<<< Atpakaļ


Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu14.01.2016.

 

2016. gada 2. februārī plkst. 17:00 Veclaicenes tautas namā, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā notiks aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” atrodas Alūksnes novada Veclaicenes, Ziemera, Jaunlaicenes un Mārkalnes pagastos un Apes novada Apes pagastā. Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaine” dibināts 1977. gadā, un kopš 2005. gada tas iekļauts Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā.

Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti. Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” – iepazīstinās ar apkopto informāciju par aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai un piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu un funkcionālā zonējuma projektu.

Ar dabas aizsardzības plānu no 2016. gada 20. janvāra varēs iepazīties:

  • Alūksnes novada domē (211. kabinets, Dārza iela 11, Alūksne) darba laikā;
  • Apes novada bibliotēkā (Skolas iela 4, Ape) darba laikā;
  • Veclaicenes pagasta pārvaldē („Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts) darba laikā;
  • Ziemera pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts) darba laikā;
  • Jaunlaicenes pagasta pārvaldē („Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts) darba laikā;
  • mājaslapās www.aluksne.lv un www.apesnovads.lv, kā arī izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā “Jaunumi”).

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 2016. gada 15. februārim uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv            
Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” dabas aizsardzības plāna izstrādes
sabiedriskās apspriešanas sanāksme

http://www.environment.lv/lv/jaunumi/dabas-aizsardzibas-plani/veclaicene
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv