“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā”

 

Ziemera pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000146) realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 20 557,26 EUR, no tām publiskais finansējums –  18 120,91EUR. 2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta novadgrāvja atjaunošana.  Izbūvētas, atjaunotas trīs caurtekas, atjaunotas četras drenu iztekas un ierīkotas virszemes noteces, veikts vecā dzelzceļa tilta nostiprinājumu remonts. Kopējais atjaunotā grāvja garums 497 metri.