Projekts “Meklējot inovatīvus risinājumus tūrismā”
(“Looking for innovative changes in tourism”)


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums (apstiprinātais) – EUR 3600 (no tiem 85% jeb EUR 3060 tiks saņemti kā avanss, pēc bankas datu iesniegšanas Ziemeļu Ministru padomes birojam Igaunijā – tas notiek elektroniski, pārējie 15% pēc dokumentu iesniegšanas).
Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2656

Projekta mērķis – pieredzes apmaiņas vizītes Somijā (Masku pašvaldībā) un Norvēģijā (Spidebergas pašvaldībā) 3 pašvaldības speciālistiem (tūrisma, IT un ainavu arhitektūras), lai pašvaldības speciālisti gūtu jaunas idejas un darba metodes tūrisma, pilsētvides ainavu veidošanā un IT risinājumu pielietošanā (ar akcentu uz tūrismu).

Projekta aktivitātes:
1.Pieredzes apmaiņas brauciens uz Masku pašvaldību (Somijā) 12.09.2016.-15.09.2016. (Laura Mazule, Juris Balandis, Iveta Veļķere) – galvenās tēmas - dabas, kultūrvēsturiskais, zaļais tūrisms, ainavu veidošana pilsētā, digitālie risinājumi un inovācijas, dalīšanās arī ar savu pieredzi Alūksnes novada pašvaldībā (prezentācija).
2.Pieredzes apmaiņas brauciens uz Spidebergas pašvaldību (Norvēģijā) 22.08.2016.-25.08.2016. (Laura Mazule, Juris Balandis, Iveta Veļķere) - galvenās tēmas – zaļais tūrisms un velosipēdu kustības stratēģijas, vadība un digitālie publiskie pakalpojumi, pilsētvides attīstība – pilsētvides ainaviskā attīstība, dalīšanās ar savu pieredzi (prezentācija), vizītes arī uz tuvējām Askim un Marker pašvaldībām.Gūst pieredzi pašvaldībās Norvēģijā un Somijā

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība ir vadošais partneris Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansētajā projektā PA-GRO-901 “Meklējot inovatīvus risinājumus tūrismā” (Nordic-Baltic mobility programme Public administration ,,Looking for innovative changes in tourism”).

 Projekta ietvaros šogad augustā pašvaldības speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju, bet septembrī - uz Somiju. Visās apmeklētajās pašvaldībās Alūksnes novada pārstāvji interaktīvā prezentācijā rādīja un stāstīja par Alūksnes novadu un tā tūrisma piedāvājumu.

Norvēģijā pašvaldības speciālisti – ainavu arhitekte Laura Mazule, tūrisma darba organizatore Iveta Veļķere, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Juris Balandis un domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers viesojās Spidebergas pašvaldībā, kā arī apmeklēja vairākas citas pašvaldības. Viena no tām – Askima – ir līdzīga Alūksnes novadam pēc iedzīvotāju skaita, taču mazāka teritorijas ziņā un turīgāka, jo pašvaldības budžets desmit reizes pārsniedz mūsu novada budžetu. Attīstīta zaļās enerģijas izmantošana, par ko liecinājis, piemēram, elektromobiļu un to uzlādes vietu daudzums. Daudz tiek izmantotas mūsdienīgas IT tehnoloģijas, apmācības un IKT atbalsts iedzīvotājiem. Pārsteigums bijusi elektronizētā bibliotēka, kurā iedzīvotājiem pieejama pašapkalpošanās ar elektronisku lasītāja karti visu diennakti.

Tā kā pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija gūt jaunas idejas un redzēt jau realizētus projektus, kurus būtu iespējams attīstīt un iedzīvināt arī Alūksnes novadā, tas arī izdevies. Dz. Adlers uzsver, ka bijis iespējams ne tikai aizgūt labas idejas, bet arī pārliecināties, ka Alūksnes novada virzība tūrisma jomas attīstībai ir pareiza un mūsu novadā šai ziņā ir milzīgs potenciāls.

I. Veļķere norāda, ka Norvēģijas mazās pašvaldības sadarbojas savā starpā un tās vieno tūrisma piedāvājumi. Apciemotajās pašvaldībās nozīmīga loma ir velo tūrisma un tā infrastruktūras attīstībai, veidojot nacionālos maršrutus, iekļaujoties arī starptautiskos projektos, kas virzās cauri vairākām valstīm, kā, piemēram, Euro Velo. Redzējuši arī veiksmīgus piemērus pašvaldības un uzņēmēja sadarbībai, piemēram, piedāvājot tūristiem izbraucienus ar kuģīti, bet Norvēģijā noskatītā ideja par velo remontstaciju jau iekļauta aktuālajā novada projekta pieteikumā.

Otrs pieredzes apmaiņas brauciens bija uz Masku reģionu Somijā, kurp devās pašvaldības speciālisti Laura Mazule, Iveta Veļķere un Juris Balandis. Masku reģiona iedzīvotāju skaits ir 10 tūkstoši. Te Alūksnes pašvaldības pārstāvji iepazīstināti ar parku, kas dabas teritorijā izveidots ar Leader projekta finansējumu un ir populārs kā aktīvās atpūtas vieta iedzīvotājiem. Parkā ir iespējams nodarboties ar tādu Somijā populāru sporta un aktīvās atpūtas veidu kā frīsbijgolfs, kā arī izvietots āra galda tenisa aprīkojums, dažādu spēļu laukumi un cita nepieciešamā infrastruktūra. Par sporta popularitāti liecina arī lielie futbola laukumi, tai skaitā pirmais segtais futbola laukums ar mākslīgo segumu, laukums sporta aktivitātēm senioriem.

Vizītes laikā apmeklēta arī kāda vietējā muiža, kur sarunās ar muižas harizmātisko dārznieci varējis pārliecināties par to, cik tūrisma pakalpojumā svarīgs ir stāsts un tā stāstītājs. Pašvaldības pārstāvji vērojuši, ka somi ar lielu lepnumu un pietāti attiecas pret kultūrvēsturisko mantojumu, kas tiem saglabājies no “zviedru laikiem”. Vienlaikus pašvaldība vērtē, cik izdevīgi tai ir uzturēt katru kultūrvēsturisko objektu un nepieciešamības gadījumā tos pārdod. Nozīmīgu lomu Masku reģions veltī attīstības plānošanai, definējot mērķus līdz 2020. gadam un būtisku nozīmi tajos piešķirot iedzīvotāju vecuma izmaiņām, nodokļu izmaiņām un sadarbības palielināšanai starp pašvaldībām.

Projekta mērķis ir īstenot pieredzes apmaiņas vizītes Somijā (Masku pašvaldībā) un Norvēģijā (Spidebergas pašvaldībā) tūrisma, IT un ainavu arhitektūras jomas pašvaldības speciālistiem, lai gūtu jaunas idejas un darba metodes tūrisma, pilsētvides ainavu veidošanā un IT risinājumu pielietošanā tūrismā.

Attēlā: Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji vizītē Norvēģijā

 

 
Īstenots projekts “Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta ezeros”Aiga Mūrniece,

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste
27.07.2016.

Veclaicenes pagasta pārvalde jūlija sākumā savā rīcībā ir saņēmusi jaunu kvadriciklu, kas tika iegādāts Zivju fonda atbalstītā projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros, lai turpmāk maksimāli efektīvi varētu veikt zivju resursu aizsardzību, uzraudzību, saglabāšana un maluzvejniecības samazināšana Veclaicenes pagasta ezeros.

 Ar kvadriciklu būs iespējams ātrāk apsekot plašākas teritorijas, lai pārbaudītu gan makšķernieku licences, gan to vai kādā ezerā nav izvietoti nelikumīgi zvejas tīkli, līdz ar to ūdenstilpju uzraudzība tiks nodrošināta arī vietās, kur līdz šim tas nebija tehniski iespējams.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 8100,01 EUR. Zivju fonda līdzfinansējums ir 80% jeb 6694,22 EUR un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 20% jeb 1620,01 EUR.


Alūksnes pilsdrupu konservācija un restaurācija

Piešķir finansējumu pilsdrupu mūra konservācijai

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

01.10.2014.

     Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas ietvaros ir atbalstījusi Alūksnes novada pašvaldības iesniegto projektu, kas paredz Livonijas ordeņa pilsdrupu vienas mūra daļas konservāciju un restaurāciju, un piešķīrusi tam 10000 EUR finansējumu.

     Saskaņā ar pašvaldības veiktā iepirkuma „Alūksnes pilsdrupu konservācija un restaurācija” rezultātu, līguma slēgšanas tiesības par minēto darbu veikšanu piešķirtas SIA “AQUA LATVIA” par kopējo summu 36210 EUR. Lai plānotos darbus varētu veikt, 25. septembra sēdē Alūksnes novada dome projekta īstenošanai piešķīra pašvaldības budžeta finansējumu 26210 EUR.

     Pilsdrupas ir kritiskā stāvoklī, tās ietekmē gan laika apstākļi, gan tuvumā augošie krūmi un koki, kas ar saknēm izcilā konstrukcijas. Mūri kļūst nedroši un pamazām zaudē savu izskatu un vēsturisko vērtību. Steidzami glābšanas darbi ir nepieciešami vairākiem pils mūriem. Šobrīd kritiskā stāvoklī ir pils dienvidaustrumu tornis ar savienojošo sienu. Torņa iekšējā daļa ir praktiski sabrukusi, tādēļ pirms torņa konservācijas darbiem ir jāveic savienojošās sienas konservācija un restaurācija.

     Projektā paredzēts veikt konservācijas un restaurācijas darbus minētajai pilsdrupu akmens mūra sienai, kas atrodas pils teritorijas labajā pusē no ieejas estrādē, maksimāli saglabājot un nostiprinot autentisko materiālu, lai nodrošinātu mūra virsmas un konstrukciju stabilitāti un samazinātu iespēju tajā iekļūt ūdenim.


 


„Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz!”

Alūksnes novada vidusskola iesaistās ERASMUS+ projektā

Ilze Līviņa,

Aina Ezeriņa,

Alūksnes novada vidusskola

03.12.2014.

     Vārds „projekti” arvien vairāk un vairāk ienāk mūsu sarunvalodā. Skolas ļoti aktīvi iesaistās dažādos projektos. Jaunu darbības ciklu ir uzsākuši Erasmus+ programmas KA2 Stratēģisko skolu sadarbības projekti.

     Kopā Latvijā apstiprināti 44 skolu sadarbības projekti, no kuriem 30 ir divgadīgie projekti, bet 14 – trīsgadīgie projekti. No Rīgas apstiprināti 14 projekti, Vidzemē - 10, Kurzemē - 9, Latgalē - 7 un Zemgalē - 4 skolu projekti.

     Alūksnes novada vidusskolai ir apstiprināts trīsgadīgs projekts. Alūksnes novada vidusskola ir iesaistījusies Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģiskās partnerības projektā „Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz!” kopā ar 9 valstīm: Turciju, Angliju, Norvēģiju, Itāliju, Kipru, Grieķiju, Portugāli, Lietuvu un Franciju. Projekts norisināsies no 2014. līdz 2017. gadam.

     Skolēnu atskaitīšana no skolas ir daudzšķautņaina un sarežģīta problēma, kas var rasties personīgo, sociālo, ekonomisko, izglītības vai ģimenes apstākļu dēļ. Skolām ir svarīga loma, lai risinātu šo problēmu. Viens no Eiropas izglītības stratēģijas mērķiem ir līdz 2020. gadam samazināt skolēnu atskaitīšanu no skolas, lai vidējais rādītājs būtu mazāk par 10%. Investīcijas izglītībā palielina jauniešu izredzes darba tirgū. Projekta mērķis ir atrast jaunas metodes, smelties pieredzi no partnervalstīm, lai samazinātu skolēnu atbirumu.

Iesaistās ERASMUS+ projektā

Aina Ezeriņa,

„Erasmus+” projekta vadītāja un koordinatore

03.03.2015.

     Jaunais gads ir sācies un Alūksnes novada vidusskola aktīvi darbojas “Erasmus+” projektā „Skolēnu atskaitīšana no skolas - arī viens ir daudz!”.

     Skolā tika veikta aptauja 8. - 12. klašu grupās, lai noteiktu skolēnus, kuri varētu būt riska grupā. Aptaujā tika akcentēti tādi jautājumi kā skolēnu ieinteresētība mācību procesā, stundu apmeklējums, ārpusskolas nodarbības, savstarpējās attiecības un atmosfēra skolā. Aptaujas rezultātus apkopoja skolēnu komanda kopā ar skolas bibliotekāri Marinu Saveļjevu.

     31. janvārī projekta skolotāju un skolēnu darba grupa analizēja aptaujas rezultātus un izdarīja secinājumus, izvirzot galvenās problēmas, kas skar riska grupas skolēnus. Radās jautājumi, kā skolēnus motivēt mācīties, kā uzlabot mācību rezultātus un novērst kavējumus. Diskusiju rezultātā tika nonākts pie idejas, ka skolēni, kuriem ir augsti akadēmiskie rādītāji, varētu skolotājiem būt palīgi priekšmetu konsultācijās, tādējādi laužot barjeru skolotājs - skolēns. Šādu priekšlikumu izteica paši skolēni. Tā no 9. līdz 20. februārim skolā bija jauni skolotāju palīgi konsultācijās.

     Skolā ir izveidota „Erasmus+” projekta siena, kur atspoguļoti aktuālākie projekta notikumi. Pašreiz aktualitāte ir aptaujas rezultāti. Paralēli aptaujām 8. – 12. klašu skolēni veidoja filmas ar savu redzējumu, kāpēc skolēnus atskaita no skolas, par to iegūstot vērtējumu angļu valodā. Filmas tiks ievietotas projekta blogā: http://oneistoomanyaluksne. blogspot.com/ Tā kā projektā ir paredzēts katrai valstij iesniegt vienu filmu, tika izveidota skolēnu komanda Gata Skaistkalna vadībā, lai, apkopojot labākās idejas no visām iesniegtajām filmām, veidotu jaunu filmu.

     Esam izveidojuši skolēnu komandu (Ģirts Vaskis, Gatis Skaistkalns, Elvīra Barinova), kura dosies uz Itāliju, lai varētu kopā ar citu valstu skolēniem veikt projekta izvirzītos uzdevumus.

 

Alūksnes novada vidusskola piedalās ERASMUS + projektā

Aina Ezeriņa,

„Erasmus+” projekta vadītāja un koordinatore

03.06.2015.

     Alūksnes novada vidusskola iesaistījusies Erasmus+ KA2 pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projektā „High school Drop Outs: One is too many!” (Skolēnu atskaitīšana no skolas – arī viens ir daudz!”).

     Projektā iesaistījušās izglītības iestādes no vairākām valstīs: Turcijas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Kipras, Norvēģijas, Lietuvas, Grieķijas, Latvijas, Bulgārijas, Portugāles.

Ir apritējis viens mācību gads no trijiem, kurā Alūksnes vidusskolas skolotāji un skolēni ir veikuši apjomīgu darbu.

     Projekta sākuma fāzē dalībvalstis izstrādāja projekta logo (katrā dalībvalsts skolā notika logo veidošana un balsojot tika izvēlēts labākais). Skolotāju transnacionālā vizītē Turcijā tika izvēlēts labākais no 10 valstīm un tas bija logo, ko veidoja lietuviešu skola. Facebook. com vietnē projektā tika izveidota grupa gan skolēniem, gan skolotājiem.

     Decembrī notika pirmā partnervalstu tikšanās Turcijā, kur skolas iepazinās savstarpēji un iepazīstināja ar savām valstīm. Skolu pārstāvji apsprieda turpmākos uzdevumus un projekta dalībnieku vizītes un mobilitātes, izvirzīja tuvākos mērķus. Sanāksmē piedalījās Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa un projekta koordinatore Aina Ezeriņa.

     Paralēli skolā tika izveidots projekta informatīvais stends par projekta aktivitātēm, blogs: http://oneistoomanyaluksne. blogspot.com/, kā arī projekta siena. Skolā izveidojām arī skolēnu un skolotāju Erasmus+ komandu, kura regulāri satikās un sprieda par veicamajiem uzdevumiem. Viens no tiem bija filmas veidošana, lai parādītu, kā skolēns saskata šo problēmu - izkrišanu no skolas. Kopumā mūsu skolēni izveidoja 10 filmas, visas bija lieliskas un skolēni bija centušies. Labāko filmu no katras valsts prezentējām skolēnu īstermiņa mācību mobilitātē Itālijā.

     Katra skola noskaidroja skolēnus, kas ir riska grupā, veicot aptauju, izanalizējot to. Vēlāk tā tika prezentēta Itālijā. Kā uzlabot skolēnu mācību rezultātus? Veicām eksperimentu: skolēns māca skolēnu konsultāciju laikā. Skolēni - skolotāji guva pieredzi, gatavojās konsultācijām, nostiprināja zināšanas, skolēni, kuri mācījās jutās drošāk ar vienaudžiem, vairāk nekautrējās uzprasīt nezināmos jautājumus.

     Skolā notika gan karjeras dienas, gan ekskursijas uz darbavietām, gan skolēni “ēnoja” – vēroja konkrētas profesijas pārstāvi visu darba dienu, vēlāk dalījās ar pieredzi skolasbiedriem.

     Martā notika skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte Itālijā, Lecce. Tajā piedalījās E. Barinova, G. Skaistkalns, Ģ. Vaskis, koordinatore Aina Ezeriņa. Mobilitātes laikā skolēni dzīvoja ģimenēs, mācījās itāļu kultūru un tradīcijas, stāstīja par savējām, Skolēni bija izveidojuši prezentāciju „Kā es jūtos savā skolā?” un visas skolas iepazīstināja ar to. Tāpat skolēni piedalījās mācību stundās, iepazinās ar Lecces vēsturisko mantojumu. Skolēni strādāja jauktās grupās, veidoja plakātus, kuros atspoguļoja projekta tēmu „School Drop Outs” (skolēnu atskaitīšana no skolas), savu redzējumu par to.

     Par projekta gaitu notika prezentācija Rīgā, seminārā „Agrīnās izglītības pamešanas novēršana”, kuru prezentēja koordinatore Aina Ezeriņa. Aprīļa beigās un maija sākumā notika transnacionālā skolotāju sanāksme Apvienotajā Karalistē, Londonā, kur sanāksmē piedalījās skolotāja Sanita Čibala un koordinatore A. Ezeriņa. Sanāksmē notika prezentācijas par gada budžetu, aktivitātēm, kas notikušas skolā, kā arī tika izveidota atskaite par padarīto, apspriestas nākošā gada mobilitātes un sanāksmes, precizēti partnervalstu pienākumi, apspriesti šā gada vēl veicamie uzdevumi. Turcija prezentēja kopējo projekta mājas lapu: http://oneistoomany. net/, kura vēl ir sagatavošanas posmā. Informāciju par projektu var atrast arī Eiropas skolotāju vietnē http://www.etwinning.net/

 

Alūksnes novada vidusskola turpina īstenot Erasmus+ projektu

Aina Ezeriņa,

Alūksnes novada vidusskolas skolotāja, projekta koordinatore

02.12.2015.

     2015./2016. mācību gads Alūksnes novada vidusskolai ir otrais gads, realizējot Erasmus+ stratēģiskās skolu partnerības projektu “Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!”.

     Projektā iesaistījušās tādas partnervalstis kā Turcija, Grieķija, Norvēģija, Kipra, Portugāle, Latvija, Lietuva, Apvienotā Karaliste, Itālija, Bulgārija. No 16. līdz 18. oktobrim Lietuvā, Kauņā notika projekta transnacionālā sanāksme, kurā piedalījās Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa un skolotāja Aina Ezeriņa.

     Projekta sanāksmes darba kārtība bija ļoti saspringta. Kauņas Jezuītu vidusskolas skolotāji un skolēni prezentēja jezuītu pedagoģiskās izglītības pamatprincipus, kas varētu rosināt skolēnu motivāciju studēt un sasniegt augstākus mērķus. Skolotāji no Lietuvas un Grieķijas dalījās pieredzē un mācību metodēs par to, kā radīt draudzīgu un drošu skolas vidi, kurā būtiska uzmanība tiek pievērsta katram skolēnam, labai izglītībai un savstarpējai sadarbībai. Tāpat Turcijas pārstāvji prezentēja šī gada uzdevumus un aktivitātes.

     Vēlāk visi delegācijas dalībnieki tika sirsnīgi uzņemti pilsētas domē. Kauņas mēra vietnieks Vasilijs Popovs pastāstīja viesiem par pilsētu, tās pastāvīgo atjaunošanas procesu. Izglītības nodaļas vadītājs Antanas Bagdonas sniedza informāciju par Kauņas izglītības iestāžu struktūru, kā arī pauda bažas par atskaitīto skolēnu statistiku: oficiālie dati bieži neatbilst reālajai situācijai. Skolotāji no partnervalstu skolām detalizēti pastāstīja par cēloņiem skolēnu atskaitīšanai savā valstī, identificēja risinājumus šai problēmai.

     Izmantojot faktu, ka Latvija atrodas ļoti tuvu Lietuvai, projekta dalībnieki apmeklēja Latviju. Tā kā iespējas apmeklēt Alūksni bija ierobežotas, partnervalstu skolotāji apmeklēja Rīgas 6. vidusskolu, kas laipni uzņēma viesus, parādīdami dažādas mūzikas mācību stundas. Mūzika ir viens no veidiem, kā panākt augstus skolēnu akadēmiskos rezultātus, kā arī samazināt skolēnu atskaitīšanu no skolas. Partnervalstu skolotāji bija sajūsmināti par skolas radošo atmosfēru, talantīgajiem bērniem un pedagogiem. Paldies visiem Rīgas 6.vidusskolas skolotājiem un direktoram Haraldam Bārzdiņam par dalīšanos pieredzē. Dalībnieki apmeklēja Nacionālo bibliotēku - “Gaismas pili”, iepazinās ar Latvijas vēstures aspektiem Bauskas pilī, Rundāles pilī, kā arī apskatot Vecrīgas skaisto arhitektūru. Smeļoties dažādu Eiropas valstu pieredzi, iepazīstot vēsturi un kultūru, mēs bagātināmies paši un gūstam jaunas, interesantas idejas darbam.

     Nākošais mūsu uzdevums ir izveidot katrā partneru skolā Eiropas Parlamentu, diskutēt par izglītības problēmām, radīt jaunu reformu, kuru skolēniem būs jāaizstāv Portugālē. Paralēli tiks organizētas nodarbības vecākiem, skolēniem par efektīvām mācīšanās formām, lai pēc iespējas vairāk motivētu skolēnus mācību procesam.


 


Mazpulks Ziemera pagastā – īstā vietā un laikā

Mazpulks Ziemera pagastā – īstā vietā un laikā

Aiga Mūrniece,

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

01.07.2015.

 

     Ar šādu projekta nosaukumu biedrība „Alūksnes novada attīstībai” startēja Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu konkursā „Nāc un dari! Tu vari!” un saņēma atbalstu attīstīt un paplašināt ārpusskolas aktivitātes, piedāvājot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī vēsturiskā mantojuma saglabāšanu par Ziemera mazpulka darbību.

     Šobrīd projekts ir realizācijas sākotnējā stadijā un tiek veikts telpas remonts. Tad projekta ietvaros tiks aprīkota un iekārtota nodarbību telpa, kas funkcionēs arī kā vēstures istaba un metodiskais kabinets, kurā notiks dažādas radošās nodarbības, iesaistot vietējos amatniekus, uzņēmējus, pensionārus.

Projektu līdzfinansē: Borisa un Ināras Teterevu fonds, „Latvijas mazpulki”, Ziemera pagasta pārvalde

 

.

 


 


Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss

 

Projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”

Selga Bībere,

Pededzes pamatskolas direktore, projekta koordinatore

02.12.2015.

     Pededzes pamatskola iesaistījusies Izglītības attīstības centra projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Skolas komanda - skolas administrācijas pārstāvis Selga Bībere, skolotājas Larisa Daņilova, Daiga Bukovska, Ludmila Uglovska, vietējās sabiedrības pārstāvis Daiga Vītola, Pededzes un Mārkalnes pagastu pārvalžu vadītāja – no 24. līdz 26. septembrim piedalījās projekta programmas apguves seminārā Siguldā.

     Projektu (Nr.2013.EEZ/PP/2/ MAC/011/059) finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija aktivitātē 3.5. Programmas aprobācija skolās un kopienās. Pirmajā semināra dienā tikās projekta komanda, programmas eksperti un 15 skolu komandu dalībnieki - Rojas vidusskola, Ventspils 6. vidusskola, Liepājas 7. vidusskola, Dobeles 1. vidusskola, Jelgavas 4. sākumskola, Tukuma 2. vidusskola, Špoģu vidusskola, Pededzes pamatskola, Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, Aglonas vidusskola, Olaines 2. vidusskola, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīgas 15. vidusskola, Babītes vidusskola, Jaunogres vidusskola. Šīs dienas aktuālās tēmas: integrācijas šodiena Latvijā, klātienes diskusijas un imigrantu pieredze Latvijā, identitāte un daudzveidība, migrācija, kopienu loma un dimensija integrācijas procesā. Programmas apguves semināra otrās dienas tēmas: Norvēģijas pieredze imigrantu integrācijā, izaicinājumi imigrantu integrācijai kopienās, pedagoģiskās pieejas daudzkultūru klasēs un daudzveidības vadība. Seminārā piedalījās un savā pieredzē dalījās Anita Lødrup no Norvēģijas. Trešās dienas aktuālās tēmas: labās prakses pieredze imigrantu integrācijā Latvijā un resursi darbam, diskusijas ar imigrantiem, turpmāko soļu plānošana imigrantu integrācijai kopienās.

     Pededzes pamatskolas komanda no šī gada oktobra līdz 2016. gada 1. martam veiks programmas “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” aprobāciju dažādās auditorijās – mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās, skolas metodiskajās komisijās, vecāku sapulcē, Pededzes pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku sanāksmē, Alūksnes novada pašvaldības sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē. Jau notikušas vairākas no šīm aktivitātēm.

Skolas komanda ir gandarīta par iespēju piedalīties šādā projektā un saka sirsnīgu paldies projekta apguves semināra komandai par silto atmosfēru un bagāto ideju un materiālu klāstu!

 

 

 

 

 

 


 

 

 


„Vides pieejamības uzlabošana Liepnas tautas namam”

 

Liepnas pagasta pārvalde projekta „Vides pieejamības uzlabošana Liepnas tautas namam” ietvaros plāno nobruģēt laukumu pie tautas nama un izbūvēt slieksni ar uzbrauktuvi. Šī projekta iespējamās izmaksas domes sēdē apstiprināta līdz 14 174 EUR.