Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde

Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde

 

Ir izstrādāts Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns

22.12.2020.

2020. gada 15. decembrī noslēdzās projekts “Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde” un projekta ietvaros ir izstrādāts Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns uz 84 lapām ar 3 grafiskajām daļām – parka ainavu analīzes plāni, parka ainavu attīstības un apsaimniekošanas plāni un parka ainavu ilgtermiņa plāns.

Projekta un plāna mērķis ir saglabāt Jaunlaicenes muižas parku kā vienotu dabas un kultūras mantojumu, izveidojot to par Vidzemes muižu kultūrainavas etalonu, nodrošināt kultūras norišu vietas un parka pieejamību sabiedrībai, popularizēt un veidot izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām.

Ainavu tematiskais plāns ir izstrādāts 10 un 50 gadu periodam. Plāna izstrādes laikā ir veikta dendroloģiskā inventarizācija, nosakot katra parka kokauga vitalitāti, izstrādāti parka ainavu attīstības un apsaimniekošanas plāni, norādīti ainavas veidošanas principi, iekļauti ieteikumi, rekomendācijas norādījumi, ieteikumi mērķtiecīgai parka attīstībai un kultūrmantojuma vērtību saglabāšanai.

Tikai pēc izstrādātā plāna var veikt parka kvalitatīvu apsaimniekošanas un infrastruktūras attīstību, virzot to zinātniski pamatotā, plānotā darbībā un mērķtiecīgā finanšu līdzekļu piesaistē.

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja


Aicina uz sabiedrisko apspriedi par Jaunlaicenes muižas parka attīstības iecerēm

29.07.2020.

14. augustā pulksten 13.00 Jaunlaicenes tautas namā, “Līgotņos”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā aicinām uz sabiedrisko apspriedi.

Darba kārtība:
1. Par Jaunlaicenes muižas parka sakārtošanas un attīstības iecerēm un plāniem stāstīs Kristīne Dreija, arhitektūras zinātņu doktore, projekta “Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde” ietvaros. Dalībniekiem lūgsim izteikt savu viedokli un uzklausīsim priekšlikumus.
2. Par 2021. gada iecerēm un plānotajiem darbiem Jaunlaicenes pagastā informēs Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja Aiga Mūrniece. Dalībniekiem lūgsim izteikt savu viedokli un uzklausīsim priekšlikumus.

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja

 

 

 

 

 

 


2020. gada aprīlī Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020.gada projektu konkursā projekta pieteikumu “Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde”, kas tika atbalstīts un š.g. 15. maijā noslēgts līgums ar Vidzemes plānošanas reģionu par projekta īstenošanu.

Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns būs saskaņots dokuments, pēc kura vadoties  soli pa solim tiks saglabāts Jaunlaicenes muižas parks, attīstīta muižas un Jaunlaicenes ciema centra infrastruktūra.

Projekta mērķis – Saglabāt Jaunlaicenes muižas parku kā vienotu dabas un kultūras mantojumu, izveidojot to par Vidzemes muižu kultūrainavas etalonu, nodrošināt kultūras norišu vietas un parka pieejamību sabiedrībai, popularizēt un veidot izpratni  par kultūrvēsturiskajām  vērtībām.

Balstoties uz ainavu tematisko plānu parka un Jaunlaicenes ciema centra teritorijas apsaimniekošana un infrastruktūras attīstība tiks ievirzīta zinātniski pamatotā, plānotā darbībā  un nodrošinās mērķtiecīgu finanšu līdzekļu piesaisti un ieguldījumus teritorijas infrastruktūras uzlabošanai, labiekārtošanai un Jaunlaicenes muižas parka saglabāšanai, labiekārtošanai, pieejamības nodrošināšanai.

Atzīstot ainavu par cilvēku dzīves būtisku daļu, cilvēku kopīgā kultūras un dabas mantojuma daudzveidības izpratni un saglabāšanu, kā arī veicinātu infrastruktūras attīstību, tiks izstrādāts Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns, iekļaujot sekojošus norādījumus, risinājumus un uzdevumus:

  1. Dendroloģiskā novērtējuma vispārīgs raksturojums, tajā skaitā bioloģiskās daudzveidības novērtējums, ainavu un skatupunktu izkopšana, esošo vērtīgo koku saglabāšana, jaunu koku stādījumi un dekoratīvie apstādījumi.
  2. Paredzot parkā labiekārtojuma elementus – soliņus, atkritumu urnas, laternas, norādes, zīmes, informācijas stendus, mazās arhitektūras formas.
  3. Paredzot parkā Jaunlaicenes muižas vēsturisko kāpņu, strūklaku, dārzniecības sētas vēsturisko saglabāšanu – iekonservēšanas vai atjaunošanas nosacījumus.
  4. Paredzot ugunskura vietas un to labiekārtojumu, saliņas labiekārtošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, noejas laipas un laivu piestātnes, peldvietas labiekārtošanu muižas ezerā.
    • Atbilstoši zonējumam funkcionālā plāna analīzi, risinājumus, paredzot gājēju plūsmu, virzienus, iespējamās pastaigu vietas, gājēju ietves segumu, apgaismojumu un nodrošinot teritorijas pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
    • Vienotā gājēju celiņu plānā, paredzot gājēju ietvi autoceļa nodalījuma joslas robežās gar valsts vietējās nozīmes autoceļu „V 383 Lucka – Alūksne” posmā no 1,76 ÷ 3,31 km garumā, izvērtēt gājēju pāreju nepieciešamību. Izvērtēt norobežojošo barjeru izvietošanu, lai paaugstinātu satiksmes drošību.

Ainavu tematiskā plāna izstrādes izmaksas sastāda 12075,00 euro, un pamatojoties uz veikto tirgus izpēti to izstrādās ainavu arhitekte arhitektūras zinātņu doktore Kristīne Dreija.

Projektu konkursā piešķirtais finansējuma sastāda – 25% no kopējām izmaksām jeb 3000,00 EUR, ko finansē Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonds un lielāko projekta attiecināmo izmaksu daļu – 75% jeb 9075,00  EUR finansē AS “Baltijas tranzīta serviss” un  SIA “Rīgas centrālais termināls”.