānots veikt mūra sienu uzmērījumus, aprēķināt konservācijas un restaurācijas izmaksas un izstrādāt darbu veikšanas plānu prioritārā secībā.

     - Tehnisko specifikāciju plānots sagatavot, paredzot darbu veikšanu pa kārtām, kopskaitā tās būs 11, ņemot vērā pilsdrupu esošo tehnisko stāvokli un apjomus. Projektētajam savā piedāvājumā jāparedz zudušo akmens masīvu kompensācija, konservācija un restaurācija, mūra galu konservācija un restaurācija un pārseguma slāņa izbūve, mūrēto arkveida pārsedžu atjaunošana, kā arī augsnes virskārtas noņemšanu un pamatu fragmentu atsegšanu mūru apakšējās daļas papildināšanai un sienas pamatnes stiprināšanu, - raksturo Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere.

     Projekta izstrādei pašvaldība piesaistīs pieredzējušus šīs jomas profesionāļus - SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”, kas arhitektūras pieminekļu izpētes un atjaunošanas projektēšanas jomā strādā jau vairāk kā 20 gadus.

     Lai izstrādātu drupu konservācijas un restaurācijas projektu, nepieciešami 4835 eiro, tādēļ līdztekus VKPAI piešķirtajam finansējumam, savus līdzekļus piešķir arī pašvaldība,  sedzot 21% PVN izmaksas, kas ir 839 eiro.


 

 

Baronu Fītinghofu dzimtas mauzoleja glābšanas darbi

Atbalstīts Alūksnes muzeja projekts mauzoleja glābšanai

Evita Aploka

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

02.09.2014.

 

     Alūksnes muzejs saņēmis 7000 EUR valsts budžeta finansējumu no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas baronu Fītinghofu dzimtas mauzoleja glābšanas darbiem.

     Alūksnes muižas parks ar tā mazajām arhitektūras formām ir nozīmīga kultūrvēsturiska vērtība. Viena no mazajām celtnēm, kas parka apmeklētājiem ir aplūkojama, ir baronu Fītinghofu dzimtas mauzolejs.

      - Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 2013. Gadā tika veikta mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte un izstrādāts restaurācijas tehniskais projekts. Veicot izpēti tika secināts, ka mauzoleja cokola daļa un sienas ir būtiski bojātas. Šī gada sākumā saņēmām atzinumu no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas par mauzoleja aizsardzības stāvokļa pārbaudes rezultātiem, kur norādīts, ka nepieciešams ēkas mūra konstrukciju remonts un nostiprināšana, lai novērstu tālāku celtnes konstrukciju deformāciju progresēšanu. Tādēļ februārī sagatavojām un inspekcijas pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmai iesniedzām projektu par mauzoleja pamatu stiprināšanu, šuvju aizpildīšanu un fasādes plaisu labošanu un aizpildīšanu. 11. augustā saņēmām priecīgo vēsti, ka valsts budžeta finansējums 7000 eiro apmērā ir piešķirts, - stāsta Alūksnes muzeja direktore Marita Oldere.

     Iesniedz projektu muižas parka attīstības plānošanai

      Alūksnes muzejs Valsts Kultūrkapitāla fonda 3. konkursa kārtā iesniedzis projektu „Alūksnes muižas parka izpēte un attīstības iespēju plānošana”. Šī projekta ilgtermiņa mērķis ir restaurēt muižas parka vēsturisko vidi, izstrādāt tā attīstības virzienus, iespējas un veicināt izpratni par sakoptas kultūrvēsturiskās vides un ainavas vērtību.

     - Pārrobežu projekta ietvaros, sadarbojoties ar Pavlovskas muzejrezervātu, redzam kāds rezultāts ir ilgstošam, mērķtiecīgam un pamatīgi plānotam darbam, tāpēc vēlamies veikt parka izpēti gada garumā visās sezonās, tādējādi iegūstot parka vēsturiskās arhitektoniski telpiskās struktūras, kultūras mantojuma identifikācijas, autentiskuma un integritātes novērtējumu. Balstoties uz izpētes rezultātiem, plānojam izstrādāt parka attīstības plānu, iekļaujot apstādījumu rekonstrukciju, labiekārtojuma koncepciju, teritorijas funkcionālo plānojumu, kā arī rekreatīvo un izglītojošo aktivitāšu plānu, - uzsver M. Oldere.

     Projektu īstenošana dos iespēju uzlabot kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru, veicinās valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu, atjaunošanu, ilgtspējīgu attīstību un pieejamību, kā arī kultūras tūrisma attīstību novadā.


 

 

Pededzes vēsturisko kāzu tradīcijas pagātnē un mūsdienās

Sāk iepazīt Pededzes kāzu tradīcijas

Viesturs Zaķis,

projekta vadītājs

29.10.2014.

 

     Biedrība „Pededzes nākotne” uzsākusi īstenot Valmieras novada fonda atbalstīto projektu „Pededzes vēsturisko kāzu tradīcijas pagātnē un mūsdienās”, iepazīstinot iedzīvotājus ar savdabīgo, trīs tautību sintēzē veidojušos pierobežas folkloru un tradīcijām.

     Projekta mērķis ir iepazīstināt pagasta un novada iedzīvotājus ar pierobežas apvidus tradīcijām, sekmējot sadarbību starp dažādām tautībām un paaudzēm. Projektā izmantoti Pededzes tautas nama un Pededzes muzeja veiktie pētījumi, ar kuru rezultātā iegūto daudzpusīgo informāciju par Pededzes apvidus vēsturiskajām kāzu tradīcijām varēs iepazīties visi pagasta un apkārtnes iedzīvotāji, kuri interesējas par dzimtās puses vēsturi un tiecas saglabāt senās ieražas.

     Sadarbībā ar tautas namu un muzeju organizētajā projekta ievada pasākumā interesentiem bija iespēja noskatīties prezentāciju par vēsturiskajām Pededzes kāzām, iepazīties ar autentiskiem kāzu priekšmetiem, senām fotogrāfijām. Tikšanās noslēguma daļā tās dalībnieki uzzināja par gatavošanos norisi projekta centrālajam pasākumam – kāzu svinību izspēlēšanai. Pateicoties tam, ka pasākumu kuplā skaitā bija apmeklējuši aktīvākie Pededzes vecākās paaudzes iedzīvotāji, tas izvērtās ļoti interesantā un lietderīgā pašu pieredzē balstītā viedokļu apmaiņā.

     Projekts tiek īstenots Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā un Valmieras novada fonda organizētā projektu konkursa „Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” ietvaros.


 


Let's make our world more green and clean (Padarīsim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku)

 

„Sprīdītis” iesaistījies COMENIUS projektā

Anta Apine,

PII „Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jomā

31.10.2012.

     Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” īsteno Eiropas Savienības Mūžizglītības prog­rammas COMENIUS apakšprog­rammas aktivitātes „Skolu daudz­pusējās partnerības” atbalstīto projektu „Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!” (identifikācijas Nr.2012-1-GRI-COM06-09939 5).

     Projekts tiks īstenots no šī gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. jūlijam un tajā piedalās 12 izglītības iestā­des no Grieķijas, Latvijas, Turcijas, Spānijas, Itālijas, Norvēģijas, Lietu­vas, Francijas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Lielbritānijas. Jāpiebilst, ka COMENIUS projektu īstenosim pirmo reizi.

     Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” padomei un pedagogiem ideja par šāda veida sadarbības projektu ar Eiropas valstu izglītības iestādēm radās jau iepriekš, jo vairākus gadus pastiprināti pievēršam uzmanību vides izglītībai, aktīvi iesaistāmies dabas saudzēšanas projektos: vācam makulatūru, izlietotās baterijas, tetrapakas.

Šī projekta koordinatorvalsts ir Grieķija. Kontaktus ar Trikālas pilsētas Rizario pirmskolas izglītī­bas iestādes vadītāju Annu Mag­kiosi nodibināja izglītības iestādes „Sprīdītis” padomes priekšsēdētāja Kristīne Vimba.

     Projekta laikā bērni, izmantojot piecas maņas, eksperimentēs un mā­cīsies par dabas elementiem, atklās veidus, kā aizsargāt apkārtējo vidi, uzlabot savu dzīves kvalitāti, dalī­sies pieredzē un idejās ar bērniem no citām Eiropas valstīm, tādejādi uzzinot par dabas problēmām visā pasaulē, tajā pašā laikā viņi dalīsies ar dziesmām, stāstiem, paražām, lai apzinātos, ka viņi ir daļa no lielās pasaules, kuru sauc par Eiropu.

     Pirmā tikšanās sadarbības partne­riem notika Grieķijā no 25. līdz 31. augustam. Tikšanās laikā klātienē tika sastapti sadarbības partneri, prezentēta Latvija un Alūksne, saskaņoti un precizēti katras dalīb­valsts uzdevumi. Sadarbības part­neriem bija iespēja gūt priekšstatu par valstī esošo izglītības sistēmu, pirmsskolas darba specifiku. Projek­ta koordinatori iepazīstināja katrs ar savu valsti, pārsteigums bija tas, ka vairākiem sadarbības partneriem par Latviju nebija nekāda priekšstata.

     Interesants bija Rizario pirmssko­las izglītības iestādes un sākumsko­las apmeklējums. Iepazīstoties ar telpām, vērojām, ka tās aprīkotas ļoti līdzīgi, kā pie mums - paredzē­ti stūrīši zēnu, meiteņu rotaļām, dažādām radošām aktivitātēm. Bērniem arī Grieķijā augustā ir brīvlaiks, tāpēc nodarbības vērot diemžēl iespējas nebija, bet izstā­dītie bērnu darbiņi, fotogrāfijās redzamās aktivitātes, pirmskolas izglītības iestādes vadītājas Annas Magkiosi stāstījums ļāva secināt, ka pirmsskolas apmācība Grieķijā notiek ļoti līdzīgi, kā pie mums - atbilstoši pirmsskolas vecuma bērnu interesēm, rotaļu veidā. Rizario pirmsskolas izglītības iestādes bērni apmācību turpina blakus esošajā sākumskolā, starp abām izglītības iestādēm izveidotas ciešas sadarbī­bas saites, kas veicina veiksmīgu apmācības pēctecību.

     Tikām iepazīstināti ar Trikālas pilsētas pašvaldību, kur mūs laipni uzņēma pašvaldības vadītājs, iz­pilddirektore un izglītības nodaļas vadītājs. Interesanta bija iespēja īsu brīdi vērot pašvaldības deputātu sēdi. Prieku sagādāja arī iespēja prezentēt Alūksni, atstāt piemiņas veltes.

     Paralēli darbam pie projekta turp­māko aktivitāšu plānošanas, visiem partnervalstu pārstāvjiem bija iespē­ja nedaudz iepazīt Grieķiju. 2013. gada septembrī projekta dalībvalstu delegācijas uzņemsim Alūksnē un iepazīstināsim ar savu valsti, nova­du, iestādi.

 

 

 

Comenius projekta aktivitātes „Sprīdītī”

 

Vita Vērdiņa,

PII „Sprīdītis” mūzikas skolotāja

Kristīne Vimba,

projekta koordinatore

20.12.2012.

 

     PII “Sprīdītis” turpinās darbs Comenius projekta „Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!” aktivitāšu ietvaros.

     Otrā tikšanās ar sadarbības partneriem no 8. līdz 13. oktobrim notika pašā Turcijas vidienē – Cappadocias apgabalā, Nevšīras pilsētā, 85 km attālumā no Kayseri lidostas.

     Pirmajā dienā mēs apmeklējām Toki 125. sākumskolu, kuras telpās atradās arī pirmsskolas grupas. Bērni šeitpavada tikai daļu dienas, ierodoties uz nodarbībām vai nu no rīta, vai pēcpusdienā un neguļ pusdienlaiku. Nodarbībām un rotaļām ir viena telpa. Šeit varējām vērot, kā bērni uz plastmasas šķīvīšiem ar valriekstu čaumalām veidoja bruņurupučus vai nu zālē (šķīvis tika krāsots zaļā krāsā), vai ūdenī (zilā krāsā). Šīs skolas telpās arī notika mūsu sanāksmes. Neliela vizīte bija pie sākumskolas direktora. Visur mūs sagaidīja ļoti sirsnīgi, neiztrūka arī tradicionālā turku tēja vai kafija.

     Otra izglītības iestāde, ko apmeklējām, bija 50. bērnudārzs. Šeit grupas bija bagātīgākas ar rotaļlietām. Bērni arī guļ pusdienlaiku, ir četras ēdienreizes, uz kurām bērni dodas uz kopīgu ēdamzāli, kura kalpo arī kā vieta svētku pasākumiem.

     Interesanta bija vizīte pie Nevsehiras izglītības nodaļas vadītāja. Viņš pastāstīja, ka pašlaik Turcijā īpaša uzmanība tiek veltīta izglītības līmeņa paaugstināšanai. Skolotāju atalgojums ir pieaudzis par 10%. Skolās, kurās ir vairāk par 2 bērniem ar īpašām vajadzībām, ir speciāla klase un pedagogs. To mēs varējām vērot arī 125. sākumskolā, kur klasē bija 4 bērni. Interesants ir jauno speciālistu sadalījums - ar labākām sekmēm speciālisti nokļūst Turcijas rietumdaļā, vājākie - austrumu daļā.

     Kopīgajās sanāksmēs pārrunājām jau paveikto, turpmākos uzdevumus, kā arī katra valsts prezentēja savu izglītības iestādi.

     Comenius projekta trešā tikšanās no 3. līdz 8. decembrim notika Spānijā. Braucienam uz Spāniju katra grupiņa gatavoja Ziemassvētku apsveikumus un suvenīrus - eglītes rotājumus no dabai draudzīgiem materiāliem, ar ko iepriecināt sadarbības partnerus.

     Sadarbības partneri mūs uzņēma senā pilsētā Caceres, kas atrodas netālu no Portugāles. Pilsēta pārsteidza ar seno arhitektūru, diženajiem torņiem, mainīgo reljefu un šaurajām, akmeņiem bruģētajām ielām, pa kurām ar lielu veiklību un ļoti pieklājīgi pret gājējiem veikli pārvietojās autobraucēji.

     Vispirms mēs apmeklējām pilsētas vadību, tad vietējo sākumskolu un bērnudārzu. Skolas zālē mūs sagaidīja vienādās, gaiši zilās formās tērpti bērni, kuru rokās bija visu 12 valstu karodziņi un plakāti, kuri visās valodās vēstīja - GAIDĪTI. Bērni un skolotāji ar lielu interesi uzzināja, kā izrunāt svešajās valodās uzrakstītos vārdus un sveica visus ar dziesmu. Pēc pārtraukuma notika visu valstu delegāciju prezentācijas par veiktajiem darbiem septembra un oktobra mēnesī, kā arī prezentēts kopīgi veidotais 2013. gada kalendārs, kur katru mēnesi rotā vienas valsts interesantākie attēli. Tika pārrunāti nākošo gaidāmo braucienu laiki un novembra, decembra uzdevumi.

     Nākamajās dienās iepazināmies ar spāņu deju - flamenko, redzējām Svētās Gvadelupes klosteri un lielāko nacionālo parku Spānijā.

     Mums atmiņā paliks spāņu viesmīlība un Spānijas dabas varenība. Nākamā tikšanās vieta būs Itālijā, gleznainajā Sicīlijas salā februāra mēnesī.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tā nav nekādā veidā par to atbildīgas.

 

 

Comenius projekta partneru tikšanās Itālijā

Modrīte Voska,

Alūksnes PII „Sprīdītis” vadītāja

Kristīne Vimba,

projekta koordinatore

04.04.2013.

     Comenius projekta „Let’s make our world more green and clean” („Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku”) ceturtā tikšanās no 10. līdz 16. martam notika Itālijā, pilsētā Trecastagni, kas atrodas Sicīlijā.

     Viesojoties Itālijā, gaisa temperatūra bija 12 līdz 18 grādi virs nulles, bet no Latvijas saņēmām ziņu, ka naktī bijuši pat mīnus 28 grādi. Itāļi bija neizpratnē par šādu gaisa tempera­tūru un interesējās, vai cilvēki tādā aukstumā dodas uz darbu un vai bērni apmeklē skolu.

     Galvenie tikšanās uzdevumi bija iepazīstināt sadarbības partnerus ar paveikto decembrī, janvārī un februārī. Īpašu interesi izraisīja mūsu valsts prezentācijas par aktivitātēm ziemā: palīdzība putniem, ziemas sporta veidi, jo tik sniegota ziema daudzās valstīs līdz šim vēl nebija redzēta. Braucienam uz Itāliju katra mūsu iestādes grupiņa sadarbībā ar vecākiem bija sagatavojusi karnevāla maskas, kas aizceļoja uz kādu no sadarbības partneru valstīm, par tām projekta tikšanās dalībnieki izrādīja īpašu sajūsmu!

     Trecastagni apmeklējām pirmssko­las izglītības iestādi, sākumskolu un vidusskolu, kas atrodas trīs dažādās ēkās. Ar tām mūs iepazīstināja un laipni uzņēma izglītības iestāžu direk­tore Maria Catena Trovato. Pirmssko­las izglītības iestādēs ir īsāks darba laiks, bērni var darboties līdz pulksten 16.00, bet lielākā daļa bērnu tiek iz­ņemti līdz pulksten 13.00. Pirmssko­las izglītības iestādes un sākumskolas audzēkņi kopā ar angļu valodas skolotājām bija apguvuši dziesmiņas angļu valodā, ar kurām sveica viesus. Sākumskolas un vidusskolas skolēni, kuri apgūst angļu valodu, savas zināšanas varēja pielietot, tiekoties ar projekta dalībniekiem: vadot ekskursiju pa vēsturiskām vietām un muzeju, uzdodot viesiem jautājumus par valsti, no kurienes viņi ieradušies, par iespaidiem Itālijā, par izglītības sistēmu viesu valstīs. Vidusskolā sko­lēni papildus var apgūt kādu mūzikas instrumentu. Skolā darbojas orķestris, kas viesus priecēja ar savu priekšne­sumu. Visiem skolēniem, sākot no pirmsskolas, ir skolas formas.

     Viesojoties izglītības iestādēs, ievērojām, ka nozīmīga loma skolas dzīvē ir vecākiem. Vecāki ar interesi sekoja projekta norisei skolās, kopā ar mums vēroja bērnu priekšnesumus, piedalījās projekta sanāksmēs. Pro­jekta delegācija laipni tika uzņemta arī Trecastagni pilsētas domē.

     Sadarbības partneri no Itālijas bija sagatavojuši iespēju iepazīt arī Sicīli­jas dabas skaistumu. Viesnīca atradās Acireale vēsturiskajā centrā, piecu minūšu gājiena attālumā no Acireale katedrāles. Vakaros visas katedrāles ir izgaismotas un zvanu skaņas atskan ik pēc stundas. Pabijām Sicīlijas otrā lielākajā pilsētā Catania, kas ievēro­jama ar senās romiešu arhitektūras pieminekļiem un baroka arhitektūru, pilsētas vēsturiskajā centrā Doma laukumā, ar tās simbolu - strūklaku ar ziloni. Šauri un līkumoti kalnu ceļi mūs veda uz skaistajām Sicīlijas pilsētām: Taormina, ar tās vēsturisko lepnumu – grieķu stilā būvēto grieķu – romiešu amfiteātri. Mūsdienās tur notiek muzikāli un teatrāli pasākumi ar pasakainu panorāmu uz visu Joni­jas jūras piekrasti, Taormina pilsētu, Castelmola ciematiņu, kas atrodas augstāk kalnos. Pabijām Piazza Ar­merina, kur Villa Romana del Casale varējām apskatīt senas, krāsainas grī­das mozaīkas. Varējām vērot citronu, apelsīnu dārzus, nogaršot slavenos sarkanos apelsīnus.

     Bija iespēja apbrīnot varenu kalnu grēdas ar Eiropas augstāko un pasau­les aktīvāko vulkānu Etnu. Vulkāna nogāzes ir blīvi apdzīvotas. Izvirdumi notiekot regulāri, un vietējie iedzī­votāji to uzskata par parastu dabas parādību, kas tiek kontrolēta, turklāt izvirduma laikā skats esot skaistāks kā svētku salūts. Pabijām vienā no Et­nas vulkāna krāteriem, uz kuru miera periodā tiek organizētas ekskursijas, kuras laikā dzirdējām vulkāna rū­cienu. Bet krāšņais izvirdums notika tieši dienu vēlāk pēc mūsu došanās uz mājām – kā sveiciens no Sicīlijas!

     Darbīgas, garas dienas, laipna uzņemšana, sirsnīgi cilvēki, jauni draugi, priecīgas atkalredzēšanās, jauni iespaidi, pieredze, uzdevumi nākošajam darba cēlienam – tas viss piepildīja ceturto projekta tikšanās laiku Trecastagni, Itālijā.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tā nav nekādā veidā par to atbildīgas.

 

 

Tikšanās Lietuvā

Modrīte Voska,

PII „Sprīdītis” vadītāja

03.07.2013.

     Jūnija sākumā četri Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” pedagogi - Modrīte Voska, Dace Skaistkalne, Līga Smoļaka un Gunta Bojāre devās uz sesto Comenius projekta „Let’s make our world more green and clean!” („Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!”) tikšanos, kas notika Lietuvā, Mickūnai pilsētā.

     Mūs laipni uzņēma Mickūnai bērnudārza vadītāja Božena Petru­leviča ar kolēģiem. Iepazināmies ar bērnudārzu, kurš darbojas tikai otro gadu. Šo bērnudārzu apmeklē bērni, kuru dzimtā valoda ir poļu valoda. Tā kā ģimenēs pamatā sazinās trīs valodās - lietuviešu, poļu un krievu valodā, arī mums bija viegli sapras­ties ar bērniem.

     Mācības Lietuvas skolās beidzas maija beigās, bet skolēni līdz jūnija vidum piedalās dažādās izglītojošās programmās, apmeklējot muzejus, pilsētas ievērojamākās vietas.

     Galvenais šīs tikšanās uzdevums bija iepazīstināt kolēģus ar pirmajā gadā paveikto un pārrunāt īstenotās aktivitātes, sasniegtos rezultātus, jo jūnijā katras valsts projekta dalīb­niekiem ir jāiesniedz starpatskaite par projekta norisi.

     Projekta dalībnieki apmainījās ar prezentācijas materiāliem un iepa­zīstināja kolēģus ar jaunām idejām, kā atkārtoti var izmantot un pie­lietot dažādus materiālus, kopā ar bērniem pagatavojot apsveikumus vai rotājumus. Notika arī projekta dalībnieku vizīte Viļņas pašvaldībā.

     Neskatoties uz to, ka Lietuva ir mūsu kaimiņzeme, jau iepriekš ne reizi vien apmeklēta un iepazīta, lie­tuviešu kolēģiem izdevās pārsteigt projekta dalībniekus, iepazīstinot ar savas valsts nacionālo skaistumu un vienreizīgumu.

     Ļoti aizraujoša bija praktiskā darbošanās gan bērnudārzā kopā ar bērniem, gan iespēja iemācīties iz­gatavot Lieldienu rotājumu – palmu Etnogrāfiskajā muzejā. Prieks, ka varēsim iepazīstināt savus kolēģus ar jaunām idejām.

     Interesanta bija iespēja ne tikai no­garšot tradicionālo lietuviešu virtu­vi, bet arī pašiem piedalīties vairāku nacionālo ēdienu pagatavošanā.

     Nākošā projekta dalībnieku tikšanās notiks Latvijā septembra vidū, kad partnervalstu kolēģus uzņemsim mūsu pilsētā un izglītības iestādē.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tā nav nekādā veidā par to atbildīgas.

 

 

„Sprīdītis” uzņem viesos projekta partnerus no ārvalstīm


Modrīte Voska,

Alūksnes PII „Sprīdītis” vadītāja

Anta Apine,

Alūksnes PII „Sprīdītis” vadītāja vietniece izglītības jomā

30.10.2013.

     Comenius projekta „Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!” septītā tikšanās, kā plānots, notika Latvijā, no 22. līdz 28. septembrim.

     Rīgā sagaidījām divpadsmit viesus no septiņām dalībvalstīm: Grieķijas, Slovēnijas, Lietuvas, Francijas, Rumānijas, Norvēģijas un Polijas. Dažādu iemeslu dēļ uz tikšanos Latvijā nevarēja ierasties projekta sadarbības partneri no Lielbritāni­jas, Turcijas, Spānijas un Itālijas.

     Mūsu uzdevums bija iepazīstināt ciemiņus ar pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā un konkrēti ar darbu savā iestādē, sniegt pēc iespējas plašāku priekšstatu par savu zemi, tās dabu, kultūru, tradīcijām. Katras dienas programma tika savlaicīgi un rūpīgi plānota, lai viesi redzētu pēc iespējas vairāk, gūtu pozitīvas emocijas un mājās dotos ar skaistām atmiņām un labiem iespaidiem par Latviju un Alūksni.

     Viesošanās Latvijā, protams, sākās un noslēdzās ar galvaspilsētas Rīgas iepazīšanu, parādījām gan moder­no, mūsdienīgo Rīgu, gan Vecrīgu. Cēsis viesus priecēja kā ļoti latviska pilsēta ar senu vēsturi. Latgalē ciemiņiem bija iespēja baudīt īstu, tradicionālu latviešu virtuvi, apmek­lēt Aglonu un Karaļkalnu. Kā atrak­tīvus pirmsskolas pedagogus viesus ļoti priecēja iespēja pielaikot seno laiku tērpus Leļļu muzejā Preiļos.

     Priecājamies, ka visās ekskursijās un aktivitātēs Alūksnē savu pilsētu varējām parādīt kā skaistu vietu ar krāšņām dabas ainavām un sirsnī­giem cilvēkiem: gan iepazīstot pil­sētu gides Ilonas Riekstiņas vadībā, gan braucot ar plostu pa Alūksnes ezeru, gan viesojoties dabas muzejā „Vides labirints”, gan lustējoties latviešu vakarā ar Jaunlaicenes fol­kloras kopu „Putnis”, gan mācoties gatavot senas, bet vienkāršas bērnu rotaļlietas kopā ar Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāju Sandru Jankovsku.

     Prieks bija dzirdēt patiesus un atzi­nīgus vārdus par mūsu pirmsskolas izglītības iestādi: kā par gaumīga­jām, sakoptajām telpām, teritoriju, skolotāju darbu ar bērniem, tā arī par daudzveidīgo Miķeļdienas pasākumu kopā ar bērniem un vecākiem.

     Darba vizītes laikā viesi tika iepazīstināti arī ar Alūksnes novada pašvaldību un Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, kur notika katras valsts projekta uzdevumu prezen­tācijas un turpmāko uzdevumu saskaņošana.

     Mūs gandarī tas, ka projekta grūtāko daļu, viesu uzņemšanu, nu esam godam paveikuši, viesi mājās aizbrauca ar labiem iespaidiem un jaunu pieredzi. Projekts turpinās, nākošā tikšanās Slovēnijā.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tā nav nekādā veidā par to atbildīgas.

 

 

Comenius projekta tikšanās Slovēnijā

Jolanta Apsīte,

 PII „Sprīdītis” pirmsskolas izglītības skolotāja

04.12.2013.

 

     No 20. līdz 26. oktobrim uz Comenius projekta „Lets make our world more green and clean!” („Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!”) astoto tikšanos Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā devās Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotājas Jolanta Apsīte un Linda Berkule.

     Ar lielu sirsnību un viesmīlību mūs sagaidīja projekta koordinatore Petra Kočar un pirmsskolas izglītības iestādes „Jelka” vadītāja Nada Verbič. Viesu sagaidīšanas koncertā bērni tik jautri dejoja un dziedāja slovēņu dziesmas, ka arī mēs ļāvāmies deju solim kopā ar viņiem.

     Izglītības iestāde „Jelka” ir celta jau sešdesmitajos gados, bet vēlāk paplašināta ar piebūvi. Materiāli pasūtīti vietējā paneļu uzņēmumā, lai piebūve būtu pilnībā no koka, ar mērķi pierādīt koksnes konstrukciju atbilstību bērnudārza būvniecībā. Ēka ar vietējo koksni ir videi draudzīgs materiāls, lai radītu veselīgu un mājīgu vidi un Slovēnijā ir augstā vērtībā. Piebūves telpām ir lielas stikla ārējās sienas. Terases pilnībā pārklātas ar jumtu, lai bērni var darboties ārā jebkuros laika apstākļos. Starp rotaļu un dušas telpu arī ir stikla siena, kas atvieglo bērnu pārredzamību.

     Bērnudārza simbols ir zaļa eglīte, vienkāršs, dzīvespriecīgs un laimīgs kociņš, kas simbolizē mūžzaļo dzīvi un spēju vienmēr turpināt augšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes „Jelka” galvenais mērķis ir rūpēties, lai bērni apgūst dzīvei nepieciešamās prasmes, spēj sadarboties. Grupās strādā pirmsskolas skolotājas un pirmsskolas skolotāja asistents. Viņi plāno, organizē, un piedāvā bērniem tematiskas rotaļnodarbības atbilstoši bērnudārza mācību programmai. Šajā iestādē strādā arī vairāki skolotāji vīrieši. Bērnu skaits, līdzīgi kā Latvijā, mazajās grupās ir līdz 14, lielākajās līdz 22 bērniem. Lielākie bērni mācās, spēlējas, ēd, atpūšas klusajā stundā vienā telpā. Katrā telpā ir vaļējais virtuves stūrītis. Grupas telpas iekārtotas darbību zonās: konstruēšanai, mākslai, didaktiskajām spēlēm, sižeta lomu rotaļām, pētniecībai, angļu valodas spēļu stūris, ir grāmatu stūrītis, datorstūrītis, klusais stūrītis. Iestādes darba laiks ir no 6.00 līdz 17.00, interesanti, ka bērni iestādē var uzturēties ne ilgāk par deviņām stundām dienā.

     Dārziņā instruktora vadībā terapijas nolūkos notiek nodarbības ar suni Šapu. Teritorija pie iestādes ir neliela, iekārtots laukumiņš bērnu rotaļām un ierīkots mazdārziņš.

     Projekta sanāksmēs visu valstu dalībnieki apmainījās ar prezentācijas materiāliem un iepazīstināja kolēģus ar jaunām idejām, kā arī dāvināja viens otram bērnu gatavotos darbiņus par dzīvnieku aizsardzības, gājputnu pētniecības, dabas materiālu izmantošanas tēmām. Ar dziesmām un jautru dancošanu lielāko grupu bērni un viesi pie bērnudārza iestādījām draudzības ābelīti.

     Notika arī projekta dalībnieku vizīte pilsētas galvenajā ēkā un tikšanās ar Ļubļanas pilsētas mēru Zoranu Jankoviču. Nelielā ekskursijā mūs iepazīstināja ar Ļubļanas ievērojamākajām vietām un kultūrvēsturiskiem pieminekļiem pilsētas centrālajā daļā.

     Paralēli darbam pie projekta turpmāko aktivitāšu plānošanas, visiem partnervalstu pārstāvjiem bija iespēja iepazīt Slovēniju, kas ir gandrīz trīs reizes mazāka par Latviju.

     Mums atmiņā paliks Slovēnijas kolēģu viesmīlība, profesionāli organizētā un saturiski bagātā pieredzes apmaiņas tikšanās Slovēnijā. Emocionāli un profesionāli bagātas ar jauniem iespaidiem, apburtas ar Slovēnijas dabas skaistumu atgriezāmies mājās, lai dalītos ar kolēģēm un darbiniekiem par iegūto pedagoģisko pieredzi un atziņām.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tā nav nekādā veidā par to atbildīgas.

 

„Sprīdītis” tiekas ar projekta partneriem Rumānijā

 

Ilze Holla,

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” pirmsskolas izglītības skolotāja

29.04.2014.

 

     No 6. līdz 12. aprīlim trīs pirmsskolas izglītības skolotājas – Dace Skaistkalne, Inese Ratsepa un Ilze Holla devās uz COMENIUS projekta „Let’s make our world more green and clear” („Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!”) tikšanos Rumānijā, Konstancas pilsētā.

     Projekta sadarbības partneri ir Konstancas 16. ģimnāzija, kurā darbojas arī pirmsskolas izglītības grupa. Bērni kopā ar skolas darbiniekiem mūs sagaidīja ar dziesmām, dejoja Rumānijas nacionālās dejas, apdāvināja projekta partnerus ar pašu bērnu veidotiem rokdarbiem. Īpaši gaidīti un uzņemti bijām pilsētas Rātsnamā pie izglītības inspektora.

     Tika dota iespēja iepazīties ar Rumāniju, kas ir valsts ar labvēlīgu ģeogrāfisko stāvokli, bagātīgiem dabas resursiem un daudziem unikāliem vēstures un kultūras pieminekļiem, lieliskām pastaigu un atpūtas vietām, skaistām kalnu ainavām.

     Rumānijas galvenā dabas bagātība ir auglīga augsne un krāčainas upes, kuras izmanto elektroenerģijas ražošanā. Valstī ir svina, cinka rūdas un sēra atradnes. Vairākumu eksportam paredzētās produkcijas izved caur valsts lielāko ostu – Konstancu.

     Projekta dalībvalstu prezentācijās katras valsts pārstāvji informēja par paveikto novembrī, decembrī, janvārī, februārī, martā, notika apmaiņa ar bērnu gatavotajiem darbiņiem – rokdarbiem, izmantojot otrreizējos pārstrādes materiālus, kolāžām „Eiropas Ziemassvētku eglīte”, materiāliem par Pasaules ūdens dienu un radošajiem stāstiem par tēmu „Ļausim sniegavīram pastāstīt savu stāstu”. Tika izvirzīti uzdevumi nākošajai tikšanās sanāksmei, kas notiks maijā Francijā.

     Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tā nav nekādā veidā par to atbildīgas.

 

 

Comenius projekta partneru tikšanās Francijā

 

Gita Selga,

Alūksnes PII „Sprīdītis” skolotāja

02.07.2014.

 

     No 25. līdz 31. maijam Francijā, Nicā notika kārtējā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Let’s make our world more green and clean” („Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!”) dalībnieku sanāksme, kurā Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis” pārstāvēja skolotājas Vita Vērdiņa, Gita Selga un projekta koordinatore, iestādes padomes priekšsēdētāja Kristīne Vimba. Nicā projekta sadarbības partneri pārstāvēja desmit projekta dalībvalstis: Franciju, Grieķiju, Itāliju, Spāniju, Latviju, Poliju, Norvēģiju, Slovēniju, Turciju un Rumāniju divdesmit piecu dalībnieku sastāvā.

     Pirmajā tikšanās dienā, 26. maijā, tikām sirsnīgi, svinīgi sagaidīti Village de Tourette sākumskolā, kurā ir arī pirmsskolas izglītības grupas. Visu vecuma grupu bērni skolotāju vadībā sniedza koncertu – dziedāja Francijas himnu, dejoja tautas dejas, dziedāja tautas dziesmas un mācīja dažādas muzikālas rotaļas. Pēc koncerta katras projekta dalībvalsts pārstāvji demonstrēja savu un kopā ar bērniem apguva citas valsts populārāko tautas deju vai rotaļu. Ceram, ka tagad Eiropā bērni dejos arī mūsu „Plaukstiņpolku” un „Tūdaliņ, tāgadiņ”.

     Pēc sirsnīgās iepazīšanās projekta dalībnieki prezentācijās informēja par savu veikumu aprīlī un maijā, apmainījās ar bērnu gatavotajiem darbiem, dalījās pieredzē. Apkopojot iepriekš paveikto, tika izvirzīti jauni uzdevumi noslēguma tikšanās sanāksmei, kura notiks jūnija beigās Polijā. Tika veidotas ievirzes dalībai nākamajos Eiropas Savienības izglītības projektos, notika apmaiņa ar kontaktiem, idejām, pieredzi.

     Nākamajā dienā, 27. maijā, darbojāmies nacionālās virtuves meistarklasē. Pārliecinājāmies, ka gatavošanai un baudīšanai ir svarīga vieta franču kultūrā un dzīvesveidā. Šajā dienā tikāmies ar Village de Tourette mēru, administrācijas pārstāvjiem.

     Pateicoties projekta Francijas koordinatorei Elizabetes Gustovicai, kura bija saplānojusi daudzveidīgu, interesantu programmu, turpmākajās dienās mēs guvām visaptverošu priekšstatu par šo valsti.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tā nav nekādā veidā par to atbildīgas.

 

Comenius projekta noslēgums Polijā

 

Modrīte Voska,

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja

29.07.2014.

 

     Comenius projekta „Let’s make our world more green and clean!” („Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!”) vienpadsmitā koordinatoru sanāksme notika Polijas pilsētā Krzeszowice no 29. jūnija līdz 5. jūlijam.

     Lai gan ir vasaras brīvlaiks, apmeklējot skolu un pirmsskolu, kuplā skaitā mūs sagaidīja bērni un vecāki. Viesmīlīgā uzņemšana ar sālsmaizi, poļu kolēģu sagatavotais bērnu priekšnesums priecēja visus klātesošos.

     Divus gadus īstenotais projekts ir noslēdzies. Sanāksmēs galvenie pārrunājamie jautājumi bija par projektā īstenotajiem uzdevumiem. Projekta laikā bērni ar skolotājām sistemātiski, mazajiem saprotamā veidā, pievērsa uzmanību vides aizsardzībai, lai bērni sāktu apzināties, ka mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanās ir tiešā veidā saistīta ar mūsu izpratni, attieksmi par apkārtējo vidi. Divu gadu garumā bērni darbojās, eksperimentēja, apguva zaļa dzīvesveida un domāšanas pamatprincipus, guva priekšstatus par bērnu dzīvi pārējās projekta dalībvalstīs. Katru mēnesi grupu nedēļas tēmās tika iekļauti projekta uzdevumi, kopā ar bērniem veidoti radošie darbi par dabas aizsardzības tēmām.

     Kopā ar vecākiem bērni devās ekskursijās, apmeklēja muzejus, organizēja pasākumus, lai apgūtu gan tautas tradīcijas, gan ekoloģijas jautājumus. Bērni mācījās, kā aizsargāt apkārtējo vidi, uzlabot savu dzīves kvalitāti, dalījās pieredzē un idejās ar vienaudžiem no citām Eiropas valstīm, tādejādi uzzinot par dabas problēmām visā pasaulē, kā arī dalījās ar dziesmām, stāstiem, paražām, iegūstot sajūtu, ka viņi ir daļa no lielās pasaules, kuru sauc par Eiropu.

     Katra valsts prezentēja projekta noslēguma rezultātus. Latvijas pārziņā bija apkopot plakātus, ko veidojušas partnervalstis par tēmu „Zemes diena”, partnervalstu bērnu stāstus un radošos darbus „Sadegušais mežs” – ko cilvēki varētu darīt, lai nenotiktu šādas dabas nelaimes, kā arī partnervalstu sagatavotos materiālus par dabas aizsardzību.

     Tā kā divi gadi ir aizvadīti, iepazīstot partnervalstu kolēģu pieredzi, ir izveidojusies kopēja interese darbu projektos turpināt, kas arī bija viens no aktuālajiem sarunu tematiem.

     Kā jau ierasts projekta laikā, viesojāmies pie pilsētas mēra Česlava Bartla, kur projekta dalībnieki pateicībā par laipno uzņemšanu un par atmiņu no savas valsts, pilsētas dāvināja suvenīrus.

     Viesojoties katrā valstī, vienmēr tiek domāts par to, lai tiktu iepazīta ne tikai darba pieredze, izglītības sistēma, kā tiek īstenoti projekta uzdevumi, bet arī tautas tradīcijas, nacionālās vērtības, ievērojamākās vietas. Mums bija iespēja apskatīt Krakovu - Polijas karaļu pilsētu, Vāvela kalnu ar karaļu pili un katedrāli, plašo tirgus laukumu - vienu no lielākajiem Eiropas laukumiem, Marijas katedrāli un noklausīties Heinaja taures signālu.

     Wygielzow brīvdabas muzejā iepazinām Polijas vēsturi dažādos laika posmos. Plašajā muzeja teritorijā galvenokārt izvietotas arhitektūras celtnes ar dažādām izstādēm, kas saistītas ar poļu tautas ikdienas dzīvi. No gleznainās Zakopanes mazpilsētas, aptuveni četras stundas pavadot ceļā, devāmies gājienā pa Tatru kalniem. Vieličkas sāls raktuvju pazemē nokļuvām ar iespaidīgu liftu. Esot Aušvicā, ikviens sajutām baiso vēstures liecību – nomācoši...

     Projekts ir noslēdzies. Kā lielāko ieguvumu uzskatām to, ka bērni jau no mazotnes tiek mācīti domāt un rūpēties par vidi sev apkārt, kā arī guvuši pirmos priekšstatus par Latviju kā Eiropas daļu. Savukārt pedagogi iepazinuši citu valstu pieredzi pirmsskolas izglītības jautājumos, izveidojuši profesionālos kontaktus ar projekta dalībvalstu partneriem, radušās ieceres jauniem sadarbības projektiem. Iestādes teritorijā tiek veidota dabas taka ar mērķi apmācību organizēt sakoptā, dabiskā, praktiskā vidē.

     Esam gandarīti par paveikto projektā, popularizējot savu pieredzi, pilsētu, valsti, uzņemot projekta partnerus vizītē Latvijā, iepazīstinot ar darbu pirmsskolā, ar Latviju kā valsti.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tā nav nekādā veidā par to atbildīgas.

 


 

Iepazīsti Eiropu Alūksnē

Radoši jaunieši īsteno projektu „Iepazīsti Eiropu Alūksnē”

Elīna Sustenberga

29.04.2014.

 

     Ir pagājuši gandrīz 3 mēneši kopš neformālā jauniešu grupa „10kW radošo citronu” ir uzsākusi īstenot projektu „Iepazīsti Eiropu Alūksnē”.

     Ir notikušas jau trīs aktīvas zumbas nodarbības, kuras pulcēja gan patstāvīgos multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pa GALMS”’ apmeklētājus, gan pavisam jaunus interesentus. Vēl jaunieši devās uz tuvējām novada skolām, lai popularizētu gaidāmās fotoorientēšanās sacensības, kas notiks 1. jūnijā un lai pastāstītu par jau izdarīto šī projekta ietvaros.

     Interesanti, ka 1. jūnijā plānotais fotoorientēšanās pasākums nebūs vienīgā aktivitāte pirmajā vasaras dienā. 1. jūnijs ir bērnu aizsardzības diena, tādēļ ir gaidāmas dažādas aktivitātes kā bērniem, tā ģimenēm. Viena no šādām aktivitātēm būs velo sacensības sadarbībā ar Gunti Kozilānu.

      „Jāatgādina, ka šī projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Maijā notiks arī veselības skrējieni, kuri sagatavos noslēguma fotoorientēšanās pasākumam 1. jūnijā,” atklāj jaunieši. Visu skrējieni sāksies no MJIC „Pa GALMS” teritorijas un to maršruts vedīs cauri ievērojamākajām pilsētas vietām, kuras palikušas atmiņā Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem, kamēr tie uzturējās Alūksnē. Skrējieni notiks: 29. aprīlī, 6. maijā, 14. maijā, 21. maijā.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu

 


 

TUESI.LV

Jauniešu Uzņēmējdarbības forums startam Alūksnē

Ilze Zvejniece,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķe
01.10.2014.
     Kā uzsākt savu uzņēmējdarbību? Kas tam ir nepieciešams? Vai man kāds var palīdzēt? Ir daudzi jaunieši, kurus nodarbina šādi un līdzīgi jautājumi. Lai rastu atbildes, ģenerētu jaunas idejas, dalītos iedvesmojošos pieredzes stāstos un veidotu kontaktus turpmākajai sadarbībai, ceturtdien, 9. oktobrī no pulksten 10.00 līdz 18.00 Alūksnē tiksies jaunieši un uzņēmēji Jauniešu Uzņēmējdarbības forumā startam.
     Dienas pirmajā pusē jaunieši veidos un attīstīs dažādas biznesa idejas, izzinās uzņēmējdarbības uzsākšanas praktisko pusi, savukārt dienas otrajā pusē jau pieredzējuši uzņēmēji no Alūksnes un Gulbenes dalīsies savos pieredzes stāstos un padomos jauniešiem.
     Īpaši aicināti piedalīties jaunieši no 18 līdz 30 gadu vecumam, kas tuvākajā nākotnē plāno uzsākt uzņēmējdarbību. Alūksnes novada jauniešiem šis var kļūt par lielisku pamudinājumu piedalīties Alūksnes novada pašvaldības drīzumā izsludinātajā jauniešu biznesa ideju konkursā.
     Forumu vadīs Valmieras Biznesa un inovācijas inkubatora projektu vadītāja un pieredzējusī neformālās izglītības apmācītāja Ieva Garjāne un biedrības “52 franki” vadītājs, finanšu analītiķis Uldis Boldāns. Eksperta lomā iejutīsies Rīgas Biznesa skolas asociētais profesors Claudio Rivera.
     Jaunieši aicināti pieteikties forumam līdz 6. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://ej.uz/forums09_10.
     Pasākums notiek projekta “TUESI. LV” ievaros. Projekta “TUESI.LV” mērķis ir veicināt Latvijas reģionu jauniešu līdzdalības, uzņēmējdarbības un sadarbības prasmes. Projekta ietvaros visos Latvijas reģionos norisinās forumi, tikšanās, diskusijas, apmācības, kā arī citas aktivitātes, kuru laikā bērni un jaunieši iegūst līdzdalības, uzņēmējdarbības un sadarbības prasmes un pieredzi, lai iesaistītos savas pašvaldības dzīvē un sabiedrībā notiekošajā.
     Projektu “TUESI.LV” īsteno biedrība “NEXT” sadarbībā ar vairākām citām organizācijām un pašvaldībām Latvijā. Šis pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru un Alūksnes novada pašvaldību. Projekta informatīvais sadarbības partneris ir A/S “Dienas mediji”. Projektu “TUESI.LV” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu “TUESI.LV” finansē EEZ finanšu instruments, Latvijas valsts un Aizputes novada dome. Vairāk informācijas www.sif.lv, www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org un www.aizputesnovads.lv.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Projektu finansē EEZ finanšu instruments, Latvijas valsts un Aizputes novada pašvaldība

 


 

 

Tālāk par sevi

Piedāvā darbnīcas un apmācības jauniešiem

Ilze Zvejniece,

projekta vadītāja

02.07.2014.

 

     Jūnijā un jūlijā Alūksnes novada jauniešiem tiek piedāvātas vairākas apmācības un radošās darbnīcas Alūksnē (MJIC „Pa GALMS”), Pededzē, Mārkalnē un Jaunannā projekta „Tālāk par sevi” ietvaros.

     Jau 18. jūnijā notika video veidošanas darbnīca, kurā piedalījās jaunieši no Veclaicenes, Jaunannas, Pededzes, Mārkalnes un citām novada vietām. Dalībnieki iepazina un izmēģināja dažādas video veidošanas iespējas, kā rezultātā tapa četri ļoti dažādi video, izmantojot gan Lego konstruktorus, gan iemūžinot Alūksnes skaistākās vietas un cilvēku gaitas.

     4. jūlijā paredzēta Graffiti darbnīca Mārkalnē, ko vadīs Artūrs Treija. Līdz jūlija beigām tiks organizēta hip-hop dejas darbnīca Pededzē, āra dzīves un orientēsanās apvidū darbnīca Jaunannā un divu dienu apmācības par idejas izstrādi un atbalstītāju piesaisti Alūksnē.

     Projekts „Tālāk par sevi” ilgs līdz septembra beigām. Šajā laikā jauniešiem būs iespēja apmeklēt minētās darbnīcas, lai attīstītu jaunas prasmes, likt tās lietā, organizējot pasākumu savā pagastā, bet noslēgumā jaunieši dalīsies labās prakses piemēros.

     Projekta mērķis ir veicināt Alūksnes novada jauniešu, īpaši jauniešu no lauku teritorijām, sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, īstenojot daudzveidīgas neformālās mācīšanās aktivitātes.

     Ja Tev ir interese iesaistīties kādā no šīm darbnīcām vai apmācībām, raksti uz e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com vai atnāc uz MJIC „Pa GALMS”, Dārza ielā 8a, Alūksnē! Piecos pagastos darbojas koordinatori, kas palīdz ar transporta nodrošināšanu - Veclaicenē Maija Rozīte (tn.veclaicene@aluksne.lv), Jaunannā Elita Jansone (elija33@inbox.lv), Pededzē Linda Bundzena, Mārkalnē Sanita Silirava (sanitinja_a@inbox.lv) un Liepnā Samanta Incenberga (samanta.incenberga@inbox.lv).

     Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Jaunieši pilnveidojušies un pierādījuši sevi

Ilze Zvejniece,

Projekta vadītāja, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķe

02.09.2014.

 

     Šajā vasarā vairāk kā 60 Alūksnes novada jaunieši piedalījušies projektā „Tālāk par sevi”, apgūstot jaunas prasmes un pielietojot tās pasākumu organizēšanā.

     Projekta laikā Alūksnē, Mārkalnē, Pededzē un Jaunannā notika video veidošanas, graffiti, hip-hop dejas darbnīcas, divu dienu apmācības par komunikāciju, savas idejas attīstīšanu un resursu piesaisti tās īstenošanai, kā arī ideju darbnīca „Aktīvās atpūtas pasākumi”, kur jaunieši smēlās idejas un paši praktiski pārbaudīja, kā organizēt aizraujošas aktivitātes sev un citiem.

     Sākot ar jūlija otro pusi Mārkalnē, Liepnā, Pededzē, Jaunannā un Veclaicenē jauniešu grupas kopā ar atbalstītājiem pagastu pārvaldēs un citās pagastu iestādēs gūtās prasmes “lika lietā”, organizējot pasākumus, lai iesaistītu arī savu pagastu iedzīvotājus. Tā Mārkalnē tapa orientēšanās pasākums, kurā piedalījās dažāda vecuma mārkalnieši un viesi. Mārkalnes senioriem tik ļoti iepatikās jauniešu ideja, ka augustā tapa līdzīgs pasākums vairāku pagastu senioriem. Liepnas jauniešu saime sava pagasta svētku ietvaros noorganizēja vērienīgas sporta aktivitātes 2 dienu garumā, kas pulcēja simtiem dalībnieku. Pededzē augusta sākumā jaunieši praktiskās darbnīcās “iemēģināja roku” puķu grozu gatavošanā, kas rotā pagasta centru, un ēdienu gatavošanā. Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis” bija sagatavojis pamatīgu orientēšanās pasākumu pa pagasta centru ar daudzveidīgiem uzdevumiem gan fiziskajai, gan prāta aktivitātei. Savukārt Veclaicenē jaunieši augusta beigās sarīkoja netradicionālu sporta dienu ar nopietnām un ne tik nopietnām disciplīnām.

     30. augustā Alūksnes novada jaunieši tikās vēlajās brokastīs, lai dalītos pieredzē, palepotos ar savu veikumu un veidotu jaunas ieceres.

     Projekta „Tālāk par sevi” mērķis ir veicināt Alūksnes novada jauniešu, īpaši jauniešu no lauku teritorijām, sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, īstenojot daudzveidīgas neformālās mācīšanās aktivitātes.

     Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Esi aktīvs piedalies

Neredzīgo biedrība īsteno projektu „Esi aktīvs, piedalies!”

06.04.2014.

 

     Šā gada 28. februārī Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu teritoriālā organizācija no fonda „Ziedot” saņēma prieka vēsti par apstiprināto projektu „Esi aktīvs piedalies”.

     Šis jau būs otrais projekts, kurš tiks realizēts ar fonda atbalstu. Projekta galvenie mērķi ir attīstīt cilvēku ar redzes traucējumiem sociālās iemaņas, iepazīstināt sabiedrību ar cilvēku radītajiem darbiem, veicināt dažādu sabiedrības grupu izpratni par cilvēka ar redzes traucējumiem ikdienu.

     Realizējot projektu, apgūsim dažādas sociālās prasmes, kolāžu veidošanu, lietišķo etiķeti, vizuālā tēla pilnveidošanu, prasmes komunicēt, pasniegt sevis un uzstāties auditorijas priekšā.

     Tā kā cilvēki ar redzes traucējumiem ir radoši un aktīvi, veidosim ceļojošo izstādi, kura būs redzama Balvu, Alūksnes, Apes, Gulbenes, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados. Izstādē būs redzami vaļasprieki, ar kuriem cilvēki aizpilda savu brīvo laiku, kā arī gūst peļņu.

     Projekta noslēgumā tiksimies starptautiskajā baltā spieķa dienā 15. oktobrī Balvos, kur svinīgā gaisotnē izvērtēsim projektā paveikto un gūto pieredzi.

     Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu teritoriālā organizācija aicina ikvienu interesentu iesaistīties biedrības aktivitātēs, lai gūtu iespēju interesanti un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku!

     Mūs var atrast un satikt katra mēneša pirmajā pirmdienā Balvos, Brīvības ielā 47, 2. stāvā 48., 49. kabinetā, un katra mēneša pirmajā trešdienā Alūksnē, Dārza ielā 8A.


 

 

 

Alūksnes ezera „iekšezera” daļas organisko nogulu slāņa kartēšana un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšana

Pašvaldība plāno īstenot Alūksnes ezera ekosistēmas darbības pētījumu

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.04.2014.

 

     Alūksnes novada dome 27. marta sēdē pieņēma lēmumu piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem saņemšanai ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes ezera „iekšezera” daļas organisko nogulu slāņa kartēšana un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšana”, kur paredzēts veikt Alūksnes ezera gultnes, piekrastes zonas veģetācijas un ekosistēmas pētniecības darbus.

     Šī nozīmīgā projekta aptuvenās kopējās izmaksas ir 26000 eiro. Lai varētu īstenot vienu no pētījuma sadaļām, kas saistās ar „iekšezera” izpēti, ir iesniegts projekta pieteikums atbalstam no Zivju fonda līdzekļiem 5760 eiro, bet Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums būs 1500 eiro. Pagaidām atbilde par atbalstu projektam vēl tiek gaidīta.

     Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis stāsta, ka projekta laikā plānots veikt pētījumu, lai izzinātu Alūksnes ezera ekosistēmu un tās funkcionēšanu. Iegūtie dati kalpos par pamatu, lai izstrādātu ilgtspējīgas ezera apsaimniekošanas stratēģiju.

     Pētījuma gaitā vispirms jāapkopo vēsturiskie dati, lai novērtētu, kādas ezera funkcionēšanas izmaiņas laika gaitā bijušas un kādus datus par ūdenstilpni nepieciešams papildināt.

     Veicamo darbu lokā ezera ihtiofaunas novērtējums – jānovērtē, kāds ir ezera zivju sugu sastāvs, to barošanās paradumi, kā arī barības bāze. Pie tam šis pētījuma posms jāveic, ņemot paraugus trīs sezonās vairākās atšķirīgās ezera vietās. Lai to noskaidrotu, notiks kontrolzveja, un iecerēts, ka arī iedzīvotājiem kādā dienā tiks radīta iespēja vērot, kā tas notiek.

     Tāpat pētījuma ietvaros plānots veikt ezera hidrobioloģisko izpēti, analizējot ezera ūdens parametrus, novērtējot barības vielu koncentrāciju, mikroskopisko aļģu izplatību un sugu sastāvu ezerā, kā arī iespējamos piesārņojuma vai pārlieku liela barības vielu daudzuma avotus. Arī hidrobioloģiskās izpētes veikšanai paraugu ņemšana jānodrošina vairākās sezonās un atšķirīgās ezera vietās.

     Projekta laikā jāveic ezera iekšezera daļas gultnes profilēšana ar ģeoradiolokācijas metodi, mērot gultnes dziļumu un tajā esošās dūņu kārtas biezumu. Līdz ar to tiks iegūti dati par ezerdobes dziļumu un reljefu, nogulumu slāņa biezumu un apjomu, digitālu ezerdobes un dūņu slāņa trīsdimensiju modeli, kas ļaus apjaust, kā un cik daudz dūņas ir nosēdušās iekšezerā. Izpēte ļaus noskaidrot, ko satur dūņas un kāda metodika varētu tikt pielietota, lai no tām atbrīvotos.

     Tāpat, izmantojot aerofotografēšanas metodi, projekta ietvaros jāveic ezera un tā piekrastes zonas veģetācijas pētījums, lai iegūtu informāciju par to, kādi augi ir izplatīti ezerā un tā tuvākajā apkārtnē. Šī informācija savukārt ļautu noteikt piesārņojumu ezerā, zivju sugu izplatību, dziļūdens un seklūdens zonas, kas dotu iespēju plānot, kur ierīkot zivju nārsta vietas, putnu un zivju dzīvotnes.

     - Veicot šo pētījumu, iegūsim precīzus datus ar detalizētu skaidrojumu, kas sniegs informāciju par ezera kopējo ekoloģisko stāvokli, un praktiskus ieteikumus, kā apsaimniekot ezeru tā, lai novērstu pētījumā atklātās problēmas, saglabātu dabas vērtības un paaugstinātu ezera vērtību sabiedrības acīs. Pēc izpētes plānots rīkot semināru, lai sabiedrību iepazīstinātu ar iegūtajiem datiem, - uzsver M. Lietuvietis.

Zivju fonds atbalsta četrus projektus

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.05.2014.

 

      Zivju fonds atbalstījis četrus Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sagatavotos un pašvaldības iesniegtos projektus, kuros paredzēta gan zivju resursu papildināšana un to aizsardzība, gan Alūksnes ezera pētījums.

      P/A „ALJA” direktors Māris Lietuvietis skaidro, ka Zivju fonda atbalstītie zivju resursu papildināšanas projekti paredz līdaku un sīgu ielaišanu ezerā. Projekts par sīgu ielaišanu Alūksnes ezerā Zivju fondam iesniegts atkārtoti, jo pirmajā reizē tas neguva atbalstu.

     - Ir ļoti nozīmīgi, ka atbalstīts projekts sīgu pavairošanai Alūksnes ezerā, jo tās ir lašveidīgās zivis, un mūsu ezers tad būs viens no nedaudziem Latvijā, kur šīs zivis makšķerniekiem būs pieejamas. Jāuzsver, ka sīgas Alūksnes ezerā ir bijušas jau vēsturiski, - norāda M. Lietuvietis.

      Jāpiebilst, ka projektu par sīgu pavairošanu Alūksnes ezerā Zivju fonds atbalstījis daļēji, prasīto 9 tūkstošu eiro vietā piešķirot 4,5 tūkstošus eiro. Pievienojot pašvaldības līdzfinansējumu – 1499 EUR un aģentūras līdzekļus – 162 EUR, varēs ielaist gandrīz 6000 sīgu mazuļu.

      Pēdējo reizi sīgu resursu papildināšana Alūksnes ezerā veikta 2006. un 2007. gadā. Sīga ir vērtīgs rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas objekts, tādēļ to skaita pavairošana labvēlīgi ietekmēs ezera zivju krājumu kvalitāti un palielinās zivsaimnieciskās izmantošanas potenciālu.

     Otrs Zivju fonda atbalstītais projekts zivju resursu pavairošanai ir saistīts ar līdaku mazuļu ielaišanu. Ja iepriekš ezerā tika papildināti zandartu krājumi, tad tagad aģentūra plānojusi pievērsties līdaku skaita palielināšanai. Zivju fonds šī projekta īstenošanai piešķīris 6000 eiro, kas kopā ar pašvaldības finansējumu 1499 eiro ļaus ezerā ielaist 21 tūkstoti vienvasaras līdaku mazuļus.

     Kā vienas, tā otras zivju sugas mazuļu ielaišana ezerā notiks saskaņā ar sugas prasībām noteikto metodiku, kuras ievērošanu kontrolēs pieredzējis ihtiologs Armands Roze.

      Zivju fonds atbalstījis arī projektu ,,Alūksnes ezera „iekšezera” daļas organisko nogulu slāņa kartēšana un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšana”, kurā paredzēts noteikt organisko nogulu izplatību un slāņa biezumu iekšezerā, veikt teorētisku un ilgtermiņā praktisku organisko nogulu uzkrāšanās ietekmes uz zivju resursiem izvērtējumu. Jāpiebilst, ka iekšezera pētniecības projekts ir daļa no lielāka projekta, kura ietvaros paredzēts veikt pētījumu visā Alūksnes ezera teritorijā. Par šo projektu plašs raksts bija publicēts iepriekšējā „Alūksnes Novada Vēstu” numurā.

     Ceturtais atbalstītais projekts „Alūksnes novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība” paredz papildināt aģentūras rīcībā esošo ekipējumu.

     - Zivju resursu aizsardzībai aģentūra jau ir bruņojusies ar dažādu inventāru - 2 laivām, 2 piekabēm, 2 motocikliem, binokļiem, monokļiem, nakts redzamības ierīcēm. Īstenojot šo projektu, savā arsenālā ieviesīsim speciālas mobilas kameras, kas, reaģējot uz kustību sensoriem, fiksē pārkāpumu foto vai video ierakstā un uzreiz iegūto attēlu nosūta uz telefonu. Līdz ar to pašvaldības aģentūras darbiniekiem tas ļaus uzreiz reaģēt un braukt uz konkrēto vietu, kur kamera fiksējusi pārkāpumu, - uzsver M. Lietuvietis.

     Šīs kameras tiks izmantotas zivju resursu aizsardzībai novada publiskajās ūdenstilpnēs - Alūksnes, Indzera, Sudala, Vaidavas, Murata, Ilgāja ezeros un Pededzes upē.

Veic pētījumu Alūksnes ezerā

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.07.2014.

 

     Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai „ALJA” ir izstrādāts plašs Alūksnes ezera pētniecības projekts un daļu no tā, kas saistīta ar iekšezera izpēti, finansiāli atbalstījis Zivju fonds.

      Jūlijā Zivju fonda atbalstītās projekta daļas ietvaros Alūksnes ezerā tika veikta kontrolzveja, lai noskaidrotu, kādas zivju sugas mīt ezerā, to savstarpējās mijiedarbības un kāda ir to barības bāze.

     Šāda kontrolzveja saskaņā ar projektu paredzēta vasarā, rudenī un pavasarī, lai iegūtie dati būtu visaptveroši.

     Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, projekta daļā paredzētās darbības izpilda nodibinājums „Vides risinājumu institūts”. Projekta galvenais mērķis ir veikt pētījumu par Alūksnes ezera ekosistēmu un tās funkcionēšanu, ezera nogulumiem un veģetāciju, lai iegūtie dati kalpotu par pamatu ilgtspējīgas ezera apsaimniekošanas stratēģijas izstrādei. Tādēļ bez pētījuma par ezera iemītniekiem tiks veikta arī iekšezera daļas gultnes profilēšana, veicot gultnes dziļuma un dūņu kārtas biezuma mērījumus, kā arī ezera un tā piekrastes zonas veģetācijas izpēte.

     Pašvaldības aģentūras „ALJA” direktors Māris Lietuvietis uzsver, ka ūdenstilpne ir jāapsaimnieko, nevis balstoties uz makšķernieku emocijām, bet izpētot tās patieso stāvokli, tādēļ tiek īstenots šāda veida projekts Alūksnes ezerā.

     - Veicot kontrolzveju, tīkli tiek likti nevis tajās vietās, kur zināms, ka zivis mīt, bet iepriekš pēc nejaušības principa uz kartes iezīmētos punktos pēc noteiktām dziļumu zonām attiecīgās dienas izvēlētajā akvatorijas sektorā. Līdz ar to šī ir tā metode, kura ataino patieso situāciju, - norāda M. Lietuvietis.

     Nodibinājuma „Vides risinājumu institūts” vadošais pētnieks un projekta vadītājs Matīss Žagars savukārt uzsver, ka kontrolzvejas galvenais uzdevums ir objektīvi atainot, kas mīt ezerā.

     - Kontrolzveju veicam ar speciāliem tīkliem, kam ir atšķirīga lieluma acis. Tas tādēļ, lai varētu noķert dažāda lieluma un vecuma zivis, jo mūsu uzdevums ir noķert visus lielumus un izpētīt to barības bāzi un raksturīgās dzīvotnes. Pirmais iespaids par Alūksnes ezeru ir pozitīvs, tas ir veselīgs, bet ar savām problēmām, piemēram, iekšezeru, kas nav tik veselīgs. Gribētos, lai arī makšķernieki vairāk rūpētos par savu ezeru un saprastu, ka nevar ezerā mest izsmēķus, ņemt vairāk zivju kā drīkst vai nodarboties ar maluzvejniecību, - uzsver M. Žagars.


 

 

Alūksnes novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība

Zivju fonds atbalsta četrus projektus

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.05.2014.

 

      Zivju fonds atbalstījis četrus Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sagatavotos un pašvaldības iesniegtos projektus, kuros paredzēta gan zivju resursu papildināšana un to aizsardzība, gan Alūksnes ezera pētījums.

      P/A „ALJA” direktors Māris Lietuvietis skaidro, ka Zivju fonda atbalstītie zivju resursu papildināšanas projekti paredz līdaku un sīgu ielaišanu ezerā. Projekts par sīgu ielaišanu Alūksnes ezerā Zivju fondam iesniegts atkārtoti, jo pirmajā reizē tas neguva atbalstu.

     - Ir ļoti nozīmīgi, ka atbalstīts projekts sīgu pavairošanai Alūksnes ezerā, jo tās ir lašveidīgās zivis, un mūsu ezers tad būs viens no nedaudziem Latvijā, kur šīs zivis makšķerniekiem būs pieejamas. Jāuzsver, ka sīgas Alūksnes ezerā ir bijušas jau vēsturiski, - norāda M. Lietuvietis.

      Jāpiebilst, ka projektu par sīgu pavairošanu Alūksnes ezerā Zivju fonds atbalstījis daļēji, prasīto 9 tūkstošu eiro vietā piešķirot 4,5 tūkstošus eiro. Pievienojot pašvaldības līdzfinansējumu – 1499 EUR un aģentūras līdzekļus – 162 EUR, varēs ielaist gandrīz 6000 sīgu mazuļu.

      Pēdējo reizi sīgu resursu papildināšana Alūksnes ezerā veikta 2006. un 2007. gadā. Sīga ir vērtīgs rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas objekts, tādēļ to skaita pavairošana labvēlīgi ietekmēs ezera zivju krājumu kvalitāti un palielinās zivsaimnieciskās izmantošanas potenciālu.

     Otrs Zivju fonda atbalstītais projekts zivju resursu pavairošanai ir saistīts ar līdaku mazuļu ielaišanu. Ja iepriekš ezerā tika papildināti zandartu krājumi, tad tagad aģentūra plānojusi pievērsties līdaku skaita palielināšanai. Zivju fonds šī projekta īstenošanai piešķīris 6000 eiro, kas kopā ar pašvaldības finansējumu 1499 eiro ļaus ezerā ielaist 21 tūkstoti vienvasaras līdaku mazuļus.

     Kā vienas, tā otras zivju sugas mazuļu ielaišana ezerā notiks saskaņā ar sugas prasībām noteikto metodiku, kuras ievērošanu kontrolēs pieredzējis ihtiologs Armands Roze.

      Zivju fonds atbalstījis arī projektu ,,Alūksnes ezera „iekšezera” daļas organisko nogulu slāņa kartēšana un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšana”, kurā paredzēts noteikt organisko nogulu izplatību un slāņa biezumu iekšezerā, veikt teorētisku un ilgtermiņā praktisku organisko nogulu uzkrāšanās ietekmes uz zivju resursiem izvērtējumu. Jāpiebilst, ka iekšezera pētniecības projekts ir daļa no lielāka projekta, kura ietvaros paredzēts veikt pētījumu visā Alūksnes ezera teritorijā. Par šo projektu plašs raksts bija publicēts iepriekšējā „Alūksnes Novada Vēstu” numurā.

     Ceturtais atbalstītais projekts „Alūksnes novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība” paredz papildināt aģentūras rīcībā esošo ekipējumu.

     - Zivju resursu aizsardzībai aģentūra jau ir bruņojusies ar dažādu inventāru - 2 laivām, 2 piekabēm, 2 motocikliem, binokļiem, monokļiem, nakts redzamības ierīcēm. Īstenojot šo projektu, savā arsenālā ieviesīsim speciālas mobilas kameras, kas, reaģējot uz kustību sensoriem, fiksē pārkāpumu foto vai video ierakstā un uzreiz iegūto attēlu nosūta uz telefonu. Līdz ar to pašvaldības aģentūras darbiniekiem tas ļaus uzreiz reaģēt un braukt uz konkrēto vietu, kur kamera fiksējusi pārkāpumu, - uzsver M. Lietuvietis.

     Šīs kameras tiks izmantotas zivju resursu aizsardzībai novada publiskajās ūdenstilpnēs - Alūksnes, Indzera, Sudala, Vaidavas, Murata, Ilgāja ezeros un Pededzes upē.


 

 

Projekts par sīgu ielaišanu Alūksnes Ezerā

Zivju fonds atbalsta četrus projektus

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.05.2014.

 

      Zivju fonds atbalstījis četrus Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sagatavotos un pašvaldības iesniegtos projektus, kuros paredzēta gan zivju resursu papildināšana un to aizsardzība, gan Alūksnes ezera pētījums.

      P/A „ALJA” direktors Māris Lietuvietis skaidro, ka Zivju fonda atbalstītie zivju resursu papildināšanas projekti paredz līdaku un sīgu ielaišanu ezerā. Projekts par sīgu ielaišanu Alūksnes ezerā Zivju fondam iesniegts atkārtoti, jo pirmajā reizē tas neguva atbalstu.

     - Ir ļoti nozīmīgi, ka atbalstīts projekts sīgu pavairošanai Alūksnes ezerā, jo tās ir lašveidīgās zivis, un mūsu ezers tad būs viens no nedaudziem Latvijā, kur šīs zivis makšķerniekiem būs pieejamas. Jāuzsver, ka sīgas Alūksnes ezerā ir bijušas jau vēsturiski, - norāda M. Lietuvietis.

      Jāpiebilst, ka projektu par sīgu pavairošanu Alūksnes ezerā Zivju fonds atbalstījis daļēji, prasīto 9 tūkstošu eiro vietā piešķirot 4,5 tūkstošus eiro. Pievienojot pašvaldības līdzfinansējumu – 1499 EUR un aģentūras līdzekļus – 162 EUR, varēs ielaist gandrīz 6000 sīgu mazuļu.

      Pēdējo reizi sīgu resursu papildināšana Alūksnes ezerā veikta 2006. un 2007. gadā. Sīga ir vērtīgs rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas objekts, tādēļ to skaita pavairošana labvēlīgi ietekmēs ezera zivju krājumu kvalitāti un palielinās zivsaimnieciskās izmantošanas potenciālu.

     Otrs Zivju fonda atbalstītais projekts zivju resursu pavairošanai ir saistīts ar līdaku mazuļu ielaišanu. Ja iepriekš ezerā tika papildināti zandartu krājumi, tad tagad aģentūra plānojusi pievērsties līdaku skaita palielināšanai. Zivju fonds šī projekta īstenošanai piešķīris 6000 eiro, kas kopā ar pašvaldības finansējumu 1499 eiro ļaus ezerā ielaist 21 tūkstoti vienvasaras līdaku mazuļus.

     Kā vienas, tā otras zivju sugas mazuļu ielaišana ezerā notiks saskaņā ar sugas prasībām noteikto metodiku, kuras ievērošanu kontrolēs pieredzējis ihtiologs Armands Roze.

      Zivju fonds atbalstījis arī projektu ,,Alūksnes ezera „iekšezera” daļas organisko nogulu slāņa kartēšana un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšana”, kurā paredzēts noteikt organisko nogulu izplatību un slāņa biezumu iekšezerā, veikt teorētisku un ilgtermiņā praktisku organisko nogulu uzkrāšanās ietekmes uz zivju resursiem izvērtējumu. Jāpiebilst, ka iekšezera pētniecības projekts ir daļa no lielāka projekta, kura ietvaros paredzēts veikt pētījumu visā Alūksnes ezera teritorijā. Par šo projektu plašs raksts bija publicēts iepriekšējā „Alūksnes Novada Vēstu” numurā.

     Ceturtais atbalstītais projekts „Alūksnes novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība” paredz papildināt aģentūras rīcībā esošo ekipējumu.

     - Zivju resursu aizsardzībai aģentūra jau ir bruņojusies ar dažādu inventāru - 2 laivām, 2 piekabēm, 2 motocikliem, binokļiem, monokļiem, nakts redzamības ierīcēm. Īstenojot šo projektu, savā arsenālā ieviesīsim speciālas mobilas kameras, kas, reaģējot uz kustību sensoriem, fiksē pārkāpumu foto vai video ierakstā un uzreiz iegūto attēlu nosūta uz telefonu. Līdz ar to pašvaldības aģentūras darbiniekiem tas ļaus uzreiz reaģēt un braukt uz konkrēto vietu, kur kamera fiksējusi pārkāpumu, - uzsver M. Lietuvietis.

     Šīs kameras tiks izmantotas zivju resursu aizsardzībai novada publiskajās ūdenstilpnēs - Alūksnes, Indzera, Sudala, Vaidavas, Murata, Ilgāja ezeros un Pededzes upē.


 

 

Projekts par līdaku mazuļu ielaišanu Alūksnes Ezerā

Zivju fonds atbalsta četrus projektus

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.05.2014.

 

      Zivju fonds atbalstījis četrus Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sagatavotos un pašvaldības iesniegtos projektus, kuros paredzēta gan zivju resursu papildināšana un to aizsardzība, gan Alūksnes ezera pētījums.

      P/A „ALJA” direktors Māris Lietuvietis skaidro, ka Zivju fonda atbalstītie zivju resursu papildināšanas projekti paredz līdaku un sīgu ielaišanu ezerā. Projekts par sīgu ielaišanu Alūksnes ezerā Zivju fondam iesniegts atkārtoti, jo pirmajā reizē tas neguva atbalstu.

     - Ir ļoti nozīmīgi, ka atbalstīts projekts sīgu pavairošanai Alūksnes ezerā, jo tās ir lašveidīgās zivis, un mūsu ezers tad būs viens no nedaudziem Latvijā, kur šīs zivis makšķerniekiem būs pieejamas. Jāuzsver, ka sīgas Alūksnes ezerā ir bijušas jau vēsturiski, - norāda M. Lietuvietis.

      Jāpiebilst, ka projektu par sīgu pavairošanu Alūksnes ezerā Zivju fonds atbalstījis daļēji, prasīto 9 tūkstošu eiro vietā piešķirot 4,5 tūkstošus eiro. Pievienojot pašvaldības līdzfinansējumu – 1499 EUR un aģentūras līdzekļus – 162 EUR, varēs ielaist gandrīz 6000 sīgu mazuļu.

      Pēdējo reizi sīgu resursu papildināšana Alūksnes ezerā veikta 2006. un 2007. gadā. Sīga ir vērtīgs rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas objekts, tādēļ to skaita pavairošana labvēlīgi ietekmēs ezera zivju krājumu kvalitāti un palielinās zivsaimnieciskās izmantošanas potenciālu.

     Otrs Zivju fonda atbalstītais projekts zivju resursu pavairošanai ir saistīts ar līdaku mazuļu ielaišanu. Ja iepriekš ezerā tika papildināti zandartu krājumi, tad tagad aģentūra plānojusi pievērsties līdaku skaita palielināšanai. Zivju fonds šī projekta īstenošanai piešķīris 6000 eiro, kas kopā ar pašvaldības finansējumu 1499 eiro ļaus ezerā ielaist 21 tūkstoti vienvasaras līdaku mazuļus.

     Kā vienas, tā otras zivju sugas mazuļu ielaišana ezerā notiks saskaņā ar sugas prasībām noteikto metodiku, kuras ievērošanu kontrolēs pieredzējis ihtiologs Armands Roze.

      Zivju fonds atbalstījis arī projektu ,,Alūksnes ezera „iekšezera” daļas organisko nogulu slāņa kartēšana un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšana”, kurā paredzēts noteikt organisko nogulu izplatību un slāņa biezumu iekšezerā, veikt teorētisku un ilgtermiņā praktisku organisko nogulu uzkrāšanās ietekmes uz zivju resursiem izvērtējumu. Jāpiebilst, ka iekšezera pētniecības projekts ir daļa no lielāka projekta, kura ietvaros paredzēts veikt pētījumu visā Alūksnes ezera teritorijā. Par šo projektu plašs raksts bija publicēts iepriekšējā „Alūksnes Novada Vēstu” numurā.

     Ceturtais atbalstītais projekts „Alūksnes novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība” paredz papildināt aģentūras rīcībā esošo ekipējumu.

     - Zivju resursu aizsardzībai aģentūra jau ir bruņojusies ar dažādu inventāru - 2 laivām, 2 piekabēm, 2 motocikliem, binokļiem, monokļiem, nakts redzamības ierīcēm. Īstenojot šo projektu, savā arsenālā ieviesīsim speciālas mobilas kameras, kas, reaģējot uz kustību sensoriem, fiksē pārkāpumu foto vai video ierakstā un uzreiz iegūto attēlu nosūta uz telefonu. Līdz ar to pašvaldības aģentūras darbiniekiem tas ļaus uzreiz reaģēt un braukt uz konkrēto vietu, kur kamera fiksējusi pārkāpumu, - uzsver M. Lietuvietis.

     Šīs kameras tiks izmantotas zivju resursu aizsardzībai novada publiskajās ūdenstilpnēs - Alūksnes, Indzera, Sudala, Vaidavas, Murata, Ilgāja ezeros un Pededzes upē.


 

 

Lūkumīša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana

Izstrādās ieteikumus Lūkumīša apsaimniekošanai

Viesturs Zaķis,

Mārkalnes un Pededzes pagastu teritorijas attīstības speciālists

02.07.2014.

 

     Izmantojot iespēju piesaistīt līdzekļus no Zemkopības ministrijas apakšprogrammas „Zivju fonds”, Mārkalnes pagastā īstenos projektu Lūkumīša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai.

      Zivju fonda atbalstīto projektu „Lūkumīša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana” Mārkalnes pagasta pārvalde sagatavojusi ar mērķi veikt maksimāli lietderīgus zivīm bagātā ezera apsaimniekošanas pasākumus. Projekta gaitā kvalificēti pētnieki veiks faktiskās situācijas ezerā apsekošanu, iegūs detalizētu, uz pētījumiem balstītu informāciju par ūdenstilpnes ūdens kvalitāti, zivju resursu pieejamību un attīstību. Tiks izstrādāts zinātniski pamatots plāns zivju resursu izmantošanai ezerā, lai zivsaimnieciskā darbība nekaitētu ne sugu daudzveidībai un zivju krājumiem, ne citām vides prasībām, piemēram, putnu populācijai. Perspektīvā projekta rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti ezera hidrotehnisko ekspluatācijas noteikumu izstrādei, kas nākotnē ezerā ļaus veikt uz speciālistu ieteikumiem balstītu ūdens līmeņa regulēšanu.

     Lūkumīša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus izstrādās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” par summu 730,19 EUR, no kuras 649,19 EUR ir Zivju fonda finansējums un 81,00 EUR Mārkalnes pagasta pārvaldes līdzfinansējums.


 

Rotaļu laukuma izbūve Pilssalā

Pilssalā tapusi rotaļu laukuma pirmā kārta

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.05.2013.

 

     Alūksnes Pilssalā izbūvēta rotaļu laukuma pirmā kārta, kas ir paredzēta pašu mazāko bērnu vajadzībām. Šobrīd tiek gatavota dokumentācija, lai to varētu nodot ekspluatācijā.

     Rotaļu laukuma izveide Pilssalas teritorijā paredzēta saskaņā ar Pilssalas attīstības plāna koncep­ciju, kurā iecerēts salu attīstīt par mūsdienīgu brīvā laika, atpūtas, kultūras un sporta kompleksu, īpašu vietu tajā paredzot arī jaunākajai alūksniešu paaudzei.

     Saskaņā ar minēto plānu, tika izstrādāts rotaļu laukuma „Pilssala” tehniskais projekts, kas sadalīts divās būvniecības kārtās, pama­tojoties uz vecuma grupām un rotaļu ierīču aktivitātes intensitāti. Izstrādājot projektu, liela uzmanība pievērsta ne tikai laukuma multifunkcionalitātei un ierīču daudz­veidībai, kas attīsta bērna fizisko sagatavotību, bet arī bērnu drošībai laukumā – projektētās ierīces atbilst EN 1176 drošības standartiem, par ko liecina katrai ierīcei saņemtais tehniskās kontroles apvienības TÜV SÜD sertifikāts.

     Īstenojot pirmo būvniecības kārtu, izbūvēts rotaļu laukums pašiem mazākajiem bērniem, kā arī, izmantojot Pilssalā esošo reljefu, ierīkots divu bāžu trošu ceļš, ko varēs izmantot pusaudži. Kā akcenti rotaļu laukumā izveidoti zāliena pauguri, kas konkrētai videi piedod sava veida atraktivitāti. Tos mazie laukuma apmeklētāji var izmantot gan kāpelēšanai, gan vienkāršai gulšņāšanai.

     Domājot par ērtāku laukuma eks­pluatāciju un uzturēšanu, papildus izbūvēta drenāža, kas sākotnēji projektā netika paredzēta.
     Laukuma tehnisko projektu izstrādāja SIA „Nams” un pirmās kārtas būvniecību saskaņā ar iepirkuma procedūru veica IK „INSPECTUM”. Laukuma izbūvei pašvaldība ir izlietojusi nepilnus 20 tūkstošus latu no šī gada budžeta.

Pilssalā rotaļu laukuma otrā kārta

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

29.10.2014.

 

Alūksnes Pilssalā ir noslēgusies rotaļu laukuma otrās kārtas būvniecība un jaunos rotaļu elementus salas apmeklētāji jau labprāt izmanto.

     Kā jau esam informējuši, rotaļu laukuma izveide Pilssalā ir iekļauta tās attīstības plānā. Pērn tika ierīkota rotaļu laukuma pirmā, bet šogad – otrā kārta.
     Pavasarī atlicis vien paveikt zāliena ierīkošanu laukumos un uz mākslīgi veidotajiem reljefa paaugstinājumiem.
     Rotaļu laukuma otro kārtu, saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem, izbūvēja SIA „ZDZ”.
     Otrajā rotaļu laukuma kārtā ierīkoti vairāki rotaļu elementi bērniem vecumā virs 3 gadiem ar dažādām kāpelēšanas un rāpšanās iespējām, piemēram, rotaļu komplekss ar slīdkalniņu, tīklu piramīda no virvēm, divvietīgas šūpoles, šūpoles „grozs”, četrvietīgs karuselis, bumba līdzsvara rotaļām.
     Līdz ar rotaļu laukuma otrās kārtas izbūvi Pilssalā radīta iespēja dažādās aktīvās rotaļās pavadīt laiku gan pavisam mazajiem, gan lielākiem bērniem un pusaudžiem.


 

Pededzes pagasta tautas nama sanitārā mezgla atjaunošana

Turpinās Pededzes tautas nama sakārtošana

Viesturs Zaķis,

Pededzes un Mārkalnes pagastu teritorijas attīstības speciālists

29.10.2014.

 

     Izmantojot Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014. - 2017. gadam ietvaros piešķirtos līdzekļus, Pededzes pagastā veikta tautas nama sanitārā mezgla atjaunošana.

     Pededzes pagasts var lepoties ar savu tautas namu - tur vienmēr ir rosība, aktīvi darbojas četri amatiermākslas kolektīvi, tautas nama lielā zāle šobrīd ir plašākā novadā, gada nozīmīgākos kultūras pasākumus apmeklē ne tikai pededzieši, bet arī viesi no visa novada. Jau ilgāku laiku, izmantojot kā savus, tā piesaistītus līdzekļus, tautas nama telpas tiek pakāpeniski sakārtotas. Šogad, pateicoties mērķprogrammai, rasta iespēja atjaunot nolietoto sanitāro mezglu. Darbu gaitā atjaunotas sieviešu un vīriešu tualetes ar priekštelpām - nomainīts grīdas un sienu segums, uzstādīta jauna santehnika, atjaunoti inženierkomunikāciju pievadi, nomainīti apkures radiatori. No jauna izbūvēta tualete, kas piemērota lietošanai personām ar kustību traucējumiem.

     Sanitārā mezgla atjaunošanas darbi kopumā izmaksāja 17635,91 EUR.


 

Annas pagasta centra labiekārtošana

Jaunannas ciema brīvdabas estrādes „Zaķusala” remonts

Annā un Jaunannā labiekārto teritorijas

Vija Zaķe,

Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

29.10.2014.

 

     Annas un Jaunannas pagastu pārvaldes šogad saņēmušas daļu no novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014. - 2017. gadam paredzētajiem līdzekļiem.

     Annas pagasta pārvalde šogad saņēma 1000 eiro, kas izlietoti apzaļumošanas un labiekārtošanas skices izstrādei pagasta centram, kā arī apzaļumošanas darbiem.

     Jaunannas pagasta pārvalde no mērķprogrammas saņēma 22 000 EUR. 13938 eiro izlietoti brīvdabas estrādes Jaunannas Zaķusalā remontam, kur atjaunota skatuves grīda, nomainīts jumta segums un atjaunoti skatītāju soli. Atjaunotā estrāde šovasar jau aktīvi tika izmantota dažādiem kultūras pasākumiem. Realizējot šo projektu, iedzīvotājiem radīta iespēja atkal pilnvērtīgi izmantot iecienīto atpūtas vietu Zaķusalā, jo pēdējos divus gadus sakarā ar estrādes slikto tehnisko stāvokli pasākumu norise tur nebija iespējama.

     Savukārt otra daļa 3424 eiro izmantoti bruģēšanas darbiem pie Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas un pagasta pārvaldes. Šobrīd vēl notiek apzaļumošanas un labiekārtošanas projekta izstrāde Jaunannas pagasta centram, kam tiks atvēlēti 1000 eiro, kā arī norit žoga un tualešu izbūve Zaķusalā, kam izmantos atlikušos līdzekļus.


 

„Veido savu karjeru pats!”

Pededzes jauniešu darbīgā vasara

Viesturs Zaķis

Pededzes un Mārkalnes pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciālists

01.10.2014.

     Aizvadītajā vasarā Pededzes pagasta jaunieši paguvuši ne tikai piedalīties Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projekta „Tālāk par sevi” aktivitātēs, bet arī īstenojuši savu projektu, kura gaitā ieguvuši zināšanas un pieredzi, kas noderēs karjeras plānošanā un var būt pamudinājums apsvērt iespēju nākotnē veidot savus uzņēmumus.

     Lai izvēlētos apgūt savām interesēm, spējām un pastāvošajam darba tirgum atbilstošu profesiju, ļoti liela nozīme ir pēc iespējas plašākām zināšanām par tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem, tādēļ Pededzes jauniešu deju kolektīva dalībnieki ar mērķi iegūt profesionālajai izvēlei un karjeras plānošanai noderīgu informāciju izstrādāja un īstenoja projektu „Veido savu karjeru pats!”.

     Projekta gaitā vairāk nekā 20 Pededzes pagasta jaunieši speciālistu vadītās nodarbībās guva ieskatu komercdarbības un karjeras plānošanas pamatprincipos, kā arī klātienē iepazinās ar triju dažāda profila Alūksnes novada uzņēmēju darbu. Uzņēmumos redzētais, ko papildināja saimnieku stāstījums, jauniešiem ļāva gūt priekšstatu par lauku tūrisma saimniecības darbu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, savvaļas zirgu un gaļas liellopu audzēšanu, kā arī galdniecības ražotni.

     Projekts īstenots Alūksnes novada pašvaldības finansētā un Alūksnes Bērnu un jauniešu interešu centra organizētā „Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2014” ietvaros.


 

 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Mārkalnes ciemā

Mārkalnes ciemā vakari kļuvuši gaišāki

Viesturs Zaķis,

Pededzes un Mārkalnes pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciālists

01.10.2014.

 

     Izmantojot Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014. - 2017. gadam ietvaros piešķirtos līdzekļus, Mārkalnē veikta ielu apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija.

     Jau ilgstoši Mārkalnes ciemā nebija pilnvērtīgas apgaismošanas sistēmas, esošā gaisma no ēkām nespēja nodrošināt kaut cik vienmērīgu ciema centra izgaismošanu, tādēļ, rūpējoties par iedzīvotājiem drošāku vidi, uzstādītas kopskaitā 12 LED ielu laternas ciemu šķērsojošā valsts autoceļa Kolberģis - Ponkuļi malā, Mārkalnes pamatskolas teritorijā, pie vasaras pasākumu apmeklētāju iecienītās estrādes „Lakstīgalas”, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmā.

     Tā kā šogad Mārkalnes ciema teritorijā notiek plānotie VAS „Latvenergo” elektropārvades līniju atjaunošanas darbi, apgaismošanas sistēmas pārbūvi bija iespējams veikt ar ievērojami zemākām izmaksām nekā citā laikā. SIA „Maritec” veiktā apgaismes sistēmas rekonstrukcija izmaksāja 18846,78 EUR.


 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Māriņkalna ciemā

Noslēgusies ielu apgaismojuma rekonstrukcija Māriņkalnā

Iveta Veļķere,

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemeru pagastu teritorijas attīstības speciāliste

03.12.2014.

 

     Izmantojot Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014. - 2017. gadam piešķirtos līdzekļus, Ziemera pagasta pārvalde ir realizējusi projektu „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”.

     Alūksnes novada Ziemeru pagasta administratīvais centrs atrodas Māriņkalna ciemā ar sabiedriski nozīmīgām iestādēm – Ziemeru pamatskolu, Ziemera pagasta pārvaldi, tautas namu, bibliotēku, ģimenes ārstes Aritas Prindules prakses papildus pieņemšanas vietu u.c.

     Ciema teritorija ir apdzīvota, tajā atrodas vairāki ražošanas uzņēmumi, līdz ar to pagasta iedzīvotāji intensīvi izmanto autoceļus, lai nokļūtu uz mājām, darbu, skolu u.c. Ierīkojot ielu apgaismojumu, ir uzlabota satiksmes drošība ciema teritorijā, kas īpaši nepieciešama mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, tādiem kā gājēji un velosipēdisti un tā plānota tā, lai aptvertu praktiski visu Māriņkalna ciema teritoriju.

     Kopējais tīklu rekonstrukcijas garums ir ap 1500 m, ielu apgaismojuma rekonstrukcija izbūvēta gar pašvaldības autoceļiem Alsviķi - Ziemeri, Māriņkalns, Parka un Nākotnes iela, izmantojot kvalitatīvas energoefektīvās spuldzes (LED). Tehnisko projektu izstrādāja SIA „Alūksnes projekti”, būvdarbu līgumcena sastāda 38 759,24 EUR (ar PVN) un darbus, iepirkuma rezultātā, veica SIA „Maritec”.


 

 

 

Dziesmā ir spēks

Sadziedāšanās Jaunannā

Elita Jansone

29.07.2014.

 

      Biedrības „Interešu centrs „Jaunanna”” projekts „Dziesmā ir spēks” guva atbalstu Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”.

      Projekta ietvaros jaunanniešiem un arī citiem novada iedzīvotājiem piedāvājām trīs pasākumu ciklu, ar ko vēlējāmies atdzīvināt latvisko tradīciju iekļaušanu mūsu ikdienā, svētkos un citos kultūras pasākumos, kopā sanākšanu un tautasdziesmu dziedāšanu, kas dod spēku, mieru un iekšēju harmoniju, jo mūzika ir tā, kas atver mūsu sirdis un saved mūsu dvēseles kopā, radot mieru un siltumu dvēselē.

      Projekta darbības laikā Jaunannā ir notikuši divi tautasdziesmu sadziedāšanas pasākumi. Dziesmu mīļotāji ar dziesminieci Ingu Karpiču tikās jau 22. martā, kad Jaunannas tautas namā notika pirmais kopā sanākšanas pasākums „Dziesmā ir spēks”. Tā bija kā meditācija, kad, dziedot tautasdziesmas kokles pavadījumā, gūt dažādas izjūtas. Atraisītā gaisotnē, sanākušie ļaudis aptuveni divu stundu garumā uzņēma enerģiju ikdienai, klausoties un dziedot līdzi Ingai. Pasākumu cikla pirmajā sadziedāšanas reizē dziedājām pavasara saulgriežu dziesmas, lai kopīgi rastu ceļu atpakaļ pie sevis un iekšēja miera, kas savukārt ikdienā mums palīdzētu sasniegt to, ko vēlamies. Pēc dziedāšanas dalībnieki pie siltas tējas tases vēl pakavējās kopīgās sarunās.

      Gaidot vasaras saulgriežu svētkus, ar Ingu Karpiču otro reizi tikāmies 8. jūnijā Jaunannas Zaķusalā, lai kopīgi iedziedātu un iemācītos Līgo dziesmas, ļautos tautasdziesmu maģisko vārdu dziedinošām vibrācijām. Ikviens, kas bija atnācis uz šo pasākumu, varēja ieklausīties harmonisko tautasdziesmu skanējumā vai dziedāt līdzi, tā atpūšoties no saspringtās ikdienas un uzkrāt spēkus jaunajai nedēļai.

     Pasākumu cikla trešā tikšanās ar dziesminieci Ingu Karpiču plānota rudenī, kad dziedāsim rudens saulgriežu tautasdziesmas.


 

 

 

Apkures katla nomaiņa siltumapgādes uzlabošanai pagasta pārvaldes un tautas nama ēkās Pededzes ciemā.

Pededzes pagastā jauns apkures katls

Viesturs Zaķis,

Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciālists

29.07.2014.

 

     Izmantojot Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammā 2014. - 2017. gadam piešķirto finansējumu, Pededzes pagastā veikta apkures katla nomaiņa, kas nodrošina pagasta pārvaldes un tautas nama ēku apkuri.

     Viens no diviem ēku kompleksa pilnvērtīgai apkurināšanai nepieciešamajiem katliem bija stipri nolietojies, tā malkas patēriņš ievērojami pārsniedza labā stāvoklī esošu līdzīgas konstrukcijas un jaudas apkures katlu rādītājus, turklāt tā ekspluatācija kļuva nedroša. Veiktā iepirkuma rezultātā tiesības uzstādīt jauno apkures katlu ieguva A/S „Komforts” par summu 7489,90 EUR.